7
Ondaise Yesu bhuka anɨ de
Pɨpɨta-a, Yesu aholo nadholo bhʉ́ ndu doto na Galilaya. Anɨ dʉ akʉnda nadholo bhʉ́ ndu doto na Yudaya de, anga omaYuda adʉ akʉnda nabhɵlɵ anɨ oo. A adʉ me, anokomɨa na otɨ ngbangbalɨ gba omaYuda nde akolo masɨkpe. Abhomʉ-o, ondaise Yesu atsia apa pɨ anɨ me: «Yie sɨ yiyie. Nʉ bhʉ́ ndu doto na Yudaya, ngʉbula me omʉkpata gba mʉ-o, ngauo di-e, u u ngamba ’ngʉ́ ɨnde mʉ ngamene e ko. Padhá de, anga kpála ɨnde akʉnda me okpála u ngamba ’ngʉ́ ɨnde nɨ ngamene e mau-o, anɨ méne bhʉ́ pepe de. Ɨ nde lɨe me mʉ nde ngamene ngua ngamba ’ngʉ́ bhomʉ-o, mene kala ndʉ okpála hana!» Padhá de, anga ondaise anɨ-e, ngauo makpe-e, u bhuka nanɨ anɨ de.
Abhomʉ-o, Yesu atsia apa pɨ uo me: «Nedhɨnga gba ma-a kolo nga de. Engʉ́ bini, pɨ yi-e, nedhɨnga ndʉ ’kpɨ́ hana ndjɨndjɨ. Okpála na doto tɨ da nayala yi de. La mʉma-a, u ngayala ma. Padhá de, anga ma ngapa me kulu gba uo-o ndjɨndjɨ ade. Yi nʉ bhʉ́ anokomɨa-a nʉnʉ. Ngama-a, ma nʉ́-ʉ de. Padhá de, anga nedhɨnga gba ma-a kolo nga de.» Pɨta anɨ apa lɨe mo-o, anɨ atsia atigala bhʉ́ ndu doto na Galilaya.
Yesu asuno pɨ okpála bhʉ́ ’ngbé ’tɨ Ebhe gba omaYuda
10 Lɨ ondaise Yesu agbida lɨe bhʉ́ anokomɨa-a, anɨ atsia anʉ di oo. La-a, anɨ suno lɨe mbámbá de. Anɨ adʉ me anɨ nde awo lɨe mawo. 11 Abhomʉ-o, omaYuda adʉ agɨlɨ anɨ bhʉ́ nedhɨnga na anokomɨa-o. U adʉ ayi me: «Anɨ su?» 12 U adʉ amene kpekebhɵ naali lɨ ’ngʉ́ gba anɨ-e bhʉ́ ká okpála. Okoko adʉ apa me: «A ko bádha kpála.» Okoko adʉ apa me: «A mo-o ade, anɨ ngapite okpála.» 13 Engʉ́ bini, u dʉ apa engʉ́ ango-o mbámbá de. Padhá de, anga u adʉ akpe omaYuda.
14 Nedhɨnga lɨ anokomɨa akolo lɨe tʉtʉ-o, Yesu anʉ bhʉ́ ’ngbé ’tɨ Ebhe gba omaYuda, anɨ atsia aholo nasuno pɨ okpála. 15 Abhomʉ-o, omaYuda angamba naali. U atsia adʉ ayi lɨo me: «Kpála ɨnde-e mene balʉa de. Anɨ ambɨla la ’he me-e lele pɨ?» 16 Yesu agie pɨ uo me: «Nasuno gba ma-a ngayie ka ma ade. Engʉ́ bini, a ngayie ka Kpála ɨnde atima ma ko. 17 Ɨ dʉ me kpála nde akʉnda namene engʉ́ ɨnde lɨ Ebhe akʉnda e-e, anɨ tɨ da nambɨla me, ne me ayie ka Ebhe, ne me ma ngakpokpo ’ngʉ́ gba ma makpe. 18 Kpála bhende ngakpokpo ’ngʉ́ gba e makpe-e, anɨ ngagɨlɨ me okpála dhɵgɵ nɨ. Engʉ́ bini, kpála bhende ngagɨlɨ me u dhɵgɵ kpála bhende atima nɨ-e, anɨ ngapa ’ngʉ́ na kʉkʉlʉ. Anɨ pa la di eu de. 19  Moidje aha nanɨ lɨ́lɨ pɨ yi ngae. A mo-o adɨ? La-a, kpála bini bhʉ́ ká yi ngamene lɨ́lɨ ango-o ade. Yi la ngagɨlɨ nabhɵlɵ ma ngʉbula nɨ?»
