8
Ɵlɵ na zabhe
Abhomʉ-o, Yesu anʉ apɨ́ ’ta na ondula na Olive. Lɨ ekpɨ́ aseke lɨe, bhʉ́ sɨkɨkpɨ-e, anɨ agie lɨe bhʉ́ ’ngbé ’tɨ Ebhe gba omaYuda. Ndʉ okpála hana adyudyo lɨo de anɨ masɨkpe. Yesu adʉ kuto, anɨ atsia aholo nasuno pɨ uo. Abhomʉ-o, omʉsuno na lɨ́lɨ gba Moidje , di ne omʉFalisai ago ne ɵlɵ bini. U akoto lɨ ɵlɵ ango-o bha lɨ nedhɨnga u adʉ akʉnda lɨo lɨe ne bhoko koko. U aha anɨ, u atsia aꞌo anɨ kala ndʉ okpála hana. Do uo pɨ Yesu me: «Mʉsuno, u akoto lɨ ɵlɵ ɨnde-e bha lɨ nedhɨnga u adʉ akʉnda lɨo lɨe ne bhoko koko. Moidje aye nanɨ pɨ ya bhʉ́ lɨ́lɨ-e me, a ayo nabhili ongua olɨsɨ bhomʉ-o ne teme. Ngamʉ-o, mo opa naamʉ tété pɨ?»
U adʉ apa engʉ́ bhomʉ-o ngʉ́ naꞌo ekú ngʉ́ anɨ. Padhá de, anga u adʉ agɨlɨ nau engʉ́ ɨnde u aꞌó e pɨ́ anɨ-o. Engʉ́ bini, Yesu akita ne kuto, anɨ aholo naye ’he kuto bhʉ́ doto ne lɨkpa e. La-a, u azɨ bha kekele lɨ nayi anɨ. Abhomʉ-o, anɨ ayie bhʉ́lá, anɨ atsia apa pɨ uo me: «A ayo me kpála ɨnde bhʉ́ ká yi, ɨ mene nga naae siti ’ngʉ́ bini de-e, anɨ tʉlʉ anɨ ne teme na kalanʉ-o ngae.» Pɨpɨta-a, Yesu akita matá ne kuto, anɨ atsia aholo bha naye ehe kuto bhʉ́ doto. Lɨ u adje oeli bhomʉ-o lɨe, ndʉ uo hana atsia aholo ayie bini ne bini. Akpo nayie ne obhelesɨ okpála. Yesu atigala bha ngae kpi e kpi. Ɵlɵ ango-o atsia adʉ la bhadi lɨ bɨlɨ ɨnde u aꞌo anɨ lɨ e bhomʉ. 10 Abhomʉ-o, Yesu ayie matá bhʉ́lá, anɨ ayi ɵlɵ ango-o me: «Okpála ango-o su? Kpála bini kodho ’ngʉ́ gba mʉ-o sisiti dɨ?» 11 Ɵlɵ ango-o agie me: «Mʉsuno, ma u kpála bini de.» Do Yesu pɨ anɨ me: «Ngama di-e, ma kódho ’ngʉ́ gba mʉ-o sisiti de. Mʉ tɨ da natapa. La-a, nayie pɨ mbɨa ɨnde-e, mo oméne matá siti ’ngʉ́ belegʉ de bini.»]
Yesu ne zɨ ’ke pɨ okpála na pɨ́la doto
12 Abhomʉ-o, Yesu apa matá pɨ bhiti okpála-a me: «Ngama-a, ma ne zɨ ’ke pɨ okpála na pɨ́la doto. Kpála ɨnde ngakpata ma-a, anɨ dhʉ́kʉ bhʉ́ biti de. Engʉ́ bini, a adʉ́ ka anɨ ne zɨ ’ke na mʉkobho.» 13 Abhomʉ-o, omʉFalisai atsia apa pɨ anɨ me: «Mʉ ngakpokpo bhomʉ-o naamʉ ’ngʉ́ makpe! Engʉ́ ɨnde mʉ ngakpokpo e bhomʉ-o, tata tété ade!»
