ዮሓኒሴም ፆኦሲ ፔጋሲ ዻዌ ባኮ
ዓይፆ ካሮ''
ዮሓኒሴም ፆኦሲ ፔጋሲ ዻዌ ባካ ፃኣፒንቴሢ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃዞንሢ፡ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ፔኤኮ ጎዳ ማሂ ሃሣ ፆኦሲም ዱማዼያ ማዒ ናንጋሢሮ ዒፂንቲ ዳኪንቲ፥ ዔያታ ሜታዻ ዎዶ''ናኬ፤ ፃኣፔ ዓሢኮ ዼኤፖ ማሊፃ' ናባባ ዓሶኮ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ'' ጎኔ ዎዛ ማዓንዳጉዲ ዶዲሻኒና ዔያቶ ሄሌ'' ዒፂንቲ ዳኪንቲፆ ሜታሢዳ ዔያታ ፆኦሲ ጉሙርቂፆና ዶዳንዳጉዲኬ።
ማፃኣፔሎኮ ባሼሢ፡ ሚርጌ ሃሣ ዎሊ ሄሊ'' ሄሊ'' ዓኣ ባካ ዮሓኒሴም ፆኦሲ ፔጋሲ ዻዌ ባኮ ኬኤዛያ ማዓዛ ዬንሢ፥ ዮሓኒሴም ፆኦሲ ፔጋሲ ዻዌ ባኮንሢ ዬኖ ዎዶ''ና ዓኣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ማኣዳ''ኒ ዳንዳዓያ፥ ሜሌ'' ዓሶም ጋዓንቴ ዓኣሺንቴ ባኣዚ'' ማዒ ማሊሲ ጌስቶናያኬ። ዓይኑሞኮ ላሚ ላሚ ጌይንታ ማሊፆጉዲ ሓኖ'' ማፃኣፖኮ ጌሊፆ ካራ'' ካራ'' ጉቤ ዱማ ዱማ ፆኦሲ ዮሓኒሴም ፔጋሲ ዻዌ ባካ ዱማ ዱማ ጎይሢና ላሚ ላሚ ኬኤዚንቴኔ፤ ማፃኣፔሎኮ ቡሊ''ፆይዳ ዱማ ዱማ ማሊሢ ዓኣያታቴያ ዼኤፖ ማሊፃ ጋዓንቴ ዔርቴያኬ፤ ዬይያ «ጎዳ ማዔ፥ ኪሪስቶሴ ዛሎ''ና ፆኦሲ ላሚሱዋ ጎይሢ ፔቴ''ና ፃላሄንታ ቃሲ'' ሜሌ'' ሞርኮዋ ቢያ ባሻንዳኔ፤ ዒ ባሼ ዎዶ''ና ዒዛም ጉሙርቂንታያ ማዔ፥ ዒጊኖንሢም ዓኪ ጫሪንቺና ዓኪ ሳዓናኮ ዓንጆ ዔያቶም ዒንጋንዳኔ» ጋዓያኬ።
ማፃኣፔላ ዱማ ዱማ ዓርቄ ባኮ
ዓይፆ ካሮ'' 1፥1-8
ላንካዎ ሺኢጲፆ ማኣሮም ዳኪንቴ ኪኢቶ'' 1፥9—3፥22
ላንካዎ ዔርዛ ማላቶና ማሪንቴ ማፃኣፖ 4፥1—8፥1
ላንካዎ ዛያሢ ዛሎ'' 8፥2—11፥19
ዼኤፖ ሾኦዣሢና ላምዖ ቦዖንሢና ዛሎ'' 12፥1—13፥18
ፆኦሲ ዮሓኒሴም ፔጋሲ ዻዌ ዱማ ዱማ ባኮ 14፥1—15፥8
ላንካዎ ፆኦሲኮ ጎሪ''ንቶ ዑዦ 16፥1-21
ባብሎኔኮ ባይሲንቶ፤ ሃሣ ቦዖንታ ሉኡዙሞና ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛያ ማላ ዓሶንታ ፃላሄንታኮ ባሺንቲፆ 17፥1—20፥10
ጋፒንፆ ዎጎ 20፥11-15
ዓኮ ጫሪንጮንታ ዓኮ ሳዖንታ ዓኮ ዬሩሳላሜ ካታሜሎንታ ዛሎ'' 21፥1—22፥5
