2
Mbəlom a pala kurom na, hərwi ada kâ tərum i ŋgay
Hərwi niye zlum na mənese abəra mə ɗərev kurom, kâ vumatay gər a ndo hay bay, ɗərneh mâ ge mə bazlam kurom sulo bay, kâ gum ɗəre ka wu i ndo hay bay, kâ ŋgəlumay bəzay a ndo bay. Tərum na, andza wawa ndəriz. Nəteye na, ta wuɗa məse wah pat pat. Andza niye, nəkurom dərmak wuɗum bazlam i Mbəlom pat pat hərwi ada kâ gəlum ada Mbəlom mâ təma kurom ha tebiye. Andza niye deɗek, hərwi tə watsa, tə gwaɗ: «Ka ndzakum Bəy Maduweŋ Mbəlom na, neŋgeye lele.* Dəmes hay 34.9.»
Ndo məpe mədzal gər hay na, nəteye i Mbəlom
Həndzəɗum ka təv i Bəy Maduweŋ Yesu Kəriste. Neŋgeye na, kwar nakə ma vəliye sifa aye. Ndo hay tə kal ha, tə gwaɗ mə gər tay neŋgeye wu nakə ma giye ŋgama bay aye. Ɗuh neŋgeye na, kwar lele eye nakə Mbəlom a zla, a ze kwar hay tebiye. Nəkurom dərmak, tərum andza kwar neheye ta sifa aye hərwi ada Mbəlom mâ həl kurom, mâ ɗəzl ha gay nakə Məsəfəre ma ndziye mə ɗəma aye. Ma təriye kurom ha ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom aye hərwi ada kâ gumay məsler tə ɗərev kurom peteh. A yay a gər andza niye hərwi Yesu Kəriste. Hərwi niye tə watsa mə Ɗerewel i Mbəlom, Mbəlom a gwaɗ:
«Tsənum! Na zla ŋgwalak i kwar nakə ta ɗəzliye ha gay aye,
na piye na a gəma i Siyoŋ.
Na ɗəzliye faya gay ga.
Ndo nakə kə dzala ha aye na,
wuray ma dzəmiye na ɗaɗa sa bay. Ezay 28.16.»
Nəkurom neheye ka dzalum ha aye, i kurom na, wu ŋgwalak eye. Ane tuk na, hərwi ndo neheye ta dzala ha bay aye na, andza niye təbey. Hərwi tə watsa mə Ɗerewel i Mbəlom na, tə gwaɗ:
«Kwar nakə ndo maɗəzle gay hay tə zla, tə kal ha aye na,
azlakwa ŋgwalak i kwar nakə ta ɗəzliye ha aye ɗuh.»
Tə watsa mə Ɗerewel i Mbəlom sa na, tə gwaɗ:
«Kwar niye na, ndo hay ta ndəfiye faya sik.
Hotokom nakə ndo ta dəɗiye hərwi ŋgay aye. Zəba mə Dəmes hay 118.22; Ezay 8.14. Ndo hay ta dəɗiye faya hərwi ta kərah mədzal ha ka bazlam i Mbəlom, ada ma ta ndzatay a gər nakay.»
Ta ndəfiye faya sik na, hərwi nakə ta kərah bazlam i Mbəlom aye. A ge bo andza nakay na, hərwi ka madazlay na, a say a Mbəlom andza niye.
Nəkurom na, slala nakə Mbəlom a zla aye. Nəkurom ka tərum ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom neheye ta geye məsler a Bəy bagwar aye, nəkurom na, slala nakə Mbəlom a pa na hərwi ŋgay aye. Nəkurom na, slala i Mbəlom i ŋgay eye ŋgway. A zalakum, a həla kurom ahaya abəra ma ləvoŋ, a pa kurom a dzaydzay ŋgay nakə a ze kwa wu hay tebiye aye hərwi ada kâ ɗum ha wu neheye bagwar eye a ge aye. 10 Ahəl niye na, nəkurom ndo i Mbəlom hay bay. Ane tuk na, anəke nəkurom ka tərum ndo ŋgay hay. Ahəl niye na, ka gumay mə bo a Mbəlom bay. Ane tuk na, anəke na, ka gumay mə bo, ka təmum na tuk.
Tərum ndo məgay məsler a Mbəlom
11 Dzam ga neheye na wuɗa kurom haladzay aye, mâ mətsakum gər bay, nəkurom ka məndzibəra na, mbəlok hay, gay kurom andaya kanaŋ bay. Hərwi niye neŋ faya na gakumeye amboh, wu neheye lele bay a say a bor i bo kurom aye na, kâ gum sa bay. Hərwi slala i wu neheye aye na, ta nasiye ha məsəfəre kurom. 12 Anəke nəkurom na, mandza eye mə walaŋ i ndo neheye tə sər Mbəlom bay aye. Gumay metsehe a məndze kurom lele huya hərwi ada kwa taɗə ta tsik fakuma wu nakə lele bay aye na, ta ŋgateye a wu neheye lele faya ka gumeye pat pat aye ada ta zambaɗeye a Mbəlom pat nakə ma deyeweye ka təv tay aye.
