5
Yesu akobho kpála ɨnde agʉgʉmʉ kuto
Pɨta ongʉ́ akodho ’kpɨ́-e, anokomɨa bini gba omaYuda atɨ. Abhomʉ-o, Yesu atsia anʉ bhʉ́ gʉdhʉ na Yelusalema. Bhʉ́ gʉdhʉ oo, de bhotɨ ɨnde u aꞌɨ e me bhotɨ gba Okandɵlɵ-o, ’dú ’ngu bini navʉlʉ kʉte adʉ oo. A adʉ ’lɨ ’lɨ bhʉ́ eli na Ebele me Betedjata. Djedje ’he maka ’tɨ ngbangbalɨ adʉ dede bhuluvue. Obhʉlʉ kuo bhelé adʉ me u nde asɨlɨ kuto sasa. A adʉ nanɨ okpála ɨnde ɨ u ’kpɨ́ de, ne okpála ɨnde ne eze lɨ ’dhʉ o, di ne okpála na bhʉkʉ kʉte. [U adʉ adjeke me engu-o dimba. Padhá de, anga lɨ onedhɨnga koko-o, andjelu bini gba Ngámá-a adʉ akɵ bhʉ́ ’ngu-o, engu-o atsia adʉ adimba. Kpála na kuo ɨnde adʉ akɵ bhʉ́bhʉ́ kalanʉ-o, adʉ nakobho. Belegʉ lɨ kuo dʉ bha nanɨ pɨ-ie.]
Bhoko bini adʉ oo, anɨ asɨ nanɨ ne kuo kalanga ndjɨkpa bata ne ká madjɨna. Lɨ Yesu au anɨ lɨe asɨ kuto-o, anɨ ambɨla di lɨe me anɨ asɨ ne kuo ’kpɨ́ bhelé-e, anɨ atsia ayi anɨ me: «Mo okʉnda nakobho?» Kpála na kuo ango-o agie pɨ anɨ me: «Ngámá, kpála ka ma ade ngʉbula me anɨ kɵ ma bhʉ́ ’ngu-o, lɨ nedhɨnga ɨnde ɨ ngadimba lɨe-o. Ma le me ma nʉ me-e, lɨ kpála koko kodho ’kpɨ́ kala ma.» Yesu apa pɨ anɨ me: «Yie bhʉ́lá, ha tsala gba mʉ-o, nʉnʉ.» Kolo má gala me-e, kpála na kuo-o akobho. Anɨ aha tsala gba e-o, anɨ atsia aholo nadhʉkʉ.
La-a, adʉ nanɨ lɨ ’kpɨ́ naguo gba omaYuda-o . 10 Abhomʉ-o, omaYuda apa pɨ kpála ɨnde akobho-o me: «A ko ’kpɨ́ naguo. A ayo de me mʉ bɨ tsala gba mʉ-o de.» 11 Anɨ agie pɨ uo me: «Kpála ɨnde akobho ma-a, apa mʉma me: ‹Ha tsala gba mʉ-o, nʉnʉ.›» 12 U ayi anɨ me: «A ko kpála bhedho ɨnde apa pɨ mʉ me: ‹Ha tsala gba mʉ-o nʉnʉ?›» 13 Engʉ́ bini, kpála ɨnde akobho-o mbɨla de me a ko da. Padhá de, anga adʉ me Yesu nde angɨta bhʉ́ ká okpála ɨnde adʉ lɨ bɨlɨ ango-o angɨta.
14 Pɨpɨta-a, Yesu abhaka anɨ bhʉ́ ’ngbé ’tɨ Ebhe gba omaYuda-o. Yesu apa pɨ anɨ me: «Tsitsia nga, mo okobho. Mo oméne matá siti ’ngʉ́ de, amba engʉ́ ɨnde ane ne siti-e, akólo lɨ kʉte mʉ de.» 15 Kpála ango-o anʉ napa pɨ omaYuda me Yesu akobho nɨ ngae. 16 Kaka-a, omaYuda aholo nadje siti bua pɨndjɨ Yesu. Padhá de, anga anɨ amene nanɨ engʉ́ ango-o bhʉ́ ’kpɨ́ naguo. 17 Engʉ́ bini, Yesu agie pɨ uo me: «Maka lɨ ’Dyɨ ma ngamene kulu lɨe nakolo pɨ mbɨa ɨnde-e, Ngama di-e, ma ngamemene moko.» 18 Kaka-a, omaYuda adʉ agɨlɨ matá ne kekele ngʉ́ nabhɵlɵ anɨ. Padhá de, anga anɨ gʉmʉ bha bini lɨ́lɨ na ’kpɨ́ naguo de, engʉ́ bini, anɨ adʉ apa lɨe me Ebhe ne ’Dyɨ nɨ-e, anɨ adʉ ale lɨe bhomʉ-o lɨ Ebhe.
