ዮሃኒሴም ፆኦሲ ፔጋሲ ዻዌ ባኮ
ዓይፆ ካሮ
ዮሃኒሴም ፆኦሲ ፔጋሲ ዻዌ ባካ ፃኣፒንቴሢ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃዞንሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ፔኤኮ ጎዳ ማሂ ሃሣ ፆኦሲም ዱማዼያ ማዒ ናንጋሢሮ ዒፂንቲ ዳኪንቲ፥ ዔያታ ሜታዻ ዎዶናኬ፤ ፃኣፔ ዓሢኮ ዼኤፖ ማሊፃ ናባባ ዓሶኮ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ጎኔ ዎዛ ማዓንዳጉዲ ዶዲሻኒና ዔያቶ ሄሌ ዒፂንቲ ዳኪንቲፆ ሜታሢዳ ዔያታ ፆኦሲ ጉሙርቂፆና ዶዳንዳጉዲኬ።
ማፃኣፔሎኮ ባሼሢ ሚርጌ ሃሣ ዎሊ ሄሊ ሄሊ ዓኣ ባካ ዮሃኒሴም ፆኦሲ ፔጋሲ ዻዌ ባኮ ኬኤዛያ ማዓዛ ዬንሢ፥ ዮሃኒሴም ፆኦሲ ፔጋሲ ዻዌ ባኮንሢ ዬኖ ዎዶና ዓኣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ማኣዳኒ ዳንዳዓያ፥ ሜሌ ዓሶም ጋዓንቴ ዓኣሺንቴ ባኣዚ ማዒ ማሊሲ ጌስቶናያኬ። ዓይኑሞኮ ላሚ ላሚ ጌይንታ ማሊፆጉዲ ሃኖ ማፃኣፖኮ ጌሊፆ ካራ ካራ ጉቤ ዱማ ዱማ ፆኦሲ ዮሃኒሴም ፔጋሲ ዻዌ ባካ ዱማ ዱማ ጎይሢና ላሚ ላሚ ኬኤዚንቴኔ፤ ማፃኣፔሎኮ ቡሊፆይዳ ዱማ ዱማ ማሊሢ ዓኣያታቴያ ዼኤፖ ማሊፃ ጋዓንቴ ዔርቴያኬ፤ ዬይያ «ጎዳ ማዔ፥ ኪሪስቶሴ ዛሎና ፆኦሲ ላሚሱዋ ጎይሢ ፔቴና ፃላሄንታ ቃሲ ሜሌ ሞርኮዋ ቢያ ባሻንዳኔ፤ ዒ ባሼ ዎዶና ዒዛም ጉሙርቂንታያ ማዔ፥ ዒጊኖንሢም ዓኪ ጫሪንቺና ዓኪ ሳዓናኮ ዓንጆ ዔያቶም ዒንጋንዳኔ» ጋዓያኬ።
ማፃኣፔላ ዱማ ዱማ ዓርቄ ባኮ
ዓይፆ ካሮ (1፡1-8)
ላንካዎ ሺኢጲፆ ማኣሮም ዳኪንቴ ኪኢቶ (1፡9—3፡22)
ላንካዎ ዔርዛ ማላቶና ማሪንቴ ማፃኣፖ (4፡1—8፡2)
ላንካዎ ዛያሢ ዛሎ (8፡3—11፡19)
ዼኤፖ ሾኦዣሢና ላምዖ ቦዖንሢና ዛሎ (12፡1—13፡18)
ፆኦሲ ዮሃኒሴም ፔጋሲ ዻዌ ዱማ ዱማ ባኮ (14፡1—15፡8)
ላንካዎ ፆኦሲኮ ጎሪንቶ ዑዦ (16፡1-21)
ባብሎኔኮ ባይሲንቶ፤ ሃሣ ቦዖንታ ሉኡዙሞና ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛያ ማላ ዓሶንታ ፃላሄንታኮ ባሺንቲፆ (17፡1—20፡10)
ጋፒንፆ ዎጎ (20፡11-15)
ዓኮ ጫሪንጮንታ ዓኮ ሳዖንታ ዓኮ ዬሩሳላሜ ካታሜሎንታ ዛሎ (21፡1—22፡5)
ጋፒንሢ ማሊሢ (22፡6-21)
1
