ፆኦሲ ማዾም ዳኪንቴ ጳውሎሴ ኪኢቶ
ፒልሞናም
ዓይፆ ካሮ
ፒልሞና ጎዖሢ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ፥ ዔርቴ ዓሲ ማዔያ ቆላሲያሴ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሲኬ ጌይንታኔ፤ ፒልሞናኮ ዓናሲሞሴ ጌይንታ ዓይሌስኬይ ዓኣኔ፤ ዬይ ዓይላሢ ዒዛ ዎይሣ ፒልሞና ማኣራፓ ቤቲ ዴንዳዖ ቱኡዞ ማኣራ ዓኣ ጳውሎሴና ካኣሜም ጳውሎሴ ዒዛ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃንዳጉዲ ማሄኔ።
ጳውሎሴ ፒልሞናም ፃኣፔ ኪኢታ፦ ፒልሞና ዒዛ ባንሢ ማዓኒ ኮዓ፥ ዒዛኮ ዓይላሢና ዎላ ቡካንዳጉዲ ዞራያኬ፤ ቃሲ ሃሣ ዓናሲሞሴ ኪሪስቶሴ ጉሙርቄያ ማዔሢሮ ሃካፓ ሴካ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሲ ማሂ ዔካንዳኣፓዓቴም ዓይሌ ማሂ ዛጉዋጉዲ ዒዛ ዞራኔ።
ማፃኣፔላ ዱማ ዱማ ዓርቄ ባኮ
ዓይፆ ካሮ 1-3
ጳውሎሴኮ ፒልሞና ዛሎ ጋላቶና ሺኢጲፆና 4-7
ጳውሎሴ ዓናሲሞሴ ዛሎ ፒልሞና ሺኢቄሢ 8-22
ጋፒንሢ ሃይሴ 23-25
1
ኪሪስቶሴ ዛሎሮ ቱኡቲ ዓኣ ጳውሎሴና ዒሻሢ ፂሞቴዎሴናይዳፓ፦
ኑኡና ዎላ ማዻያ ማዔ፥ ናሽኪንታ ዒሻሢ፥ ፒልሞናም፤ ኔ ማኣሮይዳ ቡካ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶም፤ ኑ ሚሼሎ ዓፒቢያም፤ ዬያጉዲ ሃሣ ኑኡና ዎላ ኪሪስቶሴ ዛሎሮ ፖኦሊሴ ማዔ፥ ዓርኪጶሴም፤ 2 ቆላ. 4፡17።
ኑ ዓዳሢ፥ ፆኦዛሢዳፓ ሃሣ ኑ ጎዳሢ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴይዳፓ ማዔ ኮሹሞ ዒንጊፃ ዒንሢም ማዖንጎ።
ፒልሞናኮ ዓሶ ናሽኪፆና ጉሙርቂፆና
ታ ቢያ ዎዴ ኔኤም ሺኢቃኣና ታ ጎዳሢ ታ ጋላታኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ፆኦሲም ዱማዼ ዓሶ ኔ ናሽካሢና ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ኔ ጉሙርቃሢ ታ ዋይዜሢሮኬ። ኑኡኒ ኪሪስቶሴሮ ማዔሢሮ ኑኡኮ ዓኣ ኮዦ ባኮ ቢያ ኔ ዔራንዳጉዲ ኔኤኮ ጉሙርቂፆ ሜሌ ዓሲም ኔ ዻዊሢና ዶዳንዳጉዲ ታኣኒ ፆኦሲ ሺኢቃኔ። ዒሻሢዮ! ኔ ዛሎና ፆኦሲ ዓሶኮ ዒና ሃውሻሢሮ ኔኤኮ ናሹማ ዼኤፒ ዎዛና ዶዱሞዋ ታኣም ዒንጌኔ።
ጳውሎሴኮ ዓናሲሞሴ ዛሎ ፒልሞና ዖኦጪፆ
ዬያሮ ኔኤኒ ማዻንዳጉዲ ኮይሳ ባኮ ማዻንዳጉዲ ኪሪስቶሴና ጫርቂ ታ ኔና ዓይሣንዳያታዖ፥ ኔና ዓይሢፆይዳፓ ናሹሞና ታ ኔና ሺኢቃኔ፤ ታኣኒ ኪሪስቶሴ ዛሎ ጌስታያና ሃሢ ዒዛ ዛሎ ቱኡቲ ዓኣ፥ ታኣኒ ጳውሎሴ፥ 10 ቱኡዞ ማኣራ ዓኣዖ ዓያናና ታ ሾዔ ዓናሲሞሴ ዛሎኬ ታ ኔና ሺኢቃሢ፤ 10 ቆላ. 4፡9። 11 ዓናሲሞሴ ሃያኮ ቤርታ ኔና ማኣዱዋያኬ፤ ሃሢ ጋዓንቴ ኔናንታ ታናንታም ማኣዳያ ማዔኔ፤
