ፆኦሲ ማዾም ዳኪንቴ ዮሃኒሴኮ ሃይሣሳ ኪኢቶ
ዓይፆ ካሮ
ዮሃኒሴኮ ሃይሣሳ ኪኢቶ ፃኣፔሢ፦ «ፆኦሲ ማዾም ዳኪንቴ፥ ጋርቻሢ ዮሃኒሴ» ማዓዛ፥ ፃኣፒንቴሢ፦ ጋይዮሴ ጌይንታያ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶ ዎይሣሢምኬ፤ ሃኖ ኪኢቶ ፃኣፔ ዓሢ ፔቴ ዛሎና ጋይዮሴ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ማኣዴሢሮ ዒዛ ጋላታኔ፤ ባጎ ዛሎና ጊንሣ ዲዮፄራፄሴ ጌይንታ ጌኔ ማዻ ዓሢዳፓ ፔና ካፓንዳጉዲ ጋይዮሴም ኬኤዛኔ።
ማፃኣፔላ ዱማ ዱማ ዓርቄ ባኮ
ዓይፆ ካሮ 1-4
ጋይዮሴ ማዾሮ ጋላቶናሢ 5-8
ዲዮፄራፄሴኮ ፑርቶ ማዾ ኬኤዞናሢ 9-10
ዲሜፂሮሴም ኬኤዚንቴ ባኣዚ 11-12
ጋፒንሢ ሃይሴ 13-15
1
ታና፥ ጋርቻሢዳፓ ዳኪንቴ ኪኢታ፦ ታ ኮሺ ናሽካ ጋይዮሴም፤ 1 ዳኪ. ማዾ 19፡20፤ ሮሜ 16፡23፤ 1ቆሮ. 1፡14። ታ ዒጊናሢዮ! ኔኤኒ ዓያኖ ናንጎና ኮሺ ዓኣሢ ታ ዔራኔ፤ ዬያጉዲ ሃሢ ናንጋ ኔኤም ኮሽካንዳጉዲና ዑፃኣ ኔኤኮ ኮሺ ናንጋንዳጉዲ ታ ሺኢቃኔ። ፔቴ ፔቴ ኑ ዒሾንሢ ሙኪ ጎኑሞም ኔ ጉሙርቂንታያና ሃሣ ጎኑሞና ኔ ናንጋሢ ማርካዻንቴ ታ ዋይዚ ሚርጌና ዎዛዼኔ። ዓይጎሮ ጌዔቴ ታኣኮ ናኣታ ጎኑሞና ናንጋሢ ዋይዚፓዓቴም ሜሌ ባሼ ታና ዎዛሳ ባኣዚ ባኣሢሮኬ።
ጋይዮሴ ዛሎ ማርካዺንቴሢ
ታ ዒጊናሢዮ! ዎዚ ዔያታ ኔኤም ሾኦቺ ማዔቴያ ዒሾንሢም ኔ ጉሙርቂንቲ ማዻኔ። ዔያታ ኔ ዔያቶም ማዼ፥ ናሹሞ ማዾ ዛሎ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ፥ ዓሶ ዺቦ ቤርታ ማርካዼኔ፤ ሃሢያ ፆኦሲ ዎዛሳ ጎይሢና ዔያታ ፔኤኮ ጎይፆ ዓኣዻኣና ኔ ዔያቶ ማኣዴቴ ኮሺኬ። ዔያታ ኪሪስቶሴም ማዻኒ ኬስካዖ፥ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶይዳፓ ፔቴታዖ ማኣዶ ዴንቂባኣሴ። ጎኔ ማዾ ኑ ዎላ ዔያቶና ማዻያ ማዓንዳጉዲ ዬኖጉዴ ዓሶ ማኣዳንዳያ ኑና ኮይሳኔ።
ዲዮፄራፄሴ ፑርቲሲ ዲሜፂሮሴ ኮሺ ጌስቶና ጌኤሲ
ሃያኮ ቤርታ ሺኢጲፆ ማኣሮም ታ ኪኢታ ፃኣፔኔ፤ ጋዓንቴ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶ ዎይሣያ ማዓኒ ኮዓ፥ ዲዮፄራፄሴ ታ ማሊፆ ዔኪባኣሴ። 10 ዬያሮ ታኣኒ ዒንሢ ኮይላ ሙካዖ ዒዚ ኑና ጫሽኬሢና ቶኦኮ ኑኡኮ ባይዜሢ፥ ሃሣ ዒ ማዼ ፑርቶ ማዾ ቢያ ዓሶ ቢያሢ ቤርታ ታ ኬኤዛንዳኔ፤ ዒዚ ማዼ ባካ ዬያ ሌሊቱዋሴ። ዒ ፔ ቶኦኪና ዒሾንሢ ሾኦቺንሢ ዔካያቱዋሴ፤ ሜሌ ዓሳ ሃሣ ሾኦቺንሢ ዔኩዋጉዲ ላኣጋኔ፤ ሺኢጲፆ ማኣሮይዳፓኣ ዳውሲ ዔያቶ ኬሳኔ።
11 ታ ዒጊናሢዮ! ኮዣሢ፥ ማዼ ጎይፆ ማዼ፤ ፑርታሢጉዲ ማዺፖ። ኮሺ ማዾ ማዻይ ቢያ ፆኦሲ ዓሲኬ፤ ፑርታ ማዾ ማዻሢ ጋዓንቴ ፆኦሲ ዛጊባኣያኬ።
12 ዲሜፂሮሴ ዛሎ ዓሲ ቢያ «ኮሺኬ» ጌዒ ማርካዻኔ፤ ጎኑሞ ፔኤሮ ዒዛም ማርካዻኔ፤ ሃሣ ኑኡኒያ ዒዛም ማርካዻኔ፤ ኑኡኮ ማርካዺፃ ጎኔ ማዔሢ ኔ ዔራኔ።
ጋፒንሢ ሃይሴ
13 ታ ኔኤም ፃኣፓኒ ኮዓ ባኣዚ ሚርጌ ዓኣኔ፤ ጋዓንቴ ቢያ ፃኣፒ ጋፒሳኒ ታ ኮዑዋሴ። 14 ዑኬ ታ ኔና ዛጋንዳኔ ጌዒ ታ ጉሙርቃኔ፤ ዬኖና ኑ ዎላ ካኣሚ ጌስታንዳኔ።
15 ኮሹሞ ኔኤም ማዖንጎ፤ ኑኡኮ ዒሾንሢንታ ሚሾንሢንታ ማዓ ዓሳ ኔና «ኮሺዳ?» ጋዓኔ፤ ኔኤኒያ ኑኡኮ ዬካ ዓኣ ፔቴ ፔቴ ዒሾንሢንታ ሚሾንሢንታም «ኮሺዳ? ዒንሢ ጋዓኔ» ጌዔ።

1:1 1 ዳኪ. ማዾ 19፡20፤ ሮሜ 16፡23፤ 1ቆሮ. 1፡14።