2
Kálaad á Dɔ̧ á Ifɛ̂z
1.16, 20; Ifz 1.1Cilə́g *éŋgəles á *Dɔ̧ dʉ́sə́ Ifɛ̂z yɛ́ nə́: muud mbíd wəacén-cénî zaŋgbá nyə́dɨ́ mbwə́ məncwúm dɨ́ yɛ́, á ŋgə́ kyey mpə́dʉ́gá icé í lámba zaŋgbá bísə́ sɨ́yá nə or yɛ́, ŋgə cɨ nə́: 2Kr 11.13; 1Yn 4.1«Mə mpú mísɔ́ɔ́lʉ́gʉ́ myô, mə mpú bímbí wó ŋgə́ wádʉga nə isɛ́y yí, mə mpú zɛ́ny wó jɨ́ nə ndɨ́ nə́ wó cɛɛl ŋgə kə shwóg yí; mə mpú nə́ wo ádɛ́ magʉlə nə́ bɨnɔ́ŋ mimbʉ́wʉ́lú mí búud ŋgə́g nə cʉgə. Mə mpú nə́ wo á bigas buud bwə́ dʉ cɨ nə́ bʉ́sə́ *buud ɔ́ mílwámá bâm mɛɛ nda mpu bwo wá, wo á bigas bwo nə́ ndɛɛ́ wo mú kwey nə́ bwə́ ŋgə shɨɨg. Wo jɨ nə zɛ́ny nə́ wo kə́ shwóg, wo a mə́ dʉ́g micúŋ shú dâm dɨ́ nə́ dʉ́g dʉ́g, njɨ wo aŋgɛ̂ nə kə mpʉ́s. Njɨ mə ŋgə ná jum wo nə sá ŋgwûd, jɨ́ nə́ wo anyíŋgɛ́ ná cɛɛl mə nda wó á fwo dʉ cɛɛl mə nə́. 2.16, 22; 3.3, 19Tə́dʉ́gág kʉ́l wó ŋgə́ zhu nə mbɔɔgʉ́ yí, cɛ́ndʉ́g tə́dʉ́gá, wo nyíŋgəg tɛ́ɛ́d mísɔ́ɔ́lʉ́gʉ́ myô mí ashúshwóógʉ̂. Ŋkí ntɔ́ dɨ́, mə zə nûŋ, zə yîl cé lámba gwô kʉ́l í dʉ tɔ̂w yí. Í njúl nə́ mə ŋgə gwág wo nywa nəcé wó mpii mísɔ́ɔ́lʉ́gʉ́ mí búud bwə́ ŋgə́ bɛ̧ Níkwalâ wá, nə́mə́ nda mə́ mpíí mísɔ́ɔ́lʉ́gʉ́ myɔɔŋg nə́. 22.2, 14, 19; Mət 2.8-9; 3.22; Eze 28.13; 31.8; Mat 13.9, 43Muud jɨ́ nə məlwə̂ mə́ gwág yɛ́, kə́ mpú gwág ísâ Ŋkɛ̧́ŋkɛ̧́ Shíshim ŋgə́ jaaw mədɔ̧ mə́ Zɛmbî yí. Muud mə bá ntɔ̧ yɛ́, mə bá yə nyə ŋkul nə́ a də́g bumə́ lɨ́ɨ́ á cʉg í tə́l *Paradis mə́ Zɛmbî dɨ́ yí.»
Kálaad á Dɔ̧ á Simirnə
1.8, 18Cilə́g *éŋgəles á *Dɔ̧ dʉ́sə́ Simirnə yɛ́ nə́: muud jísə́ mə́tɛ́ɛ́dʉ́lé nə məshíné yɛ́, nyə á yə nə́ ndɛɛ́ a nyiŋgə gwûm yɛ́, ŋgə cɨ nə́: 2Kr 6.10; Zhk 2.5 Sátan: 3.9; 2Kr 11.14-15«Mə mpú bímbí wó ŋgə́ bwəma nə micúŋ yí, mə mpú nə́ wo ŋgə cʉgə mə́búwa dɨ́, í njúl nə́ wo jɨ nə kúm. Mə mpú bímbí bɔɔŋg bwə́ ŋgə́ shɨɨg nə́ bʉ́sə *Oyúdɛn wá bwə́ ŋgə́ ntáma wo jínə́ yí. Bwə́ cúgɛ́ fwámɛ́ Oyúdɛn, bʉ́sə buud wâ Dɔ̧ mə *Sátan. 10  Mat 10.28; 1Kr 9.24-25Wo zə́ bá jug, njɨ sá jɔɔŋg i ajə́láyɛ́ nə sá wo ifwaas. Dʉgɨ́, Njwû məjamb mə́ bá zə sá nə́ bɔ́ɔ́l búúd bín bwə́ kə́g mímbwugʉd; sâ jɔɔŋg í bá bə bɨ́ məkʉgʉlʉ shú nə́ sâ bɨ́ bʉ́sə́ yí í mpúyʉ́g. Bɨ é jug tâŋ mwɔ̂w wûm. Wo ɔ baagʉlə kuú njɔɔnd wô kə wɔ́ɔ́s jwɔ́w lʉ́ shwɨy, mə ka bá bwééd wo cʉg nda *tûm gúmə́. 11  20.6, 14; 21.8Muud jɨ́ nə məlwə̂ mə́ gwág yɛ́, kə́ mpú gwág ísâ Ŋkɛ̧́ŋkɛ̧́ Shíshim ŋgə́ jaaw mədɔ̧ mə́ Zɛmbî yí. Shwɨy ábɛɛ́ í ábʉ́lɛ ná bii múúd mə bá ntɔ̧ yɛ́.»
Kálaad á Dɔ̧ á Pɛrgâm
12  1.16Cilə́g *éŋgəles á *Dɔ̧ dʉ́sə́ Pɛrgâm yɛ́ nə́, muud jísə́ nə kafwɛlɛ njəwá íkɔ́ɔ́mb íbá yɛ́ mə́ ci nə́: 13 «Mə mpú kʉ́l wó njúl yí, *caaŋgə́ mə́ *Sátan jɨ́ nûŋ. Mə mpú nə́ tɛɛm bə ntɔ́, wo mə́ nada nə jínə́ dâm. Mə mpú nə́ tɔɔ ja bwə́ á gwú wúshinɛd waamə̂ abúgʉ́lág Antipas nûŋ bɨ́dɨ́ kʉ́l Sátan njúl yí, wo a shígɛ́ kɨ́ɨ́lya búgə́ wó ŋgə́ *búgʉla mə yí. 14  2.20; Ilŋ 24.25; 25.1-3; 31.16; 2Pr 2.15Njɨ mə ŋgə ná jum wo nə bʉ́baalɛ́ ísâ: wo jɨ nə bɔ́ɔ́lʉ́gá búud na bwə́ ŋgə́ bɛ̧ minjɨ́ɨ́gʉ́lá mí Balaam. Balaam nyə a jɨ́ɨ́gʉli Balag nə́ a sáág nə́ buud ɔ *Izʉrəyɛ̂l bwə́ də́g ocúdú buud bwə́ ámə cígə shú ózɛmbî ɔ́ áyadʉ́g wá, bwə́ wúsəg nə́mə́ mə́nyúul jaŋga dɨ́ shú nə bwə́ bə́g nə bɔɔgʉ́ bwə́dɨ́ ícʉgʉd. 