6
ዓሲ ቢያም ኮሺ ማዾ ማዺሢ
ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዓሲ ዓይጎ ባኣዚ ዻቤቴያ ዒንሢ፥ ዓያናና ማዔ ዓሳ ዬያጉዴ ዓሶ ሼሌዑሞና ጊኢጊሹዋቴ፤ ጋዓንቴ ኔና ዬይ ዻቢሹዋጉዲ ኔና ዔሬ። ዎሊ ሴካና ሃንጋና ማኣዲ ማኣዲ ፔቴይ ባጋሢኮ ዴኤፆ ባሶ ባሶንጎ፤ ዬያይዲ ኪሪስቶሴ ዓይሤ ዎጎ ዒንሢ ኩንሣያ ማዓንዳኔ። * 6፡2 ዒንሢ ኩንሣያ ማዓንዳኔ፦ ጋዓዞ ፔቴ ፔቴ ሚናኣ ማፃኣፓ «ኩንሡዋቴ» ጋዓኔ። ዖናታቴያ ሃንጎዋቶይዳፓ ዱማዻ ባኣዚ ባኣያታንቴ፦ «ታኣኒ ሃንጎ ዓሶፓ ባሼኬ» ጌይ ማላቶ ፔና ጌሻኔ። ፔቴ ፔቴ ዓሳ ፔ ማዾ ዛጊ ዔሮንጎ፤ ዬካፓ ፔኤሲ ሃንጎዋቶሲና ዎላ ሄካሲፆ ሃሺ ፔ ማዾና ሌሊ ሄርሺንታንዳ ባኣዚ ዴንቃንዳኔ። ዓይጎሮ ጌዔቴ ፔቴ ፔቴሢ ፔ ኬዶ ኬዳንዳያ ኮይሳሢሮኬ።
ፆኦሲ ቃኣሎ ዔሪፆይዳ ዓኣሢ ዔርዛሢና ዎላ ኮሺ ማዔ ባኮ ዞርቲ ዔካያ ማዖንጎ።
ዒንሢ ዒንሢ ጌሺፖቴ፤ ፆኦሲ ዓማሊንታያቱዋሴ። ዓሲ ፔ ማዾማ ዔካኔ። ፔ ሱኡኮ ማሊፆ ባኮ ማዻ ዓሲ ፔ ሱኡኮ ማሊፆይዳፓ ሃይቢ ዴንቃንዳኔ፤ ዓያና ዎዛሳኒ ማዻ ዓሢ ዓያናይዳፓ ናንጊና ናንጊ ዴንቃንዳኔ። ኑ ማዾ ሃሺባኣቶ ኮይሳ ዎዶማና ኑ ማዼሢኮ ዓኣፖ ኑ ዔካንዳሢሮ ኮሺ ማዾ ማዺሢ ኑ ቤልፃዺባኣቴ ቃራኬ። 10 ኑ ማዻንዳ ዎዴ ዴንቄቴ ዓሲም ቢያ ሃሣ ባሼና ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶም ኮሺ ማዾ ኑ ማዾም።
ጋፒንሢ ዞሮና ሳራሥሢና
11 ሃያ ዎማይዲ ታ ኩቻ ዓንዲርሲ ታ ዒንሢም ፃኣፔቴ ሂንዳ ዛጉዋቴ፤ 12 ዒንሢ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂንታንዳጉዲ ዎልቄና ዓይሣዞንሢ ዙልካ ጴዻ ባኣዚና ሄርሺንታዞንሢኬ፤ ዬያ ዔያታ ማዻሢ ኪሪስቶሴኮ ሃይቦና ሜታሢ ዛሎ ኬኤዛያ ማዔቴ ዳውሲንታንዳሢሮኬ። 13 ዔያታ ዒንሢ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂሾና ሄርሺንታኒ ማዓንዳኣፓዓቴም ዔያታ ቲቂንቴ ዓሳ ፔ ቶኦኪና ዎጋ ዓይሣ ጎይፆ ኩንሣያቱዋሴ። 14 ታኣኒ ዓጮኮ ፑርቶ ማዻፓ ዱማዺ፥ ዓጮኮ ፑርቶ ማዻ ታጊዳፓ ዱማዺ ኪሪስቶሴና ዎላ ሃይቄ ሃይቦይዳፓ ዓታዛ ሜሌ ታ ሄርሺንታ ባኣዚ ባኣሴ። 15 ዓቲንቴ ቤርቲ ቲቂንቴቴያ ሃሼቴያ ማኣዳ ባኣዚ ባኣሴ፤ ማኣዳሢ ዓኪ ማዢንቲ ማዒሢኬ። 16 ሃኖ ዓይሢፆ ጎይፆ ዓኣዻ ፆኦሲ ዴሮም ቢያ ኮሹሞና ማኣሪሢና ማዖንጎ።
17 ታኣኮ ዑፆይዳ ዓኣ ጳዺንቶ ዲኢዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ታ ዓይሌ ማዔሢ ዔርዛያታሢሮ ሃይፓ ሴካ ዖኦኒያ ታና ሜታሶፓ።
18 ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ኮሹሞ ዒንጊፃ ዒንሢ ዓያኖና ዎላ ማዖም፤ ዓኣሜን።

*6:2 6፡2 ዒንሢ ኩንሣያ ማዓንዳኔ፦ ጋዓዞ ፔቴ ፔቴ ሚናኣ ማፃኣፓ «ኩንሡዋቴ» ጋዓኔ።