16
Məbə́dá
Mis 18.18Mə́ cɛɛl nə́ bɨ mpúg kɔ́ɔ́l wúsʉ́ Febe. A jɨ *jaákwon *Dɔ̧ lʉ́ óbúgʉla á Kaŋkrê dɨ̂. Bɨ ɔ lə́g nyə tâŋ muud mə Cwámba, mbií í jə́lá nə buud ɔ́ Zɛmbî yí, bɨ́ kwíínd nyə mbií kwííndyá wɛ̂sh nyə́ é jɨɨ yí. Nyə á mə́ kwíínd búúd ŋkí bulya, tɛɛm bə mə́mɛ́fwó.
Mis 18.2, 18-19, 26Bɨ ɔ bə́dá mə Priska bá Akilas buud sə́nɔ́ŋ ŋgə́ sɛ̂y isɛ́y í *Krîst Yésus wá. Bwə́ á nywá gwɨ́ɨ́lya byáŋ ícʉg nəcé cʉgʉ́lə mə; məmɛ́fwó nə́mə́ dɨ́ ŋgə́ yə bwo akíba, mədɔ̧ mə́ óbúgʉla mɛ̂sh mə́ cúgɛ́ *Oyúdɛn má mə́ ŋgə nə́mə́ yə bwo akíba. 1Kr 16.15, 19; Kol 4.15; Flm 2Bɨ ɔ bə́dá nə́mə́ mə Dɔ̧ í dʉ sɛɛŋgya bwə́dɨ́ njɔ́w yí. Bɨ ɔ bə́dá Ipanɛ̂t shwə́ waamə́ alâm; nyə wə́ nyə a tɛ́ɛ́d *búgʉla Krîst nûŋ Azî. Bɨ ɔ bə́dá mə Maríya muud nyə á bul jísɔw cúŋ shú dʉ́n yɛ́. Bɨ ɔ bə́dá mə mimbyɛ̂l myâm Androníkus bá Zhuniyas sə́nɔ́ŋ sə́ á bə mímbwug dɨ́ wá; báá bwə́ á tɛ́ɛ́d bə buud ɔ Krîst nə mə, bwə́ ŋgə cɔ̧̂ bɔ́ɔ́l *búúd ɔ lwámá. Bɨ ɔ bə́dá mə Ampiliyatus, muud mə́ ŋgə́ bul cɛɛl cʉg sɛɛŋgí á sə́nɔ̂ŋ Cwámba dɨ́ yɛ́. Bɨ ɔ bə́dá mə Urʉbɛ̧̂ muud sə́nɔ́ŋ ŋgə́ sɛ̂y isɛ́y í Krîst yɛ́, bɨ́ bə́da nə́mə́ mə Stakis shwə́ waamə́ alâm. 10 Bɨ ɔ bə́dá mə Apelɛs muud sə́ á mə́ dʉ́g nə́ ndɛɛ́ sə́ magʉlə nə́ a jɨ fwámɛ́ krîstɛn yɛ́. Bɨ ɔ bə́dá mə buud ɔ njɔ́w mə́ Aristobúlus. 11 Bɨ ɔ bə́dá mə mbyɛ̂l wâm Herodiyoŋ; bɨ́ bə́da mə bɔɔŋg búúd bʉ́sə́ búúd ɔ Cwámba njɔ́w mə́ Narʉsis wá. 12 Bɨ ɔ bə́dá mə Trifɛn bá Trifos budá bwə́ á mə́ jísɔw yɨ́ɨ́ŋgá shú mə́ Cwámba wá; bɨ́ bə́da nə́mə́ mə abábə waamə́ Pɛrʉsis mudá nyə á mə́ nə́mə́ bul jísɔw yɨ́ɨ́ŋgá shú mə́ Cwámba yɛ́. 13  Mak 15.21Bɨ ɔ bə́dá mə Rúfus muud Zɛmbî nyə a fɛ́ɛ́sh kwoŋ mə Cwámba dɨ́ yɛ́; bɨ́ bə́da nə́mə́ mə nyɔɔŋgʉ̂ yé, nyə á bə nə́mə́ mə tâŋ nyɔɔŋgʉ̂. 14 Bɨ ɔ bə́dá mə Asɛŋkrit bá Flegoŋ, nə Hɛrmɛs nə Patrobas nə Hɛrmas nə bɔ́ɔ́lʉ́gá bwááŋg bɛ̂sh bə́nɔ́ŋ bʉ́sə́ wá. 15 Bɨ ɔ bə́dá mə Filologos bá Zhuli, nə Nere bá kɔ́ɔ́l yé, nə Olɛ́mpas nə bɔ́ɔ́lʉ́gá búúd ɔ́ Zɛmbî bə́nɔ́ŋ bʉ́sə́ wá. 16  1Kr 16.20; 2Kr 13.12; 1Te 5.26; 1Pr 5.14Ŋgəgá nə kúlʉla məkúlʉla mə́ buud ɔ́ Zɛmbî. Mədɔ̧ mə́ óbúgʉla ɔ́ Krîst mɛ̂sh mə́ ŋgə bə́da bɨ̂.
