5
ጎዳኮ ሙኮ ጊኢጊንቲ ካፒሢ
ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዬይ ባካ ማዓንዳ ዎዶ''ና ሌዖና ዛሎ'' ዒንሢም ታ ፃኣፓኒ ኮዑዋሴ። ዓይጎሮ ጌዔቴ ጎዳ ሙካንዳ ኬላ'' ዉሲ ዹሚና ሙካሢጉዲ ማዓንዳሢ ዒንሢ ዒ'ንሢ ቶኦኪና ኮሺ'' ዔራኔ። ማቲ. 24፥43፤ ሉቃ. 12፥39፤ 1ጴፂ. 3፥10። ዓሳ፦ «ዔኤቢ ባኣሴ፥ ኮሺኬ» ጌይ ማላንቴ ባይሲንታ ዔርቲባኣንቴ ጎጲንዶ ሾይቺ ዓርቃሢጉዲ ዔያቶይዳ ሙካንዳኔ፤ ዎይቴቴያ ዔያታ ቶላ''ዓኬ። ዒንሢ ጋዓንቴ ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዹሚዳቱዋኣሢሮ ዬና ኬሌላ ዉሲጉዲ ዔርቱዋንቴ ዒንሢ ኮይላ'' ሙካዓኬ። ዎይቲ ጌዔቴ ዒንሢ ቢያሢ ፖዒም ማዔ ዓሲ፤ ሓሣ ሮኦሪም ማዔ ዓሲኬ። ኑኡኒ ዋንቶ ሃሣ ዹሞሮ ማዔ ዓሲቱዋሴ። ዬያሮ ኑኡኒ ጴጪ፥ ኑና ኑ ዔሪ ዎይሣ ዓሲ ማዓንዳኣፓዓቴም ሓንጎዋቶጉዲ ኑ ጊንዒባኣቴ ቃራኬ። ጊንዓ ዓሳ ዹሚና ጊንዓኔ፤ ማሢንታ ዓሳኣ ዹሚና ማሢንታኔ፤ ኑኡኒ ጋዓንቴ ፖዒም ማዔ ዓሲታሢሮ ኑና ኑ ዔሪ ዎይሢ፥ ኮይሳ ናንጊ ኑ ናንጎም፤ ፆኦሲ ጉሙርቂሢና ናሹሞና ዖልዚሮ ዳዳ ማኣዖ ዓንጎጉዲ ኑ ማይንቲ፥ ዻቂንቶኮ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ''ዋ ቶኦካ ዓጎ ዖሎ ቆኦቦ''ጉዲ ኑ ዓጎም፤ ዒሲ. 59፥17፤ ዔፕ. 6፥13-17። ፆኦሲ ኑና ማሊ ዔኤሌ''ሢ ሜቶ ኑም ዒንጋኒቱዋንቴ ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎ''ና ዻቂንታ ኑ ዴንቃንዳጉዲኬ። 10 ኪሪስቶሴ ኑ ጋይቴ ሓይቄሢ ሼምፔና ኑ ዓኣቴያ ሓይቄቴያ ዒዛና ዎላ'' ኑ ናንጋንዳጉዲኬ። 11 ዬያሮ ሃሢ ዒንሢ ማዻ ጎይፆ ፔቴ''ይ ባጋሢ ዶዲሺ ዔቂሲሢና ዎሊ ማኣዱ''ዋቴ።
ጋፒንሢ ሃይሴና ሳራሥሢ
12 ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዒንሢ ባኣኮ''ይዳ ማዾ''ና ላቢ''ንታዞንሢ፥ ጎዳ ዬሱሴ ዛሎ''ና ዒንሢኮ ሱኡጎ ማዔዞንሢና ዞራ ዓሶ ዒንሢ ቦንቻንዳጉዲ ኑ ዒንሢ ሺኢቃኔ፤ 13 ዔያታ ማዻ ማዾ''ሮ ቦንቺ፥ ሃሣ ዔያቶ ናሽካያ ማዑዋቴ፤ ዒንሢያ ዎላ'' ኮሺ ናንጉዋቴ።
14 ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ማዾ ማዹዋ፥ ቤልፃዻ ዓሶ ጎሩዋቴ፤ ዒጊጫ ዓሶ ዶዲሹዋቴ፤ ላቢ''ንታ ዓሶዋ ማኣዱ''ዋቴ፤ ዓሲ ቢያና ጊቢ'' ዳንዳዒ ናንጉዋቴ። 15 ዒንሢ ባኣካ''ፓ ዖኦኒያ ባጋሢም ፑርታ ማዼ ዛላ ፑርታ ማሁዋጉዲ ዒንሢና ዔሩዋቴ፤ ዬያይዳፓ ፔቴ''ሢ ባጋሢም ኮሺ ማዻኒ ማሎንጎ፤ ዬያጉዲ ሜሌ'' ዓሲማኣ ቢያ ኮሺ ማዻኒ ዶዶንጎ።
16 ቢያ ዎዴ ዎዛዹዋቴ፤ 17 ሓሹ''ዋዖ ቢያ ዎዴ ፆኦሲ ሺኢቁዋቴ፤ 18 ቢያ ባኣዚ''ና ፆኦሲ ጋላቱዋቴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዒንሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴና ማዒ ናንጋኣና ፆኦዛሢ ዒንሢዳፓ ኮዓሢ ዬያታሢሮኬ።
19 ዓያና ጌኤሺኮ ማዾ'' ዱኡኪ ባይዚፖቴ፤ 20 ፆኦሲ ማሊሢ ኬኤዚንታ ዎዶ''ና ቦሂፖቴ፤ 21 ቢያ ባኮ ዛጊ ዔሩዋቴ፥ ኮሺ ማዔ ባኮ ዔኩዋቴ፤ 22 ዓይጎዋ ፑርታ ባኣዚ''ፓ ቢያ ሃኩዋቴ።
23 ኮዦ ፆኦዛሢ፡ ዒ ፔኤሮ ዒንሢ ፔኤም ዱማሶንጎ፤ ዒንሢኮ ዓያኖ፥ ዒንሢኮ ሼምፓሢ፥ ዒንሢኮ ዑፆ ቢያ ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ሙካ ኬሎ''ም ቦሂሳ ባኣዚ'' ባኣያ ማሂ ዒዚ ካፖንጎ። 24 ዒንሢ ዔኤሌ''ሢ ጉሙርቂንታያ ማዔሢሮ ዬያ ቢያ ባኮ ዒ ማዻንዳኔ።
25 ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ኑማኣ ሺኢቁዋቴ።
26 ዎሊኮ ጌርሲንሢጉዲ ሄርቂ ሄርቂ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶም «ኮሺዳ?» ጌዔኔ፥ ጎዑዋቴ። 27 ሃይ ኪኢታ'' ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶም ቢያ ናባቢንታንዳጉዲ ጎዳ ሱ'ንፆና ታ ዒንሢ ሺኢቃኔ።
28 ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ኮሹሞ ዒንጊፃ ዒንሢና ማዖንጎ።

5:2 ማቲ. 24፥43፤ ሉቃ. 12፥39፤ 1ጴፂ. 3፥10።

5:8 ዒሲ. 59፥17፤ ዔፕ. 6፥13-17።