13
Icháꞌina Veje Godi Teamame ꞌEe Kerisoho Ura Ani Aniꞌina Parenuna
Vwehu jo puꞌúmo oja maꞌaraꞌavajaho majama nama vaꞌamana. Apiopo roꞌavajaho niꞌajihuna pasenaꞌavara. Ijaꞌina vejajihunaꞌe ea ꞌahoꞌa Godoni ꞌona ojiꞌina pakiviꞌi niꞌajihara. ꞌEnakaivo ea kaꞌene tipurai hijujija parunamie ꞌee ja areri pu puꞌúmo hijiꞌi vwihava jaꞌinaꞌe vwihaniꞌavara. ꞌEne ea kaꞌene ahija sisea apejujihija areri pu puꞌúmo hijiꞌi vwihava jaꞌinaꞌe vwihaniꞌavara. Ijihuni maijaho ja ꞌuꞌo haha rukina. ꞌEne ja napasi nene ꞌee parui nejajihuni hura vene ꞌee ijaho paruarahareje napara paturame ꞌee parua paturaꞌavara. ꞌAsúra kivasi ꞌuasa paveje ꞌee napasina paruina pura parui nene ꞌee napasi nejajaho paruarahe paturaꞌavara. Ea ijaꞌina vejiꞌinijija Godira eha sisea mihuna. Monia oja mihuri ꞌunami jihuni vaja pahiꞌavara. Raka kaꞌene icharo jonunaꞌi navujaho teamanaꞌavara. Ijihuni maijaho Godira oriꞌini ikaꞌina ꞌwaramana. Na a paranamae Na a patúchahahuna ꞌúmana. Nú raka kaꞌene hena kavaji ja ꞌwaravu.
Natohwijaho nuni Niꞌajihiꞌini jihunaꞌe na pajuvu. ꞌEnaꞌomo ea pu raka na vetiꞌeja? ꞌiamana.
ꞌEnavo Godoni vuꞌa ꞌwaraviꞌinijipo ꞌwaravaji vwihaꞌavara. ꞌEne pura icháꞌina mamaa kaꞌene hijujaꞌina hine ꞌee puni nimairoi jaꞌinaꞌe matiꞌavara. Ijihuni maijaho Jesu Kerisoho niara iviasa ꞌee nitua majama nikwisuꞌina. ꞌEnakúne vuꞌa aniꞌina ꞌee vuꞌa iraꞌatiji ꞌeka ꞌwarave nimaasa reje ja pakiꞌeje usema vaꞌava. ꞌEnajihunaꞌe maijaho mavwihaniꞌinijara veje núni oja harura rehuna. Ijí harura kajaho ꞌiruma icháꞌinijihi ijurepuni varapi jaꞌina pana. ꞌEnaꞌomo varapa kajija ea pina paniꞌajahuna. 10 Núni swasa vejuri ꞌaiju ijaho mweꞌa kehuni harai ara niꞌajihiꞌinijija pu areri paihuna. 11 Juapuni tamana ꞌunamijaho sosi niꞌajihiꞌina mamaꞌinijara hanuha puni ꞌaa apena vaꞌe Ariramaa Nimaa Nimai jihuni ruhiji sisea huni swara ꞌeke vaꞌe aruvura. ꞌEnakaivo hanuha maijija samaumaa jaura. 12 Ijihunaꞌe Jesuho Huni ehijijipo ariramaa reꞌavarono ara natohwa huni samai ꞌanaume haha hiame ꞌaa ariꞌeme kwamana. 13 Ijihuni hahi roe nú Huni vaꞌe ara huni samai Hura juha kaꞌene apena jaꞌinaꞌe nú ꞌuꞌo apeja. 14 Ike mweꞌakaho núra majama hina vahuni ara pana. ꞌEnavo nú ara natohwa kaꞌene maiꞌo rohuniji ꞌajaha hiju. 15 ꞌEnajihunaꞌe Jesuni vaji núni swara ꞌee swasa naꞌiaka mapokakaho vene Godi taꞌarohiꞌi hina apena vahuna. Núra Godi taꞌarohe Huni iha ꞌunama ahasirivujaho Hu teimani ꞌwavuri ꞌinijara núni irititi usemujina. 16 ꞌEnakúne ea ꞌahoꞌa kaꞌene kukua paꞌaji vajihuna pasenaꞌavara. ꞌEne mamaa vehunijaho parunamiꞌavara. ꞌUnama ijaꞌinijija Godi teamama paranuna. 17 Joni sosi ꞌajohiꞌini jihipuni ira hena vene ꞌee puni hura veꞌavara. Ijihuni maijaho pu joni ꞌavena ꞌajohe ꞌee pura raka kaꞌene vejujija Godi ꞌwaraviꞌi vejura. ꞌEnakúne ja puni ira hejiꞌina rejakame pu patemukaꞌeje puni kaukara hami vejiꞌina reꞌavara. Pu temukaꞌeje veꞌavajaho hami paniꞌajihuna. 18 ꞌEnavo nú joni vaji hina roujaho nú unenu pina venareje nú junuhuna pana. Nú raka kaꞌene vejujaho ja kúviꞌi núni hura vehuniji vwihajiꞌi vejura. Ijihunaꞌe núni siporua ꞌonuꞌavara. 19 Na ja ꞌejahiujaho ja iviamaa nuni siporua ꞌojakame na kúꞌo marako ꞌuname joni vuꞌuma.
Tanuhuni Siporua
20 ꞌEne veje Godi matauviꞌina kaꞌene núni Natohwa Jesu vejume ꞌurinajaho Hu sipia ꞌAjohiꞌina Natohwa kaꞌene vuꞌa maiuꞌina majama nahuniji Huni ꞌaiji nimaa venajina. 21 ꞌEne Godira veje uneunecha mapoka kaꞌene ja Huni ura ijí vehunijaho vajihama. Hu joni vaji veje uneunecha raka kaꞌene Hu teamahunijaho Jesu Keriso oni harura vaji renama. ꞌEne Jesu taꞌarohujaho majama nama apena vaꞌama. Ameni.
Vuꞌa Túchamaijina
22 Vwehu nune Na ja ꞌejahiareꞌe na asura maꞌuako vejukúne raka kaꞌene ꞌwaravukaho hami veꞌavara. 23 Na ja hehuna kaꞌene ꞌwaravujaho núni vwea Timotiho tipura niꞌeꞌuna roana. ꞌEnaꞌomo hu marako iki ruꞌeꞌuꞌamajaho na aheme nú huꞌúmo vuꞌe ja kihuna. 24 Joni sosi ꞌajohiꞌina ꞌee ea ꞌahoꞌa nimaa rojiꞌina kaꞌene ijí hijujija na ꞌajoravuꞌe ꞌee ea kaꞌene Itari hijujipo ja ꞌajoravu. 25 Godoni maiji vwihaniꞌinijaho ja puꞌúmuna.