ዪሁዳ ኪኢቶ
ዓይፆ ካሮ
ሃይ ዪሁዳ ኪኢታ ፃኣፒንቴሢ ዬሱሴ ጉሙርቂ ጎናሲ ዔኪባኣ ዓሲታዖ ዬሱሴ ጉሙርቂ ዔኬ ዓሶ ማላ፥ ሉኡዙሞ ባኮ ኬኤዛ ዓሶይዳፓ ዬሱሴ ጉሙርቂ ጎናሲ ዔኬ ዓሳ ፔና ካፓንዳጉዲ ዔርዛኒኬ፤ ማሊፃ ላምዓሳ ጴፂሮሴ ኪኢቶ ማላ፥ ሃኖ ዻኮ ኪኢቶ ማፃኣፖ ፃኣፔ ዓሢ ፔቴና ጌኤዦንሢም ፆኦሲ ዒንጌ ጉሙርቂፆ ኮሺ ዔያታ ዓርቃንዳጉዲ ሃሣ ሃኖ ኪኢቶ ናባባ ዓሳኣ ዔራንዳጉዲ ኬኤዛኔ።
ማፃኣፔላ ዱማ ዱማ ዓርቄ ባኮ
ዓይፆ ካሮ 1-2
ሉኡዙሞና ዔርዛ ዓሶኮ ማሊፆንታ ዔርዚፆንታ ሃሣ ዔያቶም ጊኢጊንቴ ባኮ 3-16
ዬሱሴ ጉሙርቃ ዓሶም ዒንጊንቴ ዞሮ 17-23
ፆኦሲ ጋላቲሢ 24-25
1
ዬሱስ ኪሪስቶሴም ማዻያ ማዔ ያይቆኦቤ ጌርሲ ዪሁዳይዳፓ፦
ፆኦሲ ዔኤሌዞንሢም፤ ሃሣ ፆኦሲ ዓዳሢ ናሽኬዞንሢም፤ ሃሣ ዬሱስ ኪሪስቶሴና ካፒንቲ ዓኣዞንሢም ቢያ፦ 1 ማቲ. 13፡55፤ ማር. 6፡3።
ማኣሪሢና ኮሹሞና ሃሣ ናሹሞና ዒንሢም ዺቦንጎ።
ሉኡዙሞ ባኣዚ ዔርዛ ዓሶ
ታ ዒጊኖንሢዮቴ! ኑም ቢያሢም ማዔ ዻቂንቶ ዛሎ ታ ዒንሢም ፃኣፓኒ ጌዔኔ፥ ሃሢ ላሚ ሺርቱዋ ጎይሢና ጌኤዦ ዓሶም ፔቴና ዒንጊንቴ ጉሙርቂፆ ዛሎ ዶዲ ዒንሢ ዖልታንዳጉዲ ዞሮ ታ ዒንሢም ፃኣፓንዳያ ታና ኮይሴኔ። ዔያቶይዳ ዎጊንታንዳያ ማዒፃ ሚርጌ ዎዴኮ ቤርታ ፃኣፒንቴያ ማዔ ፔቴ ፔቴ ዓሳ ዒንሢኮ ባኣኮ ዴሚና ፑኒ ጌሌኔ፤ ዔያታ ኑ ፆኦዛሢኮ ኮሹሞ ዒንጊፆ ፔ ሱኡካ ዓይሣ ጎይፆ ላኣሚ ላኣሚ ሺራ ጎሜ ዓሲኬ፤ ዒዚ ኑኡኮ ሌሊ ኑና ዎይሣያና ኑ ጊዳ ጎዳታያ ማዔ ዬሱስ ኪሪስቶሴያ ዔያታ «ዔሩዋሴ» ጋዓኔ።
ዬያ ቢያ ዒንሢ ቤርታዺ ዔራያ ማዔቶዋ፥ ፆኦሲ ፔ ዴሮ ጊብፄ ዓጮይዳፓ ኬሲ ዻቂሼሢና ዒዛ ጉሙርቂባኣ ዓሶ ጊንፃፓ ባይዜያ ማዔሢ ታ ዒንሢም ጶቂሣኒ ኮዓኔ። 5 ኬሲ. ማፃ 12፡51፤ ፓይ. ማፃ 14፡29-30። ዬያጉዲ ሃሣ ፔኤኮ ቦንቾ ካፒ ዒፂ ፔ ቤዞዋ ሃሼ ፆኦሲ ኪኢታንቾ ማሉዋቴ፤ ፆኦሲ ዔያቶ ዼኤፖ ዎጎ ኬሎ ሄላንዳኣና ናንጊና ቱኡሲዳ፤ ሃሣ ዼኤፒ ዹሚዳ ጌሢ ካፒ ዓኣኔ። ዬኖ ጎይፆ ሶዶሜና ጋሞራና ሃሣ ኮይሎይዳ ዓኣ ካታማኣ ማቾ ሃሣ ዓኒ ማዒባኣ ዓሲና ላሂ ጎሜ ማዼኔ፤ ቤርታ ማዢንታፓ ዓርቃዖ ዓኣ ዎጎ ላኣሚ ዱማ ጎይሢና ዔያታ ዎላ ላሄኔ። ዬያሮ ዔያታ ናንጊና ባይቁዋ ታሞይዳ ሚቺንታንዳ ዓሶም ኮኦኪንሢ ማዔኔ። 7 ማዢ. ማፃ 19፡1-24።
