6
Yesu aha ezʉ pɨ obhosɨ kutu bhuluvue
(Tsia bhʉ́ Mat. 14:13-21; ne bhʉ́ Mlk. 6:30-44; di ne bhʉ́ Luk. 9:10-17.)
Pɨpɨta-a, Yesu akodho ’kpɨ́ lɨ pápá koko na ekpɵ na Galilaya, ɨnde u aꞌɨ di-e me ekpɵ na Tibeliade. Bhiti okpála na bhibhiti adʉ akpata anɨ. Padhá de, anga u adʉ au ongamba ’ngʉ́ ɨnde anɨ adʉ amene e lɨ nakobho okpála na kuo-o. Yesu atsia aꞌʉ apɨ́ ’ta. Oo, u atsia adʉlʉ ne omʉkpata gba e kuto. A adʉ me anokomɨa na Pasɨka gba omaYuda nde akolo masɨkpe.
Abhomʉ-o, Yesu atsia ’kpɨ́, anɨ au bhiti okpála na bhibhiti ngago abhaka anɨ. Anɨ atsia ayi Filipo me: «Nɨ́ tɨ da nakala mapa su ngʉbula me okpála ɨnde-e hana zʉ-o?» (Yesu adʉ apa mo-o ngʉbula nale Filipo. Padhá de, anga ngaanɨ Yesu-o, anɨ adʉ ambɨla engʉ́ ɨnde anɨ améne e ndjɨndjɨ.) Filipo atsia agie pɨ anɨ me: «Abana ya kala mapa ne lɨ́ denalio kámá bhisi-e, alé de me kpála ne kpála sia mbo-o de.» Sʉka omʉkpata gba anɨ koko-o, Andɨlɨ ndai Simo Piele, apa pɨ anɨ me: «Ndɨlɨ na bhobhoko bini sɨ-ɨ, a ka anɨ ne mapa na olodje* 6:9 Mapa na olodje: A ko nanɨ mapa na bhʉkʉ mase. Okpála na ndɨbhɨlɨ tɨ nanɨ da nakakala ndjɨndjɨ. bhuluvue di ne sungu bhisi. A la bhomʉ-o nɨ pɨ bhiti okpála ɨnde-e?»
10 Do Yesu de-e: «Yi pa pɨ okpála me u dʉlʉ kuto.» (Ulu adʉ lɨ bɨlɨ ango-o naali.) Okpála atsia adʉlʉ kuto. Obhosɨ adʉ masɨkpe de kutu bhuluvue. 11 Abhomʉ-o, Yesu aha mapa-o. Anɨ atsia agie heni pɨ Ebhe. Anɨ atsia agapa lɨ okpála ɨnde adʉ oo-o. Anɨ aha bhadi sungu-o pɨ uo moko lɨ lele maka u adʉ akʉkʉnda lɨe ko. 12 Lɨ okpála aꞌuꞌu lɨe, Yesu atsia apa pɨ omʉkpata gba e me: «Yi po bhʉ́la dudu ɨnde atigala-o, ngʉbula me asíti de.» 13 Dú mapa na olodje bhuluvue ɨnde atigala-a, u apo bhʉ́bhʉ́la. A atsia abebedhe okíli ndjɨkpa ne ká bhisi.
14 Lɨ okpála au ngamba ’ngʉ́ ɨnde lɨ Yesu amene e lɨe, u atsia apa me: «A ɨnde-e bha ndjʉ polofeta ɨnde a ayo me anɨ go pɨ́la doto-o!» 15 Yesu ambɨla me u ngakʉnda nago aholo nɨ ne kpéke me nɨ dʉ ngámá. Abhomʉ-o, anɨ ayie, anɨ atsia anʉ matá kpi e kpi apɨ́ ’ta.
Yesu adhʉkʉ pɨ́ ’ngu
(Tsia bhʉ́ Mat. 14:22-33; di ne bhʉ́ Mlk. 6:45-52.)
16 A akolo lɨe tagolo-o, omʉkpata gba Yesu akɵ alɨngo ekpɵ-o. 17 U aꞌʉ bhʉ́ zabʉ bini u atsia aholo nagugulu, anʉ lɨ pápá na Kapalanauma. La-a, ekpɨ́ abi lɨ uo padhá me Yesu nde kolo nga lɨ uo de. 18 Anvi adʉ ape kpekpeke. Kaka-a, engu-o aholo nadimba. 19 A abhaka me omʉkpata-a nde adhʉkʉ ne zabʉ-o masɨkpe de kilometele madhɨa. Lɨ nedhɨnga bhomʉ-o, u au Yesu me anɨ nde ngadhʉkʉ pɨ́ ’ngu. Anɨ akolo de zabʉ-o. Abhomʉ-o, u aholo nadje tsʉlʉ. 20 Engʉ́ bini, Yesu apa pɨ uo me: «A ko ma, yi adjé tsʉlʉ de!» 21 U adʉ akʉnda me o ha anɨ, amba o bɨ anɨ bhʉ́ zabʉ-o. La-a, zabʉ akolo bha kolo lɨngo ’gɵ lɨ bɨlɨ u adʉ anʉ lɨe-o.