14 Yesu agie pɨ uo me: «A na paká moko me ma ngakpokpo ’ngʉ́ gba ma makpe. La-a, engʉ́ ɨnde ma ngakpokpo e, a ko kʉkʉlʉ ’ngʉ́. Padhá de, anga ma mbɨla bɨlɨ ɨnde ma ayie lɨ e, di ne bɨlɨ ɨnde ma adji lɨ e ndjɨndjɨ. Engʉ́ bini, ngayi-e, yi mbɨla bɨlɨ ɨnde ma ayie lɨ e de. Yi mbɨla la di bɨlɨ ɨnde ma adji lɨ e de. 15 Yi ngakodho ’ngʉ́ maka okpála. Ngama-a, ma kodho ’ngʉ́ gba kpála bini de. 16 Ɨ dʉ la me, ma nde akodho ’ngʉ́-o, nakodho ’ngʉ́ gba ma-a dʉ́ ngbingbili. Padhá de, anga ma kpi ma kpi ade, engʉ́ bini, ’Dyɨ ma ɨnde atima ma-a, ya ne anɨ bhʉ́ dabɨlɨ bini.
17 U aye bhʉ́ lɨ́lɨ gba yi makpe-e me: ‹Ɨ dʉ me okpála bhisi nde akpokpo ’ngʉ́-o, engʉ́ ango-o dʉ́ ngbingbili.› 18 Ma ngakpokpo naama ’ngʉ́ makpe. ’Dyɨ ma ɨnde atima ma-a, ngakpokpo la di engʉ́ gba ma ko.»
19 Abhomʉ-o, u ayi anɨ me: «’Dyɨ mʉ su?» Yesu agie pɨ uo me: «Yi mbɨla ma de. Yi mbɨla la di ’Dyɨ ma de. Yi mbɨ́la ma uu-o, yi de ambɨla di ’Dyɨ ma ambɨla.» 20 Yesu apa ’ngʉ́ bhomʉ-o lɨ nedhɨnga anɨ adʉ asuno lɨe bhʉ́ ’ngbé ’tɨ Ebhe gba omaYuda, lɨ bɨlɨ lɨ osanduku ɨnde u adʉ aꞌo tɨa bhʉ́ e adʉ lɨ e-o. Kpála bini tsia bu nanɨ ’kpa e lɨ anɨ de, anga nedhɨnga gba anɨ-e kolo nga nanɨ-ɨ de.
Yesu akpo ’ngʉ́ pɨndjɨ bɨlɨ ɨnde anɨ ayie lɨ e-o
21 Abhomʉ-o, Yesu atsia apa matá pɨ uo me: «Ma adji. Yi agɨ́lɨ ma. La-a, yi amú bhʉ́ siti ’ngʉ́ gba yi-o. Yi tɨ da nanʉ lɨ bɨlɨ ɨnde ma adji lɨ e de.» 22 OmaYuda atsia ayi lɨo sʉnda o me: «Anɨ abhɵ́lɵ lɨe ne tɨtɨ e? Kaka-a, anɨ apa me bɨlɨ ɨnde nɨ adji lɨ e, nɨ́ tɨ da nakolo tété dɨ?» 23 Yesu agie pɨ uo me: «Ngayi-e, yi ayie kuto sɨ. Engʉ́ la bini, ngama-a, ma ayie abhʉ́lá. Ngayi-e, yi ne okpála na pɨ́la doto. Engʉ́ la bini, ngama-a, ma ne kpála na pɨ́la doto ade. 24 Kaka-a, ma apa ɨgɨnɨ pɨ yi me, yi amú bhʉ́ siti ’ngʉ́ gba yi ko. Padhá de, anga ɨ dʉ me yi nde bhuka de me Ma uu-o* 8:24 Ma uu: A bhomʉ-o ꞌɨlɨ gba Ebhe ɨnde anɨ asuno e pɨ Moidje nedhɨnga anɨ atima anɨ lɨe bhʉ́ Edjipeto. Tsia bhʉ́ Ekɨ. 3:14. de-e, yi amú bhʉ́ siti ’ngʉ́ gba yi ko.» 25 Abhomʉ-o, u ayi anɨ me: «Ngamʉ-o, mʉ ne da?» Yesu agie pɨ uo me: «A ko bha engʉ́ ɨnde ma apa e pɨ yi, nayie lɨ lilita-o. 26 Ma ne engʉ́ bhelé napapa, di ne nakokodho lɨ ’ngʉ́ gba yi ko. Engʉ́ bini, ma ngapa pɨ okpála engʉ́ ɨnde ma adje e ka kpála ɨnde atima ma ko. Ngaanɨ-e, anɨ ngapa ngbili ’ngʉ́ .»