13 Nəkurom neheye ka wuɗum Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste aye na, rəhumay ha gər a ndo neheye faya ta ləviye məndzibəra aye. Rəhumay ha gər a bəy bagwar eye nakə a ləva ndo hay tebiye aye. 14 Rəhumatay ha gər a bəy i dala neheye bəy bagwar eye a pa tay ha aye. A pa tay ha na, hərwi ada tâ gatay ɗəretsətseh a ndo neheye faya ta giye wu nakə lele bay aye ada ta zambaɗateye a ndo neheye faya ta giye ŋgwalak aye. 15 A say a Mbəlom na, gum wu nakə ŋgwalak aye hərwi ada ndo i matərakahaŋ hay, nəteye neheye tə sər wuray bay faya ta ŋgəlakumeye bəzay aye, tâ dərəzl ka bazlam. 16 Tərum na, andza ndo neheye nəteye tə ləva gər tay aye. Ane tuk na, ka dzalum anəke nəkurom ka ləvum gər kurom, ka slumeye faya məge mənese na, andza niye bay. Ndzum məndze i ndo məgay məsler a Mbəlom hay. 17 Rəhumatay ha gər a ndo hay tebiye, wuɗum siye i malamar kurom neheye faya ta pay bəzay a Yesu aye. Ɗəslumay ha gər a Mbəlom, rəhumay ha gər a bəy bagwar eye dərmak.
Pumay bəzay a mede i Yesu Kəriste
18 Neŋ faya na tsikakumeye a nəkurom neheye faya ka gumeye məsler i ndo siye hay aye, rəhumatay ha gər a ndo i gay kurom hay. Rəhumatay ha gər tə ɗərev kurom peteh. Kâ rəhumatay ha gər na, a ndo neheye faya ta gakumeye ŋgwalak aye ɗekɗek tsa bay. Rəhumatay ha gər kwa a ndo neheye faya ta gakumeye wu nakə lele bay aye. 19 Hərwi niye taɗə ka səmumay naha a ɗəretsətseh nakə faya ta gakumeye kəriye hərwi ka pum mədzal gər kurom ka Mbəlom aye na, lele. Kwa taɗə ka gum wuray bay na, niye na, wu nakə a yay a gər a Mbəlom aye. 20 Taɗə ka gum mənese, ada tə ndaɓa kurom faya na, kwa taɗə ka səmumay naha a ɗəretsətseh na, mata zambaɗakum na, way? Ane tuk na, taɗə tə gakum ɗəretsətseh hərwi ŋgwalak nakə ka gum aye ada ka səmumay naha na, ka gum niye na wu nakə lele a yay a gər a Mbəlom aye.
21 Mbəlom a zalakum hərwi məge andza nakay. Hərwi bo i Yesu Kəriste eye tə gər ŋgay kə sa ɗəretsətseh hərwi kurom. Neŋgeye a ɗakum ha tsəveɗ hərwi ada kâ pumay bəzay andza i ŋgay. 22 Neŋgeye na, kə ge mənese ɗaɗa bay tebiye, kə vay gər a ndəray ɗaɗa bay. 23 Ndo hay ta tsaɗay, ane tuk na, neŋgeye kə tsaɗatay a ɗəma bay. Tə gay ɗəretsətseh na, kə gwaɗ ma gateye a ɗəma seweɗ a ndo hay bay. Ɗuh a vəlay ha bo ŋgay a həlay a Mbəlom nakə ma ŋgəniye ha sariya ta deɗek aye. 24 Yesu Kəriste, bo ŋgay eye kə zla na mezeleme kway ka gər ŋgay, ta dar na ka mayako mazləlmbaɗa eye hərwi ada mezeleme mâ ləva kway sa bay andza nakə a sla faya mələvay gər a mədahaŋ hay sa bay aye. A ge andza niye na, ada kâ ndzakwa ma məndze nakə a yay a gər a Mbəlom. Mbəlak neheye tə gay aye na, kə təma kurom ha. 25 Ahəl niye nəkurom ka tərum andza təɓaŋ neheye faya ta dzədziye aye. Ane tuk na, anəke na, ka mumaw, faya ka pumay bəzay a ndo nakə ma tsəkuriye kurom ada ma tsəpiye məsəfəre kurom aye.

*2:3 Dəmes hay 34.9.

2:6 Ezay 28.16.

2:8 Zəba mə Dəmes hay 118.22; Ezay 8.14. Ndo hay ta dəɗiye faya hərwi ta kərah mədzal ha ka bazlam i Mbəlom, ada ma ta ndzatay a gər nakay.