ሃይ ዮሃኒሴም ፆኦሲ ፔጋሲ ዻዌ ባካ፦ ዑኬ ማዓንዳ ባኮ ፆኦሲ ፔኤም ማዻዞንሢም ዻዋንዳጉዲ ዬሱስ ኪሪስቶሴም ዻዌያኬ፤ ዬሱስ ኪሪስቶሴያ ፔ ኪኢታንቻሢ ዳኪ ዒዛም ማዻ ዮሃኒሴም ሃያ ባኮ ፔጋሲ ዻዌኔ። ዮሃኒሴያ ፆኦሲ ቃኣሎና ዬሱስ ኪሪስቶሴ ማርካዼ ባኮ ዛሎ ቢያ፤ ሃሣ ዒ ዛጌ ባኮዋ ቢያ ፔኤሮ ማርካዺ ኬኤዜኔ። ዬይ ቢያ ማዓንዳሢ ዑኬ ዎዴይዳታሢሮ ሃኖ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ማፃኣፖ ናባባ ዓሢ ዓንጆ ዎዛ ዴንቃንዳኔ፤ ዬያጉዲ ኬኤዚንቴ ፆኦሲ ማሊፆ ዋይዛዞንሢና ፃኣፒንቴሢ ኩንሣሢ ቢያ ዓንጆ ዎዛ ዴንቃንዳኔ።
ዒሲያ ዓጫ ዓኣ ላንካዎ ሺኢጲፆ ማኣሮንሢም ዳኪንቴ ሳራሥሢ
4-5 ዒሲያይዳ ዓኣ፥ ላንካዎ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶም ዮሃኒሴይዳፓ ዳኪንቴ ሳራሥሢ፦
ሃሢ ዓኣሢ፥ ሚናፓ ናንጋሢና ሃጊ ሙካንዳ ፆኦሲዳፓ፥ ፆኦሲ ካኣቱሞ ዖይቶ ቤርታ ዓኣ ላንካዎ ዓያኖንሢዳፓ፤ ሃሣ ጉሙርቂንታያ ማዔሢዳፓ፥ ሃይቢፓ ዔቂፆና ኮይሪ ማዔሢዳፓ፥ ዓጮ ካኣቶ ዎይሣያ ማዔ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴይዳፓ ኮሹሞና ዎዛና ዒንሢም ማዖንጎ።
ኑና ናሽኬሢም፥ ፔ ሱጉፆና ሻንቂ ጎማፓ ኑና ጌኤሼሢም፥ 1፡4-5 ኬሲ. ማፃ 3፡14፤ ዒሲ. 55፡4፤ ዓይኑ. 89፡27፤ ዮሃ. ፆፔዻ 4፡5። ዒዛኮ ዓዳሢ ማዔ፥ ፆኦዛሢም ኑኡኒ ቄኤሴ ማዒ ማዻንዳጉዲ ካኣቱሞ ኑም ዒንጌ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴም ቦንቾና ዎልቄና ናንጊና ማዖንጎ፤ ዓኣሜን። 1፡6 ኬሲ. ማፃ 19፡6፤ ዮሃ. ፆፔዻ 5፡10።
ዒዚ ሻኣሬና ሙካንዳኔ፤
ዒዛ ጫርጌ ዓሳኣ ዓቱዋዖ ዓሲ ቢያ ዒዛ ዛጋንዳኔ፤
ሳዖይዳ ዓኣ ዴራ ቢያ ዒዛ ዛሎና ዬኤካንዳኔ፤
ሂዮ! ዬይ ባካ ቢያ ጎኔ ማዓንዳኔ፤ ዓኣሜን። 1፡7 ዳኣኔ. 7፡13፤ ማቲ. 24፡30፤ ማር. 13፡26፤ ሉቃ. 21፡27፤ 1ቴስ. 4፡17፤ ዛካ. 12፡10፤ ዮሃ. 19፡34፤37።
«ሃሢ ዓኣሢንታ ሚናፓ ናንጋሢ ሃሣ ሃጊያ ሙካንዳሢ፥ ቢያ ባኣዚ ዳንዳዓ ጎዳ ማዔ ፆኦሲ ዔኤቢ ቢያ ዓርቃሢና ጋፒሳሢና ታናኬ» ጋዓኔ። 1፡8 ዮሃ. ፆፔዻ 22፡13፤ ኬሲ. ማፃ 3፡14።
ኪሪስቶሴኮ ፔጋዺ ጴዺፆ