ጋፒንሢ ማሊሢ 22፥6-21
1
ሓይ ዮሓኒሴም ፆኦሲ ፔጋሲ ዻዌ ባካ፦ ዑኬ ማዓንዳ ባኮ ፆኦሲ ፔኤም ማዻዞንሢም ዻዋንዳጉዲ ዬሱስ ኪሪስቶሴም ዻዌያኬ፤ ዬሱስ ኪሪስቶሴያ ፔ ኪኢታንቻሢ ዳኪ ዒዛም ማዻ ዮሓኒሴም ሃያ ባኮ ፔጋሲ ዻዌኔ። ዮሓኒሴያ ፆኦሲ ቃኣሎ''ና ዬሱስ ኪሪስቶሴ ማርካዼ ባኮ ዛሎ'' ቢያ፤ ሓሣ ዒ ዛጌ ባኮዋ ቢያ ፔኤሮ ማርካዺ ኬኤዜኔ። ዬይ ቢያ ማዓንዳሢ ዑኬ ዎዴይዳታሢሮ ሃኖ' ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ማፃኣፖ ናባባ ዓሢ ዓንጆ ዎዛ ዴንቃንዳኔ፤ ዬያጉዲ ኬኤዚንቴ ፆኦሲ ማሊፆ ዋይዛዞንሢና ፃኣፒንቴሢ ኩንሣሢ ቢያ ዓንጆ ዎዛ ዴንቃንዳኔ።
ዒሲያ ዓጫ'' ዓኣ ላንካዎ ሺኢጲፆ ማኣሮንሢም ዳኪንቴ ሳራሥሢ
4-5 ዒሲያይዳ ዓኣ፥ ላንካዎ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶም ዮሓኒሴይዳፓ ዳኪንቴ ሳራሥሢ፦
ሓሢ ዓኣሢ፥ ሚናፓ ናንጋሢና ሃጊ ሙካንዳ ፆኦሲዳፓ፥ ፆኦሲ ካኣቱሞ ዖይቶ ቤርታ ዓኣ ላንካዎ ዓያኖንሢዳፓ፤ ሃሣ ጉሙርቂንታያ ማዔሢዳፓ፥ ሓይቢፓ ዔቂፆና ኮይሪ ማዔሢዳፓ፥ ዓጮ'' ካኣቶ'' ዎይሣያ ማዔ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴይዳፓ ኮሹሞና ዎዛና ዒንሢም ማዖንጎ።
ኑና ናሽኬሢም፥ ፔ ሱጉፆና ሻንቂ ጎማፓ ኑና ጌኤሼሢም፥ ኬሲ. ማፃ 3፥14፤ ዮሓ. ፆፔዻ 4፥5። ዒሲ. 55፥4፤ ዓይኑ. 89፥27። ዒዛኮ ዓዳሢ ማዔ፥ ፆኦዛሢም ኑኡኒ ቄኤሴ ማዒ ማዻንዳጉዲ ካኣቱሞ ኑም ዒንጌ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴም ቦንቾና ዎልቄና ናንጊና ማዖንጎ፤ ዓኣሜን። ኬሲ. ማፃ 19፥6፤ ዮሓ. ፆፔዻ 5፥10።
ዒዚ ሻኣሬና ሙካንዳኔ፤
ዒዛ ጫርጌ ዓሳኣ ዓቱዋዖ ዓሲ ቢያ ዒዛ ዛጋንዳኔ፤
ሳዖይዳ ዓኣ ዴራ'' ቢያ ዒዛ ዛሎ''ና ዬኤካንዳኔ፤
ሂዮ! ዬይ ባካ ቢያ ጎኔ ማዓንዳኔ፤ ዓኣሜን። ዳኣኔ. 7፥13፤ ማቲ. 24፥30፤ ማር. 13፥26፤ ሉቃ. 21፥27፤ 1ቴስ. 4፥17፤ ዛካ. 12፥10፤ ዮሓ. 19፥34።
«ሓሢ ዓኣሢንታ ሚናፓ ናንጋሢ ሃሣ ሓጊያ ሙካንዳሢ፥ ቢያ ባኣዚ'' ዳንዳዓ ጎዳ ማዔ ፆኦሲ ዔኤቢ ቢያ ዓርቃሢና ጋፒሳሢና ታናኬ» ጋዓኔ። ዮሓ. ፆፔዻ 22፥13፤ ኬሲ. ማፃ 3፥14።
ኪሪስቶሴኮ ፔጋዺ ጴዺፆ
