9
Yesu akobho kpála ɨnde u azu e me anɨ nde u ’kpɨ́ de
Lɨ Yesu adʉ akodho ’kpɨ́ lɨe lɨ kpadjɨ-e, anɨ au kpála bini ɨnde u azu e me anɨ nde u ’kpɨ́ de. Omʉkpata gba anɨ ayi anɨ me: «Mʉsuno, u azu kpála ɨnde-e me anɨ nde u ’kpɨ́ de ka nɨ? A ko ka siti ’ngʉ́ gba anɨ makpe, ne me a ko ka siti ’ngʉ́ gba okpála ɨnde azu anɨ?»
Yesu agie me: «A ko ka siti ’ngʉ́ gba anɨ-e de. A ko la di ka siti ’ngʉ́ gba okpála ɨnde azu anɨ-e de. Engʉ́ bini, u azu anɨ mo-o ngʉbula me okpála u ngamba ’ngʉ́ ɨnde lɨ Ebhe ngamene e bhʉ́ anɨ. A ayo me nɨ́ mene kulu gba kpála ɨnde atima ma-a nedhɨnga lɨ ekpɨ́ nde nga lɨe ne ngbɨkpɨ-o. Padhá de, anga biti ngago, kpála bini tɨ da namene kulu de. Nedhɨnga ma nde nga lɨe pɨ́la doto-o, ma ne zɨ ’ke pɨ okpála na pɨ́la doto.» Pɨta anɨ apa lɨe mo-o, anɨ aku ngʉsʉ bhʉ́ doto. Anɨ akpɵdhɵlɵ doto ne di. Anɨ aha ngbɵdhɵ ango-o, apulu pɨ́ kó djila kpála ɨnde ɨ u ’kpɨ́ de ko. Abhomʉ-o, Yesu atsia apa pɨ anɨ me: «Nʉ vʉlʉ bhʉ́la mʉ bhʉ́ ’dú ’ngu navʉlʉ kʉte na Siloe.* 9:7 ’Dú ’ngu navʉlʉ kʉte na Siloe nanɨ abhʉ́ aga na Yelusalema.» (ꞌƗlɨ bhomʉ-o akʉnda napa me «U atima anɨ.») Anɨ anʉ, anɨ atsia avʉlʉ bhʉ́la e. Anɨ agie lɨe me anɨ nde ngau ’kpɨ́ ndjɨndjɨ!
Okpála bhende asɨlɨ kʉtɨ lɨngo anɨ, di ne obhende au anɨ kalanʉ me anɨ nde ne yoyo ’he-e, a adʉ ayi me: «A ɨnde-e kpála adʉ nako adʉ kuto ngʉ́ nayo ’he-e dɨ?» Okoko adʉ apa me: «A ko anɨ.» Do okpála koko me: «A ko anɨ de. Engʉ́ bini, anɨ mana anɨ.» La-a, kpála ango-o adʉ apa me: «A ko bha-a ma.» 10 Abhomʉ-o, u ayi anɨ me: «Djila mʉ abhulu lɨe lele pɨ?» 11 Anɨ atsia agie me: «Kpála ɨnde u aꞌɨ e me Yesu-o, amene ngbɵdhɵ, anɨ apulu pɨ́ kó djila ma. Anɨ atsia apa mʉma me: ‹Nʉ vʉlʉ bhʉ́la mʉ bhʉ́ Siloe.› Ma anʉ oo. Pɨta ma avʉlʉ lɨma lɨe, ma aholo nau ’kpɨ́!» 12 U ayi anɨ me: «Kpála ango-o su?» Anɨ agie me: «Ma mbɨla de.»
