ያይቆኦቤ ኪኢቶ
ዓይፆ ካሮ
ሃይ ያይቆኦቤ ኪኢታ ዓሲ ናንጋንዳ ጎይሢ ዻዋ ማሊሢ ዓርቄያ ማዓዛ፥ ኪኢታ ፃኣፒንቴሢያ ዬኖ ዎዶና ዓጮ ቢያይዳ ላኣሊንቲ ዓኣ ፆኦሲ ዴሮምኬ፤ ኪኢቴሎ ፃኣፔሢ ዔራቶ ኑ ማዾይዳ ፔኤሻንዳ ጎይሢና ዬሱሴ ጉሙርቃ ዓሲ ናንጋንዳ ናንጋ ፔጋዺ ዔርቴያ ማዓንዳጉዲ ጌኤሺ ዔርዛ ጎይሢ ኬኤዛኔ፤ ዬይያኣ፦ ማንቃቶና ዖርጎቹሞና ዛላ፥ ዻቢንታቴያ ዛጋኒ ጌሺሢ ዛላ፥ ዓሲኮ ኮሹሞ ዛላ፥ ቂኢሩሞ ዛላ፥ ጉሙርቂሢና ኮሺ ማዾና ዛላ፥ ዒንዲርሲኮ ኮሹሞንታ ፑርቱሞንታ ዛላ፥ ዔራቶ ዛላ፥ ዎሊና ፑርቲሢ ዛላ፥ ዖቶርሙሞና ሼሌዑሞና ዛላ፥ ኮይሱዋ ጎይሢና ሜሌ ዓሲዳ ዎጊሢ ዛላ፥ ዓኣ ባኣዚና ሄርሺንቲና ሆኦሊንቲሢና ዛላ፥ ዳንዳዒሢና ሺኢጲሢና ዛላ፥ ዬሱሴ ጉሙርቃ ዓሳ ዔራኒ ኮይሳ ባኣዚ ፓይዲ ፓይዲ ፃኣፔኔ።
ሃና ኪኢታ ባሼ ፔጋሲ ኬኤዛሢ ዬሱሴ ጉሙርቃ ዓሳ ዬሱሴ ጉሙርቂፆ ናንጎ ማዾና ዻዋንዳጉዲኬ።
ማፃኣፔላ ዱማ ዱማ ዓርቄ ባኮ
ዓይፆ ካሮ (1፡1)
ዬሱሴ ጉሙርቂሢና ዔራቶና ዛላ (1፡2-8)
ማንቃቶና ዖርጎቹሞና ዛላ (1፡9-11)
ዻቢንታቴ ዛጋኒ ጌሺሢና ሜቶና ዛላ (1፡12-18)
ዋይዚሢና ማዾይዳ ፔኤሺሢና ዛላ (1፡19-27)
ዓሲ ዱማሲሢ ኮይሱዋያ ማዔሢ ዛላ (2፡1-13)
ዬሱሴ ጉሙርቂሢና ማዾና ዛላ (2፡14-26)
ዬሱሴ ጉሙርቃ ዓሲና ዒዛኮ ዒንዲርዞ ዛላ (3፡1-18)
ዬሱሴ ጉሙርቃ ዓሲና ሃያ ዓጮ ዓሶ ዛላ (4፡1—5፡6)
ዱማ ዱማ ዞሮ (5፡7-20)
1
ዓጮ ቢያ ላኣሊንቲ ዴንዴ ፆኦሲ ዓሶ ማዔ ታጶ ላምዖ ዜርፆም፦ ፆኦሲና ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴናም ማዻያ ማዔ ያይቆኦቤይዳፓ ዳኪንቴ ኪኢታ፤ 1፡1 ማቲ. 13፡55፤ ማር. 6፡3፤ ዳኪ. ማዾ 15፡13፤ ጋላ. 1፡19።
ዒንሢ ዎዚ ኮሺዳ?