ዬያጉዲ ዬና ዓሳ ዓውቲ ጌዔ ጊንሢ ዓኣዺ ዓኣዺ ፔ ዓሽኮ ዒኢሳኔ፤ ፆኦሲኮዋ ዓኣ ቢታንቶ ቦሃኔ፤ ሃሣ ጫሪንጮይዳ ቦንቻ ዓኣ ማዢንቶዋ ዔያታ ጫሽካኔ። ፆኦሲ ኪኢታንቾኮ ሱኡጋሢ ሚካዔኤሌ ጎዖሢታዖ ሙሴኮ ሌዞ ዛሎ ፃላሄና ዎላ ማርሜያና «ፆኦሲ ኔና ጎሮንጎ» ጌዔያፓዓቴም ጫሽኪ ዒዛይዳ ዎጋኒ ጫርቂባኣሴ። 9 ዳኣኔ. 10፡13፤21፤ 12፡1፤ ዮሃ. ፆፔዻ 12፡7፤ ላሚ. ዎማ 34፡6፤ ዛካ. 3፡2። 10 ዬያታ ዓሳ ጋዓንቴ ፔ ቶኦኪና ዔራኒ ዳንዳዒባኣ ጫሺ ጫሽካኔ፤ ማሊሢባኣ ቦዖጉዲ ፔኤኮ ማዢንታፓ ዔያታ ዔራ ባኣዚ ዓኣያ ማዔቶዋ ዬያና ዎላ ባይቃንዳኔ። 11 ቃኣዔኤሌ ዓኣዼ ጎይፆ ዔያታ ዓኣዼሢሮ፥ ሚኢሾሮ ጌዒ ባኣላኣሜ ዻቢንቴ ጎይፆ ዔያታኣ ዻቢንቴሢሮ ሃሣ ቆራሄ ጎዖሢ ዒፂ ማኬሢጉዲ ዔያታኣ ዒፂ ማኪ ባይቄሢሮ ዔያቶ ባዴዔ! 11 ማዢ. ማፃ 4፡3-8፤ ፓይ. ማፃ 22፡1-35፤ 16፡1-35። 12 ዬያታ ዓሳ ቦርሲንቲ ባኣያና ዎሊና ዓማሊ ዒንሢ ናሹሞና ቡኪንቲ ሙዓ ሙዖ ባኣኮይዳ ጴዺ ዒንሢኮ ዹቆ ማዓኔ፤ ዔያታ ማላሢ ፔ ቶኦኮሮ ሌሊኬ፤ ሃሣ ዔያታ ዢባሬና ሂዒንታያ ዒርዚባኣ ሻኣሬጉዴያኬ። ሚፃ ዓኣፓ ዎዶናታዖ ዓኣፒ ጴዹዋያ፥ ፃጳፓ ቱጊንቲ ሜሊ ሃይቄ ሚሢጉዴያኬ። 13 ዔያቶኮ ቦርሲሳ ማዾ ዓዳ ዱባጉዲ ዔያታ ዱባሳያ ዼኤፖ ዢባሮና ሂዒንቲ ዓጊፃ ባዞ ዋኣፆጉዴያኬ፤ ሃሣ ዔያቶ ሻኔ ዹሚ ናንጊና ካፓያ፥ ሴካ ሃንጋ ጌዒ ላቢንቲ ሃንታ ዦኦጋሢጉዴያኬ።
14 ዓዳኣሜይዳፓ ዓርቃዖ ላንካሳ ሾይንቲ ማዔ ሄኖኬ ዬያቶ ዓሶ ዛሎ፦ «ሃይሾ ጎዳሢ ሚርጌ ሺያና ፓይዲንታ ጌኤሺ ዓሲና ዎላ ሙካንዳኔ። 14 ማዢ. ማፃ 5፡18፤21-24። 15 ዒዚ ሙካንዳሢያ ዓሲ ቢያይዳ ዎጋኒ፥ ዓይሢንቶ ዒፃ ዓሶና ጎሞ ዓሶና ቢያ ዔያታ ዻቢንቲ ማዻ ማዾ ቢያሢና ሃሣ ፆኦሲ ጫሽኬ ጫዦና ቢያ ፔጋሳኒኬ» ጌዒ ፆኦሲ ማሊሢ ኬኤዜኔ።
