ፆኦሲ ማዾም ዳኪንቴ ጳውሎሴ ቤርታሲ ዳኬ ኪኢቶ
ፂሞቴዎሴም
ዓይፆ ካሮ
ፂሞቴዎሴ ጌይንታ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዼጌሢኮ ሾይንታ ዻኮ ዒሲያ ጌይንታዞይዳ ማዓዛ ዒንዶ ዜርፃ ዒዛኮ ዓይሁዴ፥ ዓዶ ዜርፃ ዓይሁዴ ማዒባኣ ጊሪኬ ዓሲኬ፤ ዒዚ ጳውሎሴኮ ላጌ ማዔያ፥ ሃሣ ኮዦ ሃይሶ ኬኤዚፆ ማዾና ዴማ ማዒ ዎላ ማዻያኬ። ጳውሎሴ ዒዛም ቤርታሲ ፃኣፔ ኪኢታ ሃይሦ ዼኤፒ ዼኤፒ ማሊሢ ዓርቄያኬ።
ቢያፓ ቤርታሳዖ፦ ዒዛኮ ኪኢታ ሺኢጲፆ ማኣሮይዳ ዔቄ ሉኡዙሞ ዔርዚፆ ዛሎ ላቲ ኬኤዛያኬ፤ ዬይ ዓኪ ማዔ ዔርዚፃ ዛሎና ዓይሁዶ ዓሶ ማሊፆ፤ ዛሎና ሃሣ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ማላ ባኮ ዓርቄያ ማዓዛ፥ ዬና ማሊፃ፦ «ሃይ ጴዻ ዓጫ ጎሜና ፑርቴያ ማዔሢሮ ዓሲ ዻቃኒ ዳንዳዓሢ ዱማ ማዔ ዓኣሺንቴ ዔራቶና ጊንሣ ፔቴ ፔቴ ሙኡዚ ሃሺሢና ዔኩዋዖ ጊንሣ ሎውዋዖ ሃሺሢናኬ» ጋዓያኬ። ሃሣ ጊንሣ ጳውሎሴኮ ኪኢታ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዎይሦንዶ ጎይሢና ፆኦሲ ካኣሽኪሢ ዎጌ፤ ሃሣ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዎይሣ ዓሶና ዔያቶኮ ዴማ ማዒ ዎይሢፆ ማዾ ማዻ ዓሳ ዎይቲ ናንጋንዳቴያ ዔርዛ ማሊሢ ዓኣያኬ።
ጋፒንፆይዳ ፂሞቴዎሴ ዬሱስ ኪሪስቶሴም ኮሺ ማዻያ ዎይቲ ማዓኒ ዳንዳዓቴ፤ ሃሣ ዱማ ዱማ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ዛሎ ዒዛም ዒንጊንቴ ማዾ ዛሎ ጳውሎሴ ዒዛ ዞራ ዞሮ ዓኣኔ።
ማፃኣፔላ ዱማ ዱማ ዓርቄ ባኮ
ዓይፆ ካሮ (1፡1-2)
ሺኢጲፆ ማኣሮ ዛሎ ዓይሢንቴ ዓይሥሢ (1፡3—3፡16)
ጳውሎሴ ፂሞቴዎሴም ዓይሤ ዓይሢፆ (4፡1—6፡21)
1
ኑና ዻቂሻያ ማዔ፥ ፆኦዛሢና ኑኡኮ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛሢ ማዔ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዓይሢፆና ዬሱስ ኪሪስቶሴም ዳኪንቲ ማዻ ጳውሎሴይዳፓ፦
ፆኦሲ ጉሙርቂፆ ዛሎና ጎኔ ታኣኮ ናዓሢ ማዔ፥ ፂሞቴዎሴም፤
ኑ ዓዳሢ፥ ፆኦዛሢዳፓ ሃሣ ኑ ጎዳሢ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴይዳፓ ኮሹሞ ዒንጊፆና ማኣሪሢና ሃሣ ዎዛና ኔኤም ማዖንጎ። 1፡2 ዳኪ. ማዾ 16፡1።
ሉኡዙሞና ዔርዞ ዔርዚፆ ዛሎ ኬኤዚንቴ ባኮ
ታኣኒ ሜቄዶኒያ ዓኣዺቤቃ ኔኤም ላቲ ኬኤዜ ጎይፆ ዔፕሶኔይዳ ዴዔ፤ ዒኢካ ዓኣ ፔቴ ፔቴ ዓሳ ሉኡዙሞ ባኮ ዔርዙዋጉዲ፥ ሃሣ ዓሳ ማዒባኣ ሃይሴና ጋፒንሢባኣ፥ ዓሶ ዜርፆ ፓይዶይዳ ጌሉዋጉዲ ዔያቶም ኬኤዜ፤ ዬያጉዴ ባካ ማርሞ ማዣኣፓዓቴም ጉሙርቂሢና ማዺንታ ፆኦሲ ማዾም ማኣዳ ባኣዚ ባኣያኬ። ሃያ ዓይሢፆኮ ማሊፃ ጋዓንቴ ጌኤሺ ዒናፓ፥ ኮሺ ማሊሢዳፓ ሃሣ ጎኔ ጉሙርቂሢዳፓ ጴዻ ናሹሞ ዛላኬ። ፔቴ ፔቴ ዓሳ ዬንሢ ባካፓ ዱማዺ ፓሡዋ ማርሞ ባንሢ ማዔኔ። ዬያ ዔያታ ማዻሢ ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛ ዓሶ ማዓኒ ኮዒ ማዓንዳኣፓዓቴም ዔያታ ማርማ ባኮ ዛሎ ኮሺ ዔሩዋያኬ፤ «ጎኔ ባኣዚኬ» ዔያታ ጋዓ ባኮዋ ጶቂሢ ዔሩዋያኬ።