ጊቢ ዳንዳዒሢና ጉሙርቂሢና ሃሣ ዔራቶና ዛላ
ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዱማ ዱማ ሜታ ዒንሢ ሄሌ ዎዶና ኮሺ ባኣዚ ማሂ ዛጉዋቴ። ዓይጎሮ ጌዔቶ ዒንሢኮ ጉሙርቂፃ ሜቶና ዛጊንታ ዎዶና ጊቢ ዳንዳዒሢ ዒንሢ ዴንቃንዳኔ። ዒንሢኮ ጊቢ ዳንዳዒ ዶዲፃ፥ ፔቴ ባኣዚታዖ ዒንሢም ፓጪባኣንቴ ጎኔ ዓሲ ዒንሢ ማዓንዳጉዲ ማሆንጎ። ዒንሢ ባኣካ ዔራቶ ፓጬ ዓሲ ዓኣቶ ፆኦሲ ሺኢቆንጎ፤ ፆኦሲያ ዒዛም ዒንጋንዳኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ዒዚ ፔቴ ባኣዚታዎ ላኣጉዋዖ ቢያሢም ኮሹሞና ዒዒንጋያኬ። ጋዓንቴ ዓሲ ፔቴታዖ ዓልቱዋዖ ጉሙርቂሢና ሺኢቆንጎ፤ «ማዓንዳ?» ጌዒ ዓልታ ዓሲ ዢባሬና ሂዒንታያና ዓጊፃ ባዞ ዋኣፆ ጉዴያኬ። ዬያጉዴ ዓሲ ጎዳይዳፓ ፔቴ ባኣዚታዖ ዴንቃንዳያ ዒዛም ማሎፓ። ዓይጎሮ ጌዔቶ ዒዛኮ ላምዖ ማሊሢ ዓኣሢሮና ሃሣ ዒዚ ዔቄ ጎይፆይዳ ሴካ ሃንጋ ጋዓሢሮኬ።
ማንቆ ዓሲና ዖርጎቺ ዓሲናኮ ዓኣ ዎዛ
ዬሱሴ ጉሙርቂ ጎናሲ ዔኬ ማንቆ ማዔ፥ ሂርኬ ዓሢ ፆኦሲ ዒዛ ዼጊዳንዳሢሮ ዎዛዾንጎ። 10 ሃሣ ፆኦሲ ጉሙርቃ ዖርጎጮ ማዔ ፑኡፖ ዓሢ ዒዛኮ ናንጎ ፆኦሲ ሂርኪዴቶዋ ዎዎዛዾንጎ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ዓሲኮ ቆሎ ሳዖይዳ ዓኣ ቡኒጉዲ ዲኢናኔ። 11 ዓባ ዖይዺ ኬስካዖ ማኣቶ ሜልዛኔ፤ ቡናኣ ዲኢናኔ፤ ሃሣ ሚዛጱማኣ ባባይቃኔ። ዬያጉዲ ዖርጎቺ ዓሲ ፔኤኮ ቆሎ ዛሎይዳ ሌሊ ጳሽኪ ጉሪ ዓታኔ። 1፡11 ዒሲ. 40፡6-7።
ዓሲዳ ሄላ ሜቶ
12 ፔ ጊዳ ሙኬ ሜቶ ጊቢ ዳንዳዒ ዶዳ ዓሲ ዓንጂንቴያኬ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ፆኦሲ ጫኣቁሞ ጌሌ ጎይፆና ዒዛ ናሽካ ዓሶም ዒንጋንዳ ኮዦ ናንጎ ዒ ዴንቃንዳኔ። 13 ዓሲ ሜቶይዳ ጌላ ዎዶና፦ «ፆኦሲ ታና ዻቢሻኒ ሜቶ ዒንጌኔ» ጎዖፓ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ፑርታ ሜቶ ፆኦሲ ዓሲም ዓሲ ዻቢሻኒ ዒንጉዋሴ፤ ሃሣ ዒዚ ዖናኣ ዻቢሻኒ ፑርታ ሜቶ ዒንጉዋሴ፤ 14 ጋዓንቴ ፔቴ ፔቴሢ ሜቶ ዔኪ ዻቢንታሢ ፔኤኮ ፑርቶ ሱኡኮ ጊንፆ ዓኣዺ ጌሺንቲሢናኬ። 15 ዬካፓ ፑርቶ ሱኡካ ጎጳዺ ጎሜ ሾዓኔ፤ ጎሜያ ዲጪ ዑጌስካፓ ሃይቢ ሾዓኔ።
