ፆኦሲ ማዾም ዳኪንቴ ጳውሎሴ ኪኢቶ
ዔፕሶኔ ዓጮ ዓሶም
ዓይፆ ካሮ
ጳውሎሴ ዔፕሶኔ ዓሶም ፃኣፔ ኪኢታ ባሼና ዔርዛሢ፦ «ፆኦሲ ማሊፃ ጫሪንጮና ሳዖናይዳ ዓኣ ባኮ ቢያ ፔቴ ማሂ፥ ፔቴ ኪሪስቶሴ ቢታንቶ ዴማ ማሂሢኬ» ጋዓ ማሊፆኬ (1፡10)። ሃሣ ጊንሣ ዬሱስ ኪሪስቶሴና ማዒ ዓሲኮ ዜርሢ ፔቴ ማዓንዳጉዲ ሃያ ዼኤፖ ማሊፆ ማዾይዳ ዔያታ ፔኤሻንዳጉዲ ፆኦሲኮ ዴሮም ዔርዛያኬ።
ዔፕሶኔ ኪኢቶኮ ዓይፆይዳ ፃኣፓ ዓሢ ዓሲኮ ፔቱሞ ዛላ ዓርቄ ማሊፆ ዳልጊሺሢና ፆኦሲ፥ ዓዳሢ ፔኤኮ ዴሮ ዎዲ ዶኦሬቴያ፤ ሃሣ ፔኤኮ ናዖ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ዔያቶኮ ጎማ ዓቶም ጌይንቴም ዎይቲ ዔያታ ጌኤሽኬቴያ ፆኦሲኮዋ ዼኤፖ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ዓያኖ ጌኤዦ ዛሎና ዎይቲ ጎናዺ ዔርቴቴያ ኬኤዛኔ። ላምዓሲ ኬኤዛ ማሊፆይዳ ፃኣፓ ዓሢ ሃኖ ኪኢቴሎ ናባባ ዓሶኮ ፔቱሞ ናንጋ ዔያቶኮ ኪሪስቶሴና ዓኣ ፔቱማ ጎኔ ማዓንዳጉዲ ዎይቲ ዔያታ ናንጋንዳያ ኮይሳቴያ ኬኤዛኔ።
ዓሳ ኪሪስቶሴና ዓኣ ፔቱሞና ዎይቲ ፔቴይዳ ናንጋኒ ዳንዳዓቴያ ዱማ ዱማ ኮኦኪንሢ ማዓ ሃይሴና ኬኤዚንቴኔ፤ ዬይያ፦ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሳ ፔቴ ዑሢጉዲ ማዓዛ ኪሪስቶሴ ቶኦካሢኬ፤ ሃሣ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሳ ማኣሮ ማዓዛ፥ ኪሪስቶሴ ማኣሮኮ ሄላሢኬ፤ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሳ ማቾጉዲ ማዓዛ፥ ኪሪስቶሴ ዓኒጉዲ ማዔኔ፤ ፃኣፓ ዓሢ፦ ኪሪስቶሴ ዛሎና ፔጋዼ ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፆ ሚርጌና ሄርሺ ሄርሺ ኬኤዛ ዎዶና ኮሺ ዓኣሺንቴ ማሊሢ ኬኤዛኔ፤ ቢያ ባኣዚ ዒ ዛጋሢ ኪሪስቶሴኮ ናሹሞና ፆኦሲም ዒንጎ ባኣዚ ማዒ ዒንጊንቶና ጎሞ ዓሶኮ ዓቶም ጌይፆና ዒዛኮ ኮሹሞ ዒንጊፆና ጌኤሹሞና ካንሢኬ።
ማፃኣፔላ ዱማ ዱማ ዓርቄ ባኮ
ዓይፆ ካሮ (1፡1-2)
ኪሪስቶሴና ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶና (1፡3—3፡21)
ኪሪስቶሴና ጴዻ ዓኪ ናንጊ (4፡1—6፡20)