Ebhe aha ndʉ ’ngʉ́ gba e hana pɨ Ndɨlɨ gba e-o
19 Abhomʉ-o, Yesu apa matá pɨ uo me: «A moko, ma apa pɨ yi na paká me ngama Ndɨlɨ-e, ma tɨ da namene ’he bini bhʉ́ ngʉ ma de, bha bini bhende ma au me ’Dyɨ ma ngamene e-o. Padhá de, anga ehe ɨnde lɨ ’Dyɨ ma ngamene e, ngama Ndɨlɨ-e, ma ngamemene bhadi moko. 20 ’Dyɨ ma kʉnda ma, Ndɨlɨ gba e-o. Anɨ ngasuno ndʉ ’ngʉ́ hana ɨnde ngaanɨ makpe anɨ ngamene e mʉma, Ndɨlɨ gba e-o. Anɨ asúno mʉma, Ndɨlɨ gba e, okulu na ngbengbengbe ɨnde ane obhende-e mane. Yi tsía ngámba tété. 21 Padhá de, anga maka lɨ ’Dyɨ ma ngazuku okpála ɨnde amu-o lɨe, anɨ la di ngaha mʉkobho pɨ uo-o, ngama, Ndɨlɨ gba anɨ-e, ma ngaha bhadi mʉkobho moko pɨ kpála ɨnde ma akʉnda nahaha pɨ e ko. 22 ’Dyɨ ma kodho ’ngʉ́ gba kpála bini de. Engʉ́ bini, anɨ aha nakodho ’ngʉ́ hana mʉma, Ndɨlɨ gba e, 23 ngʉbula me ndʉ okpála hana dʉ namanga ma, Ndɨlɨ gba anɨ, maka u ngamanga anɨ ’Dyɨ ma lɨe ko. Kpála ɨnde ɨ manga ma, Ndɨlɨ-e de-e, anɨ manga di ’Dyɨ ma ɨnde atima ma-a de.
24 A moko, ma apa pɨ yi na paká me kpála ɨnde adje ’li ma-a, ɨnde abhuka la di kpála ɨnde atima ma-a, kpála ango-o asia mʉkobho na dʉdʉma. U ꞌó mangɨmbo pɨ́ kpála ango-o de. Engʉ́ bini, anɨ ayie bhʉ́ kuo, anɨ atsia akodho ’kpɨ́ bhʉ́ mʉkobho. 25 A moko, ma apa pɨ yi na paká me nedhɨnga ngago, mbɨa ɨnde-e, nedhɨnga ango-o belegʉ akolo, nedhɨnga lɨ okpála ɨnde amu-o, adjé ’li Ndɨlɨ gba kpála-a lɨe-o. Abhomʉ-o, okpála ɨnde adjé-e, u tsia kóbho.
26 Padhá de, anga maka lɨ ’Dyɨ ma nde lɨe ne angu ngʉbula naha mʉkobho-o, anɨ aha bhadi angu mʉma, Ndɨlɨ gba e moko ngʉbula me ma dʉ naha mʉkobho. 27 Anɨ atsia aha la di angu mʉma, Ndɨlɨ gba e, ngʉ́ nakodho ’ngʉ́ gba okpála, anga ma ne Ndɨlɨ gba kpála. 28 Yi angámba tété de. Padhá de, anga nedhɨnga ngago. Bhʉ́ nedhɨnga ango-o, ndʉ okpála hana ɨnde bhʉ́ lata-a, adjé ’li Ndɨlɨ gba kpála-o. 29 Abhomʉ-o, u tsia zé. Okpála bhende amene bádha ’ngʉ́-o, azúku ngʉbula nasia mʉkobho. Engʉ́ bini, okpála bhende amene siti ’ngʉ́-o, azúku ngʉbula nasia mangɨmbo.»
