21
Yesu akoto lɨ omʉkpata gba e lɨngo ekpɵ na Tibeliade
Ekpɨ́ koko pɨpɨta-a, Yesu akoto matá lɨ omʉkpata gba e lɨngo ekpɵ na Tibeliade. Lele maka anɨ akoto lɨ uo lɨe, ngae ɨnde: a adʉ nanɨ Simo Piele, ne Tʉma, (ɨnde u aꞌɨ e me Bhuko), ne Natanaele, (kpála na kʉtɨ na Kana, bhʉ́ ndu doto na Galilaya), ne ongɨsɨ gba Djebedayo, di ne omʉkpata koko bhisi gba Yesu-o. U adʉ bhʉ́ dabɨlɨ bini. Simo Piele apa pɨ uo me: «Ma adji nagbe sungu.» U agie pɨ anɨ me: «Ngaya di-e, nɨ́ anʉ́ ne yi bhʉ́ dabɨlɨ bini.» Abhomʉ-o, u anʉ, u atsia aꞌʉꞌʉ bhʉ́ zabʉ. Engʉ́ bini, sukpe bhomʉ-o, u gbe sungu belegʉ de bini.
Lɨ ekpɨ́ aholo naseke lɨe, Yesu alʉ lɨngo ’ngu oo. Engʉ́ bini, omʉkpata-a dʉ ambɨla de me a ko anɨ-e de. Abhomʉ-o, Yesu atsia apa pɨ uo me: «Odi ma, yi aholo mbo sungu uu?» U agie pɨ anɨ me: «Ya holo de.» Anɨ apa pɨ uo me: «Yi bhike nado lɨngo zabʉ-o ne lɨ pápá na kokpa, amba yi holo sungu.» Abhomʉ-o, u atsia abhike nado-o bhʉ́ ’ngu. U ale nagbele nado ango-o bhʉ́ ’ngu pima. Padhá de, anga osungu adʉ bhʉ́bhʉ́ bhibhiti naali. Abhomʉ-o, mʉkpata ɨnde lɨ Yesu adʉ akʉnda e naali-e apa pɨ Piele me: «A ko Ngámá!»
Lɨ Simo Piele adje lɨe me a ko Ngámá-a, anɨ adyɨ bongo . Padhá de, anga abhaka me anɨ nde agbe bongo-o magbe ngʉ́ nagbe sungu-o. Anɨ atsia agʉ ꞌi e bhʉ́ ’ngu. Omʉkpata koko agie lɨo ne zabʉ-o me u nde ngagbele nado-o. Nado ango-o adʉ me a nde abedhe ne osungu bedhe. U dʉ nanɨ dengo ’gɵ-o tsutsu de. U adʉ masɨkpe de metele kámá bini.
Nedhɨnga u aze lɨe apɨ́ ’gɵ-o, u au djua ne sungu pépé, di ne mapa. 10 Yesu apa pɨ uo me: «Yi go ne té osungu ɨnde yi aholo e-o.» 11 Abhomʉ-o, Simo Piele aꞌʉ matá bhʉ́ zabʉ-o. Anɨ agbele nado apigo. Nado ango-o adʉ me a nde abedhe ne ongbengbe osungu kámá bini ndjɨkpa bhuluvue ne ká bata. Abana lɨ osungu adʉ lɨe bhʉ́bhʉ́ bhelé-e, nado ango-o tsotsolo de. 12 Yesu apa pɨ uo me: «Yi go zʉ ’he.» Kpála bini bhʉ́ ká omʉkpata-a le nayi anɨ de me: «Mʉ ne da?» Padhá de, anga u adʉ ambɨla hana me, a ko Ngámá. 13 Abhomʉ-o, Yesu adyudyo lɨe masɨkpe. Anɨ aha mapa, anɨ atsia agapa lɨ uo. Anɨ atsia aha di sungu-o pɨ uo. 14 A adʉ nanɨ bhomʉ-o bhʉtsibhʉtsi na bata me Yesu koto lɨ omʉkpata gba e, pɨta anɨ azuku lɨe bhʉ́ ká okpála bhende amu ko.
