ያይቆኦቤ ኪኢቶ''
ዓይፆ ካሮ''
ሓይ ያይቆኦቤ ኪኢታ'' ዓሲ ናንጋንዳ ጎይሢ ዻዋ ማሊሢ ዓርቄያ ማዓዛ፥ ኪኢታ'' ፃኣፒንቴሢያ ዬኖ ዎዶ''ና ዓጮ'' ቢያይዳ ላኣሊንቲ ዓኣ ፆኦሲ ዴሮ''ምኬ፤ ኪኢቴሎ ፃኣፔሢ' ዔራቶ ኑ ማዾይዳ ፔኤሻንዳ ጎይሢና ዬሱሴ ጉሙርቃ ዓሲ ናንጋንዳ ናንጋ ፔጋዺ ዔርቴያ ማዓንዳጉዲ ጌኤሺ'' ዔርዛ ጎይሢ ኬኤዛኔ፤ ዬይያኣ፦ ማንቃቶና ዖርጎቹሞና ዛላ፥ ዻቢንታቴያ ዛጋኒ ጌሺሢ ዛላ፥ ዓሲኮ ኮሹሞ ዛላ፥ ቂኢሩሞ ዛላ፥ ጉሙርቂሢና ኮሺ ማዾና ዛላ፥ ዒንዲርሲኮ ኮሹሞንታ ፑርቱሞንታ ዛላ፥ ዔራቶ ዛላ፥ ዎሊና ፑርቲሢ ዛላ፥ ዖቶርሙሞና ሼሌዑሞና ዛላ፥ ኮይሱዋ ጎይሢና ሜሌ'' ዓሲዳ ዎጊሢ ዛላ፥ ዓኣ ባኣዚ''ና ሄርሺንቲና ሆኦሊ''ንቲሢና ዛላ፥ ዳንዳዒሢና ሺኢጲሢና ዛላ፥ ዬሱሴ ጉሙርቃ ዓሳ ዔራኒ ኮይሳ ባኣዚ'' ፓይዲ ፓይዲ ፃኣፔኔ።
ሓና'' ኪኢታ'' ባሼ ፔጋሲ ኬኤዛሢ ዬሱሴ ጉሙርቃ ዓሳ ዬሱሴ ጉሙርቂፆ ናንጎ ማዾና ዻዋንዳጉዲኬ።
ማፃኣፔላ ዱማ ዱማ ዓርቄ ባኮ
ዓይፆ ካሮ'' 1፥1
ዬሱሴ ጉሙርቂሢና ዔራቶና ዛላ 1፥2-8
ማንቃቶና ዖርጎቹሞና ዛላ 1፥9-11
ዻቢንታቴ ዛጋኒ ጌሺሢና ሜቶና ዛላ 1፥2-18
ዋይዚሢና ማዾይዳ ፔኤሺሢና ዛላ 1፥19-27
ዓሲ ዱማሲሢ ኮይሱዋያ ማዔሢ ዛላ 2፥1-13
ዬሱሴ ጉሙርቂሢና ማዾና ዛላ 2፥14-26
ዬሱሴ ጉሙርቃ ዓሲና ዒዛኮ ዒንዲርዞ ዛላ 3፥1-18
ዬሱሴ ጉሙርቃ ዓሲና ሃያ ዓጮ'' ዓሶ ዛላ 4፥1—5፥6
ዱማ ዱማ ዞሮ 5፥7-20
1
ዓጮ'' ቢያ ላኣሊንቲ ዴንዴ ፆኦሲ ዓሶ ማዔ ታጶ ላምዖ ዜርፆም፦ ፆኦሲና ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴናም ማዻያ ማዔ ያይቆኦቤይዳፓ ዳኪንቴ ኪኢታ፤ ማቲ. 13፥55፤ ማር. 6፥3፤ ዳኪ. ማዾ'' 15፥13፤ ጋላ. 1፥19።
ዒንሢ ዎዚ ኮሺዳ?
