2
ዔፕሶኔ ሺኢጲፆ ማኣሮም ኬኤዚንቴ ባኣዚ
ሃሣ ኬኤዛዖ፦ ዔፕሶኔ ሺኢጲፆ ማኣሮ ኪኢታንቻሢም ሂዚ ጌይ ፃኣፔ፤
«ሃይ ላንካዎ ዦኦጋሢ ፔኤኮ ሚዛቆ ኩጫ ዓርቄሢና ላንካዎ ዎርቆ ሻርኖ ባኣኮይዳ ሃንታ ዓሢ ኬኤዜያኬ፤ ኔኤኮ ማዾ፥ ዶዲ ኔ ማዻ ማዾ ሃሣ ጊቢ ዳንዳዒፆዋ ታ ኔኤሲ ዔራኔ፤ ፑርቶ ዓሶ ዛጊ ኔ ዚቲ ጌይባኣሢ፤ ሃሣ ፆኦሲ ማዾም ዳኪንቲባኣያታዖ ኑ ዳኪንቴያኬ ፔና ጋዓዞንሢ ዛጊ ዱማሲ ሉኡዚ ዔያታ ማዔሢ ኔ ዔሬሢያ ታ ዔራኔ። ዬያጉዲ ጊቢ ዳንዳዒ፥ ኔኤኮ ዶዲፆና ታ ሱንፆሮ ቤልፃዹዋዖ ዶዲ ሜታሢ ኔ ዔኬሢ ታ ዔራኔ። ጋዓንቴ ፔቴ ታ ኔኤኮ ቦሃ ባኣዚ ዓኣኔ፤ ዬና ዓይጎዳይ ጌዔቴ ኔኤኮ ቤርታኣ ናሹሞ ኔ ሃሼኔ፤ ዓካሪ ኔ ሃኣዒ ሎኦማንዳሢኮ ቤርታ ዎካ ኔ ዓኣቴያ ማሊ ጶቂሤ፥ ጎሞዋ ኔኤኮ ቡኡፄ፤ ቤርታ ማዻሢጉዲ ማዼ፤ ዬያ ቢያ ኔ ማዺባኣቴ ታ ኔ ኮይላ ሙካንዳኔ፤ ጎሞዋ ኔ ቡኡፂባኣቴ ፖዖ ጌሦ ሻርኖ ቤዛፓ ታ ኔኤኮ ሺኢሻንዳኔ። ጋዓንቴ ታ ኔና ሄርሻ ፔቴ ባኣዚ ዓኣኔ፤ ዬና፦ ታኣኒ ዒፃ፥ ኒቆላ ዓሶኮ ማዾ ኔኤኒያ ዒፄሢኬ።»
«ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶም ዓያና ጋዓ ባኮ ዋይዛ ዋይዚ ዓኣሢ ዋይዞንጎ! ዖሎና ባሼሢ ፆኦሲ ኮሼ፥ ኮዦ ቤዛ ዓኣ ሼምፖ ዒንጋ ሚፃሢ ዓኣፖ ታ ሙኡዛንዳኔ።» 2፡7 ማዢ. ማፃ 2፡9፤ ሂዚ. 28፡13፤ 31፡8።
ሴሜርኔሴ ሺኢጲፆ ማኣሮም ኬኤዚንቴ ባኣዚ
ሃሣ ዒዚ ኬኤዛዖ፦ «ሴሜርኔሴ ሺኢጲፆ ማኣሮ ኪኢታንቻሢም ሂዚ ጌዒ ፃኣፔ፤ 2፡8 ዒሲ. 44፡6፤ 48፡12፤ ዮሃ. ፆፔዻ 1፡17፤ 22፡13።
«ሃይ ዓይፃሢና ጋፒንፃሢና ማዔያ ሃሣ ሃይቄዖዋ ሼምፖና ዓኣያ ማዔሢ ኬኤዜያኬ፤ ኔኤኮ ሜታሢና ማንቃቶና ታ ዔራኔ፤ ያዺ ማዔቴያ ኔ ዖርጎቺኬ፤ ዓይሁዴ ዓሲቱዋዖ ‹ኑ ዓይሁዴኬ› ፔና ጋዓ ዓሶንታ ፃላሄ ዓሲ ማዔ ዓሶንታ ሱንፆ ኔኤኮ ፑርቲሳሢ ታ ዔራኔ፤ 10 ኔና ሄላንዳ ሜታሢ ዒጊጪፖ፤ ሃኣዛጉዋቴ ፃላሄ ዒንሢ ዎይታቴያ ዛጋኒ ዒንሢዳፓ ፔቴ ፔቴ ዓሶ ቱኡሲ ማኣሪ ጌልዚ ቱኪሴም፥ ታጶ ኬሊ ዒንሢ ሜታዻንዳኔ፤ ጋዓንቴ ሃይቢ ሄላንዳኣና ጉሙርቂንታያ ማዔ፤ ቦንቺ ዒንጎ ባኣዚ ማሂ ዒንጊንታ ናንጎ ታ ኔኤም ዒንጋንዳኔ።
