Makurre i ɗerewel nakə
Piyer
a watsa aye
Məfələkwe
Piyer a watsa ɗerewel na, a ndo məpe mədzal gər neheye ma gəma zlam ka dala i Roma ta diye i tsakay ada ta diye i bəzay i mbəlom i Azi nakə tə zalay anəke Turki aye. Nəteye mandza eye mə ɗəma andza mbəzlew hay hərwi nəteye ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu (1.1; 2.11). Ta zəba fataya andza ndo hay bay, tə ɗəsawa fataya parasay kəriye ada tə gawatay ɗəretsətseh.
Piyer a watsa hərwi məvəlatay gədaŋ ka məpe mədzal gər ada ka wu nakə tə pa faya mədzal gər aye, a vəlatay gədaŋ ka məndze andza ndo neheye Mbəlom a pala tay aye.
Piyer a watsa a ndo neheye mede tay andza i bəba təte tay hay sa bay ada andza i ndo tay hay sa bay (1.13–2.4). A ɗatay ha a ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu (2.4-10). Ta sliye məsəmay naha a wu neheye mawura bo aye (1.3, 13, 21; 3.15).
Mbəlom a lətse ahaya Yesu abəra ma mədahaŋ. Mədok i ndo məpe mədzal gər hay na, neŋgeye (4.12-19). Ma məndze mə walaŋ i ndo hay na, mawuɗe bo, məhəne ha gər nəte ta nəte a bo, faya ma lakiye tay ha ndo məkalay kame a ndo hay, gawla hay ada ta hawal i ndo siye hay ka tsəveɗ ŋgwalak eye (5.1-7; 1.22–2.3). Slala i məndze andza nakay na, faya ma ɗateye ha a ndo i bəra hay ta sliye faya mətseɗe tay a ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu bay.
1
Mətsike me
Maa watsa ɗerewel nakay na, neŋ Piyer, ndo i maslaŋ i Yesu Kəriste. Na watsakum naha a nəkurom ndo i Mbəlom neheye ka ŋgənum gər kuye kuye, nəkurom anəke mandza eye madurloŋ eye hay ka dala i Poŋtus, ka dala i Galat, ka dala i Kapados, ka dala i Azi ada ka dala i Bitini aye. Kurre ahəl niye ɓa Mbəlom a sər wu nakə ma giye hərwi kurom aye. A pala kurom na, mata təre ndo ŋgay hay ta gədaŋ i Məsəfəre ŋgay hərwi ada kâ rəhumay ha gər a Yesu Kəriste hərwi ada tâ gwatsaka fakuma bambaz ŋgay. Niye na, ka tərumeye tsəɗaŋŋa kame i Mbəlom.
Mbəlom mâ səkah ha məpe fakuma ŋgama haladzay ada mâ vəlakum zay kame kame.
Mbəlom ma vəlakweye sifa nakə ma ndəviye bay aye
Zambaɗakway a Mbəlom, Bəba i Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste hərwi ka gakway mə bo. Hərwi niye a vəlakway sifa weɗeye tə həlay i Yesu Kəriste hərwi nakə Yesu Kəriste a lətsew abəra ma mədahaŋ aye. Hərwi niye ka sərakwa ha ka lətsakwaweye abəra ma mədahaŋ dərmak. Ka sərakwa ha ka hutakweye wu nakə ŋgwalak eye Mbəlom ma vəlakweye a nəkway ndo ŋgay hay aye mə mbəlom. Wu niye ma ndziye na, huya. Ma nasiye bay, ma kuliye andza guzer bay. Nəkurom neheye ka pum mədzal gər kurom ka Mbəlom aye na, Mbəlom faya ma tsəpiye kurom ta gədaŋ ŋgay hərwi ada ndo hay tebiye tâ sər ha parakka, ahəl nakə məndzibəra ma ndəviye na, Mbəlom ma təmiye kurom ha.
Hərwi niye ŋgwasum haladzay. Kwa taɗə faya ka sumeye ɗəretsətseh ta tsəveɗ wal wal a həlay tsekweŋ bəbay na, ŋgwasum haladzay. Kwa gura nakə ma nasiye bəbay aye na, ndo hay tə zlawa, tə pawa na a ako hərwi mədze ha neŋgeye lele ɗaw. Andza niye dərmak məpe mədzal gər kurom nakə ka pum ka Mbəlom aye na, a ze gura ada ta dziye ha dərmak. Mədze niye faya ta dziye kurom ha aye na, hərwi ada tâ ŋgatay a mədzal gər kurom nakə ka pum ka Mbəlom aye na, ka dzalum ha tə ɗərev kurom peteh. Hərwi niye, ahəl nakə Yesu Kəriste ma maweye na, ndo hay ta ɗəslakumeye ha gər, ta zambaɗakumeye, ta vəlakumeye məzlaɓ. Kwa ka ŋgatumay a Yesu Kəriste tə ɗəre kurom zuk bay bəbay na, ka wuɗum na tsɨy. Kwa ka ŋgatumay anəke bay bəbay na, ka dzalum ha faya. Hərwi niye ɗərev kurom maraha eye ta məŋgwese haladzay, ndo ma sliye faya matəkəre bay tebiye. Ka hutum məŋgwese niye na, hərwi Mbəlom ma təmiye kurom ha. Nakay na, magogoy i mədzal gər kurom nakə ka pum ka Yesu aye.
