20
Yesu azuku
(Tsia bhʉ́ Mat. 28:1-8; ne bhʉ́ Mlk. 16:1-8; di ne bhʉ́ Luk. 24:1-12.)
Abhomʉ-o, bhʉ́ ’kpɨ́ yinga kɵkpɨ́ má bhɵ́-o, Malɨa , kpála na gʉdhʉ na Magadala, anʉ abhʉ́ lata. A adʉ me ekpɨ́ nde nga bha ne biti. Anɨ au me teme ɨnde adʉ lɨ ’bhɵ lata-a nde ayie lɨ bhɵbhɵ ayie. Abhomʉ-o, anɨ anʉ ne holo, anɨ anʉ abhaka Simo Piele, di ne mʉkpata koko ɨnde lɨ Yesu adʉ akʉnda e naali-o. Anɨ atsia apa pɨ uo me: «U agbe kuo Ngámá bhʉ́ lata-a agbe. La-a, ya mbɨla de me u aꞌo anɨ su-oie de.»
Abhomʉ-o, Piele ne uo ne mʉkpata koko-o aholo ’nʉ́, u atsia agbida abhʉ́ lata. Ndʉ uo bhisi hana agu holo. Engʉ́ bini, mʉkpata bhe koko agu naae holo kpekpeke ane Piele mane. Kaka-a, anɨ atsia akolo abhʉ́ lata kalanʉ. Anɨ akita ne kuto ngʉ́ natsia ’kpɨ́ bhʉ́bhʉ́. Anɨ au opapala bongo na lene me a nde aꞌo lɨe oo. La-a, anɨ lɨ de. Abhomʉ-o, Simo Piele ɨnde adʉ akpata anɨ sidi-e, akolo di. Anɨ atsia alɨ abhʉ́ lata. Anɨ au opapala bongo na lene me a nde aꞌo lɨe oo, la di ne bongo bhende adʉ me a nde abuku bhʉ́la Yesu-o. Bongo ango-o dʉ bhʉ́ dabɨlɨ bini ne opapala bongo na lene de. Engʉ́ bini, a adʉ me a nde agagala naae lɨe kpi lɨ bɨlɨ koko. Abhomʉ-o, mʉkpata koko ɨnde akolo abhʉ́ lata kalanʉ-o, atsia alɨ di. Anɨ au, anɨ atsia abhuka. Padhá de, anga nakolo lɨ nedhɨnga bhomʉ-o, omʉkpata mbɨla nga nanɨ ndjɨndjɨ de, engʉ́ ɨnde u aye e bhʉ́ Bhuku gba Ebhe-e me Masɨya azúku bhʉ́ ká okpála ɨnde amu-o mazuku. 10 Pɨta ’ngʉ́ bhomʉ-o, omʉkpata bhisi-e atsia agie lɨo agba o.
Yesu akoto lɨ Malɨa, kpála na kʉtɨ na Magadala
(Tsia bhʉ́ Mat. 28:9-10; di ne bhʉ́ Mlk. 16:9-11.)
11 Malɨa adʉ me anɨ nde alʉ akilidjo de lata-o. Anɨ adʉ naku ’gbá. Nedhɨnga ɨnde anɨ adʉ nga bha lɨe naku ’gbá-a, anɨ akita ne kuto ngʉbula natsia ’kpɨ́ abhʉ́ lata. 12 Anɨ au oandjelu bhisi. U adyɨdyɨ obubu bongo. U adʉlʉ lɨ bɨlɨ ɨnde u aꞌo nako kuo Yesu lɨ e ko. Bini adʉ lɨ pápá na ’ndjɨ anɨ, koko atsia adʉ lɨ pápá na ’dhʉ anɨ. 13 Oandjelu-o ayi Malɨa me: «Ɵlɵ-e, mʉ ngaku ’gba ngʉ́ nɨ?» Anɨ agie pɨ uo me: «U aꞌe kuo Ngámá gba ma-a aꞌe. Ma mbɨla de me u aꞌo su-oie de.»
14 Pɨta anɨ apa ’ngʉ́ bhomʉ-o lɨe, anɨ adji lɨe, anɨ atsia au Yesu me anɨ nde alʉ oo. Engʉ́ bini, anɨ dʉ ambɨla de me a ko Yesu-o de. 15 Yesu ayi anɨ me: «Ɵlɵ-e, mʉ ngaku ’gbá ngʉ́ nɨ? Mʉ ngagɨlɨ da?» Malɨa abhundja me a ko kpála ɨnde ngamene kulu bhʉ́ ’dyɨ-o. Kaka-a, anɨ apa pɨ anɨ me: «’Dyɨ ma, ɨ dʉ me mʉ nde aꞌe kuo Ngámá gba ma-a ngamʉ-o, suno bɨlɨ mo oꞌo lɨ e mʉma, amba ma nʉ ha.» 16 Yesu apa pɨ anɨ me: «Malɨa!» Malɨa adji lɨe, anɨ atsia apa pɨ anɨ bhʉ́ eli na ebele me: «Labonɨ!» (A akʉnda napa me «Mʉsuno.») 17 Yesu apa pɨ anɨ me: «Mo obú ’kpa mʉ lɨ ma de. Padhá de, anga ma nʉ nga agba ’Dyɨ ma abhʉ́lá de. Engʉ́ bini, nʉ bhaka ondaise ma, amba mʉ pa pɨ uo me: ‹Ma adji abhʉ́lá agba ’Dyɨ ma. A ko la di ’Dyɨ yi. Ma adji abhʉ́lá agba Ebhe gba ma-o. A ko la di Ebhe gba yi-o.›» 18 Abhomʉ-o, Malɨa, kpála na kʉtɨ na Magadala, atsia anʉ akpokpo pɨ omʉkpata me: «Ma au Ngámá au!» Anɨ atsia akpokpo ’ngʉ́ ɨnde lɨ Yesu apa e pɨ anɨ-e, pɨ uo.