Bhiti okpála agɨlɨ Yesu
22 Lɨ ekpɨ́ aseke lɨe, bhiti okpála ɨnde atigala ayi ’ngu-o au bha koli zabʉ bini. La-a, u adʉ ambɨla ndjɨndjɨ me Yesu ꞌʉ bhʉ́ zabʉ bhʉ́ dabɨlɨ bini ne omʉkpata gba e de. Omʉkpata-a anʉ kpi o kpi. 23 Lɨ nedhɨnga bhomʉ-o, ozabʉ koko ayie bhʉ́ gʉdhʉ na Tibeliade, atsia akolo de bɨlɨ lɨ okpála azʉ mapa lɨ e pɨta lɨ Ngámá agie heni lɨe pɨ Ebhe-o. 24 Lɨ bhiti okpála bhomʉ-o au lɨe me Yesu ne omʉkpata gba e oo ade-e, u aꞌʉꞌʉ bhʉ́ ozabʉ-o, u atsia agbida bhʉ́ Kapalanauma ngʉ́ nagɨlɨ Yesu.
Yesu ne mapa na mʉkobho
25 U anʉ abhaka Yesu ayi ’ngu. Abhomʉ-o, u ayi anɨ me: «Mʉsuno, mo okolo ei nadho?» 26 Yesu agie pɨ uo me: «Heni, ma apa pɨ yi na paká me, yi ngagɨlɨ ma ka ongamba ’ngʉ́ ɨnde yi au e ade. Yi ngagɨlɨ mangbo ma ka mapa ɨnde yi azʉ e, yi atsia aꞌuꞌu ne e má kpú kpú kpú-o! 27 La-a, yi améne kulu ngʉbula ezʉ ɨnde ngazi mazi-e de. Engʉ́ bini, yi mene mangbo ngʉbula ezʉ ɨnde ngabhue, di ne bhende ngaha mʉkobho na dʉdʉma ko. Ngama, Ndɨlɨ gba kpála-a, ma ahá ezʉ ango-o pɨ yi ngama. Padhá de, anga Ebhe ’Dyɨ ma aꞌo kasé na angu gba e lɨ kʉte ma.»
28 Abhomʉ-o, u atsia ayi anɨ me: «A ayo me ya mene pɨ ngʉ́ namene kulu maka lɨ Ebhe akʉnda lɨe?» 29 Do Yesu pɨ uo me: «Kulu gba Ebhe-e, a ko me yi bhuka kpála ɨnde anɨ atima e ko.»
30 Abhomʉ-o, u atsia ayi anɨ me: «Mo oméne mangua ngamba ’ngʉ́ dho me ya u, amba ya bhuka mʉ-o? Kulu gba mʉ-o ne nɨ? 31 Lɨ onguo ogbi ya adʉ lɨe abhʉ́ ’gʉ-o, u azʉ mana maka u aye nanɨ lɨe bhʉ́ Bhuku gba Ebhe-e me: ‹Anɨ aha mapa ɨnde ayie abhʉ́lá-a pɨ uo ngʉ́ nazʉzʉ. 6:31 Tsia bhʉ́ Ekɨ. 16:4, 15; di ne bhʉ́ Ets. 78:24.›» 32 Abhomʉ-o, Yesu agie pɨ uo me: «A moko, ma apa pɨ yi na paká me, Moidje ha mapa na abhʉ́lá-a pɨ yi ngae de. Engʉ́ bini, ’Dyɨ ma ngaha mapa na kʉkʉlʉ na abhʉ́lá-a pɨ yi ngae. 33 Padhá de, anga mapa ɨnde lɨ Ebhe ngaha e, a ko bhende ngayie abhʉ́lá, ɨnde ngaha la di mʉkobho pɨ okpála na doto-o.» 34 Abhomʉ-o, u atsia apa pɨ Yesu me: «Ngámá, ha pɨ ya ndʉ ’kpɨ́ hana mapa bhomʉ!»
