3
ዬያሮ ሓይካፓ ሴካ «ዒንሢ ባንሢ ኑ ሙካንዳኔ» ጌዒ ጌዒ ዴዓኒ ኑ ዳንዳዒባኣሢሮ ዓቴናይዳ ኑኡሮ ሌሊ ኑ ፓቂንቲ ዓታንዳያ ኮይሳሢ ኑም ዔርቴኔ። ዳኪ. ማዾ'' 17፥15። ኑኡኮ ዒሻሢ፥ ሃሣ ኪሪስቶሴኮ ኮዦ ሓይሶ ኬኤዚፆና ኑኡና ዎላ'' ፆኦሲም ማዻያ ማዔ፥ ፂሞቴዎሴ ኑ ዒንሢ ኮይላ'' ዳኬኔ፤ ኑ ዬያይዴሢ' ዒንሢ ዒ ዶዲሻንዳጉዲና ፆኦሲ ጉሙርቂፆና ዒንሢ ዶዳንዳጉዲ ዞሮም ጌይኬ። ዬይያ ዒንሢ ሄሌ'' ሜታሢና ዒንሢ ፆኦሲ ጉሙርቂፆ ሃሹ''ዋጉዲ ማሃንዳኔ፤ ዬይ ሜታሢ ኑም ዒንጎና ባኣዚ'' ማዔሢ ዒንሢ ዔራኔ። ቤርታ ዒንሢና ዎላ'' ኑ ዓኣ ዎዶ''ና ሜታ ኑና ሄላ''ንዳሢ ኑ ዒንሢም ኬኤዛኔ፤ ዒንሢ ዔራሢጉዲ ዬይ ሜታ'' ኑና ሄሌ''ኔ። ዬያሮ ሃይፓ ሴካ «ዒንሢ ኮይላ'' ሙካንዳኔ» ጌዒ ጌዒ ዴዓኒ ታ ዳንዳዒባኣሢሮ ታኣኒ ዒንሢኮ ፆኦሲና ዓኣ ጉሙርቂፆ ዔራኒ፥ ፂሞቴዎሴ ዒንሢ ኮይላ'' ዳኬኔ፤ ዒዛ ታ ዳኬሢ' ዻቢሻኒ ጌሻሢ ዒንሢ ጌሼያ ናንዳኔ ሓሣ ማዻ''ኣ ኑኡኮ ጉሪ ዓቴ''ያ ናንዳኔ ጌይ ታ ሂርጌሢሮኬ።
ፂሞቴዎሴ ቴስሎንቄ ዓሶ ዛሎ'' ኬኤዜ ሓይሴ
ሓሢ ጋዓንቴ ፂሞቴዎሴ ዒንሢ ኮራፓ ሙኪ ዒንሢኮ ፆኦሲ ጉሙርቂፆና ናሹሞና ዛሎ'' ዎዛሳ ሓይሴ ኑም ኬኤዜኔ፤ ባሼና ዒንሢ ቢያ ዎዴ ኑ ዛሎ'' ሚርጌና ማላያ፥ ሃሣ ኑኡኒ ዒንሢ ዛጋኒ ጶቂሣሢጉዲ ዒንሢያ ኑና ዛጋኒ ጶቂሣያታሢ ዒ ኑም ኬኤዜኔ። ዳኪ. ማዾ'' 18፥5። ዬያሮ ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዎዚ ኑኡኒ ሃሢ ዓኣሢ ዋኣዪሢና ሜቶናይዳ ማዔቴያ ዒንሢኮ ፆኦሲ ጉሙርቂፆ ዋይዚ ሃሢ ኑ ዶዴኔ። ዒንሢኮ ጎዳ ዬሱሴና ዶዲ ናንጊፃ ኑ ሃውሺ ናንጋንዳጉዲ ማሄኔ። ዓካሪ፡ ዒንሢ ዛሎ''ና ኑ ፆኦሲ ቤርታ ዴንቄ ዎዞ''ሮ ዒዛ ኑ ዎዚ ጌይ ጋላቶንዶይ? 10 ዋንቴና ሮኦሪና ዶዲ ኑ ሺኢቃሢ ዒንሢ ዛጋኒና ፆኦሲ ጉሙርቂፆ ዛሎ''ና ዒንሢም ፓጬ ባኮ ኩንሣኒ ኑ ዳንዳዓንዳጉዲኬ።
11 ሓሢያ፡ ኑኡኮ ዓዳሢ ማዔ፥ ፆኦዛሢና ኑ ጎዳሢ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴና ኑ ዒንሢ ባንሢ ሙካንዳጉዲ ጎይፆ ኑም ጊኢጊሾንጎ። 12 ኑኡኒ ዒንሢ ናሽካሢጉዲ ዒንሢኮ ዎሊና ዓኣ ናሹሞና ሜሌ'' ዓሶ ዒንሢ ናሽካ ናሹሞ ጎዳ ዒንሢም ቃሲ'' ሚርጊሾንጎ። 13 ኑ ጎዳሢ ዬሱሴ፡ ፆኦሲም ዱማዼዞንሢና ዎላ'' ሙካኣና ኑኡኮ ዓዳሢ ማዔ፥ ፆኦዛሢ ቤርታ ቦሂሳ ባኣዚ'' ባኣያና ፆኦሲም ዱማዼያ ዒንሢ ማዓንዳጉዲ ፆኦሲ ዒንሢኮ ዒኖ ዶዲሾንጎ።

3:1 ዳኪ. ማዾ'' 17፥15።

3:6 ዳኪ. ማዾ'' 18፥5።