4
ፆኦሲ ዎዛሳ ናንጊ
ዓካሪ ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ፆኦሲ ዎዛሳኒ ዎይቲ ዒንሢ ናንጋንዳቴ ኑ ዒንሢ ዔርዜኔ፤ ሓሢያ ዒንሢ ጎኔና ናንጋሢ ዬያ ጎይፆኬ፤ ጎዳ ዬሱሴ ሱ'ንፆና ኑ ዒንሢ ሺኢቃሢና ዞራሢ ሓያኮ ቤርታ ዒንሢ ማዼሢዳፓ ባሼ ማዻንዳጉዲኬ። ጎዳ ዬሱሴ ሱ'ንፆና ዒንሢ ናንጋንዳ ጎይፆ ኑ ዒንሢ ዔርዜሢ ዒንሢ ዔራኔ። ፆኦሲኮ ማሊፃ ዒንሢ ዒዛም ዱማዼያ ማዓንዳጉዲና ዓኒ ሃሣ ማቾ ማዒባኣያና ላሂሢፓ ሃካንዳጉዲኬ። ዒንሢ ቢያሢ ዒንሢኮ ዑፆ ፆኦሲም ዱማዼያና ቦንቺንቴያና ማሂ ካፒሢ ዔራንዳያ ኮይሳኔ። ፆኦሲ ዔሩዋ ዓሶጉዲ ዒንሢ ማሊፆ ሱኡኮ ኩንሣያ ማዒፖቴ። ዬያ ባኮና ዖኦኒያ ዻቢንቲ፥ ሜሌ''ሢያ ጌሾፓ፤ ሓያኮ ቤርታ ኑ ዒንሢም ላቲ'' ኬኤዜሢጉዲ ዬንሢ ባኮ ማዻዞንሢዳ ቢያ ጎዳ ሜቶ ሄሊ''ሳንዳኔ። ዓይጎሮ ጌዔቴ ፆኦሲ ኑና ዔኤሌ''ሢ' ዒዛም ኑ ዱማዼያ ማዒ ናንጋንዳጉዲ ማዓንዳኣፓዓቴም ዒኢቲ ኑ ናንጋንዳጉዲቱዋሴ። ዓካሪ ሃያ ዞሮ'' ቦሂ ሃሻ''ሢ ጌኤዦ ዓያኖ ዒንጋ፥ ፆኦሲ ቦሃንዳኣፓዓቴም ዓሲ ቦሂባኣሴ።
ዎሊ ናሽኪሢ ዛላ ዒንሢ ዒንሢሮ ፆኦሲዳፓ ዔሬያታሢሮ ዬያ ባኮ ዛሎ'' ዖኦኒያ ዒንሢም ፃኣፓኒ ኮይሱዋሴ። 10 ዒንሢ፡ ሜቄዶኒያ ዓጮ''ይዳ ዓኣ ዒሾንሢንታ ሚሾንሢንታ ቢያ ናሽካኔ፤ ጋዓንቴ ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ሃሢ ኑ ዒንሢ ዞራ ዞራ'' ባሼ ዒንሢ ናሽካንዳጉዲና፥ 11 ሃያኮ ቤርታ ኑ ዒንሢም ኬኤዜሢጉዲ ናንጎ ዒንሢሲ ዒንሢ ዔሪ ናንጋንዳጉዲና ዒንሢ ዛሎ'' ማላንዳጉዲና ሓሣ ዒንሢ ዎይሣኒ ዒንሢ ኩቻ ዒንሢ ማዻንዳጉዲ ጌይኬ። 12 ዬያይዲ ፆኦሲ ጉሙርቁዋ ዓሶ ባኣካ'' ቦንቺንቴ ዓሲ ማዒ ሃሣ ዓሲ ሜታሱዋያ ማዒ ዒንሢ ናንጋዳጉዲኬ።
ጎዳኮ ሙኪፆ ኬሎ''ና ማዓንዳ ባኮ
13 ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዎዛባኣ ዓሶጉዲ ሓይቄ ዓሶ ዛሎ'' ዒንሢ ዖዩዋጉዲ፤ ሃሣ ዔያታ ዎይታንዳቴያ ጎኑሞ ዒንሢ ዔራንዳጉዲ ኑ ኮዓኔ። 14 ዬሱሴ ሓይቂ ሃይባ''ፓ ዔቄሢ ኑ ዔራኔ፤ ዬያሮ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂ ዓኣዖ ሓይቄዞንሢ ኪሪስቶሴና ዎላ'' ፆኦሲ ዔኪ ሙካንዳኔ።
15 ጎዳ ጌዔ ጎይፆና ኑ ዒንሢም ሂዚ ጋዓኔ፦ ጎዳ ሙካንዳያ ሄላ''ንዳኣና ኑኡኒ ሃይቂባኣዖ ዓኣ ዓሳ ሃይቄ ዓሶ ኑ ቢራዓኬ። 16 ዼኤፒ ዓይሥሢ ዒላቲ'' ዑኡሲ፥ ፆኦሲ ኪኢታንቾ ሱኡጋሢ ዑኡሲና ፆኦሲ ዛዬያ ዋይዚንታንቴ ጎዳ ፔኤሮ ጫሪንጫፓ ኬዳ''ንዳኔ፤ ዒማ''ና ኪሪስቶሴ ጉሙርቂ ዓኣዖ ሃይቄዞንሢ ቤርታዺ ዔቃንዳኔ። 17 ዬካፓ ኑኡኒ፥ ሃይቂባኣዖ ዓኣ ዓሳ ጎዳ ዢባሮ ዑፆ ኬስኪ ሞኦኪ ዔካኒ ሻኣሮ ባኣኮ'' ሳዓፓ ኑ ዔውታንዳኔ፤ ዬያይዲ ፆኦሲና ዎላ'' ናንጊና ኑ ናንጋንዳኔ። 1ቆሮ. 15፥51-52። 18 ዬያሮ ሃያ ቃኣሎ''ና ዎሊ ዶዲሹዋቴ።

4:17 1ቆሮ. 15፥51-52።