16 ታኣኒ ዒንሢ ናሽካ፥ ታኣኮ ዒሾንሦ! ሚሾንሦ! ጌሺንቲፖቴ፤ 17 ኮሺ ማዔ ዒንጊሢንታ ጉቤ ማዔ ዓንጆዋ ቢያ ፆኦሲዳፓኬ፤ ዬይያ ሙካሢ ሺቢጉዲ ቤዛፓ ሺኢኪ ላኣሚንቱዋያ፥ ሃሣ ፖዖኮ ቢያ ዓዶ ማዔ ፆኦዛሢዳፓኬ። 18 ፆኦሲ ፔኤኮ ማዢንቶ ቢያሢኮ ኑኡኒ ቤርቲ ማዓንዳጉዲ ፔ ማሊሢዳፓ ጎኑሞ ቃኣሎና ኑና ሾዔኔ።
ዋይዜ ባኮ ማዾይዳ ፔኤሺሢ
19 ታኣኒ ዒንሢ ናሽካ፥ ታኣኮ ዒሾንሦ! ሚሾንሦ! ሃይማ ዋሊፖቴ፤ ዓሲ ቢያ ዔኤቢ ዋይዛኒ ሩኡራያ፥ ኬኤዛኒና ዻጋዺ ጎሪንታኒ ታሣያ ማዖንጎ። 20 ዓይጎሮ ጌዔቶ ዓሲኮ ዻጋዺ ጎሪንቲ ፆኦሲኮ ፂሉማ ዓሲ ሼምፖይዳ ኩሙሢ ማዓንዳጉዲ ማሁዋሴ። 21 ዬያሮ ዒኢሳ ባኣዚንታ ዺቦ ፑርቱሞዋ ቢያ ዒንሢዳፓ ሺኢሺ ዒንሢኮ ዒኖይዳ ዜርቂንቴ ዒንሢ ዻቂሻኒ ዳንዳዓ ፆኦሲ ቃኣሎ ሼሌዑሞና ዔኩዋቴ።
22 ቃኣሎ ማዾይዳ ፔኤሻያ ማዑዋቴ፤ ጋዓንቴ ዒንሢ ዒንሢ ቶኦኮ ዒንሢሮ ጌሺ ጌሺ ዋይዛ ዓሲ ሌሊ ማዒፖቴ። 23 ቃኣሎ ዋይዛዖ ማዾይዳ ፔኤሹዋ ዓሲ፥ ፔኤኮ ዓኣፖ ካሮ ሌማሌኤሼና ዛጋ ዓሲ ጉዴያኬ፤ 24 ዓይጎሮ ጌዔቶ ዬይ ዓሢ ፔኤኮ ዓኣፖ ካሮ ሌማሌኤሾና ዛጌስካፓ ዓኣዻኔ፤ ጋዓንቴ ዻካ ጌዔስካፓ ዋኣዼታቴያ ዒ ፔና ዔሩዋሴ። 25 ጋዓንቴ ጎሜ ዓይላቶይዳፓ ጉቤና ዒዛ ኬሳ ዎጎ ዛጊ ዬያና ዶዳያ፥ ዬያ ዋይዛዖ ዋሉዋያ፥ ሃሣ ማዾይዳ ፔኤሻ ዓሢ ዬይ ፔ ማዾና ዓንጂንቴያ ማዓንዳኔ።
26 ዒንዲርዞ ፔኤሲ ቃዙዋዖ «ታ ፆኦሲ ካኣሽካኔ» ጋዓ ዓሲ ፔና ጌሻኔ፤ ዒዛኮ ካኣዣኣ ጉሪኬ። 27 ፆኦሲ፥ ዓዳሢ ቤርቶይዳ ፑርታ ባኣዚ ባኣያ ጌኤሺ ማዔ ጉሙርቂፆ ካኣዣ፦ «ዜኤሮ ናኣቶንታ ሃሣ ዬያጉዲ ዜኤሮይንዶ ማዔ ላኣሎንታኮ ዓኣ ሜቶ ማኣዲሢና ፔ ቶኦኮዋ ሳዖይዳ ዒኢሳ ባኮይዳፓ ካፒሢኬ።»

1:1 1፡1 ማቲ. 13፡55፤ ማር. 6፡3፤ ዳኪ. ማዾ 15፡13፤ ጋላ. 1፡19።

1:11 1፡11 ዒሲ. 40፡6-7።