27 U mbɨla de me anɨ ngapa pɨ o bhomʉ-o engʉ́ gba ’Dyɨ e de. 28 Abhomʉ-o, Yesu atsia apa pɨ uo me: «Nedhɨnga yi aꞌéꞌe ma, Ndɨlɨ gba kpála lɨe ne abhʉ́lá-a, yi tsia mbɨ́la me ngama-a, ma uu. Yi mbɨ́la la di me, ma mene ehe bini bhʉ́ angu gba ma makpe de. Engʉ́ bini, ma ngapa bha bini engʉ́ ɨnde lɨ ’Dyɨ ma asuno e mʉma ko. 29 Ya ne kpála ɨnde atima ma-a bhʉ́ dabɨlɨ bini. Anɨ ꞌo ká ma kpi ma kpi de. Padhá de, anga ma ngamene ndʉ ’kpɨ́ hana engʉ́ ɨnde ɨ nganga lɨ anɨ manga ko.» 30 Abhomʉ-o, okpála bhelé ɨnde adje Yesu ngapa ’ngʉ́ bhomʉ-o, atsia abhuka anɨ.
Okpála bhende ne obalise na siti ’ngʉ́
31 Abhomʉ-o, Yesu atsia apa pɨ omaYuda ɨnde abhuka nanɨ anɨ-e me: «Ɨ dʉ me yi nde alila eli ɨnde ma ngapa e pɨ yi-e ndjɨndjɨ-e, yi dʉ́ omʉkpata gba ma-a na kʉkʉlʉ. 32 Yi mbɨ́la la di ngbili ’ngʉ́. Lɨ ngbili ’ngʉ́-o tsia gbégbe yi bhʉ́ bali.»
33 U agie pɨ anɨ me: «Ya ne odi Abalahama. Ya dʉ nga bali pɨ kpála belegʉ de bini. Lele pɨ mʉ tɨ da napa lɨe pɨ ya me, ya azé bhʉ́ bali maze-e?» 34 Yesu agie pɨ uo me: «A moko, ma apa pɨ yi na paká me: ndʉ kpála hana ɨnde ngamene siti ’ngʉ́-o, a ko bali ka siti ’ngʉ́. 35 Bali ngadʉ bhʉ́ piga ndʉ ’kpɨ́ hana ade. Engʉ́ bini, ndɨlɨ na bhobhoko ngadʉ ndʉ ’kpɨ́ hana bhʉ́ piga. 36 Kaka-a, ɨ dʉ me Ndɨlɨ-e nde agbegbe yi bhʉ́ bali-e, yi tsia zé bhʉ́ bali kʉkʉlʉ. 37 Ma mbɨla hana me, yi ne odi Abalahama. Engʉ́ la bini, yi ngagɨlɨ nabhɵlɵ ma. Padhá de, anga yi ngayala ’li ma. 38 Ngama-a, ma ngakpokpo engʉ́ ɨnde lɨ ’Dyɨ ma asuno e mʉma ko. La ngayi-e, yi ngamene engʉ́ ɨnde lɨ ’dyɨ yi apa e pɨ yi ko.»
39 Abhomʉ-o, u atsia agie pɨ anɨ me: «’Dyɨ ya-a, a ko Abalahama.» Do Yesu pɨ uo me: «Ɨ dʉ́ me yi dʉ́ ne odi Abalahama-a, yi de méne ’ngʉ́ maka Abalahama. 40 Engʉ́ bini, mbɨa ɨnde-e, yi ngakʉnda nabhɵlɵ ma, abana ma apa kʉkʉlʉ ’ngʉ́ ɨnde ma adje e ka Ebhe lɨe pɨ yi-o. Abalahama mene la nanɨ mo-o de. 41 Engʉ́ bini, ngayi-e, yi ngamene bhadi ngua kulu ɨnde lɨ ’dyɨ yi ngamene e-o.» U atsia agie pɨ anɨ me: «Ya ne ongɨsɨ na ngongo ade. Koli ’dyɨ ya bha bini, Ebhe.»
