5
Godoni Ehija Teamanaꞌeje Niꞌajiꞌavara
Na ꞌuꞌo erutai joni vaji eruta ꞌwaravu. Kerisora siseisei hinajaho na kavuta ꞌee pinana kaꞌene ꞌurihuni jihuni pwinanaꞌa apehuna ꞌwaravu. Godoni sipia kaꞌene joni vaji hijujija uranie ꞌajohaꞌavara. Ea ꞌahopo ꞌwaravu jihunaꞌe ꞌajoahuna pana kaivo ijaho Godoni ura ijihunaꞌe ura renaꞌeje ꞌajohaꞌavara. ꞌEnakaivo monia ho uneunecha ꞌekahuni jihunaꞌe ꞌajoahuna pana kaivo ura rena paraꞌeje ꞌajohaꞌavara. ꞌEne jara sipia kaꞌene ꞌajohaꞌavarono irechamiajija ꞌajohaꞌavara kaivo joni ꞌunama mamaijino vene najahiꞌi ꞌajohaꞌavara. ꞌEnakúne vea kaꞌene Sipia ꞌAjohaꞌina Natohwijara roꞌamajaho ja pinana mamaahuni iꞌesa kaꞌene majama nahuniji ꞌekahuna. Ja ea maiuꞌine ꞌunama nikwinuꞌina kajino ja ea mamaꞌina puni hari hiꞌavara ꞌee masuani ajuarasahe hijujino ea kwinu kwino same hiꞌavara. Ijihuni maijaho Godiho ea kaꞌene kehi kehi vejujija ninamauna. ꞌEnakaivo ea kaꞌene masuani hijujija maiji vwihaniujaho vajihuna. ꞌEnajihunaꞌe masuani ajuarasahe Godoni ija kaꞌene harura rukimaꞌuri jihuni hari vaꞌakame Hura Huni vea ꞌahi ja ꞌeke taaromaꞌamana. Joni temuka mahoꞌo Hu vajaꞌavara. Ijihuni maijaho Hura ja ꞌajohauna. Ojono ꞌajoarame nia hami niriꞌi hiꞌavara. Joni naka Setaniho raioni punaꞌi ataviꞌi ea pina kame mwatume iꞌisúꞌirono niria parane onu. ꞌEnakaivo joni nimairoa vajijino kirasaꞌikaꞌi hu tanuꞌuraꞌavara. Ja nihena kavujaꞌinaꞌe vwehu jona ꞌahoꞌa mweꞌakino ꞌunama nikwisuꞌina kajino siseisei hiju. 10 Ja maꞌuako siseisei hiꞌeje Godi kaꞌene mahoꞌo maiji vwihaniiꞌinijara Huni pinana kaꞌene majamano naviꞌina kaꞌene Keriso oni vaji ꞌumenaajara Hura Huhusu venae ariramaa rene nimaa rena parane harura mihe ata kirasaꞌavara. 11 Harura kaꞌene aneja púsa paꞌajaho Huna. Ameni.
Túchamaa ꞌAjoramajina
12 Siveniasi núni vwea kaꞌene uchaha paꞌajara niꞌajihe asura ikaho venana. ꞌEnakaivo na asura maꞌuꞌuakaho ja niꞌajihe ꞌwarame veju. Ikaho Godoni maiji vwihaniꞌina kaꞌene nimaijinakúne kirasahe kisimaꞌuraꞌe rene namiꞌavara. 13 Joni maꞌina kaꞌene Papirani ja puꞌúmo iji pijahajara ꞌajoravuꞌe ꞌee nuni hariha Makara ꞌajoramu. 14 ꞌEnakúne oja ꞌekaravuri ꞌunamijino ura mina vene ꞌajosaraꞌavara. Ja ea kaꞌene Keriso oni vaji hijujija matauviꞌinijaho ja puꞌúmuna.