Jemisi
1
Vuꞌa Anejijihina
Na Jemisi kaꞌene Godiho ꞌee Natohwa Jesu Keriso oni pweijarana. Jua puni ituha iropu ropu noꞌo kaꞌene ranaꞌarame ani ani vaꞌajihi punaꞌe asura ikaho vene ꞌajoravu.
Nimairoa ꞌEe Vwiha Mamaa Ijina
ꞌEne vwehu nune hami vwihane nirisaꞌavara. Vea kaꞌene ja venakia ani aniꞌina piuniꞌavari vajijaho temarasaꞌavara. ꞌEne ja nihejura. Joni nimairoiji vene kivujara rejuꞌe kisina rene hina vaꞌura. ꞌEnakúne veje kirasahe vaꞌujaho roe emarene areri rene paraꞌamana. ꞌEjakame ja nihoꞌo emarene areri renae paranareje unenua ꞌahoꞌa papivuhuna. ꞌEnakaivo ja ea irara vwiha mamaiji paꞌanaꞌe renaꞌamajaho makaꞌeje hu Godi kaꞌene iswasiniji jarivakame Hu teamaꞌeje maꞌamana. ꞌEnakaivo veje hu jarima ꞌwaraꞌamajaho nimaa rojiꞌi jarime ꞌwaraꞌamana. Ijihuni maijaho ea irara panimaa ronujaho hu areri asiasiꞌi roe soha ninavuꞌe amenu jaꞌinaꞌe venuna. Ea kaꞌene ijaꞌinijaho hu pakaꞌeje unenuꞌu pina Natohwi jihunaꞌi apeꞌena rojiꞌi hiꞌama. Ijihuni maijaho ea kaꞌene vwiha noꞌu noꞌo vwihanujaho huni ꞌunamijija maiꞌo parira kwinu soname namuna.
Kukua Paꞌamaijine ꞌEe Kukua Rukinijina
ꞌEne vwea nuna kaꞌene pivujiꞌi hinujaho Godira hu aromahuni jihunaꞌe mariꞌuviꞌi hinama. 10 ꞌEnakaivo veje ea kaꞌene monia uneunecha rukimaꞌurijaho huni pinana veje masuani ajuaraꞌamana. Ijihuni maijaho areri sinarapo sonarene navuraꞌomo ꞌuhue paꞌareju jaꞌinaꞌe hu kwama vaꞌeje paꞌarehuna. 11 Ijihuni maijaho vea uhoijiꞌi ajimujara sinara ꞌaniuꞌe puni sona uasahe arihura. ꞌEne ijí sinara sona kajihuni niura mamaijaho vejuꞌe paꞌareju jaꞌinaꞌe ea kaꞌene nihoꞌo uneunecha rukinaꞌe reꞌi ꞌahaukame sarama vaꞌuna vajijino ꞌuꞌo paꞌarenuna.
Nimairoa Huni Venaka ꞌEe Venakú Ijina
12 Ea kaꞌene venakia hari majamano kirana vaꞌamajaho Godira merajahuna. Ijihunaꞌe hu nimaaꞌe kirane vaꞌanaꞌe reꞌamajaho hu majama hihuni iꞌesa kaꞌene natohwijara ea kaꞌene Hu oja mahuji nahama ꞌwaramajaho apehuna. 13 Ea pinaꞌe siseijara vena kaꞌamajaho hu pakaꞌeje ijá ꞌiama Na Godira vena kimana ꞌiama. Ijihuni maijaho Godiho areri sisea paꞌeke ea vena kimuna. ꞌEne Hu Huhusu sisea paꞌeke ea vena kimuna. 14 ꞌEnakaivo ea kwinu kwino vena kivujaho vea kaꞌene hura sisea iraka kaꞌene itumujara tairia vauꞌe sisea venuna. 15 ꞌEne vea kaꞌene itunavujara roe emarena paranujaho sisea nahenuna. ꞌEne vea kaꞌene siseijara roe anesinaꞌe rena paranujaho kwamasahuna renuna. 16 Vwehu núna kaꞌene na ja oja mihiꞌinakije paveje ea ja pisivisaꞌavara. 17 ꞌEne uneunecha mahoꞌo mamaa ꞌee swara arira mamaijija ichutoi hanajiꞌini jihipuni Omijihunaꞌi rene roura. Hu pataꞌarohe ani aniꞌina rene ꞌee Hu areri nihapo ikehikehi niha rena vaꞌa vaꞌujaꞌina pana. 18 Hu Huni ura ijino nú Huni vuꞌa nimaa vajijino nahenuana. ꞌEjakame nú areri Hura uneunecha kaꞌene vena jihipuni amurijihi reꞌavarono avanana.
Hene ꞌEe Vehunijina
19 ꞌEne vwehu nuna kaꞌene na oja mihiꞌinakije ja ikaho nihejiꞌina. Ja ea kwinu kwino mamako hami heꞌavara kaivo marako paꞌwarame ꞌee paꞌajinaviꞌinaꞌe reꞌavara. 20 Ijihunaꞌe emaa huni ajirijaho pavenauꞌe Godoni ꞌunama ariramaa ijaꞌina paroe rejura. 21 ꞌEnajihunaꞌe ꞌunama kaꞌene chiha rukinijija ꞌee sisea ꞌahoꞌa kaꞌene joni vaji navujija mahoꞌo irechaꞌi kaivo masuani ajuarasahe hiꞌavara. 22 ꞌEnakaivo ja ojono papisivaꞌarame vuꞌaru hejiꞌinaru pareꞌavara kaivo ira iraka kaꞌene ja hejajija hene vejiꞌinaꞌe reꞌavara. 23 ꞌEnajihunaꞌe ea irara Godoni iriji hejiꞌinaꞌe reꞌi kaivo pavejiꞌinaꞌe reꞌamajaho hu areri ei pini huni niura maneꞌa vaji kasaramu jaꞌinaꞌe venuna. 24 Ijihunaꞌe vea kaꞌene hu ori kasarama hiꞌejuꞌe hu ea icháꞌinijaho ruvuꞌe paꞌarenu jaꞌinaꞌe venuna. 25 ꞌEnakaivo ea irara varapa arimaa kaꞌene vejume hanasinaꞌe apejaji hami piuhahe ijihuni toi hijiꞌi paruviꞌinaꞌe ꞌee hene teamaꞌejuꞌe vejiꞌinaꞌe renujaho ea ijaho uneunecha kaꞌene hura veꞌamajaho nihoꞌo merajahuna. 26 ꞌEne ei pini vwihaje hu mamaa vejiꞌina roꞌikaꞌi huni mitara hami paꞌajohujaho hu ori pisivaramuna. ꞌEjuꞌe hura mamaa kaꞌene venujaho iraꞌataꞌe renuna. 27 ꞌEjume ꞌunama arira mamaa ꞌee sisea paꞌamaa kaꞌene nú vejukame nuni Godi Omijara ura renujaho ikehina. ꞌOja ꞌee amuna kaꞌene pivusahiꞌi hijujija ꞌajohae ꞌee mweꞌa kehuni siseijaho tatumihiꞌi vaꞌakame parenuhuna.