10 Ahəl niye na, ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom ta rəzlay a gər a mapəle ma kəkay nakə Mbəlom ma təmiye tay ha ndo hay aye. Wu niye lele eye Mbəlom a gwaɗ ma vəlakumeye na, ta ɗatay ha a ndo hay kurre. 11 Məsəfəre i Kəriste nakə mə ɗərev tay aye kə ɗatay ha kurre, a gwaɗatay: Kəriste ma siye ɗəretsətseh, ma dəba eye na, ma hutiye məɗəslay ha gər nakə ndo hay ta ɗəslay gər aye. Ndo i maslaŋ i Mbəlom neheye ta pəla hərwi ada tâ sər ha wu neheye ma giye bo na, ahəl waray ada ma təriye na, ma kəkay. 12 Mbəlom a ɗatay ha ka bo abəra, mata ŋgatay a wu neheye na, nəteye bay. Ane tuk na, wu niye hay na, i kurom. Anəke ndo neheye faya ta ɗakumeye ha Labara Ŋgwalak eye na, ta tsikakum wu neheye. Tə tsikakum na, ta gədaŋ i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye nakə Mbəlom a sləraw mə mbəlom aye. Kwa gawla i Mbəlom hay bəbay a satay məsəre wu neheye hay dərmak.
Ndo hay ta ge wu nakə a yay a gər a Mbəlom aye
13 Hərwi niye, ləvum ha bo ta mədzal gər kurom na, ka məge məsler i Mbəlom. Gumay metsehe a bo kurom lele, pum mədzal gər kurom ka ŋgwalak i wu nakə Mbəlom ma vəlakumeye pat nakə Yesu Kəriste ma maweye aye. 14 Gəsumay me a Mbəlom huya andza wawa neheye tə gəsawatay me a bəba tay hay aye. Ahəl niye, ka sərum bazlam i Mbəlom zuk bay na, ka pumay bəzay a wu nakə lele bay aye. Anəke kâ mum a ɗəma sa bay. 15 Mbəlom nakə a zalakum kâ tərum ndo ŋgay hay aye na, neŋgeye tsəɗaŋŋa. Nəkurom dərmak tərum tsəɗaŋŋa mə wu nakə faya ka gumeye tebiye. 16 Hərwi tə watsa mə Ɗerewel i Mbəlom, a gwaɗ: «Tərum tsəɗaŋŋa, hərwi neŋ tsəɗaŋŋa.* Levitik 19.2.»
17 Ahəl nakə faya ka ɗuwulumay me a Mbəlom aye na, ka zalawumay Bəba. Kə ge andza niye na, rəhumay ha gər. Mede kurom mâ ge lele a həlay nakə nəkurom ka məndzibəra aye hərwi neŋgeye a ge sariya a ndo na, ka wu ŋgay nakə a ge aye. 18 Ka sərum ha Yesu ka mbəɗa kurom ahaya tsəlok abəra mə kule i bəba kurom neheye a ge ŋgama bay ta tətikakum aye. A mbəɗa kurom ahaya abəra mə kule niye na, tə wu nakə andza suloy ma nasiye aye bay. 19 Ane tuk na, a təma kurom ahaya na, tə bambaz i Yesu Kəriste nakə a ze wu hay tebiye aye. Neŋgeye a ndzəkit bo na, andza voʼar i təɓaŋ wawa eye nakə tə kəɗay a Mbəlom mənese kwa tsekweŋ andaya faya bay tebiye. 20 Kurre ahəl niye Mbəlom kə ge məndzibəra zuk bay aye na, ɓa kə zla na. Ka mandəve i məndzibəra nakə anəke ma ndəviye aye na, Mbəlom a ɗakum ha parakka, hərwi ada mâ təma kurom ha. 21 Ka dzalum ha ka Mbəlom na, hərwi ŋgay nakə a təma ahaya abəra ma mədahaŋ ada a vəlay məzlaɓ aye. Andza niye, ka pum mədzal gər kurom na, ka Mbəlom ada ka sərum ha neŋgeye ma təmiye kurom ha.
Wuɗum bo
22 Ka tərum tsəɗaŋŋa na, hərwi nakə ka rəhumay ha gər a wu neheye deɗek Mbəlom a ɗa ha aye ada ka wuɗum siye i ndo neheye faya ta pay bəzay a Mbəlom aye. Faya na gwaɗakumeye: Wuɗum bo huya tə ɗərev kurom tsəɗaŋŋa peteh. 23 Sərum ha, ka wum bo weɗeye na, ta gədaŋ i bazlam i Mbəlom nakə ma vəliye sifa a ndo hay ada ma nasiye ɗaɗa bay aye. Ka tərum Wawa i Mbəlom nakə ɗaɗa neŋgeye ma mətiye bay aye. Neŋgeye na, andza nəkway neheye ka mətakweye aye bay. 24 Tə watsa mə Ɗerewel i Mbəlom na, a gwaɗ:
«Ndo hay tebiye ta ndzəkit bo na, andza guzer.
Məle tay a ndzəkit bo andza məvurze.
Guzer kə kula na, məvurze ŋgay eye a kalawa.
25 Ane tuk na, bazlam i Mbəlom na, ma ndziye ka tor eye. Ezay 40.6-8.»
Bazlam i Mbəlom niye na, Labara Ŋgwalak eye nakə tə ɗakum ha aye.

*1:16 Levitik 19.2.

1:25 Ezay 40.6-8.