15 Wo jɨ nə́mə́ nə buud bwə́ ŋgə́ jɨ́ɨ́gʉli minjɨ́ɨ́gʉ́lá mí búud bwə́ ŋgə́ bɛ̧ Níkwalâ wá. 16 Cɛ́ndʉ́g tə́dʉ́gá, ŋkí ntɔ́ dɨ́, mə lɛɛl nə́mə́ wɔ́ɔ́s nûŋ, zə lúmbʉli nə buud bɔɔŋgʉ́ nə kafwɛlɛ jɨ́ mə mpu dɨ́ yí. 17  Sôm 78.23-25; Yuá 6.48-51 kwóógʉ́: Zak 3.9 jínə́ ágúgwáan: 3.12; Iza 62.2; 65.15Muud jɨ́ nə məlwə̂ mə́ gwág yɛ́, kə́ mpú gwág ísâ Ŋkɛ̧́ŋkɛ̧́ Shíshim ŋgə́ jaaw mədɔ̧ mə́ Zɛmbî yí. Muud mə bá ntɔ̧ yɛ́, mə bá sá nə́ a də́g *mána mə jɨ́ nə ndɨ́ shwoó dɨ́ yɛ́, mə yə nə́mə́ nyə kwóógʉ́ áfufumə́ í njúl nə jínə́ ágúgwáan cilyá, jínə́ dɨ́ nə́ tɔɔ muud nda mpu yí; muud mə bá nə́mə́ mpu dwo njɨ muud mə lə́g kwóógʉ́ yɛ́.»
Kálaad á Dɔ̧ á Tiyatîr
18  1.14-15Cilə́g *éŋgəles á *Dɔ̧ dʉ́sə́ Tiyatîr yɛ́ nə́: *Mwân mə́ Zɛmbî, muud jɨ́ nə mísh mə́ ŋgə́ lwenya nda miŋgwiilɛ yɛ́, á jɨ́ nə məkuú nda iŋkwánz yɛ́, ŋgə cɨ nə́: 19 «Mə mpú mísɔ́ɔ́lʉ́gʉ́ myô myɛ̂sh, tɔɔ cɛɛlí gwô, tɔɔ búgə́ gwô, tɔɔ sáal dwó, tɔɔ lám jísɔ́w wó jɨ́ nə ndɨ́ yí. Mə mpú nə́mə́ mísɔ́ɔ́lʉ́gʉ́ wó mú ŋgə sá ja ga dɨ́ myá, mí bulya cɔ̧́ mí ashúshwóógʉ̂. 20  Ilŋ 25.1-8; 1Oj 16.31; 2Oj 9.22, 30; Mis 15.20Njɨ mə ŋgə ná jum wo nə sá ŋgwúd. Wo ŋgə dʉ́g misɔ́ɔ́lʉ́gʉ́ mí Zhɛ́zabɛl nə mísh. A ŋgə yad nə́ a jɨ mudá micúndə́ mə́ Zɛmbî, a ŋgə́ shɨɨg osɔ́ɔl ɔ mə́sáal bâm nə́ bwə́ ŋgə́g nə sá jaŋga, bwə́ ŋgə́g nə də ocúdú buud bwə́ ámə cígə shú ózɛmbî ɔ́ áyadʉ́g wá. 21 Mə a mə́ yə nyə fwála nə́ a cɛ́ndʉ́g tə́dʉ́gá, njɨ nyə acɛ́ɛ́lɛ́ yɔw jaŋga. 22 Nə́ ndɛɛ́, mə bá sá nyə nə́, mə bwɨ́ɨ́g nyə bwágə́ *íncwaw í ntʉgʉd; nə́ ndɛɛ́, buud bɛ̂sh bə́nɔ́ŋ bwə́ á sá minɔɔmb wá, mə bá lwó bwo incwaw í ntʉg, ŋkí bwə́ acɛ́ndɛ́ mítə́dʉ́gá nə́ bwə́ yɔw mísɔ́ɔ́lʉ́gʉ́ mí abʉ́bɔ̂w myɛ́ myɔɔŋg. 23  22.12; Zhe 11.20Mə bá nə́mə́ gwú bwán bɛ́ bɛ̂sh, mədɔ̧ mɛ̂sh mə́ ka bá mpu nə́ mə wə́ mə́ bigas mítə́dʉ́gá nə iyéésh í búud, mə bá jə́na nə muud yɛ̂sh a bɨ́dɨ́, bɛ̧ mísɔ́ɔ́lʉ́gʉ́ myɛ́. 24 Njɨ, bɨ́ bɔɔŋg óbúgʉla wâ Tiyatîr bɨ́ aŋgɛ̂ nə bɛ̧ minjɨ́ɨ́gʉ́lá mí múdá wɔɔŋg wá, bɨ́ buud bɨ́ áshígɛ́ nyíi ísâ bwə́ ŋgə́ jɔ̂w nə́ mindímba mi *Sátan dɨ́ wá, mə á nyiŋgəyɛ́ ná bá káág bɨ́ wúl mbag. 25  3.11Mə́ jɨ njɨ nə́, bɨ mpúg bii sá bɨ́ bɨ́ nə ndɨ́ yí kə kumə ja mə́ bá nyiŋgə zə yí. 26  12.5; 19.15; Sôm 2.8-9Muud mə bá ntɔ̧ yɛ́, múúd mə bá sɨ́ya nə mə nə́ ndɛɛ́ kə wɔ́ɔ́s ja shí ga í bá shîn yɛ́, mə bá yə nyə ŋkul nə́ a jwúg nə ikúl byɛ̂sh, 27 a ka bá dʉ fála byo nə ŋkʉ́d nda muud mə bwú mímbágə́ mí mpɨ́ɨ́ yɛ́. 28  22.16Nə́mə́ nda Dâ nyə á yə mə ŋkul nə́, mə bá nə́mə́ yə nyə acén-céní mə́ dʉ faan mpʉ́mán mpʉ́mán yɛ́* Nə́mə́ nda 22.16, acén-céní mə́ dʉ faan mpʉ́mán mpʉ́mán yɛ́ jisə yuug á ŋkul Dâ mə́ bá yə múúd wɔɔŋg yí.. 29 Muud jɨ́ nə məlwə̂ mə́ gwág yɛ́, kə́ mpú gwág ísâ Ŋkɛ̧́ŋkɛ̧́ Shíshim ŋgə́ jaaw mədɔ̧ mə́ Zɛmbî yí.»

