ፆኦሲ ማዾ''ም ዳኪንቴ ጳውሎሴ ቴስሎንቄ ዓሶም ላሚ ዳኬ ኪኢቶ''
ዓይፆ ካሮ''
ኪሪስቶሴኮ ላሚ ሙኪፆ ዛሎ'' ዖኦጪንቴ ዖኦጪፆና ዣላ ማዢንቲ ማዢንቲ ዴንዴሢሮ ቴስሎንቄ ሺኢጲፆ ማኣሮይዳ ዓኣ ሜታሢ ሚርጌና ዳልጌኔ፤ ጳውሎሴ ቴስሎንቄ ዓሶም ፃኣፔ ላምዓሳ ኪኢታ''፦ «ጎዳኮ ሙኮ ኬላ'' ዑኬኔ» ጋዓ ማሊፆ ባሼና ዔርዛኒኬ፤ ጳውሎሴ፦ «ኪሪስቶሴ ሙካንዳሢኮ ቤርታ ‹ፑርቶ ዓሢ› ጌይንታ፥ ኪሪስቶሴ ዒፂ ማካ ዓሢ ዛሎ''ና ዓጮ''ይዳ ፑርቱሞና ዓይሢንቲሢ ዒፂሢና ሚርጊ ሚርጊ ዓኣዻንዳኔ» ጌዒ ዔያቶኮ ዻቢንቴ ማሊፆ ኮሻ''ኒ ማሌኔ።
ጳውሎሴ፡ ኪኢቶ'' ናባባ ዓሳ ሜቶና ዋኣዮና ዔያቶም ሚርጌቴያ ፔኤኮ ፆኦሲ ጉሙርቂፆና ዶዳንዳጉዲ፥ ዒዛንታ ሜሌ'' ዒዛና ዎላ'' ማዻ ዓሳ ማዻሢጉዲ ዔያቶኮ ናንጎሮ ኮይሳ ባኣዚ'' ዴንቃኒ ዶዲ ማዾ'' ማዻንዳጉዲ፤ ዬያጉዲ ሃሣ ኮሺ ማዾ ማዺሢ ሃሹ''ዋጉዲ ኮሺ'' ዔያቶ ዞራኔ።
ማፃኣፔላ ዱማ ዱማ ዓርቄ ባኮ
ዓይፆ ካሮ'' 1፥1-2
ጳውሎሴኮ ጋላቶ''ና ዓይሢፆና 1፥3-12
ኪሪስቶሴኮ ሙኮ ዛላ 2፥1-17
ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ናንጋንዳ ጎይሢ ዞሮና ዞሮ 3፥1-15
ጋፒንሢ ሃይሴ 3፥16-18
1
ኑ ዓዳሢ ማዔ፥ ፆኦዛሢና ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴናሮ ማዔ ቴስሎንቄ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶም፤ ጳውሎሴና ሲላሴና ፂሞቴዎሴናይዳፓ ዳኪንቴ ኪኢታ፦ ዳኪ. ማዾ'' 17፥1።
ፆኦሲ፥ ዓዳሢና ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴናይዳፓ ኮሹሞ ዒንጊፆና ዎዛና ዒንሢም ማዖንጎ።
ኪሪስቶሴ ሙካኣና ዎጊንታንዳ ዎጌ
ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዒንሢ ዛሎ'' ፆኦሲ ኑ ቢያ ዎዴ ጋላታኔ፤ ሃሣ ጋላታኒያ ኑም ኮይሳያኬ፤ ኑኡኒ ጋላታሢ' ዒንሢኮ ፆኦሲ ጉሙርቂፃ ባሼና ዲጪ ዲጪ ሃሣ ዒንሢኮ ናሹማኣ ቃሲ''ንቲ ቃሲ''ንቲ ዓኣሢሮኬ። ዒንሢዳ ሄሌ'' ዳኪንቲፆ ሜታሢና ቢያ ዒንሢ፡ ፆኦሲ ጉሙርቂፆና ዶዲ ዓኣሢሮ ሃሣ ዒንሢ ጊቢ'' ዳንዳዒ ዓኣሢሮ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዱማ ዱማ ሺኢጲፆ ማኣሮ ቤርታ ዒንሢና ኑ ሄርሺንታኔ።
ዬይ ዻዋሢ' ፆኦሲ ዎጊፃ ፒዜ ማዒፆኬ፤ ዬያይዳፓ ዔቄያና ዒንሢ ዬኖ ዛሎ''ና ሜታሢ ዔካ፥ ፆኦሲ ካኣቱሞይዳ ዒንሢ ጌላያ ማዓንዳኔ። ፆኦሲ ፒዜ ዎጋያ ማዔሢሮ ዒንሢ ሜታሳ ዓሶ ዒ ሜታሳንዳኔ። ሓሢ ዒንሢ፥ ሜታሢ ዔካ ዓሶም ኑኡና ዎላ'' ሓውሺሢ ዒንሢም ዒ ዒንጋንዳኔ። ዬይ ማዓንዳሢ' ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዎልቆና ዓኣ ፆኦሲ ኪኢታንቾና ዎላ'' ጫሪንጫፓ ታሞ ሎስታሢና ኬዳ'' ዎዶ''ናኬ፤ ዒማ''ና ፆኦሲ ዔሩዋዞንሢና ኑ ጎዳሢ ዬሱሴኮ ኮዦ ሃይሶም ዓይሢንቱዋዞንሢም ሜቶ ዒንጋንዳኔ። ዔያታ ጎዳኮ ቤርታፓ ሃሣ ዼኤፖ ቦንቾይዳፓ ኬስኪ ናንጊና ባይሲንታይዳ ሜታዻንዳኔ። ዒሲ. 2፥10። 10 ዔያታ ፑርቶና ዎጊንታንዳሢ' ዒዚ ዒዛም ዱማዼዞንሢና ቦንቺንታኒ፥ ሃሣ ዒዛ ጉሙርቃዞንሢ ቢያሢና ዒዚ ዲቃቲ ሄርሺንታኒ ሙካ ኬሎ''ናኬ፤ ኑ ዒንሢም ኬኤዜ ባኮ ዒንሢ ጉሙርቂ ዔኬሢሮ ዒንሢ ጉሙርቃዞንሢ ባኣካ'' ማዓንዳኔ።
11 ዬያ ማሊ ማሊ ቢያ ዎዴ ኑ ዒንሢ ዛሎ'' ሺኢቃ ሺኢጲፃ' ዒንሢ ዔኤሊ''ንቴ ዔኤሊ''ንቲፆም ማዓያ ፆኦሲ ዒንሢ ማሃንዳጉዲና ኮሺ ማዻኒ ዒንሢኮ ዓኣ ኮዦ ማሊፆና ፆኦሲ ጉሙርቂፆ ማዾ''ና ቢያ ዒ ፔ ዎልቆና ዒንሢም ኩንሣንዳጉዲኬ። 12 ዬያጉዲ ሃሣ ኑ ፆኦዛሢና ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴናኮ ኮሹሞ ዒንጊፆጉዲ ኑ ጎዳሢ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ሱ'ንፃ ዒንሢዳ ቦንቺንታንዳጉዲና ዒንሢያ ዒዛና ቦንቺንታንዳጉዲ ዬያ ኑ ሺኢቃኔ።

1:1 ዳኪ. ማዾ'' 17፥1።

1:9 ዒሲ. 2፥10።