ጋፒንሢ ሃይሴ (6፡21-24)
1
ፆኦሲ ማሊሢና ዬሱስ ኪሪስቶሴ ማዾም ዳኪንቴያ ማዔ፥ ጳውሎሴፓ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ጉሙርቂንታያ ማዔ፥ ዔፕሶኔይዳ ዓኣ ፆኦሲም ዱማዼዞንሢም፤ 1፡1 ዳኪ. ማዾ 18፡19-21።
ኑ ዓዳሢ ኑኡኮ ፆኦዛሢና ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ኮሹሞ ዒንጊፆና ዎዞና ዒንሢም ማዖም።
ኪሪስቶሴ ዛሎና ጴዻ ዓያና ዓንጆ
ጫሪንጮይዳ ዓያኖ ዓንጆ ዒንጊሢና ኪሪስቶሴ ዛሎና ኑና ዓንጄ፥ ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ዓዶ ማዔ፥ ፆኦዛሢ ጋላቲንቶንጎ። ፆኦሲም ኑ ዱማዼያ ሃሣ ቦሂሳ ባኣዚ ባኣያ ማዒ ዒዛ ቤርታ ኑ ጴዻንዳጉዲ፥ ዓጫ ማዢንቱዋንቴ ኪሪስቶሴ ዛሎና ኑና ዒ ዶኦሬኔ።
ፆኦሲኮ ናሹሞና ዒዛኮ ኮሺ ማሊሢ ማዔም ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ዒዛኮ ኑ ናይ ማዓንዳጉዲ ቤርታዺ ዒ ማሌኔ። ዬያ ዒ ማዼሢ ፔኤኮ ዒ ናሽካ ናዓሢ ዛሎና ጉሪ ኑም ዒንጊንቴ፥ ቦንቺንቴ ዒንጊፃ ጋላቲንታንዳጉዲኬ። ፆኦዛሢኮ ኮሹሞ ዒንጊፆ ሚርጉማፓ ዔቄያና ዒዛኮ ናዓሢ ሱጉፆና ኑ ጎማፓ ጌኤሽኪ፥ ጎሜፓ ማኣሪንቲሢያ ኑ ዴንቄኔ። 1፡7 ቆላ. 1፡14። ፆኦሲ ፔኤኮ ኮሹሞ ዒንጊፆ ፔ ዔራቶና ፔ ማሊፆ ዳልጉሞና ሚርጊሺ ኑም ዒንጌኔ። ሃሣ ዒዚ ፔ ኮሹሞና ኪሪስቶሴ ዛሎና ቤርታዺ ዒ ማሌ ጎይፆና ዒዛኮ ኮዦ ማሊፆኮ ዓኣሺንቴ ባኮ ኑና ዔርዜኔ። 10 ፆኦሲ ማሊፃ ማዾይዳ ፔኤቃንዳሢ ጫሪንጮና ሳዖናይዳ ዓኣ ባካ ቢያ ፔቱሞና ኪሪስቶሴ ቢታንቶ ዴማ ማዓኣናኬ።
11 ቢያ ባኮ ፔ ማሊፆና ማዻ፥ ፆኦዛሢ ማሊፆ ጎይፆ ዒዛ ማሊፆ ጋራ ኑ ማዔሢሮ ሃሢ ኪሪስቶሴ ዛሎና ኑ ዶኦሪንቴኔ። 12 ዬይ ያዺ ማዔሢ ቤርታዺ ኪሪስቶሴይዳ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ኑ ጌሤ ጎይፆና ኑ ዛሎና ፆኦሲም ቦንቾና ጋላታና ማዓንዳጉዲኬ።
13 ዒንሢያ ዒንሢኮ ዻቂንቶ ኮዦ ሃይሶ ማዔ፥ ጎኑሞ ቃኣሎ ዋይዜ ዎዶና ኪሪስቶሴ ዒንሢ ጉሙርቄኔ፤ ዒዚያ ዒንሢም ዒንጋኒ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ማሂ ጌሤ፥ ዓያኖ ዒንሢም ዒንጊፆና ዒንሢኮ ዒዛሮ ማዒፃ ዔርቴኔ። 14 ፆኦሲ ቦንቺንቲ ጋላቲንታንዳጉዲ ዒዚ ፔኤም ማዔዞንሢ ጎሜ ዓይሉሞይዳፓ ኬሲ ዔካንዳያ ሄላንዳኣና ዓያኖ ጌኤዣ ኑም ጊኢጊሾና ባኮ ዔኪሳኒ ዓይሢ ማሂ ዒንጎናያኬ።
