ዔብሬ ዓሶም ዳኪንቴ ኪኢቶ''
ዓይፆ ካሮ''
ሓይ ኪኢታ'' ዔብሬ ዓሶም ፃኣፒንቴሢ' ሚርጌ ዓሳ ዒፂ ማካያ ማዔም ፔኤኮ ጉሙርቂፆ ሃሻ''ኒ ዑኬ፥ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶምኬ፤ ሃኖ' ኪኢቶ'' ፃኣፔ ዓሢ' ፆኦሲ ፔኑሞ ጎናሲ ፔጌና ዻዌሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴና ማዒፆ ዓማኔ ዔብሬ ዓሶም ዻዊ፥ ዔያታ ጉሙርቂፆና ዶዳንዳጉዲ ዔያቶ ዞራኔ፤ ዬያ ዒ ዞራ ዎዶ''ና ሃይሦ ጎኑሞ ባኣዚ'' ዔርዛኒ ኮዔኔ፤ ዬንሢያ፦
1. ሜታዼ ሜቶ'' ዛሎ''ና ፆኦሲ፥ ዓዳሢም ጎኔና ዓይሢንታያ ማዔ ኪሪስቶሴ ናንጊና ናንጋ ፆኦሲ ናይኬ፤ ዒዚ ፆኦሲ ናይ ማዒፆና ሚናኣ ጫኣቃሢ ማፃኣፓ ዓኣ፥ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶይዳፓ፥ ፆኦሲ ኪኢታንቾይዳፓ ሃሣ ሙሴይዳፓኣ ሚርጌና ባሻያኬ።
2. ዬሱሴ ሚናኣ ጫኣቃሢ ማፃኣፖይዳ ዓኣ ቄኤሳፓ ሚርጌና ባሻያ ናንጊና ናንጋ ቄኤሴ ማዒፆ ፆኦሲ ፔ ቶኦኪና ኬኤዜኔ።
3. ዬሱሴ ዛሎ''ና ፆኦሲ ጉሙርቃ ዓሲ ጎሜይዳፓ፥ ዒጊቹሞና ሃይቢናይዳፓ ዻቃንዳኔ፤ ዬሱሴ ቄኤሶኮ ጉቤ ዑሢ ማዔሢሮ ዔብሬ ዓሶ ካኣዦ ዳምቦ ጎይፆና ቆልሞ ሹኪ ዒንጊፃ ዻቂንቶኮ ሺቢ ማዒ ዓኣያታንቴ ዒዛና ጎናዺ ዔርቴኔ፤ ጋዓያኬ።
ሃኖ' ኪኢቶ'' ፃኣፔ ዓሢ' ዒስራዔኤሌ ዓሶ ዛሎ'' ኬኤዚንታ ሃይሶናኣ ዔያቶ ባኣካ''ፓ ዔርቴ ዓሶኮ ጉሙርቂፆ ኮኦኪንሢ ማሂ (ዓይ. 11ይዳ) ናባባ ዓሳ ፔኤኮ ጉሙርቂፆና ዶዳንዳጉዲ ዞራኔ፤ ዬያጉዲ ሃሣ ዓይ. 12ይዳ ናባባ ዓሳ ዬሱሴ ኮሺ'' ዛጊ፥ ፔኤኮ ጉሙርቂፆና ዶዳንዳጉዲና ዎዚ ዔያቶ ሜቶንታ ዋኣዪሢንታ ሄሌ''ቴያ ጊቢ'' ዳንዳዓንዳጉዲ ዞራኔ፤ ጋፒንፆይዳ ዞሮና ላቲ''ሢ ባኣዚ''ና ኬኤዚ ጋፒሴኔ።
ማፃኣፔላ ዱማ ዱማ ዓርቄ ባኮ
ዓይሢ ካራ፡ ፆኦሲ ፔኑሞ ኪሪስቶሴና ፔጋሲ ዻዌሢ ዛሎ'' 1፥1-3
ኪሪስቶሴኮ ፆኦሲ ኪኢታንቾይዳፓ ባሼ ማዒፆ 1፥4—2፥18
ኪሪስቶሴኮ ሙሴና ዒያሱናይዳፓ ባሼ ማዒፆ 3፥1—4፥13
ኪሪስቶሴኮ ቄኤሶይዳፓ ቢያ ዑሣ ማዒፆ 4፥14—7፥28
ፆኦሲ ፔ ዓሶና ጫኣቄ ጫኣቁማፓ ኪሪስቶሴኮ ባሼ ማዒፆ 8፥1—9፥28
ፆኦሲም ሺኢሺ ዒንጎ ዒንጊፆይዳፓ ኪሪስቶሴኮ ባሼ ማዒፆ 10፥1-39
ጉሙርቂፆና ቤርታዼ ዓሶ ዛሎ'' 11፥1—12፥29
ፆኦሲ ዎዛሲሢ ዛላ 13፥1-19
ሺኢጲሢ ሺኢቆናያ 13፥20-21
ጋፒንሢ ሃይሴ 13፥22-25
1
ፆኦሲ ፔ ናዓሢ ዛሎ''ና ኬኤዜሢ
