2 Pita
1
Godoni Ea Puni Kara Ijara Emarena Parahunijina
Na Saimani Pita kaꞌene Jesu Keriso oni pwea ꞌee apasorui ea kaꞌene puni nimairoa nikwisuꞌina ꞌee núni Godi ꞌee niꞌajúhiꞌina Jesu Keriso oni arira maijihuni vaji núra apejajaꞌinaꞌe apejajihi punaꞌe veju. Maiji vwihaniꞌinijine ꞌee Matauviꞌinijaho joni vaji Godi ꞌee Jesu kaꞌene núni Natohwi jihuni henaka vajijino emarena paranama.
Godira ꞌUmenae ꞌEe Iji Pijihajina
ꞌEne Huni harura mamaa kaꞌene núra hihuna ꞌee arira ohuna mahoꞌo vajúhana. Núra Huni nimaa hena kavari vajijino Hura Huni pinana ꞌee mamaa vajijino nú ꞌumenúana. Ikehuni hahi Hu Huni uneunecha mavarasaꞌina nahama ꞌwaramana. ꞌEjakame ja ijihuni vaji mamaa huni pwina rene ꞌee mweꞌa kaꞌene siseijara vejuꞌe siseranujaho juhame karaa usema vaꞌu. Iviꞌa ijihunaꞌe joni nimaa roijaho harura veje mamaa reꞌavara ꞌee mamaa reꞌavari vajijino henaka ꞌuꞌo aperu umanaꞌavara. ꞌEne joni henaka vajijino ojono ꞌajoarame kirasahunijaho aperu umanaꞌavara. ꞌEne vivinui hijuri vajijino Godoni ꞌunamaji vejujaho aperu umanaꞌavara. ꞌEne Godoni ꞌunamiji vejuri vajijino vwehu jona hami ꞌahiꞌavara. ꞌEne vwehu jona hami ꞌahiuri vajijino oja ꞌekaraꞌavara. Ijihuni maijaho kara ikipo jonaꞌe rene ꞌee emarena paraꞌavajaho ijipo veje jara núni Natohwa Jesu Keriso hena kavuri ꞌunamijaho maa paꞌana parehune ꞌee ꞌina paꞌana parehuna. Ijihunaꞌe ea irara kara ikija paꞌajaho hu nia supaviꞌina ꞌee nia nutuvuꞌe kwaa jojora uneunecha pakimuna. ꞌEne huni sisea nitamaꞌora kaꞌene nisovume paranajaho hu niruvume paꞌarenana. 10 ꞌEnajihunaꞌe vwehu núne ja ijihunaꞌe ꞌumenae iji pijiha jihunaꞌe ura rena paraꞌeje ja kara ikehi veꞌavajaho ja paꞌamaaresuhuna. 11 Ijihuni maijaho ꞌunama ikehunikino ara majama nahuna kaꞌene núni Natohwa Niꞌajúhiꞌina Jesu Keriso oni vahuna mahoꞌo ja mihuna. 12 Ijihuni hahi na naꞌia mapoka ja hurahara ꞌwarave ja kara ikija vwihahuna. Ja nihenakame ꞌee nimaa vajijino kisina rene hiju vo na majama hine ja huri ꞌwarahuna. 13 Na vwihajujaho maijaho na ikino hahijiꞌi mweꞌi hijukino ja ꞌejahiꞌi ꞌwarave ja vwihahuna. 14 Nara ikino mweꞌi hahijiꞌi hijujaho ni ranaꞌi veju. Ijaho núni Natohwa Jesu Kerisora vejume nununaꞌa samaa renana. 15 ꞌEne na harura veꞌiraꞌomo vea kaꞌene nara ura vaꞌujaho kara kaꞌene nara ꞌwaravujija ja areri vwihahuna.
Keriso Oni Hanajiꞌina Nii Kavajina
16 Ijihuni maijaho vea kaꞌene núni Natohwa Jesu Keriso oni harura ꞌee Hura rohuniji rone ꞌwaravajaho nú ea kaꞌene hena kama parajiꞌinijipo mamiha vuꞌa ꞌwaraꞌiraꞌomo ijí ꞌararihae ꞌwarahuna pana kaivo nú núni nii Huni harura kaꞌene kavaji rona ꞌwaravara. 17 Ijihunaꞌe vea kaꞌene Hu hura ꞌee pinana Godi Amonaꞌi apenaji pinaꞌinijara ikaꞌina Hu rone ꞌwaramana. Ikaho Nuni Hariha kaꞌene Na oja mahe ꞌee teamanima paranujina ꞌwamana. 18 Nú pu puꞌúmo akuavuri huriꞌa ꞌahi hiꞌeme Irakaho kahi akúpa ꞌahi rena roajaho nú núni atai hejara. 19 Ijihunaꞌe nú niheju. Poropeti epuni ira vaji ꞌwaramajaho roe nimaaꞌe renana. ꞌEnaꞌomo ja puni iriji hene veꞌavajaho ja mamaaꞌe vehuna. Puni vuꞌa kajaho areri nahehai nututi hanaꞌejuꞌe vea nitumu jaꞌina. ꞌEne areri moroi joni oja vaji roe ajimu jaꞌina. 20 ꞌEnakaivo ikino maraku heꞌavara. Ijaho poropeti epuni vuꞌa icháꞌina kaꞌene roujaho maiji ei pini huni vwihi taꞌarohe ꞌwarahuna paꞌana. 21 ꞌEne poropetiepo vuꞌa kaꞌene ꞌwaravajaho emai huni ura ijino vehuna pana kaivo emaaꞌe Godoni ꞌAvenijara venaume Godi rone ꞌwaravara.