2
Məpay naha faya a Mbəlom na, kəkay?
Titus, nəkar na, tsikatay deɗek i Mbəlom a ndo hay. Gwaɗatay a bagwar hay na, tâ kwaya bay. Tâ ge na, wu neheye ɗa ndo hay ta rəhay ha gər aye. Tâ gay metsehe a bo tay lele, tâ dzala ha ka Mbəlom ta deɗek, tâ wuɗa ndo hay tə ɗərev tay peteh. Ɗəretsətseh kə ndzatay a gər na, tâ zla ŋgatay.
Tsikatay a ŋgwas bagwar eye hay andza niye dərmak, hərwi ada tâ ge na, wu neheye a yay a gər a Mbəlom aye. Tâ ŋgəlay bəzay a ndo bay, tâ təra beke i guzom bay. Gwaɗatay na, tâ tətikatay wu nakə lele aye a ndo hay. Taɗə tâ ge andza niye na, ta tətikiye tay ha ŋgwas neheye dahəlay aye hay, ta wuɗiye zal tay hay ta wawa tay hay na, kəkay. Ta tətikiye tay ha hərwi ada tâ gay metsehe a bo tay dərmak, tâ ge madama bay, tâ ge məsler mə gay tay hay lele, tâ ge na, məsler lele eye, tâ gəsatay me a zal tay hay. Taɗə ta ge andza niye na, ndo hay ta tsikiye wuray ka bazlam i Mbəlom bay.
Gawla hay
Tsikatay a gawla hay andza niye dərmak, gwaɗatay tâ gay metsehe a bo tay. Nəkar dərmak na, ge wu neheye lele eye ɗekɗek, hərwi ada gawla hay tâ tətik mede yak. Ka tətikateye wu na, tətikatay tə ɗərev nəte. Tətikatay na, wu nakə ada ndo hay ta rəhakeye ha gər aye. Tətikatay na, wu nakə deɗek aye, ada ndəray ma sliye faya məmaka ha mənese bay. Andza niye, horoy ma gateye a ndo məne ɗəre yak hay, hərwi ta huta bazlam neheye lelebay aye bay.
Beke hay
Beke hay na, gwaɗatay tâ gəsatay me a ndo i gay tay hay huya. Tâ mbatsatay me a ndo i gay tay hay bay, ada wu neheye ta giye na, mâ yatay a gər a ndo i gay tay hay. 10 Tâ ge mavaha bay dərmak. Ɗuh tâ ge na, wu lele eye hay, hərwi ada ndo i gay tay hay tâ sər ha na, nəteye deɗek eye. Taɗə tâ ge andza niye na, bazlam neheye faya ka tətikakweye ka gər i Mbəlom ndo mətəme kway ha aye na, ndo hay ta zambaɗeye.
Mahəbe məmaw i Yesu
11 Ndo hay tâ ge na, wu nakə na tsik aye hərwi Mbəlom ka bəzatay ha a ndo hay neŋgeye na, a wuɗa ndo hay hərwi ada tâ təma. 12 Mbəlom a tətikakway andza niye na, kâ gərakwa ha mede kway nakə a yay a gər bay aye, ada kâ pakway bəzay a wu i məndzibəra neheye faya ta səpatiye kway aye bay. Ɗuh ahəl nakə nəkway mandza eye ka məndzibəra mba na, gakway metsehe a bo kway. Gakwa na, wu deɗek eye ada nakə a yay a gər a Mbəlom aye. 13 Gakwa andza niye ada təkakway ɗəre a pat lele eye nakə ndo mətəme kway Yesu Kəriste ma deyeweye ta məzlaɓ i Mbəlom kway. Neŋgeye na, Mbəlom bagwar eye. 14 A vəl ha gər ŋgay hərwi ada kâ təmakwaw abəra mə mezeleme, ada kâ tərakwa tsəɗaŋŋa kame ŋgay. Andza niye ka tərakwa ndo ŋgay hay, ada ka wuɗakwa məge wu neheye ŋgwalak aye pat pat.
15 Anaŋ andza nakay, nəkar na, tətikatay wu nakə na watsa aye. Vəlatay gədaŋ, tsikatay faya a ndo neheye tə pay zləm a bazlam yak bay aye. Tətikatay ta məzlaɓ nakə Mbəlom ma vəlakeye. Ndo hay tâ təra kar ha bay.