11 « ‹ሺኢጲፆ ማኣሮም ዓያና ጋዓ ባኮ ዋይዛ ዋይዚ ዓኣሢ ዋይዞንጎ!› ዖሎና ባሼሢ ላምዓሳ ሃይባ ዎኦታንዳ ባኣዚ ባኣሴ» ጌዔኔ። 2፡11 ዮሃ. ፆፔዻ 20፡14፤ 21፡8።
ጴርጋሞኔ ሺኢጲፆ ማኣሮም ኬኤዚንቴ ባኣዚ
12 ሃሣ ዒ ኬኤዛዖ፦ «ጴርጋሞኔ ሺኢጲፆ ማኣሮ ኪኢታንቻሢም ሂዚ ጌዒ ፃኣፔ፤
«ሃይ ላምዖ ዛላ ዋርቂንቴ ጬንቾ ዓፓሮ ዓርቄሢ ኬኤዜያኬ፤ 13 ኔኤኒ ፃላሄኮ ካኣቱሞ ዖይታ ዓኣ ቤዛ ዓኣሢ ታ ዔራኔ፤ ያዺ ማዔቴያ ታ ሱንፆ ዶዲ ኔ ዓርቄኔ፤ ካኣዦዋ ኔ ሃሺባኣሴ፤ ሃሣ ታኣኮ ጉሙርቂንታ ማርካ ማዔ ዓንቲጳሴ ዬያ ፃላሄ ካኣታዼ፥ ዒንሢ ካታማ ዎዺንቴ ዎዶናታዖ ኔ ታና ጉሙርቂፆ ሃሺባኣሴ። 14 ያዺ ማዔቴያ ታ ኔኤኮ ቦሃ ፔቴ ፔቴ ባኣዚ ዓኣኔ፤ ዬና ዓይጎዳይ ጌዔቴ ባኣላኣሜ ጎዖሢኮ ዔርዚፆ ዓርቄ ፔቴ ፔቴ ዓሲ ዒንሢ ባኣካ ዓኣኔ፤ ዬይ ባኣላኣሜ ዒስራዔኤሌ ዴራ ሜሌ ካኣሺም ሹኪንቴ ዓሽኮ ሙዓንዳጉዲና ማቾ ሃሣ ዓኒ ማዒባኣያና ላሂ፥ ዻቢንታንዳጉዲ ማሆም ጌዒ ባኣላኣቄ ጎዖሢ ዒ ዞሬ ዞሮኬ። 2፡14 ፓይ. ማፃ 22፡5፤ 7፤ 31፡16፤ ላሚ. ዎማ 23፡4፤ ፓይ. ማፃ 25፡1-3። 15 ዬያጉዲ ሃሣ ኒቆላ ዓሶኮ ዔርዚፆ ዓርቄ ዓሲያ ዒንሢ ባኣካ ዓኣኔ፤ 16 ዬያሮ ጎሞ ኔኤኮ ቡኡፄ! ሃንጎ ዑኬና ታ ኔ ኮይላ ሙኪ፥ ታ ዻንጋፓ ኬስካ ጬንቾ ዓፓሮና ታ ዔያቶ ጫርጋንዳኔ።
17 «ሺኢጲፆ ማኣሮም ዓያና ጋዓ ባኮ ዋይዛ ዋይዚ ዓኣሢ ዋይዞንጎ! ዖሎና ባሼሢም ዓኣቺ ጌሦና፥ ማና ጌይንታ ሙዖ ታ ዒንጋንዳኔ፤ ሃሣ ጊንሣ ዓኪ ሱንሢ ጊዳ ፃኣፒንቴ፥ ቦኦሬ ሹቺ ታ ዒዛም ዒንጋንዳኔ፤ ዬኖ ዔኬ ዓሢዳፓ ዓታዛ ሜሌ ዖኦኒያ ዬኖ ሱንፄሎ ዔራንዳያ ባኣሴ» ጌዔኔ። 2፡17 ኬሲ. ማፃ 16፡14-15፤ 16፡33-34፤ ዮሃ. 6፡48-50፤ ዒሲ. 62፡2፤ 65፡15።
ቲያፂሮኔ ሺኢጲፆ ማኣሮም ኬኤዚንቴ ባኣዚ
18 ሃሣ ዒ ኬኤዛዖ፦ ቲያፂሮኔ ሺኢጲፆ ማኣሮ ኪኢታንቻሢም ሂዚ ጌዒ ፃኣፔ፤
