Ɗerewel nakə Pol a watsay naha a
Titus
aye
Məfələkwe
Titus neŋgeye ndo məleke ha Pol ma məsler. Ahəl nakə Pol mə həlay nakə mawura bo ta ndo i Koriŋte hay aye na, Titus kə ge məsler ŋgwalak eye haladzay. Pol a watsay naha ɗerewel nakay na, neŋgeye ma Kəret, dala nakə malawara eye ta yam aye. Mə ɗəma na, a matay bo a ndo məpe mədzal gər hay ka məndze lele.
Pol a may ha a zləm a Titus ka lele i məndze i ndo məkalay kame a ndo məpe mədzal gər hay (1.5-16). A tsikay me a zləm ka gər i məndze ta slala i ndo hay wal wal: Ta ndo neheye guram eye hay, dahəlay hay, gawla hay, beke hay (2.1-15). Yesu Kəriste a vəl ha sifa ŋgay na, hərwi mətəme tay ha ndo hay abəra ma mənese kwa waray waray (2.14). Mədok i sifa weɗeye i ndo məpe mədzal gər hay mapa eye na, ka neŋgeye.
1
Mətsike me
Maa watsa ɗerewel nakay na, neŋ Pol, ndo i məsler i Mbəlom, ada ndo i maslaŋ i Yesu Kəriste. Mbəlom a zla ga, hərwi ada nâ tsikatay bazlam ŋgay a ndo ŋgay neheye a pala tay ha aye. Na tsikateye na, ada tâ dzala ha ka Mbəlom, tâ sər deɗek. Hərwi deɗek na, ma ɗakweye ha mede nakə a yay a gər a Mbəlom aye. Na giye andza niye na, hərwi ada ndo hay tâ sər ha ta huta sifa nakə ma ndəviye bay aye. Mbəlom neŋgeye na, a raw me təbey. A gwaɗ ma vəlakweye na, kwa ahəl nakə kə ge məndzibəra zuk bay aye. A ɗa ha na, ahəl ŋgay nakə a ndisl a ɗəma aye. A ɗakway ha wu nakə a gwaɗ ma vəlakweye na, tə bazlam i ndo neheye a slər tay ha hərwi ada tâ ɗa ha bazlam ŋgay aye. Mbəlom neŋgeye ndo mətəme kway ha kə vəleŋ bazlam nakay a həlay, a gweɗeŋ: «Tsikatay a ndo hay dərmak.»
Titus, na watsaka naha ɗerewel nakay na, a nəkar. Nəkar na, andza wawa ga, hərwi mədzal gər may nəte ka Yesu.
Mbəlom Bəba kway, tə Yesu Kəriste, ndo mətəme kway, tâ pa fakaya ŋgama ada tâ vəlaka zay.
Məsler nakə Titus faya ma giye ka dala i Kəret aye
Na gər kar ha ka dala i Kəret na, hərwi ada kâ lambaɗ tay ha wu neheye a ze naha malembeɗe aye. Sa na, ada kâ ye a walaŋ i gəma hay, kâ pala ndo hay ada tâ təra madugula hay, nəte nəte, tâ dzəna ndo mədzal gər hay aye. Ge na, andza nakə na tsikaka aye.
Madugula na, tâ ŋgəlatay bəzay bay. Mâ ge na, zal i ŋgwas nəte. Wawa ŋgay hay tâ dzala ha ka Yesu. Mede tay mâ ge lele, hərwi ada ndo hay tebiye tâ zəba fataya na, ta ge mənese bay. Tâ gəsay me a bəba tay lele.
Andza niye madugula na, ndo hay tâ ŋgəlay bəzay bay. Hərwi məsler nakə ma giye na, məsler i Mbəlom. Neŋgeye na, mâ ɗəslay ha gər a bo ŋgay bay. Mâ ge mevel bay, mâ kwaya bay, mâ kəɗ bo ta ndo hay bay, mâ ge bor i dala bay. Ɗuh neŋgeye na, mâ təma ndo hay a gay ŋgay lele, mâ wuɗa na, məge wu lele eye, mâ təra ndo masəra gər eye lele, mâ təra ndo i ŋgwalak, mâ təra ndo mə pay naha faya a Mbəlom, mâ gay metsehe a bo ŋgay lele. Mâ pa a ɗərev ŋgay na, bazlam deɗek eye, andza nakə ka tətikakwatay a ndo hay aye. Taɗə kə ge andza niye na, ma sliye faya məvəlatay gədaŋ a ndo hay tə bazlam nakay. Sa na, ma sliye faya məɗatay ha mənese i ndo neheye tə gwaɗ bazlam nakay lele bay aye parakka.
10 Na tsik andza niye na, hərwi ndo hay andaya haladzay mə walaŋ i ndo mədzal gər hay ta təma bazlam i ndo təbey. Nəteye faya ta tsikiye na, bazlam nakə ma dzəniye ndo hay bay aye. Faya ta vateye gər a ndo hay. Ndo məge wu niye hay wene wene eye na, Yahuda hay. 11 Madugula hay, tâ gatay me, tâ ŋgərəz ka ndo niye hay. Hərwi nəteye na, faya ta nasiye ha bəɗgay i ndo siye hay. Faya ta tətikiye a ndo hay na, wu neheye a ye ka bo matətike bay aye. Faya ta giye andza niye na, məhute ha dala tsa.
12 Ndo andaya mə walaŋ i Kəret hay, neŋgeye na, kəliŋ tay. A gwaɗ: «Kəret hay na, maraw me eye hay, seweɗ eye hay andza wu i pesl hay. Nəteye sœ eye hay. Tə dzala i tay na, ka wu mənday tsa.» 13 Kəliŋ tay niye a tsik na, deɗek.
Hərwi niye, tsikatay faya lele hərwi ada tâ dzala ha ka Yesu. 14 Tsikatay faya dərmak hərwi ada tâ pay zləm a wurmbez i Yahuda hay sa bay. Tâ pay bəzay a bazlam i ndo neheye ta kərah məpay bəzay a deɗek i Mbəlom aye bay.
15 Taɗə ndoweye tsəɗaŋŋa ka təv i Mbəlom na, wu hay tebiye tsəɗaŋŋa hərwi ŋgay dərmak. Ndo neheye ɗərev tay lelebay ada ta dzala ha ka Mbəlom bay aye na, wu tebiye ta giye na, lelebay, hərwi mədzal gər tay na, kə nas. Ada faya ta giye wu nakə lelebay aye na, horoy a gatay bay. 16 Nəteye tə gwaɗay a gər tay na, tə sər Mbəlom. Azlakwa ɗuh wu neheye faya ta giye na, faya ma bəziye ha na, tə sər Mbəlom bay. Nəteye na, tə pay naha faya a Mbəlom bay. Faya ta giye wu nakə a say a Mbəlom bay aye. Wu nakə lele aye na, tə mba faya məge bay.