18
U aholo Yesu
(Tsia bhʉ́ Mat. 26:47-56; ne bhʉ́ Mlk. 14:43-50; di ne bhʉ́ Luk. 22:47-53.)
Pɨta lɨ Yesu andjia nayo Ebhe lɨe, anɨ anʉ ne omʉkpata gba e ayi mʉtselemʉtsele ɨnde ’lɨ e me Sedolo. Edyɨ bini adʉ oo. Yesu atsia alɨ ne omʉkpata gba e bhʉ́bhʉ́. Yuda, bhʉlʉ napʉ Yesu-o adʉ ambɨla di bɨlɨ ango-o ndjɨndjɨ. Padhá de, anga Yesu ne omʉkpata gba e adʉ anʉ oo pɨko. Abhomʉ-o, Yuda anʉ abhʉ́ ’dyɨ oo bhʉ́ dabɨlɨ bini ne ká osʉdha, di ne omʉlila na ’ngbé ’tɨ Ebhe gba omaYuda, ɨnde lɨ ongbengbe odimandɵ di ne omʉFalisai atima o-o. A adʉ sa ’kpa osʉdha-a ne otolosi, ne oeke, di ne otɨa ’gʉ́. La-a, Yesu ɨnde adʉ ambɨla ndʉ ’ngʉ́ ɨnde akólo lɨ kʉte e hana-a, adyudyo lɨe de uo. Anɨ atsia ayi uo me: «Yi ngagɨlɨ da?» U agie pɨ anɨ me: «Ya ngagɨlɨ Yesu, kpála na Nadjaleta.» Yesu atsia apa pɨ uo me: «A ko ma.» Yuda, bhʉlʉ napʉ Yesu-o adʉ di bhʉ́ dabɨlɨ bini ne uo. Lɨ Yesu apa pɨ uo lɨe me: «A ko ma-a», u agbe lɨo ne sidi, u atuko kuto má dhululu!
Yesu atsia ayi matá uo me: «Yi ngagɨlɨ da?» U agie me: «Ya ngagɨlɨ Yesu, kpála na Nadjaleta.» Yesu apa pɨ uo me: «Ma apa ɨgɨnɨ pɨ yi apa me, a ko ma. Ɨ dʉ la me, yi nde ngagɨlɨ ma-a, yi de ꞌo okpála koko-o, amba u gbida naao.» Engʉ́ bhomʉ-o amene lɨe mo-o, ngʉbula me eli ɨnde nanɨ lɨ Yesu apa e, amene lɨe, eli ɨnde anɨ apa nanɨ e me: «’Dyɨ ma, bhʉ́ ká okpála ɨnde mo oha o mʉma-a, sʉka uo bini ngɨta ka ma de.»
10 Simo Piele adʉ ne mbotɨa ludu e. Anɨ aluko ngise ango-o bhʉ́ ’tɨ e má vuu! Anɨ asʉ Malakusɨ, kpála na kulu gba ’ngbé dimandɵ gba Ebhe-o . Anɨ atsia akodho kpadje anɨ lɨ pápá na kokpa-a má tse! 11 Engʉ́ bini, Yesu atsia apa pɨ Piele me: «Gie mbotɨa gba mʉ-o bhʉ́ tɨtɨ. Mo obhundja naamʉ me lɨkabhu ɨnde lɨ ’Dyɨ ma aha e mʉma-a, ma azʉ́-ʉ dɨ?»
U anʉ ne Yesu kala Ana
12 Abhomʉ-o, osʉdha ne ngámá gba o, di ne omʉlila na ’ngbé ’tɨ Ebhe gba omaYuda ɨnde anʉ naholo Yesu-o, atsia aholo anɨ. U agbite anɨ ne ekpʉ. 13 U atsia anʉ ngaɨza ne anɨ gba Ana. Ana ango-o, a ko nanɨ ’dyɨ wala Kaifa. Kaifa adʉ nanɨ bhele kpála gba odimandɵ bhʉ́ kalanga bhomʉ-o ngae. 14 Abhomʉ-o, Kaifa atsia aha nanɨ mabhundja pɨ ongámásɨ gba omaYuda ngae me, a ndjɨndjɨ mangbo me koli kpála bini kpi ngʉbula ndʉ okpála hana.
Piele apa me nɨ ne mʉkpata gba Yesu ade
(Tsia bhʉ́ Mat. 26:69-70; ne bhʉ́ Mlk. 14:66-68; di ne bhʉ́ Luk. 22:55-57.)
