2
ሺኢጲፆ ማኣራ ፆኦሲ ካኣሽኮንዶ ጎይሢ
ዓካሪ ቢያፓ ቤርታሲ ኔ ዛላ፥ ሜሌ ዓሲ ዛላ ሃሣ ዓሲ ዛላ ቢያ ሺኢቃንዳጉዲና ጋላታንዳጉዲ ታ ኔና ዞራኔ። ዓያናና ዓኣ ዓሲ ማዒ ሃሣ ኮሺ ዓሲ ማዒ ኮሹሞና ዚቲዮ ጌይ ኑ ናንጋንዳጉዲ ባሼ ካኣቶና ቢታንታ ዓኣ ዓሶናም ሺኢቁዋቴ። ዬይ ኑና ዻቂሻ ፆኦዛሢም ኮሺ ማዔያ፥ ሃሣ ዎዛሳያኬ። ዓይጎሮ ጌዔቴ ፆኦሲ ማሊፃ ዓሲ ቢያ ዻቃንዳጉዲና ጎኑሞ ዔራንዳጉዲ ማዔሢሮኬ። ፆኦሲ ፔቴኬ፤ ዓሲና ፆኦሲና ባኣካ ማዒ ጊኢጊሻሢያ ፔቴኬ፤ ዬይያ ዓሲ ማዔ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴኬ። ዓሲ ቢያ ጎሜፓ ጌኤሺ ዔካኒ ፔና ዓሶ ዛሎ ዓኣሢ ዒንጌሢ ዒዛኬ፤ ዬይ ኮይሳ ዎዳ ሄላዛ ፆኦሲ ዓሲ ዻቂሻኒ ማሌ ማሊፆ ዔርዛ ማርካ ማዔኔ። ታኣኒያ ፆኦሲ ጉሙርቂሢና ጎኑሞና ዛላ ኬኤዛንዳጉዲ ፆኦሲ ማዾም ዳኪንቴያ፥ ሃሣ ዔርዛ ዓሲ ማዒ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶም ዳኪንቴሢ ዬያሮኬ፤ ዬያ ታ ጎኔ ኬኤዛፓዓቴም ሉኡቁዋሴ። 2፡7 2ፂሞ. 1፡11።
ዓካሪ ቢያ ቤዞይዳ ዓኣ ፆኦሲም ዱማዼ ዓቲንቃ ጎሪንቲና ዑራና ሃሺ ኩጮ ሌካ ዔቂሲ ፆኦሲ ሺኢቃንዳጉዲ ታ ኮዓኔ። ዬያጉዲ ላኣላ ሃሣ ቶኦኪ ማዢሢና ዎርቄ ፓልሞ ፓልሚሢና ሚዛጶ ፓልማ ዓኣያ፥ ሃሣ ጊንሣ ሚርጌ ሚኢሼ ዔካ ማኣዖ ማይንቲ ፓልሚሢቱዋንቴ ሼሌዑሞና ፔኤም ኮይሳ ማኣዖ ማይንቶንጎ። 2፡9 1ጴፂ. 3፡3። 10 ፆኦሲ ካኣሽካኔ ጋዓ ላኣላ ማዻኒ ኮይሳ ጎይፆ ኮሺ ማዾ ማዺሢና ፓልሚንቶንጎ። 11 ላኣሊ ዚቲ ጌይሢና ዓይሢንቲሢና ዋይዚ ዔራያ ማዖንጎ፤ 12 ላኣሊ ዓቲንቄ ዔርዛያና ዓቲንቄ ዎይሣያ ማዓንዳጉዲ ታ ኮዑዋሴ፤ ዒዛ ዚቲ ጋዓንዳያ ኮይሳኔ። 13 ዓይጎሮ ጌዔቴ ቤርታ ማዢንቴሢ ዓዳኣሜኬ፤ ጊንፃፓኬ ሂዋና ማዢንቴሢ። 2፡13 ማዢ. ማፃ 2፡7፤21-22። 14 ሃሣ ጊንሣ ፃላሄና ጌሺንቴዞና ፆኦሲኮ ዓይሢፆ ዻቢ ሃሼዛ ላኣሌሎ ማዓንዳኣፓዓቴም ጌሺንቴሢ ዓዳኣሜቱዋሴ። 2፡14 ማዢ. ማፃ 3፡1-6። 15 ያዺ ማዔቴያ ላኣሊ ፆኦሲ ጉሙርቂሢና ናሹሞና ዓኣያ ማዒ ሃሣ ፆኦሲም ፔና ዱማሲ ዶዴቴ፥ ጊንሣ ሼሌዔ ማዒ ናንጌቴ ናይ ሾይሢና ዻቃንዳኔ።

2:7 2፡7 2ፂሞ. 1፡11።

2:9 2፡9 1ጴፂ. 3፡3።

2:13 2፡13 ማዢ. ማፃ 2፡7፤21-22።

2:14 2፡14 ማዢ. ማፃ 3፡1-6።