2
Né kɨ́ uwə mḛḛ Pol
Ngankɔ̰-m-je kɨ́ njékadmḛḛ, ma̰ lé, lokɨ mꞌɔw rɔ-si-tɨ lé, tagə kɨ́ n̰a̰ əse gosɨ kɨ́ n̰a̰ ɓá mꞌɔw mꞌidə-si-né ta kɨ́ sɔbɨ dɔ né kɨ́ tò lo ɓɔyɔ-é-tɨ kɨ́ Lubə ɔjɨ kdɔ ra lé al. Kdɔtalə mꞌsangɨ kadɨ mꞌgə né madɨ kɨ́ rangɨ dan-si-tɨ al, ngà Jeju Kristɨ, ə Jeju Kristɨ kɨ́ ꞌɓə-é kagdəsɨ-tɨ ya par. 2:3 Knj 18:9Ma̰ ya kɨ̀ dɔ-m kàrè, kɨ́ ndɔkɨ mꞌɔw-né rɔ-si-tɨ kinlé, mꞌyay rəm, mꞌɓəl rəm, mꞌdadɨ n̰a̰ rəm; ə néndó lə-m kɨ̀ mbḛ kilə lə-m lé ulə njirə dɔ ta-je-tɨ kɨ́ pa kɨ̀ gosɨ, kdɔ kadɨ dow-je dꞌoo kɨ ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ kin al, ngà tò ndaa-tɨ rəsɨ kɨ́ to kullə ra tɔ́gɨ Ndil kɨ́ aa njay. Bè kdɔ kadɨ kadmḛḛ lə-si ulə njirə dɔ gosɨ-tɨ lə dow al, ngà dɔ tɔ́gɨ-tɨ lə Lubə.
Gosɨ lə Lubə
Ə to gosɨ ya ɓá jḛ jꞌilə mbḛ-é dan njékadmḛḛ-je-tɨ kɨ́ dꞌasɨ gakɨ, ngà kḛ ɓá to gosɨ kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè kin al rəm, ɓá to gosɨ lə njékɔ̰ɓe-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè kɨ́ dꞌa gudɨ-dé rukɨ-rukɨ kin al rəm. Jḛ jꞌilə mbḛ gosɨ lə Lubə, kɨ́ ḛ adɨ tò kɨ̀ lo ndəm-é ə ɓɔyɔ; to gosɨ kɨ́ ḛ ra go-é kete low lə low-je nṵ kdɔ riɓa lə-ji. Gosɨ kinlé, njékɔ̰ɓe-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè kinlé, dow káre ya kàrè gə al; kdɔ, lé ngar-je ꞌgə ta kinlé rəmə, lé dꞌa ɓə ꞌƁaɓe kɨ́ njèriɓa kagdəsɨ-tɨ al. Ngà titɨ kɨ́ ꞌndàngɨ-né ꞌpanè: Né kɨ́ kəm dow oo al rəm, mbi dow oo al rəm, né kɨ́ dow gɨr mḛḛ-é-tɨ al rəm ya Lubə ra kete lay kdɔ dow-je kɨ́ ꞌndigɨ-é. 10 Kdɔtalə jḛ ɓá Lubə tḛḛ kɨ̀ dɔ-é adɨ-ji kɨ̀ takul Ndil kɨ́ aa njay. Kdɔ Ndil kɨ́ aa njay lé, tən né-je lay, sar tən ta-je kɨ́ tò mḛḛ Lubə-tɨ karangɨ nṵ. 11 Ná̰ dan dow-je-tɨ, ə́ gə ta kɨ́ mḛḛ madɨ-é-tɨ wa? To ndil dowbé ya par. Bè ya tɔ, ta kɨ́ mḛḛ Lubə-tɨ lé, dow kɨ́ gə goto, to Ndil Lubə ya par. 12 Ə jḛ rəmə, to ndil kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè ɓá jꞌingə al, ngà to Ndil kɨ́ ḭ rɔ Lubə-tɨ ɓá jꞌingə, kdɔ kadɨ jꞌgə-né né kɨ́ Lubə adɨ-ji kɨ̀ takul ramajɨ liə. 13 Jḛ jꞌpa ta kɨ́ dɔ-tɨ kɨ̀ gosɨ pa ta kɨ́ dow-je ꞌndó kin al, ngà jꞌpa kɨ̀ gosɨ ndó né lə Ndil kɨ́ aa njay, jꞌɔr-né mḛḛ né-je kɨ́ tɔgrɔ-tɨ lə Ndil jꞌadɨ dow-je kɨ́ Ndil kɨ́ aa njay ɔr nɔ̰̀-dé. 14 Ngà dow kɨ́ koɓe lé, ndigɨ dɔ né-je-tɨ lə Ndil Lubə al, kdɔ ḛ oo kɨ né mbə́ kare, ə à gə né-je kinlé al kdɔ kɨ̀ takul Ndil kɨ́ aa njay ɓá dow gə-né gin né-je kinlé. 15 Dow kɨ́ Ndil Lubə ɔr nɔ̰̀-é lé, à gangta dɔ né-je-tɨ lay, ngà ḛ ya kɨ̀ dɔ-é rəmə, dow kɨ́ à gangta dɔ-é-tɨ goto. 16 Kdɔ ꞌndàngɨ ꞌpanè: «