ዔብሬ ዓሶም ዳኪንቴ ኪኢቶ
ዓይፆ ካሮ
ሃይ ኪኢታ ዔብሬ ዓሶም ፃኣፒንቴሢ ሚርጌ ዓሳ ዒፂ ማካያ ማዔም ፔኤኮ ጉሙርቂፆ ሃሻኒ ዑኬ፥ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶምኬ፤ ሃኖ ኪኢቶ ፃኣፔ ዓሢ ፆኦሲ ፔኑሞ ጎናሲ ፔጌና ዻዌሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴና ማዒፆ ዓማኔ ዔብሬ ዓሶም ዻዊ፥ ዔያታ ጉሙርቂፆና ዶዳንዳጉዲ ዔያቶ ዞራኔ፤ ዬያ ዒ ዞራ ዎዶና ሃይሦ ጎኑሞ ባኣዚ ዔርዛኒ ኮዔኔ፤ ዬንሢያ፦
1. ሜታዼ ሜቶ ዛሎና ፆኦሲ፥ ዓዳሢም ጎኔና ዓይሢንታያ ማዔ ኪሪስቶሴ ናንጊና ናንጋ ፆኦሲ ናይኬ፤ ዒዚ ፆኦሲ ናይ ማዒፆና ሚናኣ ጫኣቃሢ ማፃኣፓ ዓኣ፥ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶይዳፓ፥ ፆኦሲ ኪኢታንቾይዳፓ ሃሣ ሙሴይዳፓኣ ሚርጌና ባሻያኬ።
2. ዬሱሴ ሚናኣ ጫኣቃሢ ማፃኣፖይዳ ዓኣ ቄኤሳፓ ሚርጌና ባሻያ ናንጊና ናንጋ ቄኤሴ ማዒፆ ፆኦሲ ፔ ቶኦኪና ኬኤዜኔ።
3. ዬሱሴ ዛሎና ፆኦሲ ጉሙርቃ ዓሲ ጎሜይዳፓ፥ ዒጊቹሞና ሃይቢናይዳፓ ዻቃንዳኔ፤ ዬሱሴ ቄኤሶኮ ጉቤ ዑሢ ማዔሢሮ ዔብሬ ዓሶ ካኣዦ ዳምቦ ጎይፆና ቆልሞ ሹኪ ዒንጊፃ ዻቂንቶኮ ሺቢ ማዒ ዓኣያታንቴ ዒዛና ጎናዺ ዔርቴኔ፤ ጋዓያኬ።
ሃኖ ኪኢቶ ፃኣፔ ዓሢ ዒስራዔኤሌ ዓሶ ዛሎ ኬኤዚንታ ሃይሶናኣ ዔያቶ ባኣካፓ ዔርቴ ዓሶኮ ጉሙርቂፆ ኮኦኪንሢ ማሂ (ዓይ. 11ይዳ) ናባባ ዓሳ ፔኤኮ ጉሙርቂፆና ዶዳንዳጉዲ ዞራኔ፤ ዬያጉዲ ሃሣ ዓይ. 12ይዳ ናባባ ዓሳ ዬሱሴ ኮሺ ዛጊ፥ ፔኤኮ ጉሙርቂፆና ዶዳንዳጉዲና ዎዚ ዔያቶ ሜቶንታ ዋኣዪሢንታ ሄሌቴያ ጊቢ ዳንዳዓንዳጉዲ ዞራኔ፤ ጋፒንፆይዳ ዞሮና ላቲሢ ባኣዚና ኬኤዚ ጋፒሴኔ።
ማፃኣፔላ ዱማ ዱማ ዓርቄ ባኮ
ዓይሢ ካራ ፆኦሲ ፔኑሞ ኪሪስቶሴና ፔጋሲ ዻዌሢ ዛሎ (1፡1-3)
ኪሪስቶሴኮ ፆኦሲ ኪኢታንቾይዳፓ ባሼ ማዒፆ (1፡4—2፡18)
ኪሪስቶሴኮ ሙሴና ዒያሱናይዳፓ ባሼ ማዒፆ (3፡1—4፡13)
ኪሪስቶሴኮ ቄኤሶይዳፓ ቢያ ዑሣ ማዒፆ (4፡14—7፡28)
ፆኦሲ ፔ ዓሶና ጫኣቄ ጫኣቁማፓ ኪሪስቶሴኮ ባሼ ማዒፆ (8፡1—9፡28)
ፆኦሲም ሺኢሺ ዒንጎ ዒንጊፆይዳፓ ኪሪስቶሴኮ ባሼ ማዒፆ (10፡1-39)
ጉሙርቂፆና ቤርታዼ ዓሶ ዛሎ (11፡1—12፡29)
ፆኦሲ ዎዛሲሢ ዛላ (13፡1-19)
ሺኢጲሢ ሺኢቆናያ (13፡20-21)
ጋፒንሢ ሃይሴ (13፡22-25)
1
ፆኦሲ ፔ ናዓሢ ዛሎና ኬኤዜሢ
