ፆኦሲ ማዾም ዳኪንቴ ጳውሎሴ ላሚ ዳኬ ኪኢቶ
ቴስሎንቄ ዓጮ ዓሶም
ዓይፆ ካሮ
ኪሪስቶሴኮ ላሚ ሙኪፆ ዛሎ ዖኦጪንቴ ዖኦጪፆና ዣላ ማዢንቲ ማዢንቲ ዴንዴሢሮ ቴስሎንቄ ሺኢጲፆ ማኣሮይዳ ዓኣ ሜታሢ ሚርጌና ዳልጌኔ፤ ጳውሎሴ ቴስሎንቄ ዓሶም ፃኣፔ ላምዓሳ ኪኢታ፦ «ጎዳኮ ሙኮ ኬላ ዑኬኔ» ጋዓ ማሊፆ ባሼና ዔርዛኒኬ፤ ጳውሎሴ፦ «ኪሪስቶሴ ሙካንዳሢኮ ቤርታ ‹ፑርቶ ዓሢ› ጌይንታ፥ ኪሪስቶሴ ዒፂ ማካ ዓሢ ዛሎና ዓጮይዳ ፑርቱሞና ዓይሢንቲሢ ዒፂሢና ሚርጊ ሚርጊ ዓኣዻንዳኔ» ጌዒ ዔያቶኮ ዻቢንቴ ማሊፆ ኮሻኒ ማሌኔ።
ጳውሎሴ ኪኢቶ ናባባ ዓሳ ሜቶና ዋኣዮና ዔያቶም ሚርጌቴያ ፔኤኮ ፆኦሲ ጉሙርቂፆና ዶዳንዳጉዲ፥ ዒዛንታ ሜሌ ዒዛና ዎላ ማዻ ዓሳ ማዻሢጉዲ ዔያቶኮ ናንጎሮ ኮይሳ ባኣዚ ዴንቃኒ ዶዲ ማዾ ማዻንዳጉዲ፤ ዬያጉዲ ሃሣ ኮሺ ማዾ ማዺሢ ሃሹዋጉዲ ኮሺ ዔያቶ ዞራኔ።
ማፃኣፔላ ዱማ ዱማ ዓርቄ ባኮ
ዓይፆ ካሮ (1፡1-2)
ጳውሎሴኮ ጋላቶና ዓይሢፆና (1፡3-12)
ኪሪስቶሴኮ ሙኮ ዛላ (2፡1-17)
ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ናንጋንዳ ጎይሢ ዞሮና ዞሮ (3፡1-15)
ጋፒንሢ ሃይሴ (3፡16-18)
1
ኑ ዓዳሢ ማዔ፥ ፆኦዛሢና ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴናሮ ማዔ ቴስሎንቄ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶም፤ ጳውሎሴና ሲላሴና ፂሞቴዎሴናይዳፓ ዳኪንቴ ኪኢታ፦ 1፡1 ዳኪ. ማዾ 17፡1።
ፆኦሲ፥ ዓዳሢና ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴናይዳፓ ኮሹሞ ዒንጊፆና ዎዛና ዒንሢም ማዖንጎ።
ኪሪስቶሴ ሙካኣና ዎጊንታንዳ ዎጌ
ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዒንሢ ዛሎ ፆኦሲ ኑ ቢያ ዎዴ ጋላታኔ፤ ሃሣ ጋላታኒያ ኑም ኮይሳያኬ፤ ኑኡኒ ጋላታሢ ዒንሢኮ ፆኦሲ ጉሙርቂፃ ባሼና ዲጪ ዲጪ ሃሣ ዒንሢኮ ናሹማኣ ቃሲንቲ ቃሲንቲ ዓኣሢሮኬ። ዒንሢዳ ሄሌ ዳኪንቲፆ ሜታሢና ቢያ ዒንሢ ፆኦሲ ጉሙርቂፆና ዶዲ ዓኣሢሮ ሃሣ ዒንሢ ጊቢ ዳንዳዒ ዓኣሢሮ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዱማ ዱማ ሺኢጲፆ ማኣሮ ቤርታ ዒንሢና ኑ ሄርሺንታኔ።
ዬይ ዻዋሢ ፆኦሲ ዎጊፃ ፒዜ ማዒፆኬ፤ ዬያይዳፓ ዔቄያና ዒንሢ ዬኖ ዛሎና ሜታሢ ዔካ፥ ፆኦሲ ካኣቱሞይዳ ዒንሢ ጌላያ ማዓንዳኔ። ፆኦሲ ፒዜ ዎጋያ ማዔሢሮ ዒንሢ ሜታሳ ዓሶ ዒ ሜታሳንዳኔ። ሃሢ ዒንሢ፥ ሜታሢ ዔካ ዓሶም ኑኡና ዎላ ሃውሺሢ ዒንሢም ዒ ዒንጋንዳኔ። ዬይ ማዓንዳሢ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዎልቆና ዓኣ ፆኦሲ ኪኢታንቾና ዎላ ጫሪንጫፓ ታሞ ሎስታሢና ኬዳ ዎዶናኬ፤ ዒማና ፆኦሲ ዔሩዋዞንሢና ኑ ጎዳሢ ዬሱሴኮ ኮዦ ሃይሶም ዓይሢንቱዋዞንሢም ሜቶ ዒንጋንዳኔ። ዔያታ ጎዳኮ ቤርታፓ ሃሣ ዼኤፖ ቦንቾይዳፓ ኬስኪ ናንጊና ባይሲንታይዳ ሜታዻንዳኔ። 1፡9 ዒሲ. 2፡10። 10 ዔያታ ፑርቶና ዎጊንታንዳሢ ዒዚ ዒዛም ዱማዼዞንሢና ቦንቺንታኒ፥ ሃሣ ዒዛ ጉሙርቃዞንሢ ቢያሢና ዒዚ ዲቃቲ ሄርሺንታኒ ሙካ ኬሎናኬ፤ ኑ ዒንሢም ኬኤዜ ባኮ ዒንሢ ጉሙርቂ ዔኬሢሮ ዒንሢ ጉሙርቃዞንሢ ባኣካ ማዓንዳኔ።
11 ዬያ ማሊ ማሊ ቢያ ዎዴ ኑ ዒንሢ ዛሎ ሺኢቃ ሺኢጲፃ ዒንሢ ዔኤሊንቴ ዔኤሊንቲፆም ማዓያ ፆኦሲ ዒንሢ ማሃንዳጉዲና ኮሺ ማዻኒ ዒንሢኮ ዓኣ ኮዦ ማሊፆና ፆኦሲ ጉሙርቂፆ ማዾና ቢያ ዒ ፔ ዎልቆና ዒንሢም ኩንሣንዳጉዲኬ። 12 ዬያጉዲ ሃሣ ኑ ፆኦዛሢና ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴናኮ ኮሹሞ ዒንጊፆጉዲ ኑ ጎዳሢ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ሱንፃ ዒንሢዳ ቦንቺንታንዳጉዲና ዒንሢያ ዒዛና ቦንቺንታንዳጉዲ ዬያ ኑ ሺኢቃኔ።

1:1 1፡1 ዳኪ. ማዾ 17፡1።

1:9 1፡9 ዒሲ. 2፡10።