5
ዓጮ ባሺሢ ዛላ
ዬሱሴ ሜሲሄ ማዔሢ ጉሙርቃሢ ቢያ ፆኦሲ ናይኬ፤ ዓዳሢ ናሽካሢ ቢያ ናዓሢያ ናሽካኔ። ፆኦሲ ናኣቶ ኑ ናሽካያ ማዔሢ ኑ ዔራንዳሢ ፆኦሲ ናሽኪ፥ ዒዛኮ ዓይሢፆዋ ኑ ኩንሤ ዎዶናኬ። ፆኦሲ ናሽኪሢ ጌይሢ ዒዛኮ ዓይሢፆ ኩንሥሢኬ፤ ዒዛኮ ዓይሢፃ ሜታሳያቱዋሴ። 5፡3 ዮሃ. 14፡15። ዎይቲ ጌዔቴ ፆኦሲ ናይ ማዔሢ ቢያ ዓጮ ባሻያታሢሮኬ፤ ዓጮ ኑ ባሻንዳሢያ ፆኦሲ ጉሙርቂፆናኬ። ዓጮ ባሻንዳሢ ዬሱሴ ፆኦሲ ናይ ማዔሢ ጉሙርቃሢ ሌሊኬ።
ኪሪስቶሴ ዛሎ ማርካዺንቴ ማርካቶ
ዒዛኮ ማስቲፆ ዔርዛ ዋኣፆንታ ሃይቦ ዔርዛ ሱጉፆንታ ኬስኬሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴይዳፓኬ፤ ዒዛኮ ኬስኬሢ ዋኣሢ ሌሊቱዋንቴ ዋኣሢና ሱጉሢናኬ፤ ዬይ ጎኔ ማዔሢ ዓያኖ ጌኤዣ ማርካዻኔ፤ ዎይቲ ጌዔቴ ዓያኖ ጌኤዣ ጎኔ ኬኤዛያታሢሮኬ። ዬያሮ ዒዛኮ ሃይሦ ማርካ ዓኣኔ፤ ዬያታ ዓያና ጌኤሺንታ ዋኣሢንታ ሱጉሢንታኬ፤ ዬንሢ ሃይሦንሢ ማርካዻ ማርካታ ፔቴ ማዓያኬ። ዓሲ ማርካዻ ማርካቶ ኑ ዔካኔ፤ ጋዓንቴ ፆኦሲ ማርካታ ቢያይዳፓ ባሼኬ። ፆኦሲ ፔኤኮ ናዓሢ ዛሎ ማርካዼ ማርካታ ያዺኬ። 10 ፆኦሲ ናዓሢ ጉሙርቃሢኮ ዬይ ማርካታ ዒና ዓኣኔ። ፆኦሲ ጉሙርቁዋኣሢ ጋዓንቴ ፆኦሲ ፔኤኮ ናዖ ዛሎ ማርካዼ ማርካቶ ጉሙርቂባኣሢሮ ፆኦሲ ሉኡቄያ ማሃኔ። 11 ዬይ ማርካታ ፆኦሲ ናንጊና ናንጊ ኑም ዒንጌሢና ዬያ ናንጎ ዒዛኮ ናዓሢ ዒንጋያታሢ ማርካዻያኬ። 5፡11 ዮሃ. 3፡36። 12 ፆኦሲ ናዓሢ ዓኣሢኮ ናንጊ ዓኣኔ፤ ፆኦሲ ናዓሢ ባኣሢኮ ጋዓንቴ ናንጊ ባኣሴ።
ናንጊና ናንጊ
13 ዒንሢ፥ ፆኦዛሢ ናዓሢ ሱንፆና ጉሙርቃዞንሢኮ ቢያ ናንጊና ናንጊ ዓኣያ ማዔሢ ዒንሢ ዔራንዳጉዲ ሃያ ቢያ ታ ዒንሢም ፃኣፓኔ። 14 ዓይጎ ባኣዚያ ማዖም ዒዛ ማሊፆጉዲ ኑ ሺኢቄቴ ኑም ዒ ዋይዛንዳሢ ኑ ጉሙርቃኔ፤ ፆኦሲ ቤርታ ኑኡኮ ዓኣ ጫርሹማ ዬያኬ። 15 ኑ ሺኢቃ ባኮ ቢያ ዒ ዋይዛሢ ኑ ዔሬቴ ዒዛይዳፓ ኑ ሺኢቃ ባኮ ቢያ ዔኬሢ ኑ ዔራኔ።
16 ዖኦኒያ ፔኤኮ ዒሻሢያ ማዖም ሚሼሎ ዎዹዋ ጎሜ ማዻንቴ ዴንቄቴ ዒዛም ሺኢቆንጎ፤ ዬያ ዓሢና ዓሴሎና ጎማ ዎዹዋያ ማዔቴ ፆኦሲ ዒዛም ናንጊ ዒንጋንዳኔ። ጋዓንቴ ዎዻ ጎሜ ዓኣኔ፤ ዬያጉዴ ጎሞም ሺኢቆንጎ ታ ጎዑዋሴ። 17 ፑርታ ማዾ ቢያ ጎሜኬ፤ ማዔቴያ ዎዹዋ ጎሜ ዓኣኔ።
18 ፆኦሲ ናይ ማዔሢ ቢያ ጎሜ ማዺ ማዺ ናንጉዋኣሢ ኑ ዔራኔ፤ ዎይቲ ጌዔቴ ፆኦሲኮ ናዓሢ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዒዛ ካፓሢሮኬ፤ ፃላሄያ ዒዛ ካኣሙዋሴ።
19 ኑኡኒ ፆኦሲ ዓሲ ማዔሢ፤ ሃሣ ዓጫ ጉቤ ፃላሄ ዓሲ ማዔሢ ኑ ዔራኔ።
20 ፆኦሲ ናዓሢ ሙኬሢና ጎኔ ማዔሢ፥ ዒዛ ኑ ዔራንዳጉዲ ማሊ ጶቂሣ ዒና ኑም ዒንጌሢያ ኑ ዔራኔ፤ ኑኡኒ ዬያ ጎኔ ማዔ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴና ናንጋኔ፤ ዒዚ ጎኔ ፆኦሲ ሃሣ ናንጊና ናንጊ ዒንጋያኬ።
21 ታ ናይዮቴ! ሜሌ ፆኦዞ ካኣሽኪሢዳፓ ዒንሢና ካፑዋቴ።

5:3 5፡3 ዮሃ. 14፡15።

5:11 5፡11 ዮሃ. 3፡36።