ፆኦሲ ሚና ዱማ ዱማ ጎይሢና፥ ፔ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶ ዛሎ''ና፥ ኑ ዓዶንሢም ሚርጌ ዎዴ ኬኤዜኔ፤ ሓሢ ጋዓንቴ ሃኖ'' ጋፒንፆ ዎዶ''ና ቢያ ባኮ ዒዛም ዒ ማሄ፥ ፔ ናዓሢ ዛሎ''ና ኑም ኬኤዜኔ፤ ዓጫ'' ቢያ ማዢንቴሢ ዒዛናኬ። ዒዚ ፆኦሲ ቦንቾኮ ማላታ ሃሣ ዒዛኮ ዓኣ ዖኑማኣ ፆኦሲና ዎላ'' ፔቴ'' ማዓያኬ፤ ጊንሣ ሃሣ ቢታንታ ዓኣ ቃኣሎ''ና ሳዖንታ ዓኣ ባኮ ቢያ ፔቴ''ይዳ ዒ ዓርቄያኬ፤ ዓሶኮዋ ዒ ጎሞ ጌኤሼስካፓ ጫሪንጮይዳ ዼኤፖ ፆኦዛሢኮ ሚዛቆ ዛላ'' ዴዔኔ።
ፆኦሲ ናዓሢኮ ኪኢታንቾይዳፓ ባሼ ማዒፆ
ዒዛም ጌሢንቴ ሱ'ንፃ ኪኢታንቾ ሱ'ንፆይዳፓ ባሼ ማዔ ጎይፆና ፆኦሲኮ ናዓሢ ኪኢታንቾይዳፓ ቢያ ባሻያኬ። ዎይቲ ጌዔቴ ፆኦሲ ኪኢታንቾ ባኣካ''ፓ፦
«ኔኤኒ ታኣኮ ናዓሢኬ፤ ታ ኔኤኮ ሃኖ'' ዓዶ ማዔኔ።»
ሃሣ ጊንሣ፦
«ታ ዒዛኮ ዓዶ ማዓንዳኔ፤ ዒ ታኣኮ ናኣዚ'' ማዓንዳኔ»
ጌዔይ ፔቴ''ታዖ ባኣሴ። ዓይኑ. 2፥7፤ 2ሳሙ. 7፥14፤ 1ፆኦሲ. ዓሃኬ 17፥13። ፆኦሲ ፔኤኮ ቶይዶ'' ናዓሢ ዓጮ'' ዳካኣና፦
«ፆኦሲ ኪኢታንቻ ቢያ ዒዛም ዚጎንጎ» ጌዔኔ። ላሚ. ዎማ 32፥43።
ኪኢታንቾ ዛሎ'' ጋዓንቴ፦
«ኪኢታንቾ ዢባሬ፥
ዒዛም ማዻ ዓሶዋ ታሚ ሎስቶ ታ ማሃንዳኔ» ጌዔኔ። ዓይኑ. 104፥4።
ፔ ናዓሢ ዛሎ'' ጋዓንቴ፦
«ፆኦሲዮ! ኔኤኮ ካኣቱሞ ዖይታ'' ናንጊና ባይቁዋዖ ናንጋንዳኔ፤
ኔኤኮ ካኣቱሞ ፂሉ''ሞና ኔ ዔኪ ዓኣዻንዳኔ፤
ፂሉ''ሞ ኔ ናሽኪ ፑርቱሞ ኔ ዒፄኔ፤
ዬያሮ ፆኦሲ፥ ኔ ፆኦዛሢ ኔና ዶኦሬኔ፤
ኔኤኮ ላጎይዳፓ ባሼ ዎዛ ዺቢሺ ኔኤም ዒዚ ዒንጌኔ» ጌዔኔ። ዓይኑ. 45፥6-7።
10 ዬያጉዲ ሃሣ፦
«ጎዳሢዮ! ኔኤኒ ቤርታ ሳዖ ማዤኔ፤
ጫሪንጮዋ ኔ ኩቻ ኔ ማዤያኬ።
11 ዬያታ ቢያ ባይቃንዳኔ፤
ኔኤኒ ጋዓንቴ ናንጊና ናንጋንዳኔ፤
ዔያታ ዓፒላጉዲ ጪንቃንዳኔ።
12 ሃሣ ኔ ዔያቶ ዼኤፒ ኮኦቴጉዲ ጳንጫንዳኔ፤
ዓፒላጉዲ ዔያታ ላኣሚንታንዳኔ፤
ኔኤኒ ጋዓንቴ ቢያ ዎዴ ኔናኬ፤
ፔቴ''ታዖ ኔ ጋርቹዋያኬ» ጋዓኔ። ዓይኑ. 102፥25-27።
13 ፆኦሲ ፔኤኮ ኪኢታንቾ ባኣካ''ፓ፦
«ኔ ሞርኮ ታ ኔና ባሺሳንዳያ ሄላ''ንዳኣና
ታኣኮ ሚዛቆ ዛላ'' ዴዔ» ጌዔያ ፔቴ''ታዖ ባኣሴ። ዓይኑ. 110፥1።
14 ዓካሪ ኪኢታንቻ ዻቃዞንሢ ማኣዳ''ኒ ፆኦሲፓ ዳኪንቲ ማዻ፥ ዓያኖቱዋዓዳ?

1:5 ዓይኑ. 2፥7፤ 2ሳሙ. 7፥14፤ 1ፆኦሲ. ዓሃኬ 17፥13።

1:6 ላሚ. ዎማ 32፥43።

1:7 ዓይኑ. 104፥4።

1:9 ዓይኑ. 45፥6-7።

1:12 ዓይኑ. 102፥25-27።

1:13 ዓይኑ. 110፥1።