2
ዓሲ ዱማሲ ዛጋንዳያ ኮይሱዋያ ማዒፆ
ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ቦንቺንቴ ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዒንሢ ጉሙርቃያ ማዔሢሮ ፔቴሢ ባጋሢዳፓ ባሻያ ማሂ ዛጊ ዱሙሞ ሳዛ ጌሢፖቴ። ጎዖንቴ ላምዖ ዓሲ ዒንሢ ቡኪንቴ ቤዞ ሙኬኔ ኑ ጎዖም፤ ፔቴ ዓሢ ኬኤሎይዳ ዎርቄ ዢኢሮ ዓኣሢ ሃሣ ሚዛጲ ማኣዖ ማይንቴ ዖርጎቺ ዓሲ፥ ባጋሢ ቱርጫዺ ኪንቄ ማኣዖ ማይንቴያ ማንቆ ዓሲ ማዔቶ፥ ዒንሢ ሚዛጶ ዓፒሎ ማይንቴ ዓሢ ቦንቺ፦ «ሃኖ ኮዦ ቤዜሎይዳ ዴዔ» ጌዒጋፓ ማንቆ ዓሢም ጋዓንቴ፦ «ኔኤኒ ያኣሶ ዔቄ ጋዓንዳኔ፤ ሃንጎ ዒንሢ ዒዛ ሃይካ ሙኪ ቶኮ ዴማ ዴዔ» ጋዓንዳኔ። ዬያይዲፆና ዒንሢ ባኣኮይዳ ዒንሢ ፔቴሢ ሂርኪዲ ባጋሢ ባሼ ማሂ ዱሙሞ ሳዛ ጌሣያ፥ ሃሣ ፑርቱሞና ዓሲዳ ዎጋያ ማዒባኣዓዳ?
ታኣኒ ዒንሢ ናሽካ፥ ታኣኮ ዒሾንሦ! ሚሾንሦ! ዋይዙዋቴ፤ ፆኦሲ ዒዛ ጉሙርቂ ጎናሲ ዔኪፆና ዔያታ ዖርጎቺ ማዓንዳጉዲና ዒዛ ናሽካ ዓሶም ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ማሂ ዒንጌ ካኣቱሞ ዔያታ ዻካላንዳጉዲ ሃያ ሳዖይዳ ዓኣ ማንቆ ዓሶ ዒዚ ዶኦሪባኣዓዳ? ዒንሢ ጋዓንቴ ማንቆ ዓሶ ቦሃኔ፤ ዒንሢ ሜታሳ ዓሶና ሃሣ ዎጎ ቤዞ ዒንሢ ዔኪ ዔኪ ዓኣዻ ዓሳ ዖርጎጮ ዓሶቱዋዓዳ? ዒንሢ ዛሎና ዔኤሊንታ ቦንቺንቴ ሱንፆ ዒንሢኮ ጫሽካሢ ዔያቶቱዋዓዳ?
ጌኤዦ ማፃኣፖይዳ፦ «ዓሲ ዓዳ ኔና ማሂ ናሽኬ» ጌይንቲ ፃኣፒንቴ ፆኦሲኮ ቦንቺንቴ ዎጎ ዒንሢ ኩንሣያ ማዔቶ ኮሺ ዒንሢ ማዻኔ። 2፡8 ሌዊ. ዓኬ 19፡18። ዓሶ ባኣካ ዒንሢ ዱማሲሢ ጌሤቶ ጋዓንቴ ጎሜ ዒንሢ ማዻኔ፤ ዎጎኮ ዒንሢ ዑሣ ዓኣዺፆና ዎጋ ፔ ቶኦኪና ዒንሢም ዻቢንቶ ዻዋንዳኔ። 10 ዓሲ ፆኦሲ ዓይሢፆ ቢያሢዳፓ ፔቴ ዻባዖ፥ ሃንጎ ዓቴሢ ቢያ ኩንሤያታቶዋ ቢያሢ ዒዚ ዻቤያ ማዓንዳኔ። 11 «ማቾ ሃሣ ዓኒ ማዒባኣ ዓሲና ላሂፖ» ጌዔ ጎዳሢ ዬያጉዲ ሃሣ «ዓሲ ዎዺፖ» ጌዔኔ፤ ኔኤኒ ማቾ ሃሣ ዓኒ ማዒባኣ ዓሲና ላሂባኣያ ማዔቶዋ ዓሲ ኔ ዎዼቴ ዎጎ ኔ ዻቤኔ። 2፡11 ኬሲ. ማፃ 20፡13-14፤ ላሚ. ዎማ 5፡17-18። 12 ዒንሢ ጌስታኣና ሃሣ ማዻኣና ዎጋ ጎሜ ዓይላቶይዳፓ ጉቤ ኬሴ ዓሲጉዲ ማዑዋቴ። 13 ዓይጎሮ ጌዔቶ ፆኦሲኮ ዎጋ ዓቶም ጎውዋ ዓሲም ፔኤሮ ዓቶም ጎውዋሴ፤ ያዺ ማዔቶዋ ዓቶም ጌይሢ ዎጌ ባባሻኔ።
ጉሙርቂሢና ማዾና ዛላ