ጳውሎሴ ዔፕሶኔ ዓሶም ሺኢቄ ሺኢጲፆ
15 ዬያሮ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴና ዓኣ ዒንሢኮ ጉሙርቂፆና ፆኦሲም ዱማዼዞንሢ ቢያ ዒንሢ ናሽካ ናሹሞና ታ ዋይዚ፥ 16 ታኣኒ ሺኢቃ ዎዶና ቢያ ዒንሢም ማሊ ማሊ ዒንሢ ዛሎሮ ፆኦሲ ጋላቲፆ ሃሺባኣሴ። 17 ቦንቾ ኮይሳ፥ ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ዓዶ ማዔ፥ ፆኦዛሢ ኮሺ ዒንሢ ዔራንዳጉዲ ዔራቶና ዓኣሺንቴ ባኣዚ ዔርዛያ ማዔ፥ ዓያና ዒንሢም ዒንጊንታንዳጉዲ ታ ሺኢቃኔ። 18 ዎዚጉዴ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛም ዒንሢ ዔኤሊንቴቴያ፥ ሃሣ ጌኤዦ ዓሳ ዔካንዳ ቦንቺንቴ ባካ ዎዚጉዲ ዺቤቴያ ዒንሢ ዔራኒ ዒና ዒንሢኮ ቡሊንታንዳጉዲ ጌዒ ታ ሺኢቃኔ። 19 ዬያጉዲ ሃሣ ኑና ኪሪስቶሴ ጉሙርቃዞንሢም ጊኢጊንቴ ዎልቃ ዎዚጉዲ ዶዲ ማዔቴያ ዒንሢ ዔራንዳጉዲ ታ ሺኢቃኔ፤ ዬያ ኑጊዳ ማዻ ፑኡፖ ዎልቆ፥ 20 ፆኦሲ፥ ዓዳሢ ኪሪስቶሴ ሃይባፓ ዔቂሶና ጫሪንጮይዳ ፔኤኮ ሚዛቆ ዛላ ዴይሢፆና ኪሪስቶሴ ዛሎና ዻዌኔ። 1፡20 ዓይኑ. 110፡1። 21 ዒዚ ኪሪስቶሴ ጫሪንጫ፥ ፔኤኮ ሚዛቆ ዛላ ዴይሤሢ ዓይጎ ካኣታቶና ቢታንቶናኮ ዎልቁሞና ጎዳቱሞናኮዋ ዑፃሲኬ፤ ዬያጉዲ ሃያ ዓጫ ሌሊቱዋንቴ ሃጊ ሙካንዳ ዎዶይዳኣ ሱንሢፓ ቢያ ዑሣ ዓኣዼ ቦንቺንታ ሱንሢ ዒዛም ጌሢኬ። 22 ቢያ ባኣዚ ዒዛ ቢታንቶኮ ዴማ ማዓንዳጉዲ ማሄኔ፤ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶና ቢያ ባኣዚኮዋ ዑፃ ማሂ፥ ዶኦሪ ጌሤኔ። 1፡22 ዓይኑ. 8፡6። 23 ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሳ ዒዛ ዑፆ ኩሙሢ ማሃያ ማዓዛ፥ ቢያ ባካ ዒዛና ኩሙሢ ማዓኔ። 1፡23 ቆላ. 1፡18።

1:1 1፡1 ዳኪ. ማዾ 18፡19-21።

1:7 1፡7 ቆላ. 1፡14።

1:20 1፡20 ዓይኑ. 110፡1።

1:22 1፡22 ዓይኑ. 8፡6።

1:23 1፡23 ቆላ. 1፡18።