3
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ kullə lə ngannjékullə-je lə Lubə
2Kɔ 6:4-13
Ngankɔ̰-m-je kɨ́ njékadmḛḛ, ma̰ rəmə, mꞌpa sə-si ta titɨ dow-je kɨ́ Ndil kɨ́ aa njay ɔr nɔ̰̀-dé al, ngà mꞌpa sə-si ta titɨ dow-je kɨ́ dꞌisɨ ꞌra né-je kɨ́ nəl dajɨ rɔ-dé rəm, titɨ dow-je kɨ́ ꞌto ngan-je mḛḛ nam-tɨ kɨ́ ꞌnam kɨ̀ Kristɨ bè rəm. 3:2 Əbr 5:12,13Ma̰ mꞌadɨ-si mbà ɓɨ nékuso kɨ́ nga̰ al. Kdɔtalə nékuso kɨ́ nga̰ lé, à kasɨ dɔ tɔ́gɨ-si-tɨ al. Ə sar ɓone bè kàrè asi kusoi né kɨ́ nga̰ al ya ɓəy, kdɔtalə sə̰i isi ꞌrai né-je kɨ́ nəl dajɨ rɔ-si ya ɓəy. Kdɔ lokɨ kim-na̰ kɨ̀ gakɨ-na̰ tò dan-si-tɨ bè lé, ꞌtoi dow-je kɨ́ isi ꞌrai né-je kɨ́ nəl dajɨ rɔ-si rəm, ɓá panjiyə-si kàrè to panjiyə kɨ́ nəl dajɨ rɔ-si rəm ya al wa?
Mbunə̰ Pol kɨ̀ Kɔrḛntɨ-je
3:4 1Kɔ 1:12Kdɔ lokɨ dow káre panè: Ma̰ mꞌto dow lə Pol! Ə ḛ kɨ́ madɨ panè: Mꞌto dow lə Apolosɨ! Bè kinlé sə̰i isi rai né-je kɨ́ nəl dajɨ rɔ-si ya al wa? Apolosɨ to ná̰, ə Pol to ná̰ wa? Dḛ ꞌto ngannjékullə-je kɨ́ kɨ̀ takul-dé ɓá sə̰i adi-né mḛḛ-si, kɨ́ go kadkare-tɨ kɨ́ ꞌƁaɓe adɨ dow kɨ́ rá-rá. 3:6 a Knj 18:4-11; b Knj 18:24-28Ma̰ mꞌma̰ kagɨ, ə Apolosɨ ungɨ man dɔ-tɨ, ngà Lubə ɓá adɨ-é tɔ́gɨ. Beɓa njèma̰-é to dow kɨ́ ꞌngay al rəm, ɓá njèkungɨ man dɔ-tɨ kàrè to dow kɨ́ ꞌngay al rəm, ngà Lubə kɨ́ njèkadɨ-é tɔ́gɨ ya par ɓá to kɨ́ ꞌngay. Njèma̰-é dḛ kɨ̀ njèkungɨ man dɔ-tɨ lé, dꞌasɨ-na̰, ə ná̰-ná̰ ya à kingə nédɔ-ji kɨ́ asɨ ta kullə liə. Kdɔtalə jḛ jꞌto njérakullə natɨ kɨ̀ Lubə. Sə̰i ꞌtoi londɔr lə Lubə rəm, ꞌtoi kəykində lə Lubə rəm. 10 Kɨ̀ takul majɨ kɨ́ Lubə ra sə-m adɨ-m mꞌtokɨ njègosɨ kində kəy bè lé, ɓá mꞌində-né gin kəy nangɨ ə dow kɨ́ rangɨ ində dɔ-tɨ. Ngà kadɨ ná̰-ná̰ oo kəm rəbɨ kɨ́ isɨ ində-né dɔ-tɨ lé majɨ. 11 Kdɔtalə Jeju Kristɨ ya to gin kəy lé ngá, ɓɨ dow à kində gin-é kɨ́ rangɨ al. 12 Kinə dow ində dɔ gin kəy-tɨ kinlé, kɨ̀ lɔr, əse kɨ̀ là, əse kɨ̀ ər-je kɨ́ majɨ-majɨ, əse kɨ̀ kagɨ, əse kɨ̀ wale, əse kɨ̀ kádɨ né kàrè, kullə ra dowbé à tɔjɨ rɔ-é ndaa-tɨ rəsɨ. 13 Kdɔ ndɔ gangta-tɨ lé, kullə lə ná̰-ná̰ à tɔjɨ rɔ-é ndaa-tɨ rəsɨ dan pər-tɨ, adɨ pər à na̰ ndajɨ kullə lə ná̰-ná̰ kdɔ kɔr man dɔ-tɨ. 14 Kinə dow ində kəy dɔ (gin kəy-tɨ) kinlé ɓá a̰ gərərə rəmə, dowbé à kingə nékugə dɔji. 15 Kinə pər ɔ̰̀ kullə ra dow rəmə, ḛ à nal nékugə dɔji; kajɨ rəmə dowbé à kajɨ, ngà à titɨ-na̰ kɨ̀ dow kɨ́ tḛḛ dan pər-tɨ bè. 16  3:16 1Kɔ 6:19; 2Kɔ 6:16Sə̰i gəi kɨ́ ꞌtoi kəy lə Lubə ə Ndil Lubə isɨ mḛḛ-si-tɨ ya al wa? 17 Kinə dow tujɨ kəy lə Lubə lé, Lubə à tujɨ-é tɔ; kdɔtalə kəy lə Lubə lé, to kəy kɨ́ aa njay, ə sə̰i ɓá ꞌtoi kəy liə. 18 Kadɨ dow ədɨ rɔ-é al. Kinə dow madɨ dan-si-tɨ oo rɔ-é kɨ njègosɨ dɔkaglo-tɨ kɨ́ ɓone kin rəmə, kadɨ-é təl mbə́, ɓá à təl njègosɨ. 19 Kdɔtalə gosɨ kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè lé, to né mbə́ kɨ rɔ Lubə-tɨ. Kdɔ ꞌndàngɨ ꞌpanè: Ḛ uwə njègosɨ-je dɔ kədta-tɨ lə-dé. 20 ꞌNdàngɨ ɓəy ꞌpanè: ꞌƁaɓe gə tagɨr lə njègosɨ-je, ə (ḛ gə) kɨ́ to tagɨr-je kɨ́ mḛḛ wəy kare. 21 Kadɨ dow adɨ dow-je madɨ ꞌto nékində kàdɨ̀ liə al; kdɔtalə né-je lay to ꞌlə-si: 22 Adɨ Pol, əse Apolosɨ, əse Sepasɨ, əse dɔnangɨ kɨ̀ né-je kɨ́ mḛḛ-é-tɨ, əse kiskəm, əse koy, əse né-je kɨ́ ɓone, əse né-je kɨ́ à ree, lay kin ya to ꞌlə-si; 23 ə sə̰i ꞌtoi kɨ́ lə Kristɨ, ə Kristɨ to kɨ́ lə Lubə.

3:2 3:2 Əbr 5:12,13

3:4 3:4 1Kɔ 1:12

3:6 3:6 a Knj 18:4-11; b Knj 18:24-28

3:16 3:16 1Kɔ 6:19; 2Kɔ 6:16