14 ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዓሲ፦ «ዬሱሴ ታ ጉሙርቃኔ» ጋዓዖ፥ ጉሙርቂፆ ኮሺ ማዾና ፔጋሲባኣቶ ዒዛ ዓይጎ ማኣዳንዳይ? ጉሙርቂፃ ዒዛኮ ዒዛ ዻቂሻኒ ዳንዳዓ? 15 ኮኦኪንሢና ማኣዓ ባኣዚና ሙዓ ባኣዚና ባኣ ጌርሲንሢ ሃሣ ጌሮንሢ ማዓ ዓሲ ዒንሢኮ ዓኣንቴ፥ 16 ዒንሢ ዔያቶ ናንጎም ኮይሳ ባኮ ዒንጉዋዖ ጉሪ፦ «ኮሺ ዓኣዹዋቴ! ዒንሢም ዖይዾንጎ! ሙዒ ሚሽኩዋቴ!» ጌዔያታቶ ዔያቶ ዓይጎ ማኣዳንዳይ? 17 ዬያሮ ኮሺ ማዾይዳፓ ዱማዼ ዬሱሴ ጉሙርቂሢ ፔ ቶኦኪና ሃይቄያኬ።
18 ጋዓንቴ፦ «ኔኤኒ ‹ታ ዬሱሴ ጉሙርቃኔ› ጌዒ ዖቶርቃያታቶ፥ ታ ኮሺ ማዾ ማዻያኬ» ጋዓ ዓሲ ዓኣቶ፥ «ታኣኒ ዒዛም ኔኤኮ ዬሱሴ ጉሙርቂፆ ኔ ማዾይዳፓ ዱማሲ ታና ቤኤዜ፤ ታኣኒያ ታ ማዾና ዬሱሴ ጉሙርቂፆ ታኣሲ ኔና ቤኤዛንዳኔ» ጋዓንዳኔ። 19 ኔኤኒ፦ «ፔቴ ፆኦሲ ዓኣኔ ጌዒ ጉሙርቃኔ» ዬይ ኮሺኬ፤ ጋዓንቴ ጉሙርቂፆ ፑርቶ ዓያናኣ ጉጉሙርቃኔ፤ ሃሣ ዒጊጪያ ጎጎጋይቃኔ። 20 ኔኤኒ ሃይ ዔኤያሢ! ማዾይዳፓ ዱማዼ ጉሙርቂሢ ዓኣፒ ባኣያ * 2፡20 ዓኣፒ ባኣያ፦ ጋዓዞ ፔቴ ፔቴ ቡሊፆ ማፃኣፓ «ሃይቄያ» ጋዓኔ። ማዔሢ ኔ ዛጋ? 21 ኑ ዓዳሢ ዓብራሃሜ ፔ ናኣዚ ዪሳኣቄ ዒንጎ ባኮ ሺኢሺ ካኣሽኮ ቤዞይዳ ፆኦሲም ዒንጎ ባኣዚ ማዓንዳጉዲ ሺኢሼ ዎዶና፥ ማዾና ፂሊባኣዓዳ? 2፡21 ማዢ. ማፃ 22፡1-14። 22 ዬይ ጉሙርቂፃ ማዾና ዎላ ማዔሢና ጉሙርቂፃኣ ማዾና ጎናዼሢ ኔ ዛጋ? 23 ጌኤዦ ማፃኣፖይዳ፦ «ዓብራሃሜ ፆኦሲ ጉሙርቄኔ፤ ፆኦሲያ ዒዛ ፔ ዓሲ ማሄኔ» ጌይንቴ ቃኣላ ኩሜኔ፤ ዬያይዲፆና ዓብራሃሜ ፆኦሲኮ ላጌ ጌይንቴኔ። 2፡23 ማዢ. ማፃ 15፡6፤ 2ፆኦሲ. ዓሃኬ 20፡7፤ ዒሲ. 41፡8። 24 ዓካሪ ዓሲ ፂላሢ ጉሙርቂሢና ሌሊቱዋንቴ ማዾና ዎላ ማዔሢ ኔ ዛጋኔ።
25 ዓኒ ባኣያ ዞኦዛ ኮኦማ፥ ሬዓባ ጌይንታ ላኣሌላ ዒስራዔኤሌኮ ኪኢቶ ዓሶ ፔ ማኣራ ዔኪ ሾኦቺንሢፆና ሃሣ ጊንሣ ሜሌ ጎይሢና ፑኒንቲ ዔያታ ቶሊ ዴንዳንዳጉዲ ማሂፆና ፔ ማዾና ፂሊባኣዓዳ? 2፡25 ዒያ. 2፡1-21።
26 ሼምፖይዳፓ ዱማዼ ዓሽኪ ሃይቄያታሢጉዲ ማዾይዳፓ ዱማዼ ጉሙርቂሢ ያዼ ሃይቄያኬ።

2:8 2፡8 ሌዊ. ዓኬ 19፡18።

2:11 2፡11 ኬሲ. ማፃ 20፡13-14፤ ላሚ. ዎማ 5፡17-18።

*2:20 2፡20 ዓኣፒ ባኣያ፦ ጋዓዞ ፔቴ ፔቴ ቡሊፆ ማፃኣፓ «ሃይቄያ» ጋዓኔ።

2:21 2፡21 ማዢ. ማፃ 22፡1-14።

2:23 2፡23 ማዢ. ማፃ 15፡6፤ 2ፆኦሲ. ዓሃኬ 20፡7፤ ዒሲ. 41፡8።

2:25 2፡25 ዒያ. 2፡1-21።