Ɗerewel nakə Pol a watsatay naha a
Kolosi hay
aye
Məfələkwe
Kolosi na, wuzlahgəma nakə ta diye i məgəma i Azi aye, bəgom na, tə zalay Turki. Pol ki ye a ɗəma, mata zəbatayaw ɗəre a ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu ɗaɗa bay. Maa pa məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu a ɗəma na, Epafəras nəte mə walaŋ i ndo neheye tə gawa ka bo məsler aye (1.7; 4.12).
Pol a tsəne ndo hay faya ta səpatiye tay ha ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu ma gəma i Kolosi, a watsa tay naha ɗerewel.
Gər i bazlam eye anaŋ: Kəriste ma təmiye tay ha ndo hay abəra ma gədaŋ i ndo məne ɗəre.
Pol a dazlay kəreh mə ɗerewel ŋgay (1.1–2.5), dəmes mazambaɗay a Kəriste hərwi andza neŋgeye Bəy Maduweŋ i məndzibəra ada i ndo məpe mədzal gər hay (1.15-20). Ka ndzay a gər a dəmes na, maɗuwule me andaya ka gər i Kolosi hay (1.3-14). Ma dəba i dəmes na, Pol a ma ahaya a zləm vəram ŋgay nakə a ge hərwi ndo məpe mədzal gər hay aye (1.24–2.5).
Ma dəba eye, Pol a gwaɗatay a Kolosi hay tâ ge metsehe (2.6-23).
Ka mandəve eye na, ɗerewel nakay faya ma vəlateye gədaŋ ka məndze ma sifa weɗeye mə walaŋ i ndo hay, ma bəɗgay tay hay ada ma mədzepe ta ndo hay (3.1-4.6).
Ɗerewel nakay a ndəv ta mətsike me (4.7-18).
1
Neŋ Pol nakə Mbəlom a zla ga hərwi ada nâ təra ndo i maslaŋ i Yesu Kəriste aye. Neŋ ta Timote malamar kway, nəmaa watsakum naha ɗerewel nakay. Nəmaa watsa naha na, a nəkurom ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu neheye ma Kolosi aye. Nəkurom malamar may neheye madzapa eye tə Yesu Kəriste, nəkurom faya ka pumeye bəzay a neŋgeye aye. Mbəlom Bəba kway mâ pa fakuma ŋgama ada mâ vəlakum zay.
Nəmaa ɗuwulaway naha me a Mbəlom Bəba i Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste hərwi kurom. Pat pat nəmaa ɗuwulaway naha me andza niye, nəmaa gaway naha sɨsœ hərwi kurom. Nəmaa gaway naha sɨsœ hərwi nəmaa tsəne na, nəkurom faya ka dzalumeye ha ka Yesu Kəriste ada ka wuɗum ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu tebiye dərmak. Ka gum andza niye na, hərwi ka pum mədzal gər kurom ka wu neheye Mbəlom a ləva ha bo, ma ta vəlakumeye mə mbəlom aye. Tə ɗakum ha wu nakə Mbəlom a gwaɗ ma ləviye ha bo hərwi kurom aye na, ahəl nakə ka tsənum Labara Ŋgwalak eye niye deɗek aye. Labara nakay ŋgwalak eye faya ma ɗiye a zləm ka məndzibəra tebiye, faya ma vəliye hohway andza gərɗaf nakə a wa hohway aye ada a gəl kame kame aye. Andza niye, faya ma diye kame kame mə walaŋ kurom kwa a pat nakə ka tsənum kurre aye, nakə Mbəlom kə pa fakuma ŋgama ta deɗek aye hus bəgom.