2:1 1.16, 20; Ifz 1.1

2:2 2Kr 11.13; 1Yn 4.1

2:5 2.16, 22; 3.3, 19

2:7 22.2, 14, 19; Mət 2.8-9; 3.22; Eze 28.13; 31.8; Mat 13.9, 43

2:8 1.8, 18

2:9 2Kr 6.10; Zhk 2.5 Sátan: 3.9; 2Kr 11.14-15

2:10 Mat 10.28; 1Kr 9.24-25

2:11 20.6, 14; 21.8

2:12 1.16

2:14 2.20; Ilŋ 24.25; 25.1-3; 31.16; 2Pr 2.15

2:17 Sôm 78.23-25; Yuá 6.48-51 kwóógʉ́: Zak 3.9 jínə́ ágúgwáan: 3.12; Iza 62.2; 65.15

2:18 1.14-15

2:20 Ilŋ 25.1-8; 1Oj 16.31; 2Oj 9.22, 30; Mis 15.20

2:23 22.12; Zhe 11.20

2:25 3.11

2:26 12.5; 19.15; Sôm 2.8-9

2:28 22.16

*2:28 Nə́mə́ nda 22.16, acén-céní mə́ dʉ faan mpʉ́mán mpʉ́mán yɛ́ jisə yuug á ŋkul Dâ mə́ bá yə múúd wɔɔŋg yí.