«ሃይ ዔኤታ ታሚ ማላ ዓኣፒ ዓኣያ፤ ሃሣ ታሚዳ ዓጊ፥ ጊልፒ ዞቂሶና ዓንጊ ማላ ቶኪ ዓኣ፥ ፆኦሲ ናዓሢ ኬኤዜያኬ፤ 19 ታ ኔኤኮ ማዾ፥ ናሹሞ፥ ጉሙርቂፆ ሃሣ ኔኤኒ ዔኤዒ ማዻ ማዾንታ ጊቢ ዳንዳዒ ዶዲፆንታ ዔራኔ፤ ቤርታኣስካፓ ሃሢ ኔ ባሼ ማዻሢያ ታ ዔራኔ። 20 ጋዓንቴ ፔቴ ታ ኔኤኮ ቦሃ ባኣዚ ዓኣኔ፤ ዬና፦ ‹ፆኦሲ ማሊሢ ታ ኬኤዛያኬ› ጋዓ ላኣሌሎ፥ ዔልዛቤሎኮ ማዾ ኔ ዛጊ ዚቲ ጌዔኔ፤ ዒዛ ጋዓንቴ ታኣም ማዻ ዓሳ ማቾ ሃሣ ዓኒ ማዒባኣያና ላሃንዳጉዲና ሜሌ ካኣሺም ሹኪንቴ ዓሽኮ ሙዓንዳጉዲ ዔርዚሢና ዓሶ ዻቢሼኔ። 2፡20 1ካኣቶ. ማ 16፡31፤ 2ካኣቶ. ማ 9፡22፤30። 21 ዒዛ ጎሞ ፔኤኮ ቡኡፃንዳጉዲ ቤሲ ታ ዒዞም ጌሤኔ፤ ዒዛ ጋዓንቴ ጎሞ ፔኤሲ ቡኡፃኒ ኮይባኣሴ። 22 ዬያሮ ሃርጊሺ ታ ዒዞ ላይሣንዳኔ፤ ዒዞና ዎላ ማዼ ፑርቶ ማዾ ቡኡፂ ሃሺባኣቴ ዒዞና ዎላ ላሄ ዓሶ ቢያሢዳ ዼኤፒ ሜቶ ታ ዔኪ ዬዓንዳኔ፤ 23 ዒዞና ዎላ ዬያ ማዻ ዓሶ ታ ዎዻንዳኔ፤ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሳ ቢያ ዓሲኮ ዒኔ ማሊሢ ጋፒሲ ዛጊ ታኣኒ ዔራያ ማዔሢ ዔራንዳኔ፤ ዒንሢ ፔቴ ፔቴሢም ዒንሢኮ ማዾ ጎይፆ ታ ዒንጋንዳኔ።
24 «ዒንሢ ቲያፂሮኔይዳ ዓኣያታዖ ሃያ ፑርቶ ዔርዚፆ ዔኪ ባኣዞንሢም ቢያ ዬያጉዲ ፔቴ ፔቴዞንሢ ‹ፃላሄኮ ሃይ ዓኣሺንቴ ማሊሢኬ› ጋዓ ማሊፆይዳ ጌሊባኣዞንሢም፥ ሜሌ ዴኤሢ ዓይሥሢ ታ ዒንሢም ዓይሣዓኬ፤ 25 ጋዓንቴ ታኣኒ ሙካዳንያ ሄላንዳኣና ዒንሢኮ ዓኣ ጉሙርቂፆ ዶዲሺ ዓርቁዋቴ ታ ጋዓኔ። 26 ዖሎና ባሼሢና ታኣኮ ማዾ ጋፒንሢ ሄሊሲ ዶዲ ማዼሢም ሜሌ ዴሮ ዑፃ ቢታንቶ ታ ዒንጋንዳኔ፤
27 ‹ዒዚ ዔያቶ ሄርቂ ዎይሣንዳኔ፤
ዓጪና ማዦና ሜሄጉዲ ዎዺ ዒ ጋኣጫንዳኔ›
ዬይ ቢታንታ ታኣኒ ታ ዓዶይዳፓ ዔኬ ጎይፆጉዴያኬ፤
28 ዒ ባሻያ ማዒፆ ዔርዛኒ ካሪፆ ዦኦጎ ታ ዒዛም ዒንጋንዳኔ።»
29 «ሺኢጲፆ ማኣሮም ዓያና ጋዓ ባኮ ዋይዛ ዋይዚ ዓኣሢ ዋይዞንጎ!» ጌዔኔ።

2:7 2፡7 ማዢ. ማፃ 2፡9፤ ሂዚ. 28፡13፤ 31፡8።

2:8 2፡8 ዒሲ. 44፡6፤ 48፡12፤ ዮሃ. ፆፔዻ 1፡17፤ 22፡13።

2:11 2፡11 ዮሃ. ፆፔዻ 20፡14፤ 21፡8።

2:14 2፡14 ፓይ. ማፃ 22፡5፤ 7፤ 31፡16፤ ላሚ. ዎማ 23፡4፤ ፓይ. ማፃ 25፡1-3።

2:17 2፡17 ኬሲ. ማፃ 16፡14-15፤ 16፡33-34፤ ዮሃ. 6፡48-50፤ ዒሲ. 62፡2፤ 65፡15።

2:20 2፡20 1ካኣቶ. ማ 16፡31፤ 2ካኣቶ. ማ 9፡22፤30።