17  Mat 7.15; 2Te 3.6; Tit 3.9-10; 2Yn 10Bwaaŋg, buud bwə́ dʉ́ sá nə́ buud bwə́ bə́g mə́cʉ́ŋ məcʉ́ŋ wá, bwə́ ŋgə lúmbʉli nə njɨ́ɨ́gʉ́lá bɨ́ á ŋwa yí, oshwoŋ bɨ ɔ káálʉ́gə́ nə bwo; kúgá dʉ kyey nə bwo sámbá. 18  Flp 3.19; Kol 2.4Nəcé mbií búúd wɔɔŋg í áŋgɛ̂ nə sá isɛ́y í Cwámba wúsʉ́ Krîst, bwə́ ŋgə sá isɛ́y í mímwɔ̧ myáŋ. Bwə́ dʉ balan nə jɔ̧jɔ̧ íciyá í lə́sʉ́ nə jɔ̧jɔ̧ míkaand, dʉ jwáŋgʉlə búúd bwə́ afwóyɛ́ kyɛ̧́ wá. 19  1.8Buud bɛ̂sh bwə́ ŋgə gwádʉga cʉg mə́gwág bɨ́ báá ŋgə́ cʉgə yí. Mə ŋgə bul gwág məshusʉg nə bɨ́ shú dɔɔŋgʉ̂; mə́ jɨɨ nə́ bɨ bə́g nə fʉg sálə mə́nywa dɨ̂, bɨ́ bə nə́ sáŋ kɔ́ɔ́mb á məbɔ̂w. 20  1.7Zɛmbî á mpwogɛ́ wál bá zə cwaas *Sátan bɨ́dɨ́ mə́kuú dɨ́ shí. Cwámba íshé Yésus kə́ sá bɨ́ mpaam. 21  Timotê: Mis 16.1Timotê muud sá ŋgə́ sɛ̂y sɛ́y ŋgwúd yɛ́ ŋgə bə́da bɨ̂; mimbyɛ̂l myâm Lusyus nə Yason nə Sosipatɛr bwə́ ŋgə nə́mə́ bə́da bɨ̂. 22 Mə Tɛrtiyus muud ŋgə́ cilə kálaad ɛ́ga yɛ́* Tɛrtiyus wə́ Pwôl nyə á ŋwa nə́ a cíləg kálaad ɛ́ga yɛ́., mə ŋgə bə́da bɨ́ məbə́dá mâ sɛɛŋgyá shé á mə́ sɛɛŋgya nə Cwámba yí. 23  Erâst: 2Tm 4.20Gáyus ŋgə nə́mə́ bə́da bɨ̂. Mə njul nyə́dɨ́ njɔ́w, cínɔŋg nə́mə́ wə́ Dɔ̧ lʉ́ óbúgʉla dɛ̂sh í dʉ sɛɛŋgya yɛ́. Erâst jɨ́ bâŋ-mása á wa ŋgwə́la yɛ́ ŋgə bə́da bɨ̂, mwááŋg Kwárʉtus ŋgə nə́mə́ bə́da bɨ̂. 24  Míl mícilyá mí ayág mí cúgɛ́ nə iciyá ínɨ.[Cwámba íshé Yésus-Krîst kə́ sá bɨ́ bɛ̂sh mpaam. Amɛn.] 25  Ifz 1.9; 3.4-5; Kol 1.26Shé yə́gá Zɛmbî gúmə́, nyə muud jɨ́ nə ŋkul sá nə́ Jɔ̧jɔ̧ Kɛ́ɛl lʉ́lʉshig bɨ́ yɛ́. Jɔ̧jɔ̧ Kɛ́ɛl dɔɔŋg wə́ mə́ á ŋgə cúndə ja mə́ á ŋgə bwiiŋg láŋ mə́ Yésus-Krîst yí. Na Jɔ̧jɔ̧ Kɛ́ɛl nɨ dɨ́ wə́ Zɛmbî mə́ sá nə́ sə́ mpúg jɔ̧jɔ̧ yuug jé nyə á ŋgə baagʉlə shwoó dɨ́ yí. 26  1.2, 5Zɛmbî á kandʉgə kandʉgə mə́ ka sá nə́ sâ jɔɔŋg í bʉ́gʉ́líg ja gaád. Nə́ ndɛɛ́ ikûl ishús í mú nə ŋkul jee mpu gwo ja bwə́ lɔ̧́ micilyá mí *búúd ɔ mícúndə́ yí. Nyə a sá nə́ í bʉ́gʉ́líg shú nə́ bwə́ búgʉ́lág nyə, bwə́ sá nyə mə́gwág. 27  11.36; Flp 4.19-20; 1Tm 1.17; Yûd 25; Mbʉ́ 4.11 Nyə Zɛmbî muud ŋgwúd nə ŋgwûd jɨ́ nə fʉg yɛ́, nyə wə́ ŋwág gúmə́ kandʉgə á kandʉgə nəcé sâ Yésus-Krîst nyə a sá yí. Amɛn.

16:1 Mis 18.18

16:3 Mis 18.2, 18-19, 26

16:5 1Kr 16.15, 19; Kol 4.15; Flm 2

16:13 Mak 15.21

16:16 1Kr 16.20; 2Kr 13.12; 1Te 5.26; 1Pr 5.14

16:17 Mat 7.15; 2Te 3.6; Tit 3.9-10; 2Yn 10

16:18 Flp 3.19; Kol 2.4

16:19 1.8

16:20 1.7

16:21 Timotê: Mis 16.1

*16:22 Tɛrtiyus wə́ Pwôl nyə á ŋwa nə́ a cíləg kálaad ɛ́ga yɛ́.

16:23 Erâst: 2Tm 4.20

16:24 Míl mícilyá mí ayág mí cúgɛ́ nə iciyá ínɨ.

16:25 Ifz 1.9; 3.4-5; Kol 1.26

16:26 1.2, 5

16:27 11.36; Flp 4.19-20; 1Tm 1.17; Yûd 25; Mbʉ́ 4.11