ታኣኒ ዒንሢኮ ዒሻሢ ማዔሢ፥ ዒንሢና ዎላ ኪሪስቶሴኮ ሜታሢና ዓኣ ካኣቱሞና ሃሣ ጊቢ ዳንዳዒፆና ዴንቃያ ማዔ፥ ዮሃኒሴ ፆኦሲ ቃኣሎና ዬሱሴ ዛሎናሮ ማርካዻሢሮ ፒፂሞ ጌይንታ ዋኣፆ ሳዛ ዓኣ ዓጬሎይዳ ቱኡቲ ዓኣዖ፦ 10 ጎዳ ኬሎና * 1፡10 ጎዳ ኬሎና፦ ጌይፃ ጎዳ ሃይባፓ ዔቄ ኬሎኬ፤ ሃሣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳኣ ካኣዦ ካኣሽካ ኬሎኬ። ዓያና ጌኤሺኮ ዎልቆ ጋሮ ጌሊ ታ ዓኣንቴ ዛዬ ዑኡሲጉዴ ዼኤፒ ዑኡሲ ታኣኮ ጊንሢና፦ 11 «ኔ ዛጋ ባኮ ማፃኣፔይዳ ፃኣፒ ላንካዎ ሺኢጲፆ ማኣሮም ጌይፃ፦ ዔፕሶኔም፥ ሴሜርኔሴም፥ ጴርጋሞኔም፥ ቲያፂሮኔም፥ ሴርዴሴም፥ ፒላዴልፒያና ሎዶቂያናም ዳኬ» ጋዓንቴ ታ ዋይዜኔ።
12 ዬያ ታኣም ዖ ኬኤዛቴያ ዔራኒ ጊንሢም ታ ሺሬኔ፤ ዬማና ላንካይ ዎርቄፓ ኮሾና ፖዒ ጌሦ ሻርና ታ ዴንቄኔ፤ 13 ዬንሢ ሻርኖ ባኣካ ዓሲ ናዓሢ ማላ ዓሲ ታ ዴንቄኔ፤ ዒዚያ ቶኮ ሄላ ዖዶሲ ማኣዖ ማይንቴያ፥ ዳዶይዳ ዎርቄይዳፓ ኮሺንቴ ቃልሾ ቱኪ ዓኣኔ። 1፡13 ዳኣኔ. 7፡13፤ 10፡5። 14 ዒዛኮ ቶኦኮንታ ቶኦኮ ጋፓኖንታ ቦኦሬ ማራይ ጋፓኔጉዴያ ሃሣ ሻቺጉዲ ቦኦሬኬ፤ ዓኣፓኣ ዔኤታ ታሚጉዲኬ፤ 1፡14 ዳኣኔ. 7፡9፤ 10፡6። 15 ቶካ ጊንሣ ታሚዳ ዓጊ፥ ጊልፒ ዞቂሶና ዓንጊ ማላያኬ፤ ዑኡዛ ሃሣ ዼኤፒ ሶኦሪንታ ዋኣሢ ጉኡማያጉዲኬ። 1፡15 ሂዚ. 1፡24፤ 43፡2። 16 ሚዛቆ ኩጮይዳ ዒዚ ላንካይ ዦኦጌ ዓርቂ ዓኣኔ፤ ዻንጋፓ ዒዛኮ ቢያ ዛላ ዓጬ ማዔ፥ ጬንቻ ዓፓሮ ኬስካኔ፤ ሃሣ ዒዛኮ ዓኣፖ ካራ ሚርጌና ፖዓ ዓቢጉዲ ፖዓያኬ። 17 ዬያ ታ ዛጋዖ ዶሊንቲ፥ ቶኮ ዴማ ዒዛኮ ሎኦማዛ ዒዚ ጋዓንቴ ሚዛቆ ኩጮ ታ ዑፃ ጌሣዖ፦ «ዒጊጪፖ፤ ዔኤቢ ቢያ ዓርቃሢና ጋፒሳሢና ታናኬ፤ 1፡17 ዒሲ. 44፡6፤ 48፡12፤ ዮሃ. ፆፔዻ 2፡8፤ 22፡13። 18 ሼምፔና ታ ናንጋያኬ፤ ሃያኮ ቤርታ ታ ሃይቄኔ፤ ጋዓንቴ ሃይሾ ታኣኒ ናንጊና ሃይቁዋዖ ናንጋያ ማዔኔ፤ ሃይቢና ሃይቄ ዓሳ ዴዓ ቤዞናይዳ ቢታንቶ ታኣኮ ዓኣኔ» ታኣም ጌዔኔ። 19 ሃሣ ዒ ኬኤዛዖ፦ «ዓካሪ ኔ ዛጌሢና ሃሢ ዓኣ ባኮና ሃጊ ማዺንታንዳ ባኮና ፃኣፔ፤ 20 ታኣኮ ሚዛቆ ኩጫ ኔ ዛጌ፥ ላንካዎ ዦኦጎንሢና ፖዖ ጌሦ ላንካዎ ዎርቆ ሻርኖንሢኮ ዓኣሺንቴ ማሊፃ ያዺኬ፤ ላንካዎ ዦኦጎንሢ፦ ላንካዎ ሺኢጲፆ ማኣሮኮ ኪኢታንቾኬ፤ ላንካዎ ፖዖ ጌሦ ሻርኖንሢ፦ ላንካዎ ሺኢጲፆ ማኣሮኬ» ጌዔኔ።