Mətsike me
Maa lah məɗakum ha Labara Ŋgwalak eye nakay na, Epafəras. Neŋgeye na, dzam may, nəmay ta neŋgeye faya nəmaa giye məsler i Yesu Kəriste ka bo dziye. Neŋgeye faya ma giye məsler i Yesu Kəriste tə ɗərev ŋgay peteh, faya ma giye məsler mə gay kurom na, a bəram may. Maa tsikamay ma kəkay nakə Məsəfəre i Mbəlom a vəlakum gədaŋ ka mawuɗe siye i ndo kurom hay aye na, neŋgeye.
Hərwi niye kwa a pat nakə nəmaa tsəne labara kurom aye na, nəmaa gər ha maɗuwulay naha me a Mbəlom hərwi kurom bay. Nəmay faya nəmaa ɗuwulay naha me a Mbəlom na, mâ ɗakum ha wu nakə a yay a gər aye parakka ada kâ sərum, kâ hutum metsehe nakə Məsəfəre ŋgay ma vəliye aye, ada kâ tsənum wu neheye ka tsəveɗ ŋgay aye. 10 Tə metsehe niye na, ka slumeye məndze andza nakə a say a Bəy Maduweŋ Yesu Kəriste aye ada ka gumeye wu neheye tebiye a yay a gər aye. Ka gumeye wu neheye ŋgwalak eye wal wal tebiye ada ka səkahumeye məsəre Mbəlom kame kame. 11 Nəmay faya nəmaa ɗuwulay naha me sa na, hərwi ada mâ vəlakum gədaŋ ŋgay nakə a ze kwa mey aye hərwi ada kâ ndzum ɓəŋɓəŋ lele, hərwi ada ka səmumeye naha tə zayzay nakə mə ɗərev kurom aye ada ɗərev kurom ma ŋgwasiye dərmak. 12 Gumay sɨsœ a Mbəlom nakə a vəlakum gədaŋ aye hərwi ada kâ hutum wu nakə a ləva ha bo hərwi ndo ŋgay hay ka təv nakə dzaydzay ŋgay a dəv aye. 13 Mbəlom bəba kway kə mbəl kway ha hərwi ada kâ təmakwaw abəra ma bəy i ləvoŋ, a pa kway a təv i mələve bəy i mandərkwasla i wawa ŋgay. 14 A mbəɗakway ahaya abəra mə həlay i Fakalaw na, tə həlay i wawa ŋgay niye ada a pəsakway ha mənese kway hay dərmak.
Dəmes i mazambaɗay a Kəriste Bəy Maduweŋ i məndzibəra
15 Ndəray andaya kə ŋgatay a Mbəlom bay,
ane tuk na, Yesu Kəriste nakə ndo hay tə ŋgatay aye na, a ndzəkit bo Mbəlom,
Mbəlom neŋgeye kəkay na, faya ma ɗakweye ha.
Neŋgeye bagwar eye ka gər i wawa i Mbəlom hay tebiye.
A ze wu neheye tebiye Mbəlom a ge aye.
16 Hərwi Mbəlom a ge wu hay tebiye na, tə həlay ŋgay,
wu neheye mə mbəlom aye ta wu neheye ka dala aye,
wu neheye ɗəre a ŋgatay aye
ta wu neheye ɗəre a ŋgatay bay aye.
Wu neheye ta gədaŋ eye hay mə mbəlom aye,
kwa bəy i gawla i Mbəlom hay ada bagwar tay dərmak
Mbəlom a ge tə həlay ŋgay.
Wu neheye tebiye na, Mbəlom a ge tay ha tə həlay i wawa ŋgay
ada wu neheye a ge tebiye aye na, i ŋgay hay.
17 Neŋgeye na, andaya kwa ahəl nakə Mbəlom kə ge məndzibəra zuk bay aye,
wu hay tebiye na, mə həlay ŋgay ada maa gəs tay ha ka təv manəte eye na, neŋgeye.
18 Neŋgeye bəy i məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay.
Maa ləva tay na, neŋgeye andza gər nakə a ləvay gər a bo aye.
Ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu na, andza bo ŋgay.
