Masulo i ɗerewel i Pol nakə a watsatay naha a
Tesalonik hay
aye
Məfələkwe
Ɗerewel nakay masulo eye a masay a gər i bazlam nakə a tsik mə ɗerewel nakə makurre eye. Həlay eye faya ma diye a dəba, gər faya ma kwasateye a ndo məpe mədzal gər hay hərwi Bəy Maduweŋ Yesu kə maw zuk bay. Ma Tesalonik na, siye hay tə gwaɗ pat i məmaw i Bəy Maduweŋ kə ndislew (2.2). Siye hay ta kərah məge məsler (3.6-12).
Mə ɗerewel nakay na, Pol faya ma səkahiye ha məsənəke ŋgay. Məpe mədzal gər ka Yesu ma mbatiye ha labara i ndo zezeŋ bay. Ma mbatiye ha wu mawura bo eye ta ɗəretsətseh wal bay. Pat nakə Yesu ma maweye na, mənese ma dziye (1.5-9). Anəke na, mənese faya ma giye məsler ta məkal (2.1-12). Pol a tsik faya andza ndo nakə tə zalay «ndo i seweɗ» aye. Neŋgeye na, gədaŋ nakə a hayay gər a gədaŋ seweɗ eye hay tebiye aye.
1
Mətsike me
Maa watsakum naha ɗerewel nakay na, neŋ Pol, Silas ada ta Timote. Nəmaa watsakum naha a məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu neheye ma Tesalonik aye, nəkurom i Mbəlom Bəba kway ada i Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste.
Mbəlom Bəba kway ta Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste tâ pa fakuma ŋgama ada tâ vəlakum zay.
Bəy Maduweŋ ma gateye sariya a ndo i məndzibəra hay
Malamar ga hay, a ye ka bo nəmaâ gay naha sɨsœ a Mbəlom hərwi kurom pat pat. A ye ka bo nəmaâ ge andza niye hərwi faya ka səkahumeye ha məpe mədzal gər kurom ka neŋgeye ada nəkurom tebiye, kwa way a wuɗa siye i ndo hay kame kame dərmak. Hərwi niye ahəl nakə nəmay ta siye i məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu na, nəmaa tsikawa fakuma ta məŋgwese hərwi ndo hay faya ta gakumeye ɗəretsətseh, faya ta nakumeye ɗəre, ane tuk na, ka hwayum bay. Ka səmumay ha, faya ka dzalumeye ha ka Yesu Kəriste. Nəmay faya nəmaa ŋgalakiye kurom ha.
Wu nakay faya ma ɗiye ha parakka Mbəlom ma giye sariya ada sariya ŋgay na deɗek. Ka gum ɗəretsətseh andza niye na, hərwi ada kâ tərum ndo məfələkwe a Bəy i Mbəlom. Hərwi niye nakə faya ka sumeye ɗəretsətseh aye. Deɗek, Mbəlom ma giye na, wu nakə deɗek eye, ma gateye ɗəretsətseh a ndo neheye ta gakumeye ɗəretsətseh aye. Nəkurom ndo neheye anəke faya ka sumeye ɗəretsətseh aye na, Mbəlom ma vəlakumeye zay ada ta nəmay dərmak. Ma giye andza niye na, a həlay nakə Bəy Maduweŋ kway ma mbəzlaweye mə mbəlom aye. Gawla ŋgay gədaŋ eye hay ta laka ahaya. Bəy Maduweŋ kway ma deyeweye ma ɗərneh i ako, ma gateye ɗəretsətseh a ndo neheye tə sər Mbəlom bay ada ta kərah Labara Ŋgwalak eye i Bəy Maduweŋ Yesu kway aye. Ta siye ɗəretsətseh. Ta dziye ka tor eye, Mbəlom ma dərəzlateye a tsəveɗ hərwi ada tâ yaw ka təv i Bəy Maduweŋ bay. Ta sliye məndze ma məzlaɓ nakə a ze kwa mey aye bay. 10 Wu nakay ma giye bo na, pat nakə Bəy Maduweŋ ma maweye. Ndo ŋgay hay ta zambaɗeye. Ndo neheye ta dzala ha ka neŋgeye tebiye ta ɗəslay ha gər. Ka ɗəslumeye ha gər dərmak hərwi ka təmum bazlam nakə nəmaa ɗakum ha aye.
11 Hərwi niye, nəmay faya nəmaa ɗuwulay naha me a Mbəlom huya hərwi kurom. Nəmaa ɗuwulay naha me na, hərwi ada kâ ndzum andza neheye a zalatay aye. Nəmaa ɗuwulay naha me hərwi ada mâ dzəna kurom ka məge wu neheye ŋgwalak eye tebiye a sakum haɓe məge aye ada məsler nakə ka gumeye hərwi mədzal gər ka Yesu aye. Nəmaa gwaɗeye: Mâ dzəna kurom ta gədaŋ ŋgay. 12 Andza nakay, ndo hay ta zambaɗeye a məzele i Bəy Maduweŋ kway Yesu hərwi kurom ada ndo hay ta zambaɗakumeye hərwi ŋgay dərmak. Wu nakay ma giye na, hərwi Mbəlom ta Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste ta piye fakuma ŋgama.