3
ጳውሎሴ ሺኢቃንዳጉዲ ኬኤዜ ማሊፆ
ዓካሪ ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዒንሢ ኮራ ማዔሢ ጎይፆ ፆኦሲ ቃኣላ ዳልጊና ኬኤዚንታንዳጉዲና ቦንቺንታንዳጉዲ ኑም ሺኢቁዋቴ፤ ዬያጉዲ ሃሣ ቃኣሎ ዋይዛሢ ቢያ ፆኦሲ ጉሙርቁዋያታሢሮ ዓይሢንቶ ዒፃ ዓሶና ፑርቶ ዓሶናይዳፓ ፆኦሲ ኑና ካፓንዳጉዲ ኑም ሺኢቁዋቴ።
ጎዳ ጋዓንቴ ጉሙርቂንታያኬ፤ ዒዚ ዒንሢ ዶዲሻንዳኔ፤ ፃላሄይዳፓኣ ዒንሢ ዒ ካፓንዳኔ። ኑ ዒንሢ ዓይሣ ባኮ ሃሢ ዒንሢ ማዻያ፥ ሃጊያ ዒንሢ ማዻንዳሢ ጎዳ ሱንፆና ኑ ዒንሢ ጉሙርቃኔ።
ጎዳ ዒንሢኮ ዒኖ ፆኦሲ ናሹሞና ኪሪስቶሴ ዳንዳዒፆና ባንሢ ማሆንጎ።
ማዾ ማዻንዳያ ኮይሳያ ማዒፆ
ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ማዾ ናሽኩዋያ፥ ሃሣ ኑ ዒንሢ ዔርዜ ጎይፆ ናንጉዋ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶይዳፓ ዒንሢ ዱማዻንዳጉዲ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ሱንፆና ኑ ዒንሢ ዓይሣኔ። ዓይጎሮ ጌዔቴ ዒንሢ ኑ ማዼሢጉዲ ማዻኒ ኮይሳያታሢ ዒንሢ፥ ዒንሢ ቶኦኪና ዔራኔ፤ ኑኡኒ ዒንሢና ዎላ ዓኣ ዎዶና ማዾ ማዹዋዖ ዴይባኣሢያ ዒንሢ ዔራኔ። ሃሣ ዖኦኮዋ ካሣ ጉሪ ኑ ሙዒባኣሴ፤ ጋዓንቴ ዒንሢዳፓ ዖኦማኣ ኑ ሜቶ ማዑዋጉዲ ጌይ ዋንቴና ሮኦሪና ላቢ፥ ሜታዺ ኑ ማዼኔ። ዬያ ኑ ማዼሢ ዒንሢ ኑ ማዻሢ ዛጊ ማዻንዳጉዲ ማዓንዳኣፓዓቴም ዒንሢዳፓ ማኣዶ ኑ ዔካኒ ዳንዳዑዋያ ማዔምቱዋሴ። 10 ኑ ዒንሢና ዎላ ዓኣ ዎዶና፦ «ማዻኒ ናሽኩዋኣሢ ሙዖፓ» ጋዓ ዎጌ ኑ ዒንሢም ኬሴኔ።
11 ዬያ ኑ ጋዓሢ ዒንሢ ባኣኮይዳ ፔቴ ፔቴ ማዾ ናሽኩዋ ዓሲ ዓኣሢ ኑ ዋይዜሢሮኬ፤ ዬንሢ ዓሳ ኮይሱዋ ቤሲዳ ጌሊ ጌሊ ሜሌ ዓሶ ዣሊሲሢዳፓ ዓታዛ ፔቴታዖ ማዾ ማዹዋዖ ናንጋዞንሢኬ። 12 ዬኖጉዴ ዓሳ ማዾ ማዺ ሙኡዚ ሙዓንዳጉዲ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ሱንፆና ኑ ዓይሣኔ፤ ሃሣ ላቲያ ኑ ዒንሢም ኬኤዛኔ።
13 ዒንሢ ጋዓንቴ ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ኮሺ ማዔ ማዾ ማዺሢዳፓ ቤልፃዺ ላቢፖቴ። 14 ሃያ ኪኢቶይዳ ኑ ዒንሢም ኬኤዜ ዞሮ ዋይዚ ዔኩዋ ዓሲ ዓኣቶ ዬያጉዴ ዓሶ ኮሺ ዔሩዋቴ፤ ዒ ፔ ማዾና ቦርሲንታንዳጉዲ ዒዛና ዎላ ፔቴ ማዒፖቴ። 15 ማዔቴያ ዒንሢኮ ላጌ ማሂ ዞዞራንዳኣፓዓቴም ዒንሢኮ ሞርኬ ማሂ ዒዛ ዛጊፖቴ።
ጋፒንሢ ሃይሴ
16 ኮሹሞ ጎዳሢ ዒ ቢያ ባኣዚና ሃሣ ቢያ ዎዴ ኮሹሞ ዒንሢም ዒንጎንጎ፤ ጎዳ ዒንሢ ቢያሢና ዎላ ማዖንጎ።
17 ሃንሢ ጋፒንፆ ሳራሢፆንሢ ታኣኒ፥ ጳውሎሴ ታ ኩቻ ፃኣፔኔ፤ ታ ዳኬ ኪኢቶይዳ ቢያ ዓኣ ማላታ ሃያኬ፤ ታ ፃኣፔሢያ ሂዲኬ።
18 ኑ ጎዳሢ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ኮሹሞ ዒንጊፃ ዒንሢ ቢያሢና ዎላ ማዖንጎ።