1:4-5 1፡4-5 ኬሲ. ማፃ 3፡14፤ ዒሲ. 55፡4፤ ዓይኑ. 89፡27፤ ዮሃ. ፆፔዻ 4፡5።

1:6 1፡6 ኬሲ. ማፃ 19፡6፤ ዮሃ. ፆፔዻ 5፡10።

1:7 1፡7 ዳኣኔ. 7፡13፤ ማቲ. 24፡30፤ ማር. 13፡26፤ ሉቃ. 21፡27፤ 1ቴስ. 4፡17፤ ዛካ. 12፡10፤ ዮሃ. 19፡34፤37።

1:8 1፡8 ዮሃ. ፆፔዻ 22፡13፤ ኬሲ. ማፃ 3፡14።

*1:10 1፡10 ጎዳ ኬሎና፦ ጌይፃ ጎዳ ሃይባፓ ዔቄ ኬሎኬ፤ ሃሣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳኣ ካኣዦ ካኣሽካ ኬሎኬ።

1:13 1፡13 ዳኣኔ. 7፡13፤ 10፡5።

1:14 1፡14 ዳኣኔ. 7፡9፤ 10፡6።

1:15 1፡15 ሂዚ. 1፡24፤ 43፡2።

1:17 1፡17 ዒሲ. 44፡6፤ 48፡12፤ ዮሃ. ፆፔዻ 2፡8፤ 22፡13።