Yesu bha bini ngamene gʉmʉ gba ’Dyɨ e
30 Ngama-a, ma tɨ da namene ’he bini bhʉ́ ngʉ ma de. Ma ngakodho ’ngʉ́ maka lɨ kpála atima ma-a ngapapa mʉma lɨe ko. Kaka-a, nakodho ’ngʉ́ gba ma-a ngbingbili. Padhá de, anga ma gɨlɨ namene gʉmʉ gba ma-a de. Engʉ́ bini, ma ngagɨlɨ mangbo namene gʉmʉ gba kpála ɨnde atima ma ko. 31 Ɨ dʉ́ me ma dʉ akpokpo ’ngʉ́ ɨnde a atsia ma-a, engʉ́ ango-o de dʉ́ kʉkʉlʉ ’ngʉ́ de. 32 Engʉ́ bini, kpála koko ngakpokpo ’ngʉ́ gba ma-a ngae. Ma ambɨla me engʉ́ gba ma ɨnde anɨ ngakpokpo e, a ko kʉkʉlʉ ’ngʉ́. 33 Ngayi-e, yi atima okpála agba Djaa , anɨ atsia akpokpo kʉkʉlʉ ’ngʉ́. 34 Ngama-a, ma ne gʉmʉ kpála ngʉ́ nakpokpo ’ngʉ́ gba ma-a ade. La-a, ma ngapapa mo-o ngʉbula me yi sia mʉkobho.
35 Djaa nanɨ maka eke ɨnde u adhedhe e, ɨnde ngatsi matsi. Ngayi-e, yi atsia akʉnda nanɨ nakpi djalɨ ngʉbula mbo nedhɨnga bedɨ lɨ zɨ ’ke gba anɨ-o. 36 Engʉ́ bini, engʉ́ gba ma ɨnde u ngakpokpo e, ane bhende gba Djaa mane. A ko bhende na kulu ɨnde lɨ ’Dyɨ ma apa me ma mene e-o. A moko, kulu ɨnde ma ngamene e ngasuno me ’Dyɨ ma atima ma ngae. 37 ’Dyɨ ma ɨnde atima ma-a, akpokpo di engʉ́ gba ma-a ngae. La-a, yi dje nga ’li anɨ belegʉ de bini, yi u nga la di anɨ de. 38 Eli gba anɨ-e ngadʉ bhʉ́ yi ade. Padhá de, anga yi ayala nabhuka kpála ɨnde anɨ atima e-o. 39 Yi ngadjɨpɨ ’ngʉ́ pɨndjɨ Bhuku gba Ebhe-e ndjɨndjɨ, anga yi ngabhundja me yi asía mʉkobho na dʉdʉma bhʉ́bhʉ́. A la bhomʉ-o Bhuku ɨnde ngakpokpo ’ngʉ́ gba ma-o! 40 Abana mo-o, yi kʉnda nago abhaka ma ngʉ́ nasia mʉkobho ango-o de.
41 «Ma gɨlɨ de me okpála dhɵgɵ ma-a de. 42 Engʉ́ bini, ma mbɨla yi ndjɨndjɨ. Ma ambɨla me yi ne mʉkʉnda pɨ Ebhe ade. 43 ’Dyɨ ma atima ma ngae. La-a, yi sia ma de. Ɨ dʉ la me kpála koko nde ago bhʉ́ ngʉ e, yi tsia sía anɨ! 44 Yi ngatoko lɨyi sʉnda yi. Yi gɨlɨ de me Ebhe toko bha yi ngae de. Lele pɨ yi tɨ da nabhuka ma lɨe? 45 Yi abhúndja de me ma aꞌó yi bhʉ́ mangɨmbo kala ’Dyɨ ma ngama-a de. Kpála bhende aꞌó yi bhʉ́ mangɨmbo-o, a ko Moidje ɨnde yi aꞌo ’to yi ’to e ko. 46 Ɨ dʉ́ me yi bhúka Moidje kʉkʉlʉ-o, yi de abhúka di ma mabhuka . Padhá de, anga Moidje aye nanɨ engʉ́ gba ma-o. 47 Engʉ́ bini, ɨ dʉ me yi nde bhuka engʉ́ ɨnde anɨ aye e de-e, yi abhúka la ’li ma lele pɨ?»