15 Simo Piele, ngauo ne mʉkpata koko adʉ akpata Yesu. Bhele kpála gba odimandɵ-o ambɨla nanɨ mʉkpata ango-o ndjɨndjɨ. Kaka-a, mʉkpata ango-o alɨ nanɨ ne Yesu bhʉ́ dabɨlɨ bini bhʉ́ mbadhasʉ gba bhele kpála gba odimandɵ-o. 16 Engʉ́ bini, Piele atigala naae lɨ ’bhɵ aga akilidjo. Abhomʉ-o, mʉkpata koko ɨnde lɨ bhele kpála gba odimandɵ-o ambɨla e ndjɨndjɨ-e akoto. U agama ’ngʉ́ ne ɵlɵ ɨnde adʉ alila ’bhɵ aga-o. Anɨ atsia ato Piele. 17 Ɵlɵ ɨnde adʉ bhʉ́ kulu nalila ’bhɵ aga-a, apa pɨ Piele me: «Ngamʉ di-e, mʉ ndi ne sʉka omʉkpata gba kpála ɨnde-e adɨ?» Piele agie pɨ anɨ me: «A mo-o ade, ma ne sʉka uo ade.» 18 Okpála na kulu, di ne omʉlila na ’ngbé ’tɨ Ebhe gba omaYuda-a akpo djua na makala. U ago alʉlʉ dede ngʉ́ natʉtʉ. Padhá de, anga zini adʉ naali. Piele ago alʉ di bhʉ́ dabɨlɨ bini ne uo ngʉ́ natʉ djua-o.
Bhele kpála gba odimandɵ ayiyi Yesu
(Tsia bhʉ́ Mat. 26:59-66; ne bhʉ́ Mlk. 14:55-64; di ne bhʉ́ Luk. 22:66-71.)
19 Abhomʉ-o, bhele kpála gba odimandɵ-o aholo nayiyi Yesu pɨndjɨ ’ngʉ́ gba omʉkpata gba anɨ, di ne pɨndjɨ nasuno gba anɨ-o. 20 Yesu agie pɨ anɨ me: «Ma akpokpo ’ngʉ́ mbámbá pɨ ndʉ okpála hana. Ma adʉ asuno ndʉ ’kpɨ́ hana bhʉ́ otɨ nadje lɨ́lɨ gba Moidje , di ne bhʉ́ ’ngbé ’tɨ Ebhe gba omaYuda lɨ bɨlɨ lɨ ndʉ omaYuda hana adʉ apɵkɵbhɵ bhʉ́la o lɨ e-o. Ma pa ’ngʉ́ bhʉ́ pepe belegʉ de bini. 21 Mʉ ngayi ma ka nɨ? Yi okpála ɨnde adje ma-a me ma apa pɨ. Padhá de, anga u mbɨla engʉ́ ɨnde ma apa e ndjɨndjɨ.» 22 Lɨ Yesu apa lɨe mo-o, sʉka okpála nalila ’ngbé ’tɨ Ebhe gba omaYuda-a asʉ pála anɨ má pa! Anɨ atsia apa pɨ anɨ me: «Abhomʉ-o eli ɨnde mʉ tɨ da nagie e pɨ bhele kpála gba odimandɵ gba Ebhe-e?» 23 Yesu atsia apa pɨ anɨ me: «Engʉ́ ɨnde ma apa e, ɨ dʉ me a nde sisiti-e, yi de suno sisiti ango-o. Engʉ́ bini, ɨ dʉ la me ma nde apa ndjɨndjɨ-e, mo otsia asʉ la ma ngʉ́ nɨ?» 24 Abhomʉ-o, Ana atsia atima Yesu pɨ Kaifa, bhele kpála gba odimandɵ-o me u nde agbigbite anɨ magbigbite.
Piele apa matá me nɨ ne mʉkpata gba Yesu ade
(Tsia bhʉ́ Mat. 26:71-75; ne bhʉ́ Mlk. 14:69-72; di ne bhʉ́ Luk. 22:58-62.)
25 Nedhɨnga ango-o, Simo Piele alʉ de djua-o. Anɨ adʉ atʉtʉ. U atsia apa pɨ anɨ me: «Ngamʉ di-e, mʉ ne sʉka omʉkpata gba kpála ɨnde-e adɨ?» Piele ayala, anɨ atsia apa me: «A mo-o ade, ma ne sʉka uo ade.» 26 Sʉka okpála na kulu gba bhele kpála gba odimandɵ gba Ebhe-e, ɨnde adʉ kpála na piga gba kpála lɨ Piele akodho kpadje e, ayi Piele me: «A ko mʉ dɨ ɨnde ma au nako e ne Yesu abhʉ́ ’dyɨ-e?» 27 Engʉ́ bini, Piele atsia ayala matá. Bha bini lɨ nedhɨnga ango-o, engʉ atsia aku ’gbá.
U anʉ ne Yesu kala Pɨlatɵ
(Tsia bhʉ́ Mat. 27:1-2, 11-14; ne bhʉ́ Mlk. 15:1-5; di ne bhʉ́ Luk. 23:1-5.)
