4
ፆኦሲ ዎዛሳ ናንጊ
ዓካሪ ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ፆኦሲ ዎዛሳኒ ዎይቲ ዒንሢ ናንጋንዳቴ ኑ ዒንሢ ዔርዜኔ፤ ሃሢያ ዒንሢ ጎኔና ናንጋሢ ዬያ ጎይፆኬ፤ ጎዳ ዬሱሴ ሱንፆና ኑ ዒንሢ ሺኢቃሢና ዞራሢ ሃያኮ ቤርታ ዒንሢ ማዼሢዳፓ ባሼ ማዻንዳጉዲኬ። ጎዳ ዬሱሴ ሱንፆና ዒንሢ ናንጋንዳ ጎይፆ ኑ ዒንሢ ዔርዜሢ ዒንሢ ዔራኔ። ፆኦሲኮ ማሊፃ ዒንሢ ዒዛም ዱማዼያ ማዓንዳጉዲና ዓኒ ሃሣ ማቾ ማዒባኣያና ላሂሢፓ ሃካንዳጉዲኬ። ዒንሢ ቢያሢ ዒንሢኮ ዑፆ ፆኦሲም ዱማዼያና ቦንቺንቴያና ማሂ ካፒሢ ዔራንዳያ ኮይሳኔ። ፆኦሲ ዔሩዋ ዓሶጉዲ ዒንሢ ማሊፆ ሱኡኮ ኩንሣያ ማዒፖቴ። ዬያ ባኮና ዖኦኒያ ዻቢንቲ፥ ሜሌሢያ ጌሾፓ፤ ሃያኮ ቤርታ ኑ ዒንሢም ላቲ ኬኤዜሢጉዲ ዬንሢ ባኮ ማዻዞንሢዳ ቢያ ጎዳ ሜቶ ሄሊሳንዳኔ። ዓይጎሮ ጌዔቴ ፆኦሲ ኑና ዔኤሌሢ ዒዛም ኑ ዱማዼያ ማዒ ናንጋንዳጉዲ ማዓንዳኣፓዓቴም ዒኢቲ ኑ ናንጋንዳጉዲቱዋሴ። ዓካሪ ሃያ ዞሮ ቦሂ ሃሻሢ ጌኤዦ ዓያኖ ዒንጋ፥ ፆኦሲ ቦሃንዳኣፓዓቴም ዓሲ ቦሂባኣሴ።
ዎሊ ናሽኪሢ ዛላ ዒንሢ ዒንሢሮ ፆኦሲዳፓ ዔሬያታሢሮ ዬያ ባኮ ዛሎ ዖኦኒያ ዒንሢም ፃኣፓኒ ኮይሱዋሴ። 10 ዒንሢ ሜቄዶኒያ ዓጮይዳ ዓኣ ዒሾንሢንታ ሚሾንሢንታ ቢያ ናሽካኔ፤ ጋዓንቴ ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ሃሢ ኑ ዒንሢ ዞራ ዞራ ባሼ ዒንሢ ናሽካንዳጉዲና፥ 11 ሃያኮ ቤርታ ኑ ዒንሢም ኬኤዜሢጉዲ ናንጎ ዒንሢሲ ዒንሢ ዔሪ ናንጋንዳጉዲና ዒንሢ ዛሎ ማላንዳጉዲና ሃሣ ዒንሢ ዎይሣኒ ዒንሢ ኩቻ ዒንሢ ማዻንዳጉዲ ጌይኬ። 12 ዬያይዲ ፆኦሲ ጉሙርቁዋ ዓሶ ባኣካ ቦንቺንቴ ዓሲ ማዒ ሃሣ ዓሲ ሜታሱዋያ ማዒ ዒንሢ ናንጋዳጉዲኬ።
ጎዳኮ ሙኪፆ ኬሎና ማዓንዳ ባኮ
13 ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዎዛባኣ ዓሶጉዲ ሃይቄ ዓሶ ዛሎ ዒንሢ ዖዩዋጉዲ፤ ሃሣ ዔያታ ዎይታንዳቴያ ጎኑሞ ዒንሢ ዔራንዳጉዲ ኑ ኮዓኔ። 14 ዬሱሴ ሃይቂ ሃይባፓ ዔቄሢ ኑ ዔራኔ፤ ዬያሮ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂ ዓኣዖ ሃይቄዞንሢ ኪሪስቶሴና ዎላ ፆኦሲ ዔኪ ሙካንዳኔ።
15 ጎዳ ጌዔ ጎይፆና ኑ ዒንሢም ሂዚ ጋዓኔ፦ ጎዳ ሙካንዳያ ሄላንዳኣና ኑኡኒ ሃይቂባኣዖ ዓኣ ዓሳ ሃይቄ ዓሶ ኑ ቢራዓኬ። 16 ዼኤፒ ዓይሥሢ ዒላቲ ዑኡሲ፥ ፆኦሲ ኪኢታንቾ ሱኡጋሢ ዑኡሲና ፆኦሲ ዛዬያ ዋይዚንታንቴ ጎዳ ፔኤሮ ጫሪንጫፓ ኬዳንዳኔ፤ ዒማና ኪሪስቶሴ ጉሙርቂ ዓኣዖ ሃይቄዞንሢ ቤርታዺ ዔቃንዳኔ። 17 ዬካፓ ኑኡኒ፥ ሃይቂባኣዖ ዓኣ ዓሳ ጎዳ ዢባሮ ዑፆ ኬስኪ ሞኦኪ ዔካኒ ሻኣሮ ባኣኮ ሳዓፓ ኑ ዔውታንዳኔ፤ ዬያይዲ ፆኦሲና ዎላ ናንጊና ኑ ናንጋንዳኔ። 4፡17 1ቆሮ. 15፡51-52። 18 ዬያሮ ሃያ ቃኣሎና ዎሊ ዶዲሹዋቴ።

4:17 4፡17 1ቆሮ. 15፡51-52።