13
ፆኦሲ ዎዛሳ ጎይሢ
ቢያ ዎዴ ዎሊኮ ጌርሲ ሃሣ ጌሮጉዲ ናሽኪንቱዋቴ፤ ሾኦቺ ሾኦቺንሢ ዔኪሢ ዋሊፖቴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዬያጉዲ ሾኦቺ ሾኦቺንሣ ዓሳ ዔሩዋዖ ፆኦሲ ኪኢታንቾ ሾኦቺንሢ ዔኬኔ። 13፡2 ማዢ. ማፃ 18፡1-8፤ 19፡1-3። ቱኡዞ ማኣራ ቱኡቴ ዓሶና ዎላ ዒንሢያ ቱኡቴ ዓሲ ማዒ ዔያቶም ማሉዋቴ፤ ሃሣ ዔያቶና ዎላ ሜታዻያ ማዒ ሜታሢዳ ዓኣ ዓሶም ማሉዋቴ።
ላኣሊ ዔኪ ዎላ ናንጎ ናንጎ ቢያሢ ቦንቻያ ማዖንጎ፤ ዓኒና ማቾና ዎሊ ጉሙርቁዋያ ማዒ፥ ዎሊ ዔኪ ናንጎ ናንጎ ዒኢሶፓ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ፆኦሲ ዞኦስካ ኮኦማ ፑርቶ ሱኡኮና ዓኣ ዓሶንታ ዓኒ ሃሣ ማቾ ማዒባኣ ዓሶና ላሃ ዓሶዋ ፑርታና ዎጋንዳሢሮኬ።
ሚኢሼ ፔቶ ናሽኪሢ ሃሹዋቴ፤ ዒንሢኮ ዓኣ ባኮና ዎዛዺ ናንጉዋቴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ፆኦሲ፦
«ማሊ ታ ኔና ኬኤራዓኬ፤ ሃሻዓኬ» ጌዔኔ። 13፡5 ላሚ. ዎማ 31፡6፤ 8፤ ዒያ. 1፡5።
ዬያሮ ጉሙርቂ፦
«ጎዳ ታና ማኣዳሢኬ፥ ታ ዒጊጫዓ፤
ዓሲ ታና ዓይጎ ዎኦታንዳይ?» ኑ ጋዓኔ። 13፡6 ዓይኑ. 118፡6።
ቤርታ ዒንሢም ፆኦሲ ቃኣሎ ኬኤዜ፥ ዓርና ማዔ ዓሶ ዋሊፖቴ፤ ዔያቶኮ ናንጎና ዔያታ ማዼ ማዾኮ ዓኣፖ ጶቂሢ ሃሣ ዔያታ ጉሙርቄ ጎይፆ ጉሙርቁዋቴ። ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዚጊኖዋ ሃኖዋ ሃጋ ናንጊና ዓኣ ጎይፆማኬ፤ ላኣሚንቱዋሴ። ዱማ ዱማ ዔርቲባኣ ዔርዞ ዔርዚሢና ዲዒንቲ ዔውቲፖቴ፤ ዒና ኑኡኮ ሙኡዚ ዳምቤ ካፒሢናቱዋንቴ ፆኦሲ ኮሹሞና ዒንጌ ዒንጊፆና ዶዴቴ ቃራኬ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዬያ ሙዖ ዳምቦ ካፔ ዓሶ ዬይ ዓይጎዋ ማኣዲባኣሢሮኬ።
10 ኑኡኮ ፆኦሲም ዒንጎ ባኮ ሺኢሾ ቤሲ ዓኣኔ፤ ጋዓንቴ ዓፒሎና ማዢንቴ ማኣሮኮ ጋሮይዳ ማዻ ቄኤሳ ዬኖ ፆኦሲም ዒንጎ ቤዞይዳ ዓኣ ሙዖ ዔኪ ሙዓንዳጉዲ ዓይሢንቲባኣሴ። 11 ዓይሁዶ ዓሶ ቄኤሶኮ ዑፃሢ ጎሜ ጌኤሻ፥ ቆልሞ ሱጉፆ ዔኪ ፆኦሲም ዑሣ ዓኣዼ ዱማዼ ቤዜሎ ጌላኔ፤ ቆልሞኮ ዓሽካ ጋዓንቴ ጉርዶ ዙላ ኬሲ ሚቺንታኔ። 13፡11 ሌዊ. ዓኬ 16፡27። 12 ዬያጉዲ ዬሱሴ ዴሮኮ ፔ ሱጉፆና ጎሞ ጌኤሻኒ ካታሞኮ ዙላ ሃይቦ ሜታሢ ዔኬኔ። 13 ዬያሮ ኑኡኒ ጉርዳፓ ዙሎ ኬስኪ፥ ዒዛ ባንሢ ዴንዶም፤ ዒዛና ዎላ ቦሂንቲ፥ ቦሂንቲፆ ኑዋ ዔካያ ማዖም። 14 ዓይጎሮ ጌዔቴ ኑ ሃጊ ሙካ ካታሞ ካፓኣፓዓቴም ሃይካ ሳዓ ባይቁዋዖ ዶዲ ናንጋ ካታማ ኑኡኮ ባኣሴ። 