ፆኦሲ ሚና ዱማ ዱማ ጎይሢና፥ ፔ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶ ዛሎና፥ ኑ ዓዶንሢም ሚርጌ ዎዴ ኬኤዜኔ፤ ሃሢ ጋዓንቴ ሃኖ ጋፒንፆ ዎዶና ቢያ ባኮ ዒዛም ዒ ማሄ፥ ፔ ናዓሢ ዛሎና ኑም ኬኤዜኔ፤ ዓጫ ቢያ ማዢንቴሢ ዒዛናኬ። ዒዚ ፆኦሲ ቦንቾኮ ማላታ ሃሣ ዒዛኮ ዓኣ ዖኑማኣ ፆኦሲና ዎላ ፔቴ ማዓያኬ፤ ጊንሣ ሃሣ ቢታንታ ዓኣ ቃኣሎና ሳዖንታ ዓኣ ባኮ ቢያ ፔቴይዳ ዒ ዓርቄያኬ፤ ዓሶኮዋ ዒ ጎሞ ጌኤሼስካፓ ጫሪንጮይዳ ዼኤፖ ፆኦዛሢኮ ሚዛቆ ዛላ ዴዔኔ።
ፆኦሲ ናዓሢኮ ኪኢታንቾይዳፓ ባሼ ማዒፆ
ዒዛም ጌሢንቴ ሱንፃ ኪኢታንቾ ሱንፆይዳፓ ባሼ ማዔ ጎይፆና ፆኦሲኮ ናዓሢ ኪኢታንቾይዳፓ ቢያ ባሻያኬ። ዎይቲ ጌዔቴ ፆኦሲ ኪኢታንቾ ባኣካፓ፦
«ኔኤኒ ታኣኮ ናዓሢኬ፤ ታ ኔኤኮ ሃኖ ዓዶ ማዔኔ።»
ሃሣ ጊንሣ፦
«ታ ዒዛኮ ዓዶ ማዓንዳኔ፤ ዒ ታኣኮ ናኣዚ ማዓንዳኔ»
ጌዔይ ፔቴታዖ ባኣሴ። 1፡5 ዓይኑ. 2፡7፤ 2ሳሙ. 7፡14፤ 1ፆኦሲ. ዓሃኬ 17፡13። ፆኦሲ ፔኤኮ ቶይዶ ናዓሢ ዓጮ ዳካኣና፦
«ፆኦሲ ኪኢታንቻ ቢያ ዒዛም ዚጎንጎ» ጌዔኔ። 1፡6 ላሚ. ዎማ 32፡43።
ኪኢታንቾ ዛሎ ጋዓንቴ፦
«ኪኢታንቾ ዢባሬ፥
ዒዛም ማዻ ዓሶዋ ታሚ ሎስቶ ታ ማሃንዳኔ» ጌዔኔ። 1፡7 ዓይኑ. 104፡4።
ፔ ናዓሢ ዛሎ ጋዓንቴ፦
«ፆኦሲዮ! ኔኤኮ ካኣቱሞ ዖይታ ናንጊና ባይቁዋዖ ናንጋንዳኔ፤
ኔኤኮ ካኣቱሞ ፂሉሞና ኔ ዔኪ ዓኣዻንዳኔ፤
ፂሉሞ ኔ ናሽኪ ፑርቱሞ ኔ ዒፄኔ፤
ዬያሮ ፆኦሲ፥ ኔ ፆኦዛሢ ኔና ዶኦሬኔ፤
ኔኤኮ ላጎይዳፓ ባሼ ዎዛ ዺቢሺ ኔኤም ዒዚ ዒንጌኔ» ጌዔኔ። 1፡9 ዓይኑ. 45፡6-7።
10 ዬያጉዲ ሃሣ፦
«ጎዳሢዮ! ኔኤኒ ቤርታ ሳዖ ማዤኔ፤
ጫሪንጮዋ ኔ ኩቻ ኔ ማዤያኬ።
11 ዬያታ ቢያ ባይቃንዳኔ፤
ኔኤኒ ጋዓንቴ ናንጊና ናንጋንዳኔ፤
ዔያታ ዓፒላጉዲ ጪንቃንዳኔ።
12 ሃሣ ኔ ዔያቶ ዼኤፒ ኮኦቴጉዲ ጳንጫንዳኔ፤
ዓፒላጉዲ ዔያታ ላኣሚንታንዳኔ፤
ኔኤኒ ጋዓንቴ ቢያ ዎዴ ኔናኬ፤
ፔቴታዖ ኔ ጋርቹዋያኬ» ጋዓኔ። 1፡12 ዓይኑ. 102፡25-27።
13 ፆኦሲ ፔኤኮ ኪኢታንቾ ባኣካፓ፦
«ኔ ሞርኮ ታ ኔና ባሺሳንዳያ ሄላንዳኣና
ታኣኮ ሚዛቆ ዛላ ዴዔ» ጌዔያ ፔቴታዖ ባኣሴ። 1፡13 ዓይኑ. 110፡1።
14 ዓካሪ ኪኢታንቻ ዻቃዞንሢ ማኣዳኒ ፆኦሲፓ ዳኪንቲ ማዻ፥ ዓያኖቱዋዓዳ?

1:5 1፡5 ዓይኑ. 2፡7፤ 2ሳሙ. 7፡14፤ 1ፆኦሲ. ዓሃኬ 17፡13።

1:6 1፡6 ላሚ. ዎማ 32፡43።

1:7 1፡7 ዓይኑ. 104፡4።

1:9 1፡9 ዓይኑ. 45፡6-7።

1:12 1፡12 ዓይኑ. 102፡25-27።

1:13 1፡13 ዓይኑ. 110፡1።