ፆኦሲ ማዾ''ም ዳኪንቴ ጳውሎሴ ዔፕሶኔ ዓሶም ዳኬ ኪኢቶ''
ዓይፆ ካሮ''
ጳውሎሴ ዔፕሶኔ ዓሶም ፃኣፔ ኪኢታ'' ባሼና ዔርዛሢ፦ «ፆኦሲ ማሊፃ ጫሪንጮና ሳዖናይዳ ዓኣ ባኮ ቢያ ፔቴ'' ማሂ፥ ፔቴ'' ኪሪስቶሴ ቢታንቶ ዴማ'' ማሂሢኬ» ጋዓ ማሊፆኬ (1፥10)። ሃሣ ጊንሣ ዬሱስ ኪሪስቶሴና ማዒ ዓሲኮ ዜርሢ ፔቴ'' ማዓንዳጉዲ ሓያ ዼኤፖ ማሊፆ ማዾይዳ ዔያታ ፔኤሻንዳጉዲ ፆኦሲኮ ዴሮ''ም ዔርዛያኬ።
ዔፕሶኔ ኪኢቶ''ኮ ዓይፆይዳ፡ ፃኣፓ ዓሢ ዓሲኮ ፔቱሞ ዛላ ዓርቄ ማሊፆ ዳልጊሺሢና ፆኦሲ፥ ዓዳሢ ፔኤኮ ዴሮ'' ዎዲ'' ዶኦሬቴያ፤ ሃሣ ፔኤኮ ናዖ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎ''ና ዔያቶኮ ጎማ ዓቶም ጌይንቴም ዎይቲ ዔያታ ጌኤሽኬቴያ ፆኦሲኮዋ ዼኤፖ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ'' ዓያኖ ጌኤዦ ዛሎ''ና ዎይቲ ጎናዺ ዔርቴቴያ ኬኤዛኔ። ላምዓሲ ኬኤዛ ማሊፆይዳ ፃኣፓ ዓሢ ሃኖ' ኪኢቴሎ ናባባ ዓሶኮ ፔቱሞ ናንጋ ዔያቶኮ ኪሪስቶሴና ዓኣ ፔቱማ ጎኔ ማዓንዳጉዲ ዎይቲ ዔያታ ናንጋንዳያ ኮይሳቴያ ኬኤዛኔ።
ዓሳ ኪሪስቶሴና ዓኣ ፔቱሞና ዎይቲ ፔቴ''ይዳ ናንጋኒ ዳንዳዓቴያ ዱማ ዱማ ኮኦኪንሢ ማዓ ሃይሴና ኬኤዚንቴኔ፤ ዬይያ፦ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሳ ፔቴ'' ዑሢጉዲ ማዓዛ ኪሪስቶሴ ቶኦካ''ሢኬ፤ ሃሣ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሳ ማኣሮ ማዓዛ፥ ኪሪስቶሴ ማኣሮኮ ሄላሢኬ፤ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሳ ማቾጉዲ ማዓዛ፥ ኪሪስቶሴ ዓኒጉዲ ማዔኔ፤ ፃኣፓ ዓሢ፦ ኪሪስቶሴ ዛሎ''ና ፔጋዼ ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፆ ሚርጌና ሄርሺ ሄርሺ ኬኤዛ ዎዶ''ና ኮሺ'' ዓኣሺንቴ ማሊሢ ኬኤዛኔ፤ ቢያ ባኣዚ'' ዒ ዛጋሢ ኪሪስቶሴኮ ናሹሞና ፆኦሲም ዒንጎ ባኣዚ'' ማዒ ዒንጊንቶና ጎሞ ዓሶኮ ዓቶም ጌይፆና ዒዛኮ ኮሹሞ ዒንጊፆና ጌኤሹሞና ካንሢኬ።
ማፃኣፔላ ዱማ ዱማ ዓርቄ ባኮ
ዓይፆ ካሮ'' 1፥1-2
ኪሪስቶሴና ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶና 1፥3—3፥21
