17
Yesu ayo Ebhe ngʉ́ e makpe
Pɨta lɨ Yesu apa ongʉ́ bhomʉ-o lɨe, anɨ atsia ’kpɨ́ ne bhʉ́lá, anɨ atsia apa me: «’Dyɨ ma, nedhɨnga akolo. Ha sangu mʉma, ngama Ndɨlɨ gba mʉ-o, amba ngama, Ndɨlɨ gba mʉ-o, ma ha di sangu pɨ mʉ. Padhá de, anga mo oha angu mʉma pɨ́ ’ndjɨ ndʉ okpála hana, amba ma ha mʉkobho na dʉdʉma pɨ ndʉ okpála hana ɨnde mo oha o mʉma-o. La-a, mʉkobho na dʉdʉma-a, a ko me u mbɨla mʉ, ngamʉ koli Ebhe ɨnde na kʉkʉlʉ-o. A ko me u mbɨla la di Yesu Kilisito , kpála ɨnde mo otima e-o. Ma aha sangu pɨ mʉ pɨ́la doto. Ma andjia kulu ɨnde mo oha e mʉma me ma mene e andjia. La mbɨa ɨnde-e, ’Dyɨ ma, ha sangu mʉma de mʉ, sangu ɨnde ma adʉ nanɨ ne e agba mʉ kala me u bho doto ko.»
Yesu ayo Ebhe ngʉbula omʉkpata gba e
«Ma asuno ’lɨ mʉ pɨ okpála ɨnde mo ꞌe o bhʉ́ ká okpála na doto, mo otsia aha o mʉma-o. A ko nanɨ okpála ka mʉ, mo otsia aha uo mʉma. U atsia alila la di ’li mʉ. Mbɨa ɨnde-e, u ambɨla me ndʉ ’he ɨnde mo oha e mʉma hana, ayie ka mʉ. Padhá de, anga oeli ɨnde mo okpokpo e mʉma-a, ma akpokpo pɨ uo. U asia oeli ango-o. U ambɨla na paká me ma ayie agba mʉ. U atsia abhuka di me mo otima ma ngamʉ.
Ma ngayo mʉ ngʉbula uo. Ma ngayo mʉ ngʉbula okpála na doto ade. Engʉ́ bini, ma ngayo ngʉbula obhende mo oha o mʉma ko. Padhá de, anga a ko okpála ka mʉ. 10 Ndʉ ’he ɨnde ka ma-a hana, a ko naamʉ. Ndʉ ’he ɨnde la di ka mʉ-o hana, a ko naama. La di-e, ma atsia asia sangu ka uo. 11 Ma matá ne kpála na doto ade. Engʉ́ bini, ngauo-o, a ko okpála na doto. Ngama-a, ma adji agba mʉ. ’Dyɨ ma ɨnde bubu, lila uo ne ’lɨ mʉ ɨnde mo oha e mʉma-o, amba u dʉ bini maka nganɨ́ ne mʉ, nɨ́ nde lɨe bini-o. 12 Nedhɨnga ya adʉ lɨe ne uo-o, ma alila uo ne ’lɨ mʉ ɨnde mo oha e mʉma ko. Ma alila uo ndjɨndjɨ, kpála bini bhʉ́ ká uo ngɨta de. Angɨta bha bini ne kpála ɨnde a ayo me anɨ ngɨta-o ngʉbula me engʉ́ ɨnde u aye e bhʉ́ Bhuku-o, a amene lɨe.
13 La mbɨa ɨnde-e, ma adji agba mʉ. Ma ngapa mo-o lɨ nedhɨnga ɨnde ma nde nga lɨe pɨ́la doto, amba u sia djalɨ gba ma-a bhʉ́ o makpe, u bedhe la di ne di bedhe. 14 Ma aha ’li mʉ pɨ uo. Okpála na doto atsia ayala uo. Padhá de, anga uo bhʉ́ ngʉ doto ade, maka ma nde lɨe bhʉ́ ngʉ doto ade ko. 15 Ma ngayo mʉ ade me mʉ ꞌe uo pɨ́la doto maꞌe-e de. Engʉ́ bini, ma ngayo mʉ me lila uo sakpa Siti malila. 16 A ko okpála na doto de, maka ma nde lɨe ne kpála na doto ade ko. 17 Mene me u dʉ libhomu bubu lɨ kpadjɨ na kʉkʉlʉ ’ngʉ́. ’Li mʉ-o, a ko kʉkʉlʉ ’ngʉ́. 18 Ma atima uo pɨ́la doto, maka mo otima ma lɨe pɨ́la doto-o. 19 Ngama makpe-e, ma aha lɨma hana pɨ mʉ ngʉbula me ngauo di-e, u ha lɨo hana pɨ mʉ lɨ kpadjɨ na kʉkʉlʉ ’ngʉ́.»
Yesu ayo Ebhe ngʉ́ ndʉ okpála hana abhuka anɨ-o
20 «Ma ngayo bha bini ngʉbula uo ade. Engʉ́ bini, ma di ngayo ngʉbula okpála bhende abhúka ma ka ’li uo ko. 21 Ma ngayo me ndʉ uo hana dʉ bini. ’Dyɨ ma, a ayo me u dʉ bhʉ́ nɨ́, maka mʉ nde lɨe bhʉ́ ma, ma la di bhʉ́ mʉ-o. A ayo me u dʉ bini, amba okpála na doto bhuka me mo otima ma ngamʉ.
22 Ma aha sangu ɨnde mo oha e mʉma-a pɨ uo, amba u dʉ bini maka nganɨ́ ne mʉ nɨ́ nde lɨe bini-o. 23 Ma bhʉ́ uo, mʉ la di bhʉ́ ma. Abhomʉ-o, u tɨ́ da nadʉ bha ndjʉ bini, amba okpála na pɨ́la doto mbɨla me mo otima ma ngamʉ, u mbɨla la di me mo okʉnda uo maka mo okʉnda ma lɨe ko. 24 ’Dyɨ ma, mo oha uo mʉma. Ma akʉnda me u dʉ bhʉ́ dabɨlɨ bini ne ma lɨ bɨlɨ ɨnde ma nde lɨ e, amba u u sangu gba ma ko, sangu ɨnde mo oha e mʉma anga mo okʉnda ma kala nabho doto. 25 ’Dyɨ ma ɨnde ngbingbili, okpála na pɨ́la doto mbɨla mʉ de. Engʉ́ bini, ngama-a, ma ambɨla mʉ. Okpála ɨnde-e ambɨla la di me mo otima ma ngamʉ. 26 Ma asuno ’lɨ mʉ pɨ uo. Ma asúno la matá mʉ pɨ uo masuno, ngʉbula me mʉkʉnda ɨnde mʉ nde ne e mʉma-a dʉ bhʉ́ uo, amba ngama makpe-e, ma dʉ di bhʉ́ uo.»