Yesu ayi Piele bhʉtsibhʉtsi bata me anɨ kʉnda nɨ uu ie
15 Pɨta u azʉ ’he-e lɨe, Yesu ayi Simo Piele me: «Simo, ndɨlɨ gba Djaa , mʉ kʉnda ma nane maka lɨ okpála koko ɨnde-e akʉnda ma lɨe mane?» Piele agie pɨ anɨ me: «Heni, Ngámá, mʉ mbɨla hana me ma kʉnda mʉ.» Yesu apa pɨ anɨ me: «Kʉ ongɨsɨ kandɵlɵ gba ma-o.» 16 Yesu ayi matá anɨ bhʉtsibhʉtsi na bhisi-e me: «Simo, ndɨlɨ gba Djaa, mʉ kʉnda ma uu?» Piele agie pɨ anɨ me: «Heni, Ngámá, mʉ mbɨla hana me ma kʉnda mʉ.» Yesu apa pɨ anɨ me: «Lila okandɵlɵ gba ma-o.» 17 Yesu ayi matá anɨ bhʉtsibhʉtsi na bata-a me: «Simo, ndɨlɨ gba Djaa, mʉ kʉnda ma uu?» Piele asia lɨkabhu lɨ bua e. Padhá de, anga Yesu ayi anɨ bhʉtsibhʉtsi na bata me: «Mʉ kʉnda ma uu?» Anɨ atsia apa pɨ Yesu me: «Ngámá, mʉ mbɨla ndʉ ’ngʉ́ hana. Mʉ mbɨla bhadi hana me ma kʉnda mʉ!» Yesu apa pɨ anɨ me: «Kʉ okandɵlɵ gba ma-o.
18 A moko, ma apa pɨ mʉ na paká me, nedhɨnga nanɨ mo odʉ lɨe makombi-e, mo odʉ agbite ekpʉ́ gba mʉ-o ludu mʉ ngamʉ makpe. Mo odʉ la di anʉ lɨ bɨlɨ ɨnde mo odʉ akʉnda nanʉ lɨ e-o. Engʉ́ bini, nedhɨnga mo okólo lɨe ’gbé kpála-a, mo oꞌéꞌe ’kpa mʉ abhʉ́lá, lɨ kpála koko tsia gbíte ’kpʉ́ gba mʉ-o ludu mʉ ngae. Anɨ tsia nʉ́ di ne mʉ lɨ bɨlɨ ɨnde mʉ kʉnda nanʉ lɨ e de.» 19 Yesu adʉ apa mo-o ngʉbula nasuno lele maka lɨ Piele akpí lɨe, anɨ tsia há la di sangu pɨ Ebhe ko. Pɨpɨta-a, Yesu apa pɨ anɨ me: «Kpata ma!»
Piele ayi ’ngʉ́ pɨndjɨ mʉkpata ɨnde lɨ Yesu adʉ akʉnda e naali-o
20 Lɨ Piele adji lɨe lɨe, anɨ au mʉkpata lɨ Yesu adʉ akʉnda e-o, (kpála ɨnde aseke nanɨ ’ndjɨ e pɨ́ mbulu Yesu, nedhɨnga ɨnde u adʉ azʉ ’he lɨe-o, ɨnde atsia ayi di nanɨ Yesu me: «Ngámá, kpála bhende apʉ́ mʉ-o, a ko da?») 21 Abhomʉ-o, Piele au mʉkpata ango-o, anɨ atsia ayi Yesu me: «Ngámá, a la anɨ-e, a akólo lɨ anɨ ne mangua ’ngʉ́ dho?»
22 Yesu agie pɨ anɨ me: «Ɨ dʉ me ma nde akʉnda me anɨ dʉ, akolo lɨ nedhɨnga ɨnde ma agó matá lɨe, a ko naamʉ ’ngʉ́? Ngamʉ-o, kpata ma!» 23 Abhomʉ-o, ngali atsia ayangba bhʉ́ ká omabhuka me, mʉkpata ango-o kpí naae de. La-a, Yesu pa nanɨ pɨ Piele de me: «Anɨ kpí de-e de.» Engʉ́ bini, anɨ apa nanɨ mangbo me: «Ɨ dʉ me ma nde akʉnda me anɨ dʉ akólo lɨ nedhɨnga ɨnde ma agó matá lɨe, a ko naamʉ ’ngʉ́?» 24 Mʉkpata ango-o ngakpokpo ongʉ́ ɨnde-e ngae makpe. Anɨ aye la di bhʉ́ bhuku ngae. Ya mbɨla la di ndjɨndjɨ me engʉ́ ɨnde anɨ ngakpokpo e, a ko kʉkʉlʉ ’ngʉ́. 25 Yesu amene di nanɨ ongʉ́ koko bhelé. Ɨ dʉ́ me u yé ongʉ́ ango-o bini ne bini hana-a, ma abhundja me doto libhomu de tɨ́ ne obhuku ɨnde ɨ de yé lɨe de.