20 Okpála agie pɨ anɨ me: «A bhʉ́ mʉ ne siti bua ! A ngagɨlɨ nabhɵlɵ mʉ da?» 21 Yesu agie pɨ uo me: «Ma amene bha koli ngamba ’ngʉ́ bini má kpɨkɨlɨ, ndʉ yi hana yi atsia aholo nangamba! 22 Moidje aha nanɨ lɨ́lɨ pɨ yi me, yi dʉ nato ongɨsɨ na bhosɨbhosɨ-e bhʉ́ gandja. Engʉ́ bini, lɨ́lɨ ango-o yie ka Moidje de. A ayie ka onguo ogbi yi. Kaka-a, yi ngazɨba nato kpála bhʉ́ gandja belegʉ bhʉ́ ’kpɨ́ naguo gba omaYuda . 23 Yi ngato kpála bhʉ́ gandja bhʉ́ ’kpɨ́ naguo ngʉ́ nakpe me yi agʉ́mʉ lɨ́lɨ gba Moidje-e de. Ngama-a, ma akobho kpála-kʉtɨ libhomu bhʉ́ ’kpɨ́ naguo. Yi la ngake ’ngʉ́ lɨyi mʉma tété ngʉ́ nɨ? 24 Yi akódho ’ngʉ́ maka yi ngauu lɨe de. Engʉ́ bini, yi kodho ’ngʉ́ ngbingbili!»
Yesu ne Masɨya ?
25 Abhomʉ-o, okpála koko na gʉdhʉ na Yelusalema adʉ apa me: «A oo kpála ɨnde u ngagɨlɨ nabhɵlɵ e dɨ? 26 Yi tsitsia nga, anɨ ngagama ’ngʉ́ mbámbá bhʉ́ ká okpála. La-a, u pa ’ngʉ́ pɨ anɨ belegʉ de bini! Ongámásɨ gba nɨ́-e ambɨla bha ndjʉ sɨ ndjɨndjɨ me Masɨya ngae ɨnde-e? 27 Padhá de, anga bɨlɨ lɨ kpála ɨnde-e ayie lɨ e, ya mbɨla hana. Engʉ́ bini, nedhɨnga ɨnde lɨ Masɨya agó lɨe, kpála bini mbɨ́la bɨlɨ ɨnde anɨ ayíe lɨ e de.»
28 Lɨ nedhɨnga bhomʉ-o, Yesu adʉ asuno bhʉ́ ’ngbé ’tɨ Ebhe gba omaYuda. Abhomʉ-o, anɨ atsia asʉla me: «Yi mbɨla bha ndjʉ ma ndjɨndjɨ? Yi mbɨla la di bɨlɨ ɨnde ma ayie lɨ e hana? Padhá de, anga ngama-a, ma go bhʉ́ angu gba ma makpe-e de. Engʉ́ bini, kpála ɨnde atima ma-a, a ko kpála na ngbingbili . Kpála ango-o, yi mbɨla anɨ de. 29 Ngama-a, ma mbɨla anɨ ndjɨndjɨ. Padhá de, anga ma ayie agba anɨ. Anɨ atima la di ma ngae.»
30 Abhomʉ-o, u adʉ agɨlɨ me, o holo anɨ. La-a, kpála bini bu ’kpa e lɨ kʉte anɨ de. Padhá de, anga nedhɨnga gba anɨ-e le nga nanɨ-ɨ de. 31 La-a, okpála bhelé bhʉ́ ká bhiti okpála bhomʉ-o abhuka anɨ. U adʉ apa me: «Nedhɨnga lɨ Masɨya agó lɨe, anɨ améne ongamba ’ngʉ́ ané obhende lɨ kpála ɨnde-e amene e?»
U atima okpála ngʉ́ naholo Yesu
32  OmʉFalisai adje engʉ́ ɨnde lɨ okpála adʉ apa e bhʉ́ tʉpele lɨ ’ngʉ́ gba Yesu-o. Abhomʉ-o, ongbengbe odimandɵ di ne omʉFalisai atima omʉlila na ’ngbé ’tɨ Ebhe gba omaYuda ngʉ́ naholo anɨ. 33 Yesu atsia apa me: «Ma adʉ́ nga matá ne yi ngʉbula nedhɨnga bedɨ. Pɨpɨta-a, ma tsia tápa agba kpála ɨnde atima ma ko. 34 Yi agɨ́lɨ ma, engʉ́ bini, yi ú la ma de. Padhá de, anga yi tɨ da nanʉ lɨ bɨlɨ ɨnde ma adji lɨ e de.» 35 Abhomʉ-o, omaYuda atsia ayi lɨo sʉnda o me: «Anɨ anʉ́ lɨ bɨlɨ bhedho ɨnde nɨ́ tɨ da nau anɨ lɨe de-e? Anɨ anʉ́ nabhaka omaYuda bhende atsambala bhʉ́ ká oGiliki-e? Anɨ anʉ́ asuno pɨ oGiliki? 36 Oeli ɨnde anɨ apa e me: ‹Yi agɨ́lɨ ma, engʉ́ bini, yi ú la ma de, anga yi tɨ da nanʉ lɨ bɨlɨ ɨnde ma adji lɨ e de.› A akʉnda napa pɨ?»