ጊቢ'' ዳንዳዒሢና ጉሙርቂሢና ሃሣ ዔራቶና ዛላ
ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዱማ ዱማ ሜታ ዒንሢ ሄሌ'' ዎዶ''ና ኮሺ ባኣዚ'' ማሂ ዛጉዋቴ። ዓይጎሮ ጌዔቶ ዒንሢኮ ጉሙርቂፃ ሜቶና ዛጊንታ ዎዶ''ና ጊቢ'' ዳንዳዒሢ ዒንሢ ዴንቃንዳኔ። ዒንሢኮ ጊቢ'' ዳንዳዒ ዶዲፃ፥ ፔቴ'' ባኣዚ''ታዖ ዒንሢም ፓጪባኣንቴ ጎኔ ዓሲ ዒንሢ ማዓንዳጉዲ ማሆንጎ። ዒንሢ ባኣካ'' ዔራቶ ፓጬ ዓሲ ዓኣቶ ፆኦሲ ሺኢቆንጎ፤ ፆኦሲያ ዒዛም ዒንጋንዳኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ዒዚ ፔቴ'' ባኣዚ''ታዎ ላኣጉዋዖ ቢያሢም ኮሹሞና ዒዒንጋያኬ። ጋዓንቴ ዓሲ ፔቴ''ታዖ ዓልቱዋዖ ጉሙርቂሢና ሺኢቆንጎ፤ «ማዓንዳ?» ጌዒ ዓልታ ዓሲ ዢባሬና ሂዒንታያና ዓጊፃ ባዞ'' ዋኣፆ ጉዴያኬ። ዬያጉዴ ዓሲ ጎዳይዳፓ ፔቴ'' ባኣዚ''ታዖ ዴንቃንዳያ ዒዛም ማሎፓ። ዓይጎሮ ጌዔቶ ዒዛኮ ላምዖ ማሊሢ ዓኣሢሮና ሃሣ ዒዚ ዔቄ ጎይፆይዳ ሴካ ሃንጋ ጋዓሢሮኬ።
ማንቆ ዓሲና ዖርጎቺ ዓሲናኮ ዓኣ ዎዛ
ዬሱሴ ጉሙርቂ ጎናሲ ዔኬ ማንቆ ማዔ፥ ሂርኬ ዓሢ ፆኦሲ ዒዛ ዼ'ጊዳንዳሢሮ ዎዛዾንጎ። 10 ሃሣ ፆኦሲ ጉሙርቃ ዖርጎጮ ማዔ ፑኡፖ ዓሢ ዒዛኮ ናንጎ ፆኦሲ ሂርኪዴቶዋ ዎዎዛዾንጎ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ዓሲኮ ቆሎ ሳዖይዳ ዓኣ ቡኒጉዲ ዲኢናኔ። 11 ዓባ'' ዖይዺ ኬስካዖ ማኣቶ'' ሜልዛኔ፤ ቡና''ኣ ዲኢናኔ፤ ሃሣ ሚዛጱማኣ ባባይቃኔ። ዬያጉዲ ዖርጎቺ ዓሲ ፔኤኮ ቆሎ'' ዛሎ''ይዳ ሌሊ ጳሽኪ ጉሪ ዓታኔ። ዒሲ. 40፥6-7።
ዓሲዳ ሄላ ሜቶ
12 ፔ ጊዳ'' ሙኬ ሜቶ ጊቢ'' ዳንዳዒ ዶዳ ዓሲ ዓንጂንቴያኬ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ፆኦሲ ጫኣቁሞ ጌሌ ጎይፆና ዒዛ ናሽካ ዓሶም ዒንጋንዳ ኮዦ ናንጎ ዒ ዴንቃንዳኔ። 13 ዓሲ ሜቶይዳ ጌላ ዎዶ''ና፦ «ፆኦሲ ታና ዻቢሻኒ ሜቶ ዒንጌኔ» ጎዖፓ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ፑርታ ሜቶ ፆኦሲ ዓሲም ዓሲ ዻቢሻኒ ዒንጉዋሴ፤ ሃሣ ዒዚ ዖናኣ ዻቢሻኒ ፑርታ ሜቶ ዒንጉዋሴ፤ 14 ጋዓንቴ ፔቴ'' ፔቴ''ሢ ሜቶ ዔኪ ዻቢንታሢ ፔኤኮ ፑርቶ ሱኡኮ ጊንፆ ዓኣዺ ጌሺንቲሢናኬ። 15 ዬካፓ ፑርቶ ሱኡካ ጎጳዺ ጎሜ ሾዓኔ፤ ጎሜያ ዲጪ ዑጌስካፓ ሃይቢ ሾዓኔ።