Yesu akoto lɨ omʉkpata gba e-o
(Tsia bhʉ́ Mat. 28:16-20; ne bhʉ́ Mlk. 16:14-18; di ne bhʉ́ Luk. 24:36-49.)
19 Bha bhʉ́ ’kpɨ́ yinga bhomʉ-o tagolo-o, omʉkpata-a apo bhʉ́la o bhʉ́ ’tɨ bini. U atsia adhodho obhɵ bhotɨ nganda o madhodho. Padhá de, anga u adʉ akpe ongámásɨ gba omaYuda-o . Yesu ago alʉ tʉ uo. Anɨ atsia apa pɨ uo me: «Guo ’ngʉ́ dʉ bhʉ́ dabɨlɨ bini ne yi!» 20 Pɨta anɨ apa ’ngʉ́ bhomʉ-o lɨe, anɨ asuno ’kpa e, di ne pála kala e pɨ uo. Lɨ omʉkpata au Ngámá lɨe, u abedhe ne djalɨ bedhe. 21 Yesu atsia apa matá pɨ uo me: «Guo ’ngʉ́ dʉ bhʉ́ dabɨlɨ bini ne yi! Maka lɨ ’Dyɨ ma atima ma lɨe, ngama di-e, ma atima yi.» 22 Pɨta anɨ apa lɨe mo-o, anɨ aꞌulu wo e pɨ́ uo, anɨ atsia apa pɨ uo me: «Yi sia Bu Bhobua ! 23 Okpála bhende yi ambú lɨ siti ’ngʉ́ gba o-o, lɨ Ebhe mbú di lɨ siti ’ngʉ́ gba uo-o. Okpála bhende yi mbú lɨ siti ’ngʉ́ gba o de-e, Ebhe mbú di tété de.»
Yesu akoto lɨ omʉkpata gba e pɨta Tʉma
24 Nedhɨnga lɨ Yesu akoto lɨ omʉkpata gba e lɨe abhʉ́ ’tɨ-e, sʉka omʉkpata ndjɨkpa ne ká bhisi-e Tʉma (ɨnde u aꞌɨ di-e me Bhuko-o) dʉ bhʉ́ dabɨlɨ bini ne uo de. 25 Abhomʉ-o, omʉkpata koko atsia apa pɨ anɨ me: «Ya au Ngámá.» Engʉ́ bini, anɨ atsia agie pɨ uo me: «Ma akʉnda nau oeka na osete ɨnde lɨ okpa anɨ-o. Ma akʉnda naꞌo lɨkpa ma lɨ pokoli na osete ango-o. Ma akʉnda la di naꞌo ’kpa ma lɨ pála kala anɨ. Ɨ dʉ mo-o de-e, ma bhúka de.» 26 Pɨta ’kpɨ́ madjɨna, omʉkpata gba Yesu apo matá bhʉ́la o abhʉ́ ’tɨ. Tʉma adʉ bhʉ́ dabɨlɨ bini ne uo. Obhɵ bhotɨ-e adʉ me a nde adhodho lɨe madhodho. Engʉ́ bini, Yesu ago, anɨ alʉ tʉ uo. Anɨ atsia apa pɨ uo me: «Guo ’ngʉ́ dʉ bhʉ́ dabɨlɨ bini ne yi!» 27 Pɨpɨta-a, anɨ apa pɨ Tʉma me: «ꞌO lɨkpa mʉ sɨ, amba mʉ tsia ’kpa ma. Go ne ’kpa mʉ, amba mʉ ꞌo lɨ pála kala ma. Mo odʉ́ ne bua na bhisi bhisi de. Dʉ mangbo ne nabhuka .» 28 Tʉma agie pɨ anɨ me: «Ngámá gba ma, di ne Ebhe gba ma!» 29 Yesu apa pɨ anɨ me: «Mo obhuka ka mo ou ma lɨe? A ko djalɨ pɨ okpála ɨnde ngabhuka me u nde u ne djila o de ko.»
A ɨnde-e ta bhuku ɨnde
30 Yesu amene matá ongamba ’ngʉ́ koko bhelé lɨ djila omʉkpata gba e-o. La-a, u ye bhʉ́ bhuku ɨnde-e de. 31 Engʉ́ bini, ongʉ́ ɨnde aye lɨe bhʉ́bhʉ́-o, a ko ngʉbula me yi bhuka me Yesu ne Masɨya, Ndɨlɨ gba Ebhe, amba ɨ dʉ la me yi nde abhuka anɨ-e, yi de sia mʉkobho ka ’lɨ anɨ.