5
ጎዳኮ ሙኮ ጊኢጊንቲ ካፒሢ
ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዬይ ባካ ማዓንዳ ዎዶና ሌዖና ዛሎ ዒንሢም ታ ፃኣፓኒ ኮዑዋሴ። ዓይጎሮ ጌዔቴ ጎዳ ሙካንዳ ኬላ ዉሲ ዹሚና ሙካሢጉዲ ማዓንዳሢ ዒንሢ ዒንሢ ቶኦኪና ኮሺ ዔራኔ። 5፡2 ማቲ. 24፡43፤ ሉቃ. 12፡39፤ 1ጴፂ. 3፡10። ዓሳ፦ «ዔኤቢ ባኣሴ፥ ኮሺኬ» ጌይ ማላንቴ ባይሲንታ ዔርቲባኣንቴ ጎጲንዶ ሾይቺ ዓርቃሢጉዲ ዔያቶይዳ ሙካንዳኔ፤ ዎይቴቴያ ዔያታ ቶላዓኬ። ዒንሢ ጋዓንቴ ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዹሚዳቱዋኣሢሮ ዬና ኬሌላ ዉሲጉዲ ዔርቱዋንቴ ዒንሢ ኮይላ ሙካዓኬ። ዎይቲ ጌዔቴ ዒንሢ ቢያሢ ፖዒም ማዔ ዓሲ፤ ሃሣ ሮኦሪም ማዔ ዓሲኬ። ኑኡኒ ዋንቶ ሃሣ ዹሞሮ ማዔ ዓሲቱዋሴ። ዬያሮ ኑኡኒ ጴጪ፥ ኑና ኑ ዔሪ ዎይሣ ዓሲ ማዓንዳኣፓዓቴም ሃንጎዋቶጉዲ ኑ ጊንዒባኣቴ ቃራኬ። ጊንዓ ዓሳ ዹሚና ጊንዓኔ፤ ማሢንታ ዓሳኣ ዹሚና ማሢንታኔ፤ ኑኡኒ ጋዓንቴ ፖዒም ማዔ ዓሲታሢሮ ኑና ኑ ዔሪ ዎይሢ፥ ኮይሳ ናንጊ ኑ ናንጎም፤ ፆኦሲ ጉሙርቂሢና ናሹሞና ዖልዚሮ ዳዳ ማኣዖ ዓንጎጉዲ ኑ ማይንቲ፥ ዻቂንቶኮ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞዋ ቶኦካ ዓጎ ዖሎ ቆኦቦጉዲ ኑ ዓጎም፤ 5፡8 ዒሲ. 59፡17፤ ዔፕ. 6፡13-17። ፆኦሲ ኑና ማሊ ዔኤሌሢ ሜቶ ኑም ዒንጋኒቱዋንቴ ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ዻቂንታ ኑ ዴንቃንዳጉዲኬ። 10 ኪሪስቶሴ ኑ ጋይቴ ሃይቄሢ ሼምፔና ኑ ዓኣቴያ ሃይቄቴያ ዒዛና ዎላ ኑ ናንጋንዳጉዲኬ። 11 ዬያሮ ሃሢ ዒንሢ ማዻ ጎይፆ ፔቴይ ባጋሢ ዶዲሺ ዔቂሲሢና ዎሊ ማኣዱዋቴ።
ጋፒንሢ ሃይሴና ሳራሥሢ
12 ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዒንሢ ባኣኮይዳ ማዾና ላቢንታዞንሢ፥ ጎዳ ዬሱሴ ዛሎና ዒንሢኮ ሱኡጎ ማዔዞንሢና ዞራ ዓሶ ዒንሢ ቦንቻንዳጉዲ ኑ ዒንሢ ሺኢቃኔ፤ 13 ዔያታ ማዻ ማዾሮ ቦንቺ፥ ሃሣ ዔያቶ ናሽካያ ማዑዋቴ፤ ዒንሢያ ዎላ ኮሺ ናንጉዋቴ።
14 ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ማዾ ማዹዋ፥ ቤልፃዻ ዓሶ ጎሩዋቴ፤ ዒጊጫ ዓሶ ዶዲሹዋቴ፤ ላቢንታ ዓሶዋ ማኣዱዋቴ፤ ዓሲ ቢያና ጊቢ ዳንዳዒ ናንጉዋቴ። 15 ዒንሢ ባኣካፓ ዖኦኒያ ባጋሢም ፑርታ ማዼ ዛላ ፑርታ ማሁዋጉዲ ዒንሢና ዔሩዋቴ፤ ዬያይዳፓ ፔቴሢ ባጋሢም ኮሺ ማዻኒ ማሎንጎ፤ ዬያጉዲ ሜሌ ዓሲማኣ ቢያ ኮሺ ማዻኒ ዶዶንጎ።
16 ቢያ ዎዴ ዎዛዹዋቴ፤ 17 ሃሹዋዖ ቢያ ዎዴ ፆኦሲ ሺኢቁዋቴ፤ 18 ቢያ ባኣዚና ፆኦሲ ጋላቱዋቴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዒንሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴና ማዒ ናንጋኣና ፆኦዛሢ ዒንሢዳፓ ኮዓሢ ዬያታሢሮኬ።
19 ዓያና ጌኤሺኮ ማዾ ዱኡኪ ባይዚፖቴ፤ 20 ፆኦሲ ማሊሢ ኬኤዚንታ ዎዶና ቦሂፖቴ፤ 21 ቢያ ባኮ ዛጊ ዔሩዋቴ፥ ኮሺ ማዔ ባኮ ዔኩዋቴ፤ 22 ዓይጎዋ ፑርታ ባኣዚፓ ቢያ ሃኩዋቴ።
23 ኮዦ ፆኦዛሢ ዒ ፔኤሮ ዒንሢ ፔኤም ዱማሶንጎ፤ ዒንሢኮ ዓያኖ፥ ዒንሢኮ ሼምፓሢ፥ ዒንሢኮ ዑፆ ቢያ ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ሙካ ኬሎም ቦሂሳ ባኣዚ ባኣያ ማሂ ዒዚ ካፖንጎ። 24 ዒንሢ ዔኤሌሢ ጉሙርቂንታያ ማዔሢሮ ዬያ ቢያ ባኮ ዒ ማዻንዳኔ።
25 ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ኑማኣ ሺኢቁዋቴ።
26 ዎሊኮ ጌርሲንሢጉዲ ሄርቂ ሄርቂ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶም «ኮሺዳ?» ጌዔኔ፥ ጎዑዋቴ። 27 ሃይ ኪኢታ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶም ቢያ ናባቢንታንዳጉዲ ጎዳ ሱንፆና ታ ዒንሢ ሺኢቃኔ።
28 ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ኮሹሞ ዒንጊፃ ዒንሢና ማዖንጎ።

5:2 5፡2 ማቲ. 24፡43፤ ሉቃ. 12፡39፤ 1ጴፂ. 3፡10።

5:8 5፡8 ዒሲ. 59፡17፤ ዔፕ. 6፡13-17።