2
ኪሪስቶሴና ሃይቢፓ ናንጊ ባንሢ ፒንቂሢ
ዒንሢ ዒንሢኮ ዻቢንቶና ጎሞ ዛሎና ቤርታ ዓያኖ ናንጎ ዛሎና ሃይቄያኬ፤ ዬያ ዎዶና ሃያ ዓጮኮ ፑርቶ ማዾ ማዺ ማዺ ዻቢንቲና ጎሜናይዳ ዒንሢ ናንጋያኬ፤ ዬያጉዲ ሃሣ ሳዖኮ ዑፃ፥ ዢባራ ዓኣ ፑርቶ ዓያኖ ዓይሣሢሲ፤ ሃሢያ ፆኦሲም ዓይሢንቱዋ ዓሶ ቆላሢሲ ዒንሢ ኩንሣኔ። ኑኡኒያ ቢያሢ ዬያ ዓሶ ባኣካ ኑኡኮ ዓሱሞ ማሊፆ፥ ዒኖሲ ኩንሢ ኩንሢ ሃያኮ ቤርታ ኑም ኮይሳ ጎይሢ ኑ ናንጋኔ፤ ሃሣ ዓቴ ዬያ ዓሶጉዲ ኑ ሾይንታፓ ዓርቃዖ ፆኦሲ ዻጋሳ ዓሲኬ።
ጋዓንቴ ማኣሪፆና ዖርጎቺ ማዔ ፆኦዛሢ ኑና ዒ ናሽኬ፥ ዼኤፖ ናሹማፓ ዔቄያና፥ ዎዚ ኑ ዻቢንቶና ሃይቄያ ማዔቴያ ኪሪስቶሴና ናንጊ ኑም ፆኦሲ ዒንጌኔ፤ ዒንሢያ ዻቄሢ ዒዛኮ ኮሹሞ ዒንጊፆናኬ። 2፡5 ቆላ. 2፡14። ፆኦሲ ዬሱስ ኪሪስቶሴና ዎላ ኑና ሃይባፓ ዔቂሲ፥ ዬሱሴና ዎላ ጫሪንጫ ዒ ዓኣ ቤዛ ኑና ጌሤኔ። ዬያ ዒ ማዼሢ ሙካ ዎዶይዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ፔ ኮሹሞና ኑም ፔጋሲ ዻዋ ኮሹሞ ዒንጊፆ ሚርጉሞ ዔርዛኒ ኮዒኬ። ዓይጎሮ ጌዔቴ ዒንሢ ዻቄሢ ጉሙርቂሢና ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፆ ዛሎናኬ፤ ዬይ ፆኦሲ ዒንጊሢ ማዓንዳኣፓዓቴም ዒንሢ ማዾና ጴዼያቱዋሴ። ሃይ ዻቂንታ ጴዼሢ ማዾናቱዋኣሢሮ ዓይጎ ዓሲያ ሄርሺንታኒ ኮይሱዋሴ፤ 10 ዓይጎሮ ጌዔቴ ኑኡኒ ቤርታዺ ፆኦሲ ጊኢጊሼ፥ ኮዦ ማዾ ማዻንዳጉዲ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ማዢንቴ ፆኦሲ ማዢንቲኬ።
ኪሪስቶሴና ጴዻ ፔቱሞ
11 ዬያሮ ዒንሢ ቤርታ ሾይንቶና ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ዓይሁዶ ዓሳ ዔያቶኮ ዓቲንቶ ቤርቶ ዓሲ ቲቄያታንቴ ሄርሺንቲ ሄርሺንቲ፦ «ዒንሢ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂንቲባኣዞንሢ ሃይ!» ዒንሢ ጋዓሢ ማሉዋቴ። 12 ዬኖ ዎዶና ዒንሢ ዒስራዔኤሌ ዜርሢ ጌይንቱዋዖ ሃሣ ቤርታ ዔያቶም ጫኣቆና ጫኣቁሞኮ ዙላ ማዒ፥ ሃያ ዓጮይዳ ሃጊ ማዓ ዎዛ ባኣያ ማዒ ጊንሣ ፆኦሲዳፓኣ ዱማዺ ኪሪስቶሴያ ዔሩዋዖ ዒንሢ ናንጋኔ። 13 ሃሢ ጋዓንቴ ቤርታ ዒንሢ ሃኪ ዓኣ ዓሳ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና፤ ሃሣ ዒዛኮ ሱጉፆና ፆኦሲ ባንሢ ዒንሢ ዑኬኔ። 14 ቤርታ ኑና ፓቂ ዎላ ካኣሞ ላኣጌ ባኮ ሺኢሺ፥ ዓይሁዶና ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶና ፔቴ ማሂ ቡኩሴሢ ኪሪስቶሴኬ። 15 ኮሹሞ ዒንጋኒ ላምዖ ዴሮይዳፓ ዒዛና ፔቴ ማዓ፥ ፔቴ ዓኪ ዜርሢ ማሂ ማዣኒ ዎጎኮ ዓይሢፆና ማዾ ጎይፆና ፔ ሃይቦና ባይዜኔ። 16 ኪሪስቶሴ ፑርቶ ዓሶ ሱፆ ሚፆይዳ ሃይቂ፥ ዎላ ካኣሙዋ ዓሶዋ ካንሢ ላምዖ ዜርፆ ፔቴ ማሂ ፆኦሲና ዎላ ቡኩሴኔ። 2፡16 ቆላ. 1፡20። 17 ዒዚ ሙኪ ዒንሢ ፆኦሲፓ ሃኪ ዓኣ ዓሶና ዑኬ ዓኣ ዓይሁዶ ዓሶናም ኮሹሞ ዛላ ኬኤዜኔ። 2፡17 ዒሲ. 57፡19። 18 ዬያሮ ኑኡኒ ቢያሢ ዒዛ ዛሎና ፔቴ ዓያናና ማዒ ዓዳሢ ባንሢ ሙካኒ ዳንዳዓኔ።
19 ዓካሪ ዒንሢ ፆኦሲም ዱማዼዞንሢና ዎላ ፔቴ ዓጪ ዓሲ፤ ሃሣ ፆኦሲ ማኣሪ ዓሲ ማዓንዳኣፓዓቴም ሃካፓ ሴካ ዒንሢ ሾኦቺና ቤቲ ሙኬ ዓሲናቱዋሴ። 20 ፆኦሲ ማዾም ዳኪንቴዞንሢና ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሳ ዓርቄ ቦኦኮላሢዳ ዒንሢ ማዢንቴኔ፤ ማኣሮኮዋ ሄሎ ማዔ ሹጫሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴኬ። 21 ማኣሮ ማዦ ባካ ቢያ ዒዛና ካኣሚ ካኣሚ ጎዳም ዱማዼ ጌኤሺ ማኣሪ ማዓኒ ማዢንታኔ። 22 ፆኦሲ ፔ ዓያኖና ዎርቃ ማኣሪ ማዓንዳጉዲ ኪሪስቶሴ ዒንሢያ ማዣኔ።

2:5 2፡5 ቆላ. 2፡14።

2:16 2፡16 ቆላ. 1፡20።

2:17 2፡17 ዒሲ. 57፡19።