ኪሪስቶሴና ጴዻ ዓኪ ናንጊ 4፥1—6፥20
ጋፒንሢ ሓይሴ 6፥21-24
1
ፆኦሲ ማሊሢና ዬሱስ ኪሪስቶሴ ማዾ''ም ዳኪንቴያ ማዔ፥ ጳውሎሴፓ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎ''ና ጉሙርቂንታያ ማዔ፥ ዔፕሶኔይዳ ዓኣ ፆኦሲም ዱማዼዞንሢም፤ ዳኪ. ማዾ'' 18፥19-21።
ኑ ዓዳሢ ኑኡኮ ፆኦዛሢና ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ኮሹሞ ዒንጊፆና ዎዞ''ና ዒንሢም ማዖም።
ኪሪስቶሴ ዛሎ''ና ጴዻ ዓያና ዓንጆ
ጫሪንጮይዳ ዓያኖ ዓንጆ ዒንጊሢና ኪሪስቶሴ ዛሎ''ና ኑና ዓንጄ፥ ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ዓዶ ማዔ፥ ፆኦዛሢ ጋላቲንቶንጎ። ፆኦሲም ኑ ዱማዼያ ሃሣ ቦሂሳ ባኣዚ'' ባኣያ ማዒ ዒዛ ቤርታ ኑ ጴዻንዳጉዲ፥ ዓጫ'' ማዢንቱዋንቴ ኪሪስቶሴ ዛሎ''ና ኑና ዒ ዶኦሬኔ።
ፆኦሲኮ ናሹሞና ዒዛኮ ኮሺ ማሊሢ ማዔም ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎ''ና ዒዛኮ ኑ ናይ ማዓንዳጉዲ ቤርታዺ ዒ ማሌኔ። ዬያ ዒ ማዼሢ ፔኤኮ ዒ ናሽካ ናዓሢ ዛሎ''ና ጉሪ ኑም ዒንጊንቴ፥ ቦንቺንቴ ዒንጊፃ ጋላቲንታንዳጉዲኬ። ፆኦዛሢኮ ኮሹሞ ዒንጊፆ ሚርጉማፓ ዔቄያና ዒዛኮ ናዓሢ ሱጉፆና ኑ ጎማፓ ጌኤሽኪ፥ ጎሜፓ ማኣሪንቲሢያ ኑ ዴንቄኔ። ቆላ. 1፥14። ፆኦሲ ፔኤኮ ኮሹሞ ዒንጊፆ ፔ ዔራቶና ፔ ማሊፆ ዳልጉሞና ሚርጊሺ ኑም ዒንጌኔ። ሓሣ ዒዚ ፔ ኮሹሞና ኪሪስቶሴ ዛሎ''ና ቤርታዺ ዒ ማሌ ጎይፆና ዒዛኮ ኮዦ ማሊፆኮ ዓኣሺንቴ ባኮ ኑና ዔርዜኔ። 10 ፆኦሲ ማሊፃ ማዾይዳ ፔኤቃንዳሢ' ጫሪንጮና ሳዖናይዳ ዓኣ ባካ ቢያ ፔቱሞና ኪሪስቶሴ ቢታንቶ ዴማ'' ማዓኣናኬ።
11 ቢያ ባኮ ፔ ማሊፆና ማዻ፥ ፆኦዛሢ ማሊፆ ጎይፆ ዒዛ ማሊፆ ጋራ ኑ ማዔሢሮ ሃሢ ኪሪስቶሴ ዛሎ''ና ኑ ዶኦሪንቴኔ። 12 ዬይ ያዺ ማዔሢ' ቤርታዺ ኪሪስቶሴይዳ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ኑ ጌሤ ጎይፆና ኑ ዛሎ''ና ፆኦሲም ቦንቾና ጋላታና ማዓንዳጉዲኬ።