ታኣኒ ዒንሢኮ ዒሻሢ ማዔሢ፥ ዒንሢና ዎላ'' ኪሪስቶሴኮ ሜታሢና ዓኣ ካኣቱሞና ሃሣ ጊቢ'' ዳንዳዒፆና ዴንቃያ ማዔ፥ ዮሓኒሴ ፆኦሲ ቃኣሎ''ና ዬሱሴ ዛሎ''ናሮ ማርካዻሢሮ ፒፂሞ ጌይንታ ዋኣፆ ሳዛ'' ዓኣ ዓጬሎይዳ ቱኡቲ ዓኣዖ፦ 10 ጎዳ ኬሎ''ና* ጎዳ ኬሎ''ና፦ ጌይፃ ጎዳ ሓይባ''ፓ ዔቄ ኬሎ''ኬ፤ ሃሣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳኣ ካኣዦ ካኣሽካ ኬሎ''ኬ። ዓያና ጌኤሺኮ ዎልቆ ጋሮ ጌሊ ታ ዓኣንቴ ዛዬ ዑኡሲጉዴ ዼኤፒ ዑኡሲ ታኣኮ ጊንሢና፦ 11 «ኔ ዛጋ ባኮ ማፃኣፔይዳ ፃኣፒ ላንካዎ ሺኢጲፆ ማኣሮም ጌይፃ፦ ዔፕሶኔም፥ ሴሜርኔሴም፥ ጴርጋሞኔም፥ ቲያፂሮኔም፥ ሴርዴሴም፥ ፒላዴልፒያና ሎዶቂያናም ዳኬ» ጋዓንቴ ታ ዋይዜኔ።
12 ዬያ ታኣም ዖ ኬኤዛቴያ ዔራኒ ጊንሢም ታ ሺሬኔ፤ ዬማና ላንካይ ዎርቄፓ ኮሾ''ና ፖዒ ጌሦ ሻርና ታ ዴንቄኔ፤ 13 ዬንሢ ሻርኖ ባኣካ'' ዓሲ ናዓሢ ማላ ዓሲ ታ ዴንቄኔ፤ ዒዚያ ቶኮ ሄላ'' ዖዶሲ ማኣዖ ማይንቴያ፥ ዳዶ''ይዳ ዎርቄይዳፓ ኮሺ''ንቴ ቃልሾ ቱኪ'' ዓኣኔ። ዳኣኔ. 7፥13፤ 10፥5። 14 ዒዛኮ ቶኦኮ''ንታ ቶኦኮ'' ጋፓኖንታ ቦኦሬ ማራይ ጋፓኔጉዴያ ሃሣ ሻቺጉዲ ቦኦሬኬ፤ ዓኣፓኣ ዔኤታ ታሚጉዲኬ፤ ዳኣኔ. 7፥9፤ 10፥6። 15 ቶካ ጊንሣ ታሚዳ ዓጊ፥ ጊልፒ ዞቂሶና ዓንጊ ማላያኬ፤ ዑኡዛ ሃሣ ዼኤፒ ሶኦሪንታ ዋኣሢ ጉኡማያጉዲኬ። ሂዚ. 1፥24፤ 43፥2። 16 ሚዛቆ ኩጮይዳ ዒዚ ላንካይ ዦኦጌ ዓርቂ ዓኣኔ፤ ዻንጋፓ ዒዛኮ ቢያ ዛላ'' ዓጬ ማዔ፥ ጬንቻ ዓፓሮ ኬስካኔ፤ ሃሣ ዒዛኮ ዓኣፖ ካራ'' ሚርጌና ፖዓ ዓቢጉዲ ፖዓያኬ። 17 ዬያ ታ ዛጋዖ ዶሊንቲ፥ ቶኮ ዴማ'' ዒዛኮ ሎኦማዛ ዒዚ ጋዓንቴ ሚዛቆ ኩጮ ታ ዑፃ ጌሣዖ፦ «ዒጊጪፖ፤ ዔኤቢ ቢያ ዓርቃሢና ጋፒሳሢና ታናኬ፤ ዒሲ. 44፥6፤ 48፥12፤ ዮሓ. ፆፔዻ 2፥8፤ 22፥13። 18 ሼምፔና ታ ናንጋያኬ፤ ሓያኮ ቤርታ ታ ሓይቄኔ፤ ጋዓንቴ ሓይሾ ታኣኒ ናንጊና ሓይቁዋዖ ናንጋያ ማዔኔ፤ ሓይቢና ሓይቄ ዓሳ ዴዓ ቤዞናይዳ ቢታንቶ ታኣኮ ዓኣኔ» ታኣም ጌዔኔ። 19 ሓሣ ዒ ኬኤዛዖ፦ «ዓካሪ ኔ ዛጌሢና ሃሢ ዓኣ ባኮና ሃጊ ማዺንታንዳ ባኮና ፃኣፔ፤ 20 ታኣኮ ሚዛቆ ኩጫ ኔ ዛጌ፥ ላንካዎ ዦኦጎንሢና ፖዖ ጌሦ ላንካዎ ዎርቆ ሻርኖንሢኮ ዓኣሺንቴ ማሊፃ ያዺኬ፤ ላንካዎ ዦኦጎንሢ፦ ላንካዎ ሺኢጲፆ ማኣሮኮ ኪኢታንቾኬ፤ ላንካዎ ፖዖ ጌሦ ሻርኖንሢ፦ ላንካዎ ሺኢጲፆ ማኣሮኬ» ጌዔኔ።