Makurre na, neŋgeye,
maa lətsew abəra ma mədahaŋ kurre na, neŋgeye,
nakay na, andza məgweɗe neŋgeye ka gər i ndo hay tebiye ada ka gər i wu hay tebiye.
19 Wu neheye tebiye mə ɗərev i Mbəlom aye na,
mə ɗərev i Kəriste tebiye dərmak,
hərwi a yay a gər andza niye.
20 A say a Mbəlom na, wu hay tebiye tâ sər bo ta neŋgeye tə həlay i wawa ŋgay,
wu neheye ka dala aye ada wu neheye mə mbəlom aye,
ada məndze zay andaya ma wuzlah i ndo hay tə neŋgeye.
A ge niye na, tə bambaz i wawa ŋgay nakə ta dar na ka mayako mazləlmbaɗa eye.
21 Ahəl niye nəkurom na, dəreŋ ta Mbəlom, nəkurom ndo məne ɗəre ŋgay hay, hərwi ka dzalawum ka wu neheye lele bay aye, ka gawum wu neheye lele bay aye. 22 Ane tuk na, anəke na, Mbəlom kə ma kurom ahaya ka təv ŋgay ta məməte i wawa nakə a təra ndo zezeŋ a mət aye. A ge andza niye na, hərwi ada kâ ndzum tsəɗaŋŋa, ka slumeye faya mələtse kame i Mbəlom mənese kwa tsekweŋ andaya fakuma bay. Ndəray ma sliye faya məmakum ha mənese bay.
23 Lele na, dzalum ka Yesu huya ada ndzum ɓəŋɓəŋ, kâ dagwarum bay, pum mədzal gər kurom ka wu neheye ka tsənum ma Labara Ŋgwalak eye. Labara Ŋgwalak eye nakay na, ta tsikay kwa a way ka məndzibəra nakay. Neŋ Pol, ndo i məsler i Mbəlom hərwi məɗatay ha a ndo hay dərmak.
Məsler nakə Mbəlom a vəlay a Pol aye
24 Anəke na, ɗərev faya ma ŋgwasiye hərwi ɗəretsətseh nakə faya na siye hərwi kurom aye. Andza nakə Yesu Kəriste a sa ɗəretsətseh ahəl niye aye na, bo ga faya ma siye ɗəretsətseh dərmak hərwi məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu. Nəteye na, andza bo ga. Na siye ɗəretsətseh andza niye na, hərwi ada məsler ŋgay mâ ndəv. 25 Mbəlom a zla ga, a pa ga ndo i məsler kurom na, a gweɗeŋ nâ tsik bazlam ŋgay tebiye a nəkurom. 26 Ahəl niye na, bazlam nakay maŋgaha eye, ndo hay tə sər bay, anəke na, kə ndohwa ahaya parakka a ndo ŋgay hay. 27 A say a Mbəlom məɗatay ha a ndo ŋgay hay na, wu nakə a say məge aye na, ŋgwalak eye haladzay, ma dzəniye ndo hay tebiye. Bazlam nakay a ndzawa maŋgaha eye nakə anəke a ndohwaw parakka a dzaydzay aye na, Yesu Kəriste mə ɗərev kurom. Hərwi niye, pum mədzal gər kurom ka məndze ta Mbəlom ma təv nakə ta ɗəslay ha gər aye.
28 Faya nəmaa ɗiye ha na, Yesu Kəriste eye nakay. Faya nəmaa gatay ɗaf a ndo hay, ada faya nəmaa tətikateye wu hay tə metsehe nakə Mbəlom a vəl aye. A samay na, ndo neheye tebiye madzapa eye tə Yesu Kəriste aye na, tâ təra masəra gər eye hay. 29 Hərwi niye neŋ faya na ŋgəliye ha bo haladzay ka məge məsler ta gədaŋ i Yesu Kəriste nakə a vəleŋ hərwi ada nâ ndəv ha məge məsler.