28 Abhomʉ-o, omaYuda ayie ne Yesu agba Kaifa, u atsia anʉ ne anɨ agba ngámá na Loma , ɨnde adʉ atsia ’kpɨ́ lɨ ndu doto-o. A adʉ kɵkpɨ́ má bhɵ! Engʉ́ bini, omaYuda lɨ naao abhʉ́ ’tɨ oo de. Padhá de, anga u adʉ akʉnda nadʉ bubu kala Ebhe, amba o zʉ anokomɨa na Pasɨka-o . 29 Kaka-a, Pɨlatɵ ngámá na ndu doto ango-o ago abhaka uo akilidjo. Anɨ atsia ayi uo me: «Yi agbe kpála ɨnde-e kala ma me anɨ nde amene mangua siti ’ngʉ́ dho?» 30 U agie pɨ anɨ me: «Lɨ kpála ɨnde-e dʉ́ ne siti kpála de-e, ya de go ne anɨ pɨ mʉ de.» 31 Abhomʉ-o, Pɨlatɵ atsia apa pɨ uo me: «Yi ha anɨ ngayi makpe, amba yi kodho ’ngʉ́ gba anɨ-e maka lɨ lɨ́lɨ gba yi-e apa lɨe ko.» OmaYuda agie pɨ anɨ me: «U ha kpadjɨ pɨ ya ngʉ́ nabhɵlɵ kpála de.»
32 Engʉ́ bhomʉ-o amene lɨe mo-o ngʉ́ nakpata engʉ́ ɨnde lɨ Yesu apa nanɨ e-o. Engʉ́ ɨnde anɨ apa nanɨ e ngʉ́ nasuno lele maka anɨ akpí lɨe ko. 33 Abhomʉ-o, Pɨlatɵ agie matá lɨe abhʉ́ ’tɨ. Anɨ aꞌɨ Yesu, anɨ atsia ayi anɨ me: «Mʉ ne ’ngbé ngámá gba omaYuda?» 34 Yesu agie pɨ anɨ me: «Engʉ́ ɨnde mo opa e bhomʉ-o, mo obhundja bha ngamʉ makpe? Ne me okpála koko apa ’ngʉ́ gba ma-a pɨ mʉ ngao!» 35 Pɨlatɵ agie pɨ anɨ me: «Ngama-a, ma ne maYuda? Okpála na kʉtɨ gba mʉ di ne ongbengbe odimandɵ gba Ebhe-e apʉ mʉ mʉma. Mo omene la mangua ’ngʉ́ dho?»
36 Yesu agie pɨ anɨ me: «Naʉ gba ma-a, a ko bhende na doto ɨnde-e de. Ɨ dʉ́ bhende na doto ɨnde-e, okpála gba ma-a de agʉ ’gʉ́, ngʉbula me u apʉ́ ma pɨ omaYuda de. Engʉ́ bini, naʉ gba ma-a, a ko bhende na doto ɨnde-e de.» 37 Pɨlatɵ atsia apa pɨ anɨ me: «A akʉnda napa me, mʉ ne ’ngbé ngámá?» Yesu agie pɨ anɨ me: «Mo opa ngamʉ me ma ne ’ngbé ngámá. U azu ma, ma atsia ago pɨ́la doto ngʉ́ nakpokpo ’ngʉ́ pɨndjɨ kʉkʉlʉ ’ngʉ́. Kpála ɨnde bhʉ́ kʉkʉlʉ ’ngʉ́-o ngadje engʉ́ ɨnde ma ngapa e-o.» 38 Pɨlatɵ ayi anɨ me: «Kʉkʉlʉ ’ngʉ́-o, a ko nɨ?»
Pɨta lɨ Pɨlatɵ apa ’ngʉ́ bhomʉ-o lɨe, anɨ akoto, anɨ anʉ matá nabhaka omaYuda akilidjo. Anɨ atsia apa pɨ uo me: «Ma u engʉ́ ɨnde u tɨ da nabhɵlɵ kpála ɨnde-e ka e belegʉ de bini. 39 Engʉ́ bini, maka u amemene lɨe agba yi-e, bhʉ́ anokomɨa na Pasɨka-a, a ayo me ma tse ’kpa lɨ bhʉlʉ ’kpʉ́ pɨ yi bini. Yi akʉnda me ma tse ’kpa lɨ ’ngbé ngámá gba omaYuda-a pɨ yi?» 40 Abhomʉ-o, u aholo asʉsʉla me: «Ɨɨ-ɨ! Ngaanɨ de. Engʉ́ bini, tse mangbo pɨ ya ’kpa lɨ Balabasɨ!» La-a, Balabasɨ nanɨ ne ’ngbé bhʉlʉ ’zi.