ፆኦሲ ማዾም ዳኪንቴ ዮሃኒሴኮ ላምዓሳ ኪኢቶ
ዓይፆ ካሮ
ዮሃኒሴኮ ላምዓሳ ኪኢቶ ፃኣፔሢ ፆኦሲ ማዾም ዳኪንቴ ጋርቻሢ፥ ዮሃኒሴ ማዓዛ ፃኣፒንቴሢያ ቦንቺንታ ዒንዴሎና ናኣቶናም ጋዓያኬ። ዬና ጌይፃ፦ ጎዖንቴ ፔቴ ሺኢጲሢ ማኣሪና ዓሶናም ማውዋዖ ዓታዓኬ። ሃና ዻካና ፃኣፒንቴ ኪኢቴላ፦ ዎሊ ዔያታ ናሽካንዳጉዲ ኬኤዛያና ሃሣ ሉኡዙሞና ዔርዛ ዓሶና ዔያቶኮ ዔርዚፆናይዳፓ ዔሪ ካፒንታንዳጉዲ ላቲ ኬኤዛያኬ።
ማፃኣፔላ ዱማ ዱማ ዓርቄ ባኮ
ዓይፆ ካሮ 1-3
ጎኔ ናሹሞ ዛላ 4-6
ሉኡዙሞና ዔርዛ ዓሶ ዛሎ ላቲ ኬኤዚንቴ ሃይሴ 7-11
ጋፒንሢ ሃይሴ 12-13
1
ታና፥ ጋርቻሢዳፓ ዳኪንቴ ኪኢታ፦ ቦንቺንታ ዒንዴሎና ናኣቶናም፤ ታ ዒንሢ ጎኔና ናሽካኔ፤ ዬይያ ታና ሌሊቱዋንቴ ጎኔሢ ዔራ ዓሳ ቢያ ዒንሢ ናሽካኔ፤ ዬይ ጎኔሢ፦ ኑኡና ዎላ ዓኣያ፤ ሃሣ ሃጊ ሴካ ናንጊና ናንጋንዳያኬ።
ዬያሮ ፆኦሲ፥ ዓዳሢና ናዓሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴናኮ ኮሹሞ ዒንጊፃ፥ ማኣሪፃ፥ ኮሹማ ጎኑሞና ናሹሞና ማዒ ኑኡና ዎላ ማዖንጎ።
ጎኔና ናሹሞና ዛላ
ኔኤኮ ናኣቶይዳፓ ፔቴ ፔቴዞንሢ ፆኦሲ፥ ዓዳሢ ኑና ዓይሤ ጎይፆ ጉሙርቂሢና ዶዲ ዓኣንቴ ታ ዔያቶ ዴንቄሢሮ ሚርጌና ታና ዎዛሳኔ። ቦንቺንታ ዒንዴሌ! ሃሢ ታ ኔኤም ፃኣፓ ዓይሢፃ፦ «ዎሊ ኑ ናሽኮም» ጋዓ ቤርታኣፓ ዓኣ ዓይሢፆ ማዓንዳኣፓዓቴም ዓኪቱዋሴ። 5 ዮሃ. 13፡34፤ 15፡12፤ 17። ጎኔ ናሹሞ ጌይሢ፦ ፆኦሲ ዓይሥሢ ኩንሥሢኬ፤ ዬይ ዓይሢፃ ቤርታ ዒንሢ ዋይዜሢጉዲ «ናሹሞና ናንጉዋቴ» ጋዓያኬ።
ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዓሲ ማዒ ጴዼሢ ጉሙርቁዋ፥ ሚርጌ ዻቢሻ ዓሲ ዓጮይዳ ኬስኬኔ። ዬያጉዴ ዓሲ ቢያ ሉኡቃያና ኪሪስቶሴ ዒፃ ሞርኬኬ። ዒንሢኮ ጋዓንቴ ላቢ ማዾና ባካ ጉሪ ዓቱዋጉዲ ዒንሢ ዔሩዋቴ፤ ዒንጎ ባኮ ኩሙሢና ዔካኒ ዶዱዋቴ።
ኪሪስቶሴ ዔርዜ ባኮና ዶዲ ናንጉዋኣሢና ዬያይዳፓ ሃኪ ዓኣዻሢና ዎላ ፆኦሲ ባኣሴ፤ ኪሪስቶሴ ዔርዜ ባኮና ዶዲ ናንጋሢና ጋዓንቴ ፆኦሲ፥ ዓዳሢና ናዖና ዎላ ዓኣኔ። 10 ሃያ ዔርዚፆ ዓርቁዋዖ ዖኦኒያ ዒንሢ ኮይላ ሙኬቶ ሾኦቺንሢ ዒዛ ዔኪፖቴ፤ ሃሣ ሳራሢታዖ ሳራሢፖቴ። 11 ዓይጎሮ ጌዔቴ ዒዛ ሳራሤ ዓሲ ዒዛኮ ፑርቶ ማዾ ዎላ ማዻያ ማዓንዳሢሮኬ።
ጋፒንሢ ሃይሴ
12 ታ ዒንሢም ፃኣፓኒ ኮዓ ባኣዚ ሚርጌ ዓኣኔ፤ ጋዓንቴ ቢያሢ ፃኣፒ ሌሊ ኬኤዛኒ ታ ኮዑዋሴ፤ ባሼ ሚርጌና ኑ ዎዛዻንዳጉዲ ታኣኒ ሙኪ፥ ዎሊ ኑ ዛጊ ጌስታኒ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ጌሣኔ።
13 ቦንቺንቴ፥ ኔ ጌሬሎ ናኣታ «ኮሺዳ?» ኔና ጋዓኔ።

1:5 5 ዮሃ. 13፡34፤ 15፡12፤ 17።