35 Yesu agie pɨ uo me: «Ma ne mapa na mʉkobho. Kpála bhende ago abhaka ma-a, gʉmʉ ’zʉ méne anɨ belegʉ de bini. Kpála bhende abhuka la di ma-a, gʉmʉ ’ngu méne anɨ belegʉ de bini. 36 Engʉ́ bini, ma apa ’ngʉ́ ɨnde-e pɨ yi apa. Yi au ma. La-a, yi bhuka de. 37 Ndʉ kpála hana ɨnde lɨ ’Dyɨ ma ngaha e mʉma-a, agó lɨ pabɨlɨ gba ma. La di-e, ndʉ kpála hana ɨnde agó lɨ pabɨlɨ gba ma-a, ma bhíke anɨ de. 38 Padhá de, anga ma ayie abhʉ́lá, ma ago ngʉ́ namene engʉ́ ɨnde lɨ kpála ɨnde atima ma-a akʉnda e ko. Engʉ́ bini, ma go ngʉ́ namene naama ’ngʉ́ de. 39 Engʉ́ ɨnde lɨ kpála ɨnde atima ma akʉnda e-e, a ngae ɨnde: ndʉ okpála ɨnde anɨ aha o mʉma hana, a ayo de me sʉka uo bini ngɨta-a de. Engʉ́ bini, a ayo me, alɨ sokpɨ́-e, ma zuku ndʉ uo hana. 40 Padhá de, anga ’Dyɨ ma akʉnda me, ndʉ okpála hana ɨnde au ma Ndɨlɨ-e, ɨnde abhuka la di ma-a, sia mʉkobho na dʉdʉma, amba ma zuku uo alɨ sokpɨ́.»
41 Abhomʉ-o, omaYuda aholo namene bhayiki lɨ kʉte anɨ. Padhá de, anga anɨ apa nanɨ me: «Ma ne mapa ɨnde ayie abhʉ́lá.» 42 U atsia apa me: «A ɨnde-e Yesu, ndɨlɨ gba Djodjefʉ-o dɨ? Ya mbɨla ’dyɨ anɨ ne ’hi anɨ hana. Lele pɨ anɨ apa lɨe me nɨ ayie abhʉ́lá?» 43 Yesu agie pɨ uo me: «Yi ꞌo namene bhayiki sʉnda yi. 44 Kpála tɨ da nago abhaka ma de, ɨ dʉ me ’Dyɨ ma ɨnde atima ma-a nde holo ’kpa anɨ ngae de ko. Ngama la di-e, ma azúku anɨ lɨ sokpɨ́. 45 Opolofeta aye engʉ́ ɨnde-e me: ‹Ebhe asuno ’ngʉ́ pɨ ndʉ okpála hana. 6:45 Tsia bhʉ́ Ɨsa. 54:13.› Kpála ne kpála ɨnde adje ’li ’Dyɨ ma, ɨnde asia la di nasuno gba anɨ-e, ago nabhaka ma. 46 Bhobhomʉ apa me, kpála bini u Ebhe de. Bha bini ma, kpála ɨnde ayie agba Ebhe-e, ma au bha ’Dyɨ ma ngama. 47 A moko, ma apa pɨ yi na paká me, kpála ɨnde abhuka-a, asia mʉkobho na dʉdʉma.
48 Ngama-a, ma ne mapa na mʉkobho. 49 Onguo ogbi yi azʉ nanɨ mana abhʉ́ ’gʉ. La-a, u atsia amu. 50 Engʉ́ bini, mapa bhende ayie abhʉ́lá-a, a ko bhende lɨ kpála zʉ e, anɨ kpí de ko. 51 Ma ne mapa ɨnde ʉʉ, ɨnde ayie abhʉ́lá ko. Ɨ dʉ me kpála nde azʉ mapa ango-o, anɨ dʉ́ bhʉ́ mʉkobho na dʉdʉma. Mapa ɨnde ma ahá e, a ko kʉte ma. Ma ngahaha me okpála na doto sia mʉkobho.»
52 Lɨ omaYuda adje ’ngʉ́ bhomʉ-o lɨe, u aholo amene kpekebhɵ sʉnda o kpekpeke. U adʉ apa me: «Lele pɨ kpála ɨnde-e tɨ da naha kʉte e lɨe pɨ nɨ́ me nɨ́ zʉ-o?» 53 Abhomʉ-o, Yesu apa pɨ uo me: «A moko, ma apa pɨ yi na paká me: ɨ dʉ me yi nde zʉ kʉte ma, Ndɨlɨ gba kpála de-e, ɨ dʉ la di me yi nde ndjɨ ngʉte ma de-e, yi dʉ́ bhʉ́ mʉkobho de. 54 Kpála ɨnde ngazʉ kʉte ma, ɨnde la di ngandjɨ ngʉte ma-a, anɨ bhʉ́ mʉkobho na dʉdʉma. Ngama-a, ma azúku la di anɨ alɨ sokpɨ́. 55 Padhá de, anga kʉte ma-a, a ko ezʉ na kʉkʉlʉ. Ngʉte ma la di-e, a ko ehe nandjɨ mandjɨ na kʉkʉlʉ. 56 Kpála ɨnde ngazʉ kʉte ma, ɨnde la di ngandjɨ ngʉte ma-a, anɨ ngadʉ bhʉ́ ma. Ma la di ngadʉ bhʉ́ anɨ.