16 ዬያታ ዓሳ ቢያ ዎዴ ጉንዱማያ፤ ሃሣ ፔቴ ባኣዚናታዖ ዎዛዹዋያኬ፤ ዔያቶኮ ፑርቱሞ ሱኡኮ ሌሊ ኩንሣያ ዻንጋኣ ዔያቶኮ ዖቶርሞ ዑኡሲና ኩሜያኬ፤ ዬያጉዲ ዔያታ ፔና ማኣዳንዳ ባኣዚ ሌሊ ኮዒ ኮዒ ዓሲ ጌሻኔ።
ላቲሢና ዞሮና
17 ዒንሢ ጋዓንቴ ዒጊኖንሢዮቴ! ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ዳኪንቴዞንሢ ሃያኮ ቤርታ ኬኤዜ ቃኣሎ ጶቂሡዋቴ። 18 ዔያታ ኬኤዛዖ፦ «ዎዶኮ ጋፒንፆይዳ ፔ ሼና ዓይሤ ሱኡኮ ኩንሣ፥ ጌሻ ዓሲ ሙካንዳኔ» ዒንሢም ጌዔኔ። 18 2ጴፂ. 3፡3። 19 ዔያታ ዓሲ ዎሊፓ ፓቃያ፥ ዓሲ ማሊሢ ሱኡኬ ኩንሣያ፤ ሃሣ ዓያና ጌኤሺያ ዔያቶይዳ ባኣ ዓሲኬ። 20 ዒንሢ ጋዓንቴ ዒጊኖንሢዮቴ! ቢያፓ ዑሣ ዓኣዼ ጌኤሺ ማዔ ጉሙርቂፆና ዒንሢ ቶኦኮ ጌኤሻኒ ማሉዋቴ፤ ዓያና ጌኤሺ ዎልቄናኣ ሺኢቁዋቴ። 21 ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ፔኤኮ ማኣሪፆና ናንጊና ናንጊ ሼምፖ ዒንሢም ዒንጋንዳጉዲ ካፒ ካፒ ዒንሢ ቶኦኮ ፆኦሲ ናሹሞ ጋሮይዳ ማሂ ዓርቁዋቴ።
22 «ዬይ ማዓንዳ?» ጌዒ ዓልታ ዓሶም ናሹሞና ኮሺ ባኣዚ ማዹዋቴ፤ 23 ፔቴ ፔቴ ዓሶ ታሞይዳፓ ዓይሲ ዻቂሹዋቴ፤ ሃንጎ ዓሶ ሚጪንቲሢና ዒጊጪ ማኣሩዋቴ፤ ያዺ ማዔቶዋ ዔያቶኮ ጎሞና ዒኢቴ ዑፆ ሄሌ ዓፒላታዖ ዓቱዋንቴ ፒኢሉዋቴ።
ፆኦሲ ጋላቲሢ
24 ዒንሢ ሎኦሙዋጉዲ ማሃኒና ቦርሲሳ ባኣዚ ባኣያ ማሃኒ ዎዛና ዒዛኮ ቦንቾ ቤርቶ ዒንሢ ሺኢሻኒ ዳንዳዓሢም፥ 25 ዒዚ ሌሊ ኑና ዻቂሻሢ ማዔ ፆኦዛሢም፥ ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ሚናፓ ዓርቃዖ፥ ሃሢያ፥ ናንጊና ቦንቾና ዼኤፑሞና፥ ዎልቄና ቢታንቶና ቢያ ዒዛም ማዖንጎ! ዓኣሜን።

1:1 1 ማቲ. 13፡55፤ ማር. 6፡3።

1:5 5 ኬሲ. ማፃ 12፡51፤ ፓይ. ማፃ 14፡29-30።

1:7 7 ማዢ. ማፃ 19፡1-24።

1:9 9 ዳኣኔ. 10፡13፤21፤ 12፡1፤ ዮሃ. ፆፔዻ 12፡7፤ ላሚ. ዎማ 34፡6፤ ዛካ. 3፡2።

1:11 11 ማዢ. ማፃ 4፡3-8፤ ፓይ. ማፃ 22፡1-35፤ 16፡1-35።

1:14 14 ማዢ. ማፃ 5፡18፤21-24።

1:18 18 2ጴፂ. 3፡3።