13 ዒንሢያ ዒንሢኮ ዻቂንቶ ኮዦ ሃይሶ ማዔ፥ ጎኑሞ ቃኣሎ'' ዋይዜ ዎዶ''ና ኪሪስቶሴ ዒንሢ ጉሙርቄኔ፤ ዒዚያ ዒንሢም ዒንጋኒ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ማሂ ጌሤ፥ ዓያኖ ዒንሢም ዒንጊፆና ዒንሢኮ ዒዛሮ ማዒፃ ዔርቴኔ። 14 ፆኦሲ ቦንቺንቲ ጋላቲንታንዳጉዲ ዒዚ ፔኤም ማዔዞንሢ ጎሜ ዓይሉሞይዳፓ ኬሲ'' ዔካንዳያ ሄላ''ንዳኣና ዓያኖ ጌኤዣ ኑም ጊኢጊሾና ባኮ ዔኪሳኒ ዓይሢ ማሂ ዒንጎናያኬ።
ጳውሎሴ ዔፕሶኔ ዓሶም ሺኢቄ ሺኢጲፆ
15 ዬያሮ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴና ዓኣ ዒንሢኮ ጉሙርቂፆና ፆኦሲም ዱማዼዞንሢ ቢያ ዒንሢ ናሽካ ናሹሞና ታ ዋይዚ፥ 16 ታኣኒ ሺኢቃ ዎዶ''ና ቢያ ዒንሢም ማሊ ማሊ ዒንሢ ዛሎ''ሮ ፆኦሲ ጋላቲፆ ሃሺ''ባኣሴ። 17 ቦንቾ ኮይሳ፥ ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ዓዶ ማዔ፥ ፆኦዛሢ ኮሺ'' ዒንሢ ዔራንዳጉዲ ዔራቶና ዓኣሺንቴ ባኣዚ'' ዔርዛያ ማዔ፥ ዓያና ዒንሢም ዒንጊንታንዳጉዲ ታ ሺኢቃኔ። 18 ዎዚጉዴ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛም ዒንሢ ዔኤሊ''ንቴቴያ፥ ሃሣ ጌኤዦ ዓሳ ዔካንዳ ቦንቺንቴ ባካ ዎዚጉዲ ዺቤቴያ ዒንሢ ዔራኒ ዒና'' ዒንሢኮ ቡሊ''ንታንዳጉዲ ጌዒ ታ ሺኢቃኔ። 19 ዬያጉዲ ሃሣ ኑና ኪሪስቶሴ ጉሙርቃዞንሢም ጊኢጊንቴ ዎልቃ ዎዚጉዲ ዶዲ ማዔቴያ ዒንሢ ዔራንዳጉዲ ታ ሺኢቃኔ፤ ዬያ ኑጊዳ'' ማዻ ፑኡፖ ዎልቆ፥ 20 ፆኦሲ፥ ዓዳሢ፡ ኪሪስቶሴ ሓይባ''ፓ ዔቂሶና ጫሪንጮይዳ ፔኤኮ ሚዛቆ ዛላ'' ዴይሢፆና ኪሪስቶሴ ዛሎ''ና ዻዌኔ። ዓይኑ. 110፥1። 21 ዒዚ ኪሪስቶሴ ጫሪንጫ፥ ፔኤኮ ሚዛቆ ዛላ'' ዴይሤሢ ዓይጎ ካኣታቶና ቢታንቶናኮ ዎልቁሞና ጎዳቱሞናኮዋ ዑፃሲኬ፤ ዬያጉዲ ሃያ ዓጫ'' ሌሊቱዋንቴ ሃጊ ሙካንዳ ዎዶ''ይዳኣ ሱ'ንሢፓ ቢያ ዑሣ ዓኣዼ ቦንቺንታ ሱ'ንሢ ዒዛም ጌሢኬ። 22 ቢያ ባኣዚ'' ዒዛ ቢታንቶኮ ዴማ'' ማዓንዳጉዲ ማሄኔ፤ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶና ቢያ ባኣዚ''ኮዋ ዑፃ ማሂ፥ ዶኦሪ ጌሤኔ። ዓይኑ. 8፥6። 23 ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሳ ዒዛ ዑፆ ኩሙሢ ማሃያ ማዓዛ፥ ቢያ ባካ ዒዛና ኩሙሢ ማዓኔ። ቆላ. 1፥18።

1:1 ዳኪ. ማዾ'' 18፥19-21።

1:7 ቆላ. 1፥14።

1:20 ዓይኑ. 110፥1።

1:22 ዓይኑ. 8፥6።

1:23 ቆላ. 1፥18።