ዓሲ ሙሴ ዎጎ ፒዜ ማሊሢም ማዾይዳ ፔኤሼቶ ዎጋ ኮሺ ማዔሢ ኑ ዔራኔ፤ ሃሣ ዬይ ዎጋ ኬስኬሢ ኮዦ ዓሶም ማዒባኣሢያ ኑ ዔራኔ፤ ዎጋ ኬስኬሢ ዓይሢንቶ ዒፃ ዓሶና ፑርቶ ማዻ ዓሶናም፥ «ፆኦሲ ዔሩዋሴ» ጋዓ ዓሶና ጎሞ ዓሶናም፥ ፆኦሲም ማዒባኣ ዓሶና ዓያኖ ዛሎ ባኮ ቦሃ ዓሶም፥ ዓዶና ዒንዶና ዎዻ ዓሶና ዓሲ ዎዻዞንሢናም፥ 10 ማቾ ሃሣ ዓኒ ማዒባኣ ዓሶና ላሃ ዓሶም፥ ዓቲንቆና ላሃ ዓቲንቆም፥ ዓሲ ሻንቺ ኮርማ ዓሶና ሉኡቃ ዓሶናም፥ ሉኡዙሞና ጫኣቃዞንሢና ጎኔ ማዔ ባኮ ዔርዚፆይዳፓ ዱማ ማዔ ባኣዚ ማዻ ዓሶምኬ፤ 11 ዬና ጎኔ ማዔ ባኮ ዔርዚፃ ጴዻሢ ዓንጂንቴ ፆኦዛሢም ታ ማዻንዳጉዲ ታኣም ዒንጌ ኮዦ ሃይሶይዳፓኬ።
ጳውሎሴ ፆኦሲ ኮሹሞሮ ጋላቴ ጋላቶ
12 ታና ፔ ማዾም ዶኦሪ፥ ጉሙርቂንታያ ማሂ ታና ፓይዴ፥ ዎልቆ ታኣም ዒንጌ፥ ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ታ ጋላታኔ። 13 ዎዚ ሃያኮ ቤርታ ኪሪስቶሴ ታ ጫሽኬያ፥ ዒፂ ዳውሴያ ሃሣ ሱንፆዋ ታ ዒዛኮ ባይዚሴቴያ ዒዚ ታኣም ዬያ ጉቤ ዓቶም ጌዔኔ። ዓይጎሮ ጌዔቴ ዬያ ቢያ ታ ማዼሢ ዔሩዋዖ ሃሣ ታ ዒዛ ጉሙርቂባኣዖ ማዼሢሮኬ። 1፡13 ዳኪ. ማዾ 8፡3፤ 9፡4-5። 14 ዬሱስ ኪሪስቶሴና ዎላ ኑኡኮ ዓኣ ፔቱሞ ዛሎና ጴዻ ጉሙርቂፆና ናሹሞና ዎላ ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፃ ባሼና ታኣም ሚርጌኔ። 15 «ዬሱስ ኪሪስቶሴ ጎሞ ዓሶ ዻቂሻኒ ሃያ ዓጮ ሙኬኔ» ጋዓ ቃኣላ ጎኔ ሃሣ ዓሲ ቢያ ጉሙርቂ ዔካኒ ኮይሳያኬ፤ ጎሞ ዓሶ ቢያሢዳፓ ባሼ ጎሞሲ ታናኬ። 16 ጋዓንቴ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዒዛ ጉሙርቃዞንሢና ናንጊና ናንጊ ዴንቃንዳዞንሢናም ጋፑዋ ጊቢ ዳንዳዒፆ ጎሞ ዓሶፓ ባሼ ማዔሢ፥ ታና ኮኦኪንሢ ማሂ ዻዋኒ ጎሞ ታኣም ዓቶም ጌዔኔ። 17 ዬያሮ ናንጊና ካኣቲ ማዔ፥ ሃይቁዋኣሢም፤ ሃሣ ጴዹዋ፥ ፔቴ ፆኦዛሢም ቦንቾና ጋላታና ናንጊና ዒዛም ማዖንጎ፤ ዓኣሜን።
18 ታ ናዓሢዮ ፂሞቴዎሴ! ሃያኮ ቤርታ ኔ ዛሎ ኬኤዚንቴ ፆኦዛሢ ማሊፆጉዴያ ሃያ ዓይሢፆ ታ ኔኤም ሃዳርሲ ዒንጋኔ፤ ፆኦሲ ማሊፃ ኬኤዚንቴ ጎይፆ ዛጊ ዖልቴ፤ 19 ፆኦሲ ጉሙርቂሢና ኮሺ ዒኔና ኔኤኮ ዓኣያ ማዖንጎ፤ ፔቴ ፔቴ ዓሳ ዒኔ ባይቂ ፔኤኮ ጉሙርቂፆ ዣኣሊሲ ባይዜኔ። 20 ዔያቶ ባኣካፓ ሄሜኔዎሴና ዒስኪንዲሬና ዓኣኔ፤ ዔያታ ፆኦሲ ጫሽኪፆ ሃሻንዳጉዲ ፃላሄም ታ ዔያቶ ዳኪ ሃሼያኬ።

1:2 1፡2 ዳኪ. ማዾ 16፡1።

1:13 1፡13 ዳኪ. ማዾ 8፡3፤ 9፡4-5።