42 Yesu apa pɨ uo me: «Lɨ Ebhe dʉ́ bha ndjʉ ne ’Dyɨ yi-e, yi de akʉnda ma. Padhá de, anga ma ayie agba Ebhe. Ma la di sɨ bhʉ́ ngʉ anɨ. Ma go bhʉ́ ngʉ ma de. Engʉ́ bini, anɨ atima ma ngae. 43 Yi mbɨla engʉ́ ɨnde ma ngapa e pɨ yi-e de ka nɨ? A ko anga, yi tɨ da nadje eli ɨnde ma ngapa e pɨ yi-e de. 44 ’Dyɨ yi ne Djabʉlʉ. Yi la di ngamene ’ngʉ́ ɨnde lɨ ’dyɨ yi akʉnda e-o. A ko bhʉlʉ nabhɵlɵ kpála nayie lɨ lilita. Anɨ lʉ bhʉ́ kʉkʉlʉ ’ngʉ́ belegʉ de bini. Padhá de, anga kʉkʉlʉ ’ngʉ́ bhʉ́ anɨ ade. Nedhɨnga ɨnde anɨ ngapa eu lɨe, anɨ ngapa ’ngʉ́ gba e makpe. Padhá de, anga a ko kpála na eu. A ko la di ’dyɨ eu. 45 Engʉ́ bini, ngama-a, ma ngapa kʉkʉlʉ ’ngʉ́. Yi ngabhuka ma ade kaka. 46 A ko kpála bhedho bhʉ́ ká yi-e, ɨ tɨ da nasuno siti ’ngʉ́ ɨnde ma amene e? Ɨ dʉ me ma nde ngapa kʉkʉlʉ ’ngʉ́-o, ka nɨ yi bhuka la ma lɨe de-e? 47 Kpála gba Ebhe-e ngadje ’li Ebhe. Engʉ́ bini, yi ne okpála gba Ebhe ade. Kaka-a, yi ngadjedje ade.»
Yesu akpo ’ngʉ́ pɨndjɨ Abalahama
48 OmaYuda agie pɨ Yesu me: «Ya apa kʉkʉlʉ ’ngʉ́ de me mʉ ne kpála na Samalɨa, a la di bhʉ́ mʉ ne siti bua ?» 49 Yesu agie pɨ uo me: «Siti bua bhʉ́ ma ade. Engʉ́ bini, ma ngadhɵgɵ ’Dyɨ ma. La-a, ngayi-e, yi ngayala nadhɵgɵ ma. 50 Ngama-a, ma gɨlɨ de me okpála dhɵgɵ ma-a de. ’Dyɨ ma ngagɨgɨlɨ mʉma ngae. Anɨ la di ngakodho ’ngʉ́-o ngae. 51 A moko, ma apa pɨ yi na paká me: kpála ɨnde alila eli ɨnde ma ngapa e, anɨ kpí dʉdʉma de.»
52 OmaYuda atsia apa pɨ anɨ me: «Mbɨa ɨnde-e, ya ambɨla la kʉkʉlʉ me abhʉ́ mʉ ne siti bua! Abalahama akpi. Opolofeta di amu. La ngamʉ-o, mʉ ngapa me: ‹Kpála ɨnde ngalila eli ɨnde ma ngapa e, anɨ kpí dʉdʉma de.› 53 ’Dyɨ ya Abalahama akpi. Mʉ ngabhundja me nɨ ngbéngbé ane anɨ? Opolofeta di amu. Mʉ la ngau nga naamʉ lɨmʉ me nɨ ne da?»
54 Yesu agie pɨ uo me: «Ɨ dʉ me, ma dʉ adhɵgɵ lɨma ngama makpe-e, nadhɵgɵ gba ma-a de padhá. ’Dyɨ ma ngadhɵgɵ ma ngae, a ko kpála ɨnde yi ngaꞌɨ e me: ‹A ko Ebhe gba ya-o› 55 me yi nde mbɨla la anɨ de ko. Engʉ́ bini ngama-a, ma mbɨla anɨ hana. Ɨ dʉ́ me ma pá me ma mbɨla anɨ de-e, ma de ne kpála na eu maka yi. Engʉ́ bini, ma mbɨla anɨ hana. Ma la di ngalila eli ɨnde anɨ ngapa e-o. 56 ’Dyɨ yi Abalahama akpi nanɨ djalɨ naali. Padhá de, anga anɨ adʉ abhundja me nɨ aú ekpɨ́ nago gba ma-o. Anɨ au, anɨ atsia akpi djalɨ.» 57 Abhomʉ-o, omaYuda atsia apa pɨ anɨ me: «Ngamʉ-o, mʉ kolo nga ne kalanga ndjɨkpa bhuluvue de. Mʉ la ngapa me, nɨ au Abalahama!» 58 Yesu agie pɨ uo me: «A moko, ma apa pɨ yi na paká me kala me u zu Abalahama, ‹Ma uu.›» 59 Abhomʉ-o, u abha teme ngʉbula natʉtʉlʉ anɨ ne di. Engʉ́ bini, Yesu awo lɨe, anɨ atsia akoto bhʉ́ ’ngbé ’tɨ Ebhe gba omaYuda-o.

*8:24 8:24 Ma uu: A bhomʉ-o ꞌɨlɨ gba Ebhe ɨnde anɨ asuno e pɨ Moidje nedhɨnga anɨ atima anɨ lɨe bhʉ́ Edjipeto. Tsia bhʉ́ Ekɨ. 3:14.