57 ’Dyɨ ma ɨnde atima ma-a, anɨ ʉʉ. Ma la di ngadʉ bhʉ́ mʉkobho ka anɨ. A bhadi moko, kpála ɨnde azʉ́ ma-a, anɨ adʉ́ bhʉ́ mʉkobho ka ma. 58 A bhomʉ-o mapa ɨnde ayie abhʉ́lá ko. A maka bhende lɨ onguo ogbi yi azʉ e, u atsia amu-o ade. Engʉ́ bini, kpála ɨnde azʉ́ mapa ɨnde-e, adʉ́ bhʉ́ mʉkobho na dʉdʉma.» 59 Yesu akpokpo ndʉ ’ngʉ́ bhomʉ-o lɨ nedhɨnga ɨnde anɨ adʉ asuno lɨe bhʉ́ ’tɨ nadje lɨ́lɨ gba Moidje bhʉ́ Kapalanauma-o.
Eli ɨnde ngaha mʉkobho na dʉdʉma
60 Pɨta u adje engʉ́ ɨnde lɨ Yesu apa e lɨe, bhelé na omʉkpata gba anɨ-e atsia apa me: «Eli ɨnde-e, a kpekpeke! A tɨ da nazɨzɨba da?» 61 Engʉ́ bini, Yesu ambɨla me omʉkpata gba nɨ-e ngamene kpekebhɵ pɨndjɨ ’ngʉ́ ango-o. Kaka-a, anɨ apa pɨ uo me: «Engʉ́ ango-o ngamene yi sisiti? 62 A la yi u me ngama, Ndɨlɨ gba kpála-a, ma nde ngaꞌʉ lɨ bɨlɨ ɨnde ma adʉdʉ nanɨ lɨe kalanʉ-o? 63 Bua gba Ebhe-e ngaha mʉkobho ngae. Kpála-kʉtɨ tɨ da namene ’he bini de. Oeli ɨnde ma apa e pɨ yi bhomʉ-o, a ko Bua ɨnde ngaha mʉkobho. 64 Engʉ́ bini, okoko bhʉ́ ká yi bhuka de.» A na paká me Yesu ambɨla nanɨ nayie lɨ lilita me obhende ɨ bhuka nɨ de-e ngao dho. Anɨ atsia ambɨla la di me apʉ́ nɨ da-ie. 65 Anɨ atsia apa matá me: «Kaka-a, ma apa nako pɨ yi me: ‹Kpála bini tɨ da nago gba ma de, ɨ dʉ me ’Dyɨ ma nde ha kpadjɨ pɨ anɨ ngae de ko.›»
66 Nayie lɨ nedhɨnga bhomʉ-o, bhelé na omʉkpata gba anɨ-e aꞌo ká anɨ. U kpata matá anɨ de. 67 Abhomʉ-o, Yesu atsia ayi obhende ndjɨkpa ne ká bhisi-e me: «Ngayi di-e, yi akʉnda nagbida?» 68 Simo Piele agie pɨ anɨ me: «Ngámá, ya tɨ da nanʉ gba da? A ka mʉ ne oeli ɨnde ngaha mʉkobho na dʉdʉma. 69 Ngaya-a, ya abhuka. Ya atsia ambɨla la di me mʉ ne Kpála na bubu ɨnde lɨ Ebhe atima e ko.» 70 Yesu agie pɨ uo me: «Ngayi okpála ndjɨkpa ne ká bhisi-e, ma lo nako yi ngama dɨ? La-a, sʉka yi bini ne djabʉlʉ!» 71 Anɨ adʉ apa ’ngʉ́ bhomʉ-o lɨ Yuda, ndɨlɨ gba Simo Isɨkaliote. Padhá de, anga belegʉ anɨ adʉ lɨe sʉka omʉkpata ndjɨkpa ne ká bhisi-e, adʉ kpála ɨnde apʉ́ Yesu-o ngae.

*6:9 6:9 Mapa na olodje: A ko nanɨ mapa na bhʉkʉ mase. Okpála na ndɨbhɨlɨ tɨ nanɨ da nakakala ndjɨndjɨ.

6:31 6:31 Tsia bhʉ́ Ekɨ. 16:4, 15; di ne bhʉ́ Ets. 78:24.

6:45 6:45 Tsia bhʉ́ Ɨsa. 54:13.