16 ታኣኒ ዒንሢ ናሽካ፥ ታኣኮ ዒሾንሦ! ሚሾንሦ! ጌሺንቲፖቴ፤ 17 ኮሺ ማዔ ዒንጊሢንታ ጉቤ ማዔ ዓንጆዋ ቢያ ፆኦሲዳፓኬ፤ ዬይያ ሙካሢ ሺቢጉዲ ቤዛፓ ሺኢኪ ላኣሚንቱዋያ፥ ሃሣ ፖዖኮ ቢያ ዓዶ ማዔ ፆኦዛሢዳፓኬ። 18 ፆኦሲ ፔኤኮ ማዢንቶ ቢያሢኮ ኑኡኒ ቤርቲ ማዓንዳጉዲ ፔ ማሊሢዳፓ ጎኑሞ ቃኣሎ''ና ኑና ሾዔኔ።
ዋይዜ ባኮ ማዾይዳ ፔኤሺ''ሢ
19 ታኣኒ ዒንሢ ናሽካ፥ ታኣኮ ዒሾንሦ! ሚሾንሦ! ሃይማ ዋሊ''ፖቴ፤ ዓሲ ቢያ ዔኤቢ ዋይዛኒ ሩኡራያ፥ ኬኤዛኒና ዻጋዺ ጎሪ''ንታኒ ታሣያ ማዖንጎ። 20 ዓይጎሮ ጌዔቶ ዓሲኮ ዻጋዺ ጎሪ''ንቲ ፆኦሲኮ ፂሉ''ማ ዓሲ ሼምፖይዳ ኩሙሢ ማዓንዳጉዲ ማሁዋሴ። 21 ዬያሮ ዒኢሳ ባኣዚ''ንታ ዺቦ'' ፑርቱሞዋ ቢያ ዒንሢዳፓ ሺኢሺ ዒንሢኮ ዒኖይዳ ዜርቂንቴ ዒንሢ ዻቂሻኒ ዳንዳዓ ፆኦሲ ቃኣሎ'' ሼሌዑሞና ዔኩዋቴ።
22 ቃኣሎ'' ማዾይዳ ፔኤሻ''ያ ማዑዋቴ፤ ጋዓንቴ ዒንሢ ዒ'ንሢ ቶኦኮ'' ዒንሢሮ ጌሺ ጌሺ ዋይዛ ዓሲ ሌሊ ማዒፖቴ። 23 ቃኣሎ'' ዋይዛዖ ማዾይዳ ፔኤሹ''ዋ ዓሲ፥ ፔኤኮ ዓኣፖ ካሮ'' ሌማሌኤሼና ዛጋ ዓሲ ጉዴያኬ፤ 24 ዓይጎሮ ጌዔቶ ዬይ ዓሢ ፔኤኮ ዓኣፖ ካሮ'' ሌማሌኤሾና ዛጌስካፓ ዓኣዻኔ፤ ጋዓንቴ ዻካ'' ጌዔስካፓ ዋኣዼታቴያ ዒ ፔና ዔሩዋሴ። 25 ጋዓንቴ ጎሜ ዓይላቶይዳፓ ጉቤና ዒዛ ኬሳ'' ዎጎ ዛጊ ዬያና ዶዳያ፥ ዬያ ዋይዛዖ ዋሉ''ዋያ፥ ሃሣ ማዾይዳ ፔኤሻ'' ዓሢ ዬይ ፔ ማዾ''ና ዓንጂንቴያ ማዓንዳኔ።
26 ዒንዲርዞ ፔኤሲ'' ቃዙዋዖ «ታ ፆኦሲ ካኣሽካኔ» ጋዓ ዓሲ ፔና ጌሻኔ፤ ዒዛኮ ካኣዣኣ ጉሪኬ። 27 ፆኦሲ፥ ዓዳሢ ቤርቶይዳ ፑርታ ባኣዚ'' ባኣያ ጌኤሺ ማዔ ጉሙርቂፆ ካኣዣ፦ «ዜኤሮ ናኣቶ''ንታ ሃሣ ዬያጉዲ ዜኤሮይንዶ ማዔ ላኣሎንታኮ ዓኣ ሜቶ'' ማኣዲ''ሢና ፔ ቶኦኮ''ዋ ሳዖይዳ ዒኢሳ ባኮይዳፓ ካፒሢኬ።»

1:1 ማቲ. 13፥55፤ ማር. 6፥3፤ ዳኪ. ማዾ'' 15፥13፤ ጋላ. 1፥19።

1:11 ዒሲ. 40፥6-7።