Engu na mʉkobho
37 Ekpɨ́ na soso na anokomɨa-a, a adʉ ekpɨ́ na ngbéngbé. Lɨ ’kpɨ́ ango-o, Yesu alʉ malʉ, anɨ asʉla me: «Ɨ dʉ me kpála nde ne gʉmʉ ’ngu-o, a ayo me, anɨ go bhaka ma, amba anɨ ndjɨ! 38 Kpála bhende ngabhuka ma-a, maka lɨ Bhuku gba Ebhe-e apa lɨe me: ‹Engu adʉ́ aze lɨ bua anɨ. Engu ango-o, a ko engu na mʉkobho.›» 39 (Yesu adʉ apa ’ngʉ́ bhomʉ-o lɨ Bua gba Ebhe ɨnde lɨ okpála ɨnde abhúka anɨ asía e-o. Lɨ nedhɨnga bhomʉ-o, Bua gba Ebhe-e go nga nanɨ-ɨ de. Padhá de, anga Yesu nde sia nga nanɨ sangu gba e de.)
OmaYuda koko abhuka me Yesu ne Masɨya
40 Okpála adje oeli ɨnde lɨ Yesu apa e-o. Okpála koko bhʉ́ ká uo atsia apa me: «Kpála ɨnde-e bha ndjʉ ne polofeta ɨnde ya ngadjeke e kʉkʉlʉ!» 41 Okoko atsia apa me: «A ko Masɨya!» Engʉ́ bini, okpála koko atsia apa matá me: «Masɨya tɨ da nayie bhʉ́ ndu doto na Galilaya? 42 Padhá de, anga Bhuku gba Ebhe-e apa me, Masɨya adʉ́ sʉka okpála na piga gba Davidi. Anɨ ayíe la di bhʉ́ Beteleme, kʉtɨ ɨnde lɨ Davidi abhele bhʉ́ e ko.» 43 Abhomʉ-o, okpála atsia agbogbo bhʉsʉ o lɨ ’ngʉ́ gba anɨ-o. 44 Okoko bhʉ́ ká uo adʉ akʉnda me, o holo anɨ. Engʉ́ bini, kpála bini bu ’kpa e lɨ anɨ de.
Ongámásɨ gba omaYuda ayala nabhuka Yesu
45 Abhomʉ-o, omʉlila na ’ngbé ’tɨ Ebhe gba omaYuda-a agie lɨo agba ongbengbe odimandɵ, di ne omʉFalisai-o. U atsia ayi omʉlila-a me: «Yi go ne Yesu de ngʉbula nɨ?» 46 Omʉlila-a agie me: «Kpála ɨnde agama ’ngʉ́ maka kpála bhomʉ-o belegʉ ade bini!» 47 Abhomʉ-o, omʉFalisai atsia agie pɨ uo me: «Ngayi di-e, yi aꞌo di me anɨ pite yi? 48 Bhʉ́ ká ongámásɨ, ɨ dʉ di-e bhʉ́ ká omʉFalisai-e, kpála bini abhuka anɨ uu? 49 Engʉ́ bini, bhiti okpála bhende abhuka anɨ bhomʉ-o, u mbɨla lɨ́lɨ gba Moidje de. Ebhe abála uo mabala.»
50 Nikodemʉ-o, a ko sʉka omʉFalisai. Anɨ anʉ la di nanɨ kalanʉ abhaka Yesu-o ngae. Anɨ apa pɨ uo me: 51 «Lɨ́lɨ gba nɨ́-e zɨba naholo kpála padhá de. A ayo ngaɨza me nɨ́ dje anɨ, amba nɨ́ mbɨla la di engʉ́ ɨnde anɨ amene e ko.» 52 U agie pɨ anɨ me: «Ngamʉ di-e, mʉ ne kpála na ndu doto na Galilaya? Tanga nga oBhuku gba Ebhe-e ndjɨndjɨ. Mʉ ú de me, polofeta bini ayie bhʉ́ ndu doto na Galilaya de.»
[ 53 Pɨpɨta-a, kpála ne kpála atsia agie lɨe agba e.* 7:53 Ongʉ́ nayie sɨ akólo bhʉ́ 8:11, a bhʉ́ obhuku koko na didili-e ade.

*7:53 7:53 Ongʉ́ nayie sɨ akólo bhʉ́ 8:11, a bhʉ́ obhuku koko na didili-e ade.