3
Matəre tsəɗaŋŋa kame i Mbəlom na, kəkay?
Malamar ga hay wu nakə na ndəvakumeye naha mətsike aye na, anaŋ: Ŋgwasum hərwi nəkurom na, ndo i Bəy Maduweŋ hay. Na diye gər məwatsakum naha wu nakə ɓa na watsakum naha tsɨy aye bay. Na masakumeye naha məwetse sa, ma dzəniye kurom hərwi ada wuray mâ gakum bay.
Gum metsehe kame i ndo neheye faya ta giye məsler ŋgwalak eye bay aye. Nəteye faya ta kwasatay ha gər a ndo hay ta məgweɗe ɗəsum bo. Ta deɗek maɗəsa bo eye na, nəkway bəna, nəteye bay. Maa təra ndo i Mbəlom hay na, nəkway. Nəkway sa na, ka ɗuwulakway naha me a Mbəlom ta gədaŋ i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye, ada ka zambaɗawakway a Yesu Kəriste. Nəkway na, ka pakway zləm a wu nakə ndo zezeŋ ma giye bay.
Taɗə kə ge wu i ndo zezeŋ faya ma giye lele na, haɓe neŋ dərmak na piye faya zləm. Taɗə ndoweye kə gwaɗay a gər ŋgay lele məpay zləm a wu i ndo zezeŋ nakə ma giye na, neŋ na sər ha, i ga nakə na tsikiye na, ma ziye i ŋgay. Hərwi neŋ na, ndo i Yahuda ɗeɗəŋ eye. Mawa ga na, Yahuda hay. Sa na, neŋ wawa i Israyel hay, ada tə wa ga ma gwala i Bendzameŋ. Ahəl nakə tə wa ga, na həna məhəne tasəla matsamahkar eye na, tə ɗəs bo ga. Taɗə ta tsətsahiye fagaya ka gər i bazlam i Yahuda hay mapala eye na, neŋ mə walaŋ i Farisa hay. Neŋ na, na pay bəzay a kule i Yahuda hay lele. Na təkay ɗəre tə tsəɓtsəɓ eye hus ka məgatay ɗəretsətseh a məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu Kəriste. Taɗə bazlam i Yahuda hay mapala eye mâ təra ha ndo lele kame i Mbəlom na, na sliye faya haɓe məgwaɗakum neŋ na, mənese andaya kwa tsekweŋ fagaya bay.
Wu niye hay na zəbawa faya ahəl niye na, andza magogoy ga. Ane tuk na, na sər ha wu niye ŋgama andaya mə ɗəma bay hərwi ada nâ huta mədzepe tə Yesu Kəriste ɗuh. Ayaw! Na mbəɗay dəba a wu niye hay tebiye na, hərwi na sər ha Yesu Kəriste na, Bəy Maduweŋ ga. Niye na, a ze wu hay tebiye. Na mbəɗay dəba a wu hay tebiye na, hərwi Yesu Kəriste. Na zəba ka wu niye hay na, andza mandzak hərwi ada nəmaâ dzapa tə Yesu Kəriste ada nâ ndza mə həlay ŋgay. Na gwaɗiye neŋ lele kame i Mbəlom hərwi nakə na rəhay ha gər a bazlam i Yahuda hay mapala eye na, ɗaɗa na tsikiye bay. Wu nakə a təra ga ha lele kame i Mbəlom aye na, nakə na pa mədzal gər ka Yesu Kəriste aye. Maa təra ga ha ndo lele eye na, Mbəlom hərwi na dzala ha ka neŋgeye. 10 Wu nakə a yeŋ a gər haladzay aye na, nəte ŋgweŋ tsa. A seŋ na, məsəre Yesu ta gədaŋ ŋgay nakə a lətse ahaya abəra ma mədahaŋ aye. A seŋ sa na, məse ɗəretsətseh andza neŋgeye nakə a sa ɗəretsətseh aye, na mətiye andza neŋgeye nakə a mət aye dərmak. 11 Andza niye hərwi ada taɗə kəkay kəkay bəbay na, Mbəlom ma ta mbəla ga ahaya abəra ma mədahaŋ.
Mahway hərwi məhute wu nakə kame aye
12 Kwa wu neheye na tsik tebiye aye na, na gwaɗiye na huta tsɨy na, na tsikiye bay. Ada məgweɗe neŋ lele na sla tsɨy na, na tsikiye bay. Ɗuh na, na giye gədaŋ mede kame kame hərwi ada nâ huta tay ha wu niye hay a həlay ga. Na giye andza niye na, hərwi Yesu Kəriste kə zla ga a huɗ i həlay ŋgay. Na təra ndo ŋgay.
13 Ayaw malamar ga hay, wu niye hay na tsik aye ta təra i ga tsɨy na, na tsikiye zuk bay. Ane tuk na, wu nakə na giye na, nəte ŋgweŋ tsa. Na gər ha wu neheye ma dəba ga aye tebiye. Ɗuh na giye gədaŋ na, mede kame kame hərwi ada nâ huta wu nakə kame aye. 14 Andza niye neŋ faya na hwiye ndirndir ka məndisle ka kokway nakə na ndisliye a ɗəma aye. Na hwiye na, mata hute magogoy ga nakə Mbəlom a zeleŋ faya ma ta vəleŋ aye. Magogoy aye niye ma ta vəleŋ aye na, mede mata ndze tage neŋgeye hərwi Yesu Kəriste.
15 Nəkway neheye masəra eye hay ka tsəveɗ i Mbəlom aye na, mədzal gər kway mâ ge na, andza niye. Taɗə ndoweye kə dzala wu mekeleŋ eye wal na, Mbəlom ma bəzakumeye ha parakka. 16 Wu nakə bagwar eye ka gakweye na, zəŋgalakwa tsəveɗ nakə ka zəŋgalakwa hus anəke aye. Kâ gərakwa ha bay.
17 Nəkurom malamar ga hay, nəkurom tebiye zəŋgalum na, təv sik ga. Zəbum ka mede i ndo neheye mede tay lele andza mede may nakə nəmaa ɗakum ha aye.
18 Hərwi ndo siye hay haladzay mede tay faya ma bəziye ha, nəteye na, faya ta neye ɗəre a Kəriste nakə a mət ka mayako mazləlmbaɗa eye. Wu neheye na, ɓa na tsikakum madzəga haladzay. Na masakumeye ha mətsikakum sa. Faya na tsikakumeye naha anəke na, tə mətuwe eye. 19 Pat nakə məndzibəra ma ndəviye na, Mbəlom ma dziye tay ha. Mbəlom ma dziye tay ha, hərwi ta wuɗa məpay bəzay a Mbəlom təbey. Tə pay bəzay i tay na, a wu neheye mevel tay a wuɗa aye. Faya ta giye wu nakə a ge horoy aye, bo tay aye na, a ye tay a gər haladzay. Tə dzala na, ka wu i məndzibəra ɗekɗek tsa.
20 Nəkway na, ka pəlakweye məge wu niye hay təbey. Nəkway gay kway na, mə mbəlom. Nəkway faya ka həbakweye ndo mətəme ha ndo, Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste nakə ma mbəzlaweye mə mbəlom mata dzəgər tage nəkway aye. 21 Ki yaw na, ma mbəɗakweye ha bo kway nakay bəle eye hərwi ada bo kway mâ təra gədaŋ eye andza bo ŋgay. Ma giye wu nakay ta gədaŋ nakə ma giye ha məsler hərwi məpe tay ha wu hay tebiye a huvo ŋgay.