4
Mətsikatay me a zləm a ndo hay
Kə ge andza niye na, malamar ga hay, ndzum ta gədaŋ eye ɓəŋɓəŋ lele mə həlay i Bəy Maduweŋ kway. Nəkurom na, ka yumeŋ a gər haladzay. Hawa kurom a geŋ, a seŋ məŋgatakum. Ɗərev ga faya ma ŋgwasiye haladzay tə nəkurom. Nəkurom ka tərum na, magogoy i məsler ga nakə na ge aye.
A nəkurom Evodi ta Siŋtis neŋ faya na gwaɗakumeye amboh, ndzum na, ayaw ayaw, bazlam kurom mâ ge nəte, hərwi nəkurom mandza eye na, mə həlay i Bəy Maduweŋ kway. A nəkar dzam ga nakə faya ka gameye məsler i Mbəlom nəte aye. Neŋ faya na gwaɗakeye naha dərmak, dzəna tay ha ŋgwas niye hay, tâ ndza ayaw ayaw mə walaŋ tay. Hərwi neŋ tage nəteye na, nəmaa ge vəram haladzay hərwi ada Labara Ŋgwalak eye mâ ye kame kame, ndo hay tâ tsəne. Məsler niye nəmaa ge aye na, nəmay tebiye tage ŋgwas niye hay tage Kəleneŋ ada ta ndo siye hay, nəmaa ge ka bo məsler dziye. Nəteye tebiye tay aye, Mbəlom kə watsa məzele tay a ɗerewel ŋgay nakə a watsa a ɗəma məzele i ndo neheye ta huta sifa aye.
Ŋgwasum pat pat hərwi nəkurom mandza eye na, mə həlay i Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste. Neŋ faya na gwaɗakumeye sa: Ŋgwasum. Ndo i məndzibəra hay tebiye ta zəba ka mede kurom na, faya ka təmum ndo hay lele ada faya ka gumateye ŋgwalak. Sərum ha na, mazlambar Bəy Maduweŋ kway kə ndzew. Mâ mətsakum gər bay. Wuray kwa tsekweŋ mâ dzəma kurom bay tebiye. Ɗuh na, tsətsahum wu nakə a sakum ada andaya fakuma bay aye ka Mbəlom. Tsətsahum na, ta məgay naha amboh, mâ dzəna kurom ada gumay naha sɨsœ dərmak. Yawa! Ka gum andza niye na, Mbəlom ma vəlakumeye məndze zay mə ɗərev kurom hay. Zay niye ma vəlakumeye na, a ze wu nakə ndo hay tə sər aye. Neŋgeye na, ma tsəpiye ɗərev kurom ta mədzal gər kurom hay hərwi ada wuray kwa tsekweŋ mâ gakum bay. Hərwi nəkurom na, mandza eye mə həlay i Yesu Kəriste.
Malamar ga hay, wu nakə a zəkaw na ndəvakumeye naha mətsike aye na, anaŋ: Dzalum na, ka wu neheye ŋgwalak aye hay, nakə ndo hay ta ɗəslay gər aye, wu neheye deɗek eye, a wu neheye ka rəhakway ha gər aye, a wu neheye maraw me andaya mə ɗəma bay aye, a wu neheye tsəɗaŋŋa aye, a wu neheye a yatay a gər a ndo hay aye ada a wu neheye ta zambaɗaway aye. Gumatay metsehe na, a wu neheye anaŋ aye. Gum məsler na, tə wu neheye na tətikakum aye, wu neheye ka təmum aye, wu neheye ka tsənum mə bazlam ga na tsikakum aye, ada wu neheye kə ŋgatumay tə ɗəre kurom neŋ na ge aye. Ka pumay bəzay na, Mbəlom nakə ma vəlakweye məndze zay aye na, ma ndziye tə nəkurom.
Pol a gatay sɨsœ a Filipi hay hərwi madzəne nakə tə sləray naha aye
10 Na gay sɨsœ a Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste ada ɗərev ga kə ŋgwasa haladzay hərwi ka dzalumaw fagaya sa. Haɓe kurre na, ka dzalum fagaya ŋgway. Ane tuk na, ka hutum həlay eye madzəne ga ada kə ndza haladzay nakə ka dzənum ga bay aye. 11 Na tsik andza niye na, hərwi nakə wu andaya fagaya bay aye na, bay. Hərwi kwa taɗə wu andaya, kwa andaya bay na, na tətik məndze tə məŋgwese eye. 12 Na sər məndze ma mətawak, na sər məndze mə wu nakə ndasassa aye. Na sənəka məndze ta məŋgwese eye kwa mə ɗəretsətseh waray waray. Na sənəka mərehe ta wu mənday ada na sənəka məndze tə may. Na sənəka məndze tə wu haladzay ada tə wu tsekweŋ eye. 13 Na sliye faya maɗəme wu neheye tebiye na, ta gədaŋ i Yesu Kəriste nakə a vəleŋ aye. 14 Kwa taɗə andza niye bəbay na, madzəne nakə ka dzənum ga anəke ahəl nakay anaŋ neŋ mə ɗəretsətseh aye na, ka gum lele.
15 Nəkurom ndo i Filipi hay, sərum ha na, ahəl nakə na dazlay məɗakum ha Labara Ŋgwalak eye kurre hus ahəl nakə na lətse, na ye abəra ma Masedowan aye na, maa dzəna ga na, nəkurom ɗekɗek bəna, siye i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu na, ta vəleŋ wuray bay. 16 Ahəl nakə neŋ ma wuzlahgəma i Tesalonik aye na, ɓa sik haladzay ka slərumeŋ naha wu nakə andaya fagaya bay aye. 17 Neŋ faya na pəliye tsəveɗ ada ka vəlumeŋ wu bay. Na tsik andza niye ɗuh na, ɗərev kə ŋgwasa hərwi na sər ha Mbəlom ma piye fakuma ŋgama hərwi madzəne nakə ka vəlumeŋ aye. 18 Na ŋgatay a wu nakə ka sləruma ahaya Epafrodit aye. Ka vəlumeŋew na, haladzay, wuray a kətseŋ sa bay. Wu neheye ka vəlumeŋew aye na, lele andza wu kəriye nakə tə fəkaway naha a Mbəlom a ze huŋŋa a yay a gər haladzay aye. 19 Mbəlom na, məzlaɓ eye, a ləva wu hay tebiye, wuray a kətsay bay. Neŋgeye ma vəlakumeye wu nakə a kətsakumeye tebiye. Ma vəlakumeye na, tə həlay i Yesu Kəriste. 20 Ndo hay tâ zambaɗay a Mbəlom Bəba kway ka tor eye. Mâ təra andza niye.
21 Tsikumatay me a ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu tebiye tə məzele i Yesu Kəriste. Malamar neheye ka təv ga kanaŋ aye ta tsikakum naha me dərmak. 22 Siye i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu tebiye ta tsikakum naha me dərmak. Maa tsikakum naha me wene wene eye na, ndo neheye ma bəɗgay i bəy i Roma aye.
23 Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste mâ pa fakuma ŋgama.