OmʉFalisai ayiyi kpála ɨnde lɨ djila e akobho-o
13 Abhomʉ-o, u ago ne kpála ɨnde adʉ kalanʉ me anɨ nde u ’kpɨ́ de-e pɨ omʉFalisai . 14 Yesu amene nanɨ ngbɵdhɵ, anɨ atsia abhulu djila anɨ ne di me a nde la ekpɨ́ naguo gba omaYuda . 15 Abhomʉ-o, omʉFalisai ayi di anɨ me djila anɨ aholo au ’kpɨ́ lele pɨ. Anɨ agie pɨ uo me: «Anɨ apulu ko djila ma ne ngbɵdhɵ. Ma avʉlʉ lɨma, ma atsia aholo au ’kpɨ́.» 16 OmʉFalisai koko atsia adʉ apa me: «Kpála amene engʉ́ ɨnde-e, anɨ yie agba Ebhe de. Padhá de, anga anɨ ngalila lɨ́lɨ na ekpɨ́ naguo ade.» Engʉ́ bini, okoko atsia adʉ apa naao me: «Kpála na sisiti tɨ da namene ngua ongamba ’ngʉ́ me-e lele pɨ?» U atsia agbogbo bhʉsʉ o. 9:16 Sɨ-e, omʉFalisai au me lɨ Yesu akobho kpála lɨe bhʉ́ ’kpɨ́ naguo, anɨ amene bhomʉ-o kulu. La-a, lɨ́lɨ gba Moidje zɨba nanɨ namene kulu bhʉ́ ’kpɨ́ naguo de.
17 Abhomʉ-o, omʉFalisai ayi matá kpála ɨnde lɨ djila e abhulu-o me: «A la mʉ-o, mo opa naamʉ lɨ ’ngʉ́ gba kpála ɨnde abhulu djila mʉ-o pɨ?» Anɨ agie me: «A ko polofeta .»
18 Engʉ́ bini, ongámásɨ gba omaYuda kʉnda nanɨ nabhuka de me, anɨ adʉ me anɨ nde u ’kpɨ́ de, anɨ atsia aholo au ’kpɨ́-e de. Kaka-a, u atsia aꞌɨ okpála ɨnde azu anɨ-o. 19 U ayi uo me: «Kpála ɨnde-e, a ko ndɨlɨ gba yi na paká? A na paká me yi azu anɨ me anɨ nde u ’kpɨ́ dɨ? Anɨ la ngau ’kpɨ́ mbɨa ɨnde-e lele pɨ?» 20 Okpála ɨnde azu anɨ-e agie me: «Ya ambɨla me a ko ndɨlɨ gba ya. Ya azu anɨ me anɨ nde u ’kpɨ́ de. 21 Engʉ́ la bini, maka anɨ ngau ’kpɨ́ lɨe mbɨa ɨnde-e, ya mbɨla naaya de. Ya mbɨla la di de me abhulu djila anɨ da-ie de. Yi yi anɨ, anɨ abhele, anɨ tɨ da nakpokpo ’ngʉ́ gba e ngae makpe!» 22 Okpála ɨnde azu anɨ-e apa nanɨ mo-o, anga u adʉ akpe omaYuda. Padhá de, anga omaYuda adje nanɨ lɨo me, ɨ dʉ me kpála nde azɨba me Yesu ne Masɨya , u de gbe anɨ bhʉ́ ’tɨ nadje lɨ́lɨ gba Moidje-e magbe. 23 Kaka-a, okpála ɨnde azu anɨ-e apa nanɨ me: «Anɨ abhele, anɨ tɨ da nakpokpo ’ngʉ́ gba e ngae makpe. Yi yi anɨ!»
24 Abhomʉ-o, omʉFalisai aꞌɨ matá kpála ɨnde adʉ nako me anɨ nde u ’kpɨ́ de-o. U atsia apa pɨ anɨ me: «Dhɵgɵ Ebhe bhʉ́ napa kʉkʉlʉ ’ngʉ́. Ya ambɨla me kpála ɨnde akobho mʉ bhomʉ-o, a ko siti kpála.» 25 Kpála ango-o atsia agie me: «Ɨ dʉ siti kpála, ɨ dʉ siti kpála de, ma mbɨla naama de. La-a, ma ambɨla koli ’ngʉ́ bini: ma dʉ nako au ’kpɨ́ de, engʉ́ bini, mbɨa ɨnde-e, ma ngau ’kpɨ́.»
