2
ፑርቶ ዓሢ
ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ኑ ጎዳሢ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ሙኪፆና ኑኡኒያ ዒዛ ባንሢ ቡካንዳሢ ዛሎ'' ዒንሢ ዔራንዳጉዲ ኑ ዒንሢ ሺኢቃሢ ሃያኬ፤ 1ቴስ. 4፥15-17። ፆኦሲ ማሊሢ ኬኤዞናያ ማሂ፥ ፆኦሲ ቃኣላ''ፓ ዒንሢም ኬኤዞናያ ማሂ ሃሣ ኑ ጊዳ''ፓ ፃኣፒንቲ ዳኪንቴ ኪኢታ ማሂ፦ «ጎዳኮ ሙኮ ኬላ'' ሄሌ''ኔ» ጌዒ ሩኡሪና ዒንሢኮ ማሊፆና ሴካ ሃንጋ ጌይፖቴ፥ ዲቃቲፖቴ፤ ዖኦኒያ ዓይጎ ጎይሢና ዒንሢ ጌሹዋጉዲ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ቤርታዺ ጋፒንፆና ዓሳ ፆኦሲም ዋይዞ ዒፂ ፑርቱዋንቴ ሃሣ ፑርቶ ዓሢ ፔጋዺ ጴዺባኣንቴ ኪሪስቶሴኮ ሙኪፆ ዎዳ'' ማዓዓኬ። ዬይ ፑርቶ ዓሢ'፦ «ፆኦሲኬ» ጌዒ ዓሳ ካኣሽካ ባኮይዳፓ ቢያ ዑሣ ፔና ዼ'ግ ዼ'ጊዲ ዬያቶ ቢያ ዒፃንዳኔ፤ ሃሣ፦ «ታኣኒ ፆኦሲኬ» ጌዒ ፆኦሲ ካኣሽኪንታ ማኣሮይዳ ጫርቂ ዴዓያ ማዓንዳኔ። ዳኣኔ. 11፥36፤ ሂዚ. 28፥2።
ቤርታ ታ ዒንሢና ዎላ'' ዓኣና ዬያ ባኮ ኬኤዜያታሢ ዒንሢም ጶቁዋዓዳ? ዒዛም ጌሢንቴ ኬሎ''ና ዒ ፔጋዺ ዔርታንዳጉዲ ሃሢ ዒዛ ላኣጋሢ ዓይጎታቴያ ዒንሢ ዔራኔ። ፑርቶ ዓሢ ዔርቱዋንቴ ዴሜና ሃሢ ማዻኔ፤ ዬይ ያዺ ማዔሢ' ሃሢ ዒዛ ላኣጋሢ ጎይፃፓ ሺኢካንዳያ ሄላ''ንዳኣናኬ። ዬካፓ ጎዳ ዬሱሴ ፔ ዑኡዞና ዒዛ ባይዛንዳሢና ማዒ ሙኪፆ ቦንቾና ጉቤ ዒዛ ባይዛንዳ፥ ዬይ ፑርቶ ዓሢ ፔጋዺ ጴዻንዳኔ። ዒሲ. 11፥4። ዬይ ፑርቶ ዓሢ ሙካንዳሢ ፃላሄ ዎልቄና ማዓዛ፥ ዒዚ ፆኦሲ ዎልቄና ማዺንታ ዓኪ ባኣዚ'' ማላያ ሃሣ ዓኪ ማላታንታ ዲቃሢ ሄርሺሳ ባኣዚ''ንታ ማሊሲ ሉኡዙሞና ማዻንዳኔ፤ ማቲ. 24፥24። 10 ዬያጉዲ ሃሣ ዻቂሻንዳ ጎኑሞ ናሽኪ ዔኮ ዒፂ፥ ባይቃ ዓሶ ዱማ ዱማ ፑርታ ማዾና ዒ ጌሻንዳኔ። 11 ዬያ ዛሎ''ና ሉኡዙሞ ባኣዚ'' ዔያታ ጉሙርቃያ ማዓንዳጉዲ ፆኦሲ ዔያቶ ዻቢንቲ ማዾ ማዺሻንዳኔ። 12 ዬይ ያዺ ማዓንዳሢ' ጎኑሞ «ኑ ጉሙርቃዓ» ጌዒ ጎሜ ማዾና ዎዛዻዞንሢ ቢያ ፑርታና ዎጊንታንዳጉዲኬ።
ጉሙርቂሢና ዶዲ ዔቂሢ
13 ጎዳ ሱ'ንፆና ኑ ዒንሢ ናሽካ፥ ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ኑኡኒ ጋዓንቴ ዒንሢ ዛሎ''ሮ ፆኦሲ ቢያ ዎዴ ጋላታንዳያ ኮይሳኔ፤ ኑኡኒ ፆኦሲ ጋላታሢ' ዒንሢ ዓያኖ ጌኤዦ ዛሎ''ና ፆኦሲም ዱማዼያ ማዔሢሮና ጎኔ ማዔሢ ጉሙርቂፆና ዒንሢ ዻቃንዳጉዲ ፆኦሲ ቤርታዻዞንሢ ማሂ ዒንሢ ዶኦሬሢሮኬ። 14 ኑ ዒንሢም ኬኤዜ ኮዦ ሃይሶ ቃኣሎ'' ዛሎ''ና ፆኦሲ ዒንሢ ዔኤሌ''ሢ ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴና ዎላ'' ዒንሢ ቦንቺንታንዳጉዲኬ። 15 ዬያሮ ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዶዲ ዔቁዋቴ፤ ኑኡኒ ዒንሢም ዻንጎና ኬኤዜሢ ማዔቴያ ፃኣፒ ዒንሢም ኑ ኬኤዜ ኪኢቶ'' ዓርቁዋቴ።
16 ኑ ጎዳሢ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ሃሣ ኮሹሞ ዒንጊፆ ዛሎ''ና ናንጊና ናንጋ ዶዲሢና ሃጊ ማዓንዳ ኮሺ ዎዛ ኑም ዒንጌያ ሃሣ ኑና ናሽኬ፥ ኑ ዓዳሢ፥ ፆኦዛሢ፥ 17 ኮሺ ማዔ ባኣዚ'' ቢያ ዒንሢ ማዻንዳጉዲና ኬኤዛንዳጉዲ ዒኖ ዒንሢኮ ዶዲሾንጎ፤ ዎልቄያ ዒንሢም ዒንጎንጎ።

2:1 1ቴስ. 4፥15-17።

2:4 ዳኣኔ. 11፥36፤ ሂዚ. 28፥2።

2:8 ዒሲ. 11፥4።

2:9 ማቲ. 24፥24።