2
Wu nakə ma lahiye məge kame aza Yesu ma maweye aye
Malamar hay, a seŋ mətsike ka pat i məmaw i Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste ada i məhay gər kway kame ŋgay. Faya nəmaa gwaɗakumeye naha, kâ dzədzum ha mədzal gər kurom bəse tə wu nakə siye hay tə gwaɗ pat nakə Bəy Maduweŋ ma maweye kə husaw aye bay. Kwa taɗə ndo i maslaŋ hay ta tsik, kwa taɗə ka tsənum abəra ka ndo neheye faya ta ɗiye ha bazlam i Mbəlom, kəgəbay tə gwaɗ maa watsa andza niye na, neŋ, kâ dzədzarum bay. Ndəray mâ vakum gər kwa tsekweŋ bay tebiye. Pat eye kə husaw zuk bay hərwi ma husaweye na, ndo hay haladzay ta gəriye ha tsəveɗ i Mbəlom təday, ndo i seweɗ nakə Mbəlom ma kaliye ha a ako aye ma deyeweye təday. Tsa na, pat eye ma husaweye tuk. Ndo i seweɗ niye ma gateye me a ndo hay ka məɗəslay ha gər kwa taɗə a Mbəlom, kwa a mey, ma gwaɗateye kâ ɗəslumay ha gər bay. Ma gwaɗateye neŋgeye na, a ze kwa mey tebiye. Ma fələkwiye kwa a gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom, ma ndziye mə ɗəma, ma gwaɗiye neŋgeye Mbəlom.* Zəba ma Daniyel 11.36; Ezekiyel 28.2.
Ahəl nakə neŋ mə gay kurom aye na, na tsikakum wu neheye, kə mətsakum gər ɗaw? Anəke wu ka dərəzlay na tsəveɗ ada ka sərum wu nakə a dərəzlay na tsəveɗ aye. Aza həlay eye kə sla na, ndo i seweɗ niye ma ndohwaweye parakka. Seweɗ nakay faya ma giye məsler mə walaŋ i ndo hay, ane tuk na, neŋgeye maŋgaha eye, ada ma ndziye maŋgaha eye hus a həlay nakə ndo madərəzlay na tsəveɗ ma gəriye ha madərəzlay na tsəveɗ aye. Tsa na, ndo i seweɗ ma ndohwaweye parakka. Ma dəba i wu nakay na, Bəy Maduweŋ Yesu ma maweye ta gədaŋ ŋgay. Ma kəɗiye na abəra mə ɗəma ta gədaŋ i məsəfəre ŋgay nakə ma vəzlaweye mə bazlam ŋgay aye. Ndo i seweɗ niye ma deyeweye na, ta gədaŋ i Fakalaw. Ma giye masuwayaŋ hay wal wal, ma gateye hərɓaɓəkka a ndo hay. Ma vateye gər a ndo hay tə wu niye ma giye. 10 Ma giye wu neheye ŋgwalak eye bay aye wal wal tebiye ada ma vateye gər a ndo neheye ta kutsiye tay ha a ako nakə ɗaɗa ma mbatiye bay aye. Ta dziye andza niye hərwi ta wuɗa deɗek bay, ta kərah. Taɗə ta təma na, Mbəlom ma təmiye tay ha haɓe. 11 Hərwi niye, Mbəlom ma sləriye fataya ndo məvatay gər gədaŋ eye hərwi ada tâ vəlay ha mədzal gər tay a maraw me. 12 Mbəlom a ge andza niye na, hərwi ada sariya mâ gəs tay ha ndo neheye ta təma deɗek bay aye ada ta wuɗa məge mənese aye.
Ndzum ka tsəveɗ i Mbəlom ɓəŋɓəŋ
13 Nəkurom malamar may hay nakə Mbəlom a wuɗa kurom aye, kutoŋ nəmaa gay naha sɨsœ a Mbəlom pat pat hərwi kurom, bəna Mbəlom a pala kurom kwa ahəl nakə məndzibəra andaya zuk bay aye hərwi mətəme kurom ha. A təma kway ha ta gədaŋ i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye nakə a təra kurom ha ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu aye. Mbəlom a təma kurom ha na, hərwi ka dzalum ha ka wu nakə deɗek aye. 14 Mbəlom a zalakum na, ahəl nakə nəmaa ɗakum ha Labara Ŋgwalak eye i Yesu Kəriste aye. A say na, kâ hutum məzlaɓ i Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste dərmak.
15 Hərwi niye malamar ga hay, ndzum dəwerwerre ɓəŋɓəŋ lele, dzalum ka wu neheye nəmaa tətikakum aye huya, kwa taɗə nəmaa tətikakum tə bazlam kwa taɗə nəmaa watsakum naha a ɗerewel, pum na a mədzal gər kurom.
16 Faya na ɗuwulay naha me a Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste tə gər ŋgay eye ada a Mbəlom Bəba kway nakə a wuɗa kway aye. Ta ŋgwalak ŋgay, faya ma makweye naha ɗərev huya ada faya ma dzəniye kway ka mədzal gər kway, ka wu nakə ŋgwalak eye ma deyeweye kame aye. 17 Mâ makum naha ɗərev ada mâ vəlakum gədaŋ ka məge wu neheye ŋgwalak eye hay huya ada ka mətsike wu neheye ŋgwalak eye hay huya.

*2:4 Zəba ma Daniyel 11.36; Ezekiyel 28.2.