5
Nəkurom ndo i zlele hay, gum metsehe
Gum metsehe nəkurom ndo i zlele hay, tuwum bo kurom ta magala hərwi ɗəretsətseh neheye faya ta həbiye kurom aye. Zlele kurom hay ta ze, petekeɗ kurom hay bəbay mətul hay ta nda. Gura kurom hay ta suloy kurom na, reŋgez kə nas tay ha, reŋgez ma makumeye ha mənese hərwi nəkurom həzay eye. Bo kurom ma ta nasiye dərmak, andza ta fəkiye ta ako. Ka hayumay gər a zlele a həlay nakay anaŋ məndzibəra mazlambar ma ndəviye aye. Ka vumatay gər a ndo neheye tə ge məsler ma guvah kurom aye, ka vəlumatay wu i merəɓe tay bay. Tsənum kəkay nakə faya ta tuweye naha bo a Mbəlom hərwi ada mâ dzəna tay ha aye. Ndoweye neheye tə gakum məsler aye na faya ta tuwiye ada Bəy Maduweŋ Mbəlom Gədaŋ eye faya ma tsəniye.
Ka ndayum bəra tə zlele kurom ka məndzibəra, ka pumay bəzay na, wu neheye tə yakum a gər aye. Ka ndawum wu mənday haladzay, ka gəlawum tetəp tetəp andza sla nakə ta kəɗiye. Ka gəsum tay ha ndo neheye ta gakum wuray bay aye a sariya, ka kəɗum tay ha. Nəteye na, ta ge fakuma gədaŋ bay.
Zlum ŋgatay ada ɗuwulum me
Malamar ga hay, zlum ŋgatay hus a həlay nakə Bəy Maduweŋ ma maweye fakwaya aye. Zəbum ka ndo məfəte hay təday. Ndo məfəte na, ma həbiye wu i guvah ŋgay hay ta məzle ŋgatay. Ma həbiye na, ka madazlay i makurre i yam məpe hus ka maduk i duk i yam nakə tsɨy ma piye sa bay aye. Nəkurom dərmak, zlum ŋgatay. Ndzum ɓəŋɓəŋ hərwi pat i məmaw i Bəy Maduweŋ kway mazlambar faya ma ndisleweye.
Malamar ga hay, kâ guŋguzum wuray a bo bay hərwi ada Mbəlom mâ gəs kurom a sariya bay. Tsənum, ndo nakə ma giye sariya aye mazlambar faya ma ndisleweye, neŋgeye malətsa eye ka həlay məgeɗ.
10 Malamar ga hay, dzalum ka ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom neheye ahəl niye tə tsik me ta məzele i Mbəlom aye. Ta sa ɗəretsətseh ada ta zla ŋgatay. Nəkurom dərmak, zlum ŋgatay andza nəteye. 11 Zəbum, ndo neheye Mbəlom a pa fataya ŋgama hərwi nakə tə səmay naha a ɗəretsətseh aye. Ka tsənum labara i Zob nakə a səmay naha a wu hay ahəl nakə ɗəretsətseh a ndzay a gər aye.* Zob 1.1–2.10. Ma dəba eye na, ka sərum ha wu nakə Mbəlom a vəlay aye. Zob 42.10-17. Ta deɗek Mbəlom na, a sakay naha a ndo hay, ma gateye ŋgwalak.
12 Malamar ga hay, bazlam bagwar eye anaŋ: Mə wu hay tebiye na, kâ mbaɗum bay. Kâ mbaɗum ta magərmbəlom bay, kâ mbaɗum ta dala bay, kâ mbaɗum tə wu mekeleŋ eye bay. Lele na, ayaw kurom mâ ndza ayaw. Aʼay kurom mâ ndza aʼay. Tsikum andza niye hərwi ada Mbəlom mâ gəs kurom a sariya bay.
13 Taɗə ndo andaya mə walaŋ kurom faya ma siye ɗəretsətseh na, mâ ɗuwulay me a Mbəlom. Taɗə ndo andaya mə walaŋ kurom ɗərev ŋgay faya ma ŋgwasiye na, mâ gay naha dəmes a Mbəlom, mâ zambaɗay.
14 Taɗə ndo andaya ɗəvats eye mə walaŋ kurom na, mâ zalatay a madugula i ndo məpe mədzal gər ka Yesu hay hərwi ada tâ faɗa faya mal ta məzele i Bəy Maduweŋ Yesu ada tâ ɗuwulay me a Mbəlom hərwi ŋgay. 15 Taɗə ka ɗuwulay me a Mbəlom ada kə dzala ha Mbəlom kə tsəne maɗuwule me ŋgay na, ma dzəniye na. Bəy Maduweŋ ma mbəliye ha. Taɗə kə ge mezeleme na, Mbəlom ma pəsay ha dərmak.
16 Hərwi wu nakay, neŋ faya na gwaɗumeye, ɗum ha a bo mezeleme kurom hay mə walaŋ kurom nəte nəte, ada ɗuwulumay me a Mbəlom hərwi ndo siye hay dərmak hərwi ada Mbəlom mâ təma kurom ha. Maɗuwule me i ndo nakə tsəɗaŋŋa kame i Mbəlom aye na, gədaŋ eye haladzay. 17 Dzalum ka Eliya nakə ahəl niye aye. Neŋgeye na, ndo andza nəkway. Ka ɗuwulay me a Mbəlom tə ɗərev ŋgay peteh hərwi ada yam mâ pa bay. Zəba mə 1 Bəy hay 17.1. Yam kə pa ka dala niye bay məve mahkar ta kiye məkwa. 18 Ma dəba eye na, a ɗuwulay me a Mbəlom hərwi ada yam mâ pa sa. Mbəlom a paw yam ada wu hay ta ndzohwaw dərmak.§ Zəba mə 1 Bəy hay 18.1, 41-46.
19 Malamar ga hay, taɗə ndoweye mə walaŋ kurom kə dze abəra ka tsəveɗ i Mbəlom, tsa na, ndo ki ye kə ma ahaya ka tsəveɗ na, 20 sərum ha ndoweye nakə ka dzəna ndo i mezeleme hərwi ada mâ gər ha mezeleme aye na, ma təmiye ha ndo i mezeleme niye abəra ma mədahaŋ. Kwa taɗə mezeleme ŋgay haladzay bəbay na, Mbəlom ma pəsay ha.

*5:11 Zob 1.1–2.10.

5:11 Zob 42.10-17.

5:17 Zəba mə 1 Bəy hay 17.1.

§5:18 Zəba mə 1 Bəy hay 18.1, 41-46.