12 ሃኣዛጌ፤ ዒዛ ኔ ባንሢ ማሂ ታ ዳኬኔ፤ ታኣኮ ዒ ሼምፓሢታንቴኬ ታ ኔኤም ዒዛ ዳኬሢ። 13 ኮዦ ሃይሶ ዛሎና ታ ሃካ ቱኡቲ ዓኣንቴ ኔጉዲ ማዒ ዒዚ ታኣም ማዻኒ ታኣና ዎላ ዓኣቴ ኮሺታንቴኬ፤ 14 ጋዓንቴ ኔ ታኣም ማዻ ኮዦ ማዻ ዎልቄናቱዋንቴ ናሹሞና ኔ ማዻያ ማዓንዳጉዲ ኔና ዖኦጩዋዖ ዓይጎ ባኣዚያ ማዻኒ ታ ኮይባኣሴ።
15 ዓናሲሞሴ ሃይማ ሄላንዳኣና ዻካ ዎዴ ኔጊዳፓ ዱማዼሢ ጊንሣ ኔ ዒዛ ዔኬም ጎዖንቴ ሃይፓ ሴካ ቢያ ዎዴ ኔኤና ናንጋንዳጉዲ ናንዳኔ። 16 ዓካሪ ሃይፓ ሴካ ዒ ኔኤና ዎላ ናንጋንዳሢ ካራሚ ማዒቱዋንቴ ካራሚፓ ዑሣ፥ ናሽኪንታ ጌርሲጉዲ ማዒኬ፤ ዒዛ ታ ናሽካያ ታኣኮ ጌርሲኬ፤ ማዔቴያ ዒዚ ማዾና ኔና ማኣዳንዳሢሮና ኪሪስቶሴ ሱንፆና ጌርሲ ኔኤኮ ማዔሢሮ ኔኤኮ ባሼ ዒ ናሽኪንታ ላጌ ማዓንዳኔ።
17 ኔ ታና ኪሪስቶሴ ዛሎና ላጌ ማሂ ዛጋያታቴ ሃሢ ኔ ታና ቦንቺ ዔካሢጉዲ ዒዛኣ ዔኬ። 18 ዒ ኔኤም ዻቤ ባኣዚና ባይዜ ባኣዚ ኔኤኮ ዓኣቴ ዒዛ ጋሎ ታ ዑፃ ማሄ፤ 19 ታኣኒ፥ ጳውሎሴ፦ «ዒዛኮ ጋሎ ጪጋንዳኔ» ጌዒ ታ ኩቻ ታ ፃኣፔኔ። ኔኤኒያ ኔ ቶኦኪና ታኣሮ ማዔሢ ታ ኔኤም ኬኤዛንዳያ ኮይሱዋሴ። 20 ዓካሪ ታ ዒሻሢዮ! ታ ኮዓ ባኮ ኔ ታኣም ማዻንዳጉዲ ታ ኮዓኔ፤ ሃዳራ ኪሪስቶሴሮ ጌዒ ታኣኮ ዒኖ ሃውሺሴ።
21 ሃያ ታ ኔኤም ፃኣፔሢ ኔ ታኣም ዋይዛንዳሢ ጉሙርቂሢናኬ፤ ታ ኔኤም ጋዓሢዳፓ ዑሣ ኔ ታኣም ማዻንዳሢያ ታ ዔራኔ። 22 ፆኦሲ ዒንሢኮ ሺኢጲፆ ዋይዚ፥ ታኣኒ ዒንሢ ኮይላ ሙካንዳጉዲ ታና ማሃንዳኔ ጌይ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ታ ጌሣሢሮ ታኣኒ ሃውሻንዳ ማኣሪ ታኣም ኮዔ።
ጋፒንፆ ሳራሢፆ
23 ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎሮ ታኣና ዎላ ቱኡቲ ዓኣ፥ ዔጳፒራ «ኮሺዳ?» ዒንሢ ጋዓኔ፤ 23 ቆላ. 1፡7፤ 4፡12። 24 ዬያጉዲ ታኣና ዎላ ማዻ ማርቆሴ፥ ዓሪስፂሮኮሴ፥ ዴማሴንታ ሉቃሴንታ ዒንሢ «ኮሺዳ?» ጋዓኔ። 24 ዳኪ. ማዾ 12፡12፤25፤ 13፡13፤ 15፡37-39፤ 19፡29፤ 27፡2፤ ቆላ. 4፡10፤14፤ 2ፂሞ. 4፡10፤11።
25 ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ኮሹሞ ዒንጊፃ ዒንሢ ቢያሢም ማዖንጎ።

1:2 2 ቆላ. 4፡17።

1:10 10 ቆላ. 4፡9።

1:23 23 ቆላ. 1፡7፤ 4፡12።

1:24 24 ዳኪ. ማዾ 12፡12፤25፤ 13፡13፤ 15፡37-39፤ 19፡29፤ 27፡2፤ ቆላ. 4፡10፤14፤ 2ፂሞ. 4፡10፤11።