26 Abhomʉ-o, u ayi matá anɨ me: «Anɨ amene ngʉ́ mʉ pɨ? Anɨ abhulu djila mʉ lele pɨ?» 27 Anɨ agie pɨ uo me: «Ma apa ɨgɨnɨ pɨ yi apa. Engʉ́ bini, yi dje ma de. Yi akʉnda matá nadjedje ne toto-o? Atɨgala yi ngakʉnda me yi kolo di omʉkpata gba anɨ.» 28 U asosobho anɨ. U atsia apa pɨ anɨ me: «Mʉ mangbo ne mʉkpata gba kpála bhomʉ-o ngamʉ! Ngaya-a, ya naaya ne omʉkpata gba Moidje . 29 Ya ambɨla me Ebhe akpokpo ’ngʉ́ pɨ Moidje. Engʉ́ bini, ngaanɨ-e, ya mbɨla de me anɨ ayie naae su-oie de!»
30 Kpála ango-o agie pɨ uo me: «A ko ’ngʉ́ na ngangamba. Yi mbɨla bɨlɨ ɨnde anɨ ayie lɨ e de. La-a, anɨ abhulu djila ma! 31 Nɨ́ mbɨla hana me Ebhe djedje okpála na sisiti de. Engʉ́ bini, anɨ djedje ndʉ kpála hana ɨnde ngamanga anɨ, ɨnde di ngamene engʉ́ anɨ akʉnda e-o. 32 Nanɨ akpo lɨe, kpála bini dje nga de me u ngapa me kpála bini abhulu djila kpála ɨnde u azu e me anɨ nde u ’kpɨ́ de-e de. 33 Ɨ dʉ́ me kpála ɨnde-e yíe agba Ebhe de-e, anɨ de tɨ́ da namene ’he bini de.» 34 Abhomʉ-o, u agie pɨ anɨ me: «Ngamʉ-o, ’lá mʉ libhomu bhʉ́ siti ’ngʉ́ nayie maka nanɨ u azu mʉ lɨe. Mʉ la ngakʉnda nasuno ’ngʉ́ pɨ ya?» U atsia agbe anɨ bhʉ́ ’tɨ nadje lɨ́lɨ-e kilidjo.
Okpála ɨ u ’kpɨ́ kʉkʉlʉ de
35 Yesu adje me omʉFalisai agbe kpála ɨnde lɨ djila e akobho-o kilidjo. Yesu anʉ abhaka anɨ, anɨ atsia ayi anɨ me: «Mo obhuka Ndɨlɨ gba kpála-a abhuka?» 36 Anɨ agie pɨ anɨ me: «Mʉsuno, kpála ango-o, a ko da, amba ma bhuka anɨ-e?» 37 Yesu agie pɨ anɨ me: «Mo ou anɨ au. Anɨ ngagama ’ngʉ́ ne mʉ mbɨa ɨnde-e ngae.» 38 Do kpála ango-o me: «Ngámá, ma abhuka.» Anɨ atsia atʉtʉ lɨpʉkʉ e kuto kala Yesu.
39 Abhomʉ-o, Yesu atsia apa pɨ anɨ me: «Ma ago pɨ́la doto ngʉ́ nakodho ’ngʉ́. Ma ago ngʉbula me okpála bhende ɨ u ’kpɨ́ de-e, u u ’kpɨ́, amba okpála bhende ngau ’kpɨ́-e, ꞌo nau ’kpɨ́.»
40 OmʉFalisai ɨnde adʉ de anɨ oo, adje oeli bhomʉ-o. U atsia ayi anɨ me: «Ngaya di-e, ya u ’kpɨ́ dɨ?» 41 Yesu agie pɨ uo me: «Yi dʉ́ ne okpála bhende ɨ u ’kpɨ́ de-e, yi de bhʉ́ siti ’ngʉ́ ade. Engʉ́ bini, maka yi apa lɨe me: ‹Ya ngau ’kpɨ́-e›, yi nga bha ne okpála na sisiti.»

*9:7 9:7 ’Dú ’ngu navʉlʉ kʉte na Siloe nanɨ abhʉ́ aga na Yelusalema.

9:16 9:16 Sɨ-e, omʉFalisai au me lɨ Yesu akobho kpála lɨe bhʉ́ ’kpɨ́ naguo, anɨ amene bhomʉ-o kulu. La-a, lɨ́lɨ gba Moidje zɨba nanɨ namene kulu bhʉ́ ’kpɨ́ naguo de.