15 ዓካሪ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ጋላታ ፆኦሲም ዒንጎ ባኣዚ ማሂ ቢያ ዎዴ ኑ ዒዛም ዒንጎም፤ ዬይያ ዒዛ ሱንፆ ዛሎ ኑ ዻንጎና ኑ ማርካዻ ጋላቶኬ። 16 ሃሣ ኮሺ ባኣዚ ማዺሢና ዒንሢኮ ዓኣ ባኮ ሜሌ ዓሶም ጊሽኪ ዒንጊሢ ዋሊፖቴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ፆኦሲ ዎዛሳ ዒንጊፃ ዬያጉዴ ዒንጊፆ ማዔሢሮኬ።
17 ዒንሢኮ ዓርኖ ማዔ ዓሶም ዓይሢንቲ፥ ዔያቶም ዎርቃያ ማዑዋቴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዔያታ ማዻ ማዾ ዛሎ ሚርጌና ዔያታ ዖኦጪንታንዳያ ማዔሢሮ ዒንሢ ሼምፖ ዛሎ ቢያ ዎዴ ዔያታ ዶዲ ማዻኔ፤ ዒንሢ ዔያቶም ዓይሢንታያ ማዔቴ ዔያታ ፔኤኮ ማዾ ዎዛና ማዻንዳኔ። ያዺ ማዒባኣያታቴ ማዻ ዔያቶኮ ዖዪሢና ማዓንዳኔ፤ ዬይ ዒንሢም ጊኢጋዓኬ።
18 ኑም ሺኢቁዋቴ፤ ቢያ ጎይሢና ኮሺ ናንጊ ናንጋኒ ኮዓ፥ ጌኤሺ ማሊሢ ኑኡኮ ዓኣሢ ኑ ዔራኔ። 19 ባሼ ዶዲ ዒንሢ ሺኢቃንዳጉዲ ታ ጋዓሢ ዑኬና ዒንሢ ኮይላ ታ ማዒ ሙካንዳጉዲኬ።
ጋፒንሢ ሺኢጲሢ
20 ናንጊና ናንጎ ጫኣቁሞ ሱጉፆና ማራቶኮ ዼኤፒ ሄንቃያ ማዔ ኑ ጎዳሢ ዬሱሴ ሃይባፓ ዔቂሴ ኮሹሞኮ ፆኦዛሢ፥ 21 ዒዛ ማሊፆ ኩንሣያ ዒንሢ ማዓንዳጉዲ ኮሺ ባኣዚ ማዻያ ዒንሢ ማሆንጎ፤ ሃሣ ዒዛ ዎዛሳ ባኣዚ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ዒ ኑ ጊዳ ማዾንጎ፤ ዬሱስ ኪሪስቶሴም ናንጊና ቦንቾ ማዖንጎ፤ ዓኣሜን።
ጋፒንሢ ሃይሴ
22 ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ሃይ ታ ዒንሢም ፃኣፔ ኪኢታ ዻካ ማዔሢሮ ሃያ ታኣኮ ዞሮ ሃይሶ ጊቢ ዳንዳዒ ዒንሢ ዔካንዳጉዲ ታ ዒንሢ ሺኢቃኔ። 23 ኑ ዒሻሢ፥ ፂሞቴዎሴ ቱኡዞ ማኣራፓ ቡሊንቴሢ ዒንሢ ዔራንዳጉዲ ታ ኮዓኔ፤ ሃሢ ዑኬና ዒ ሃይካ ሙኬቶ ዒዛና ዎላ ሙኪ ታ ዒንሢ ዛጋንዳኔ።
24 ዒንሢኮ ዓርኖና ፆኦሲም ዱማዼ ዓሶናም ቢያ «ኮሺዳ?» ጋዓኔ፥ ጎዑዋቴ። ዒፃሊያ ዓጮይዳፓ ሙኪ፥ ታኣና ዎላ ዓኣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ «ኮሺዳ?» ዒንሢ ጋዓኔ።
25 ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፃ ዒንሢ ቢያሢና ዎላ ማዖንጎ።

13:2 13፡2 ማዢ. ማፃ 18፡1-8፤ 19፡1-3።

13:5 13፡5 ላሚ. ዎማ 31፡6፤ 8፤ ዒያ. 1፡5።

13:6 13፡6 ዓይኑ. 118፡6።

13:11 13፡11 ሌዊ. ዓኬ 16፡27።