1:4-5 ኬሲ. ማፃ 3፥14፤ ዮሓ. ፆፔዻ 4፥5።

1:4-5 ዒሲ. 55፥4፤ ዓይኑ. 89፥27።

1:6 ኬሲ. ማፃ 19፥6፤ ዮሓ. ፆፔዻ 5፥10።

1:7 ዳኣኔ. 7፥13፤ ማቲ. 24፥30፤ ማር. 13፥26፤ ሉቃ. 21፥27፤ 1ቴስ. 4፥17፤ ዛካ. 12፥10፤ ዮሓ. 19፥34።

1:8 ዮሓ. ፆፔዻ 22፥13፤ ኬሲ. ማፃ 3፥14።

*1:10 ጎዳ ኬሎ''ና፦ ጌይፃ ጎዳ ሓይባ''ፓ ዔቄ ኬሎ''ኬ፤ ሃሣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳኣ ካኣዦ ካኣሽካ ኬሎ''ኬ።

1:13 ዳኣኔ. 7፥13፤ 10፥5።

1:14 ዳኣኔ. 7፥9፤ 10፥6።

1:15 ሂዚ. 1፥24፤ 43፥2።

1:17 ዒሲ. 44፥6፤ 48፥12፤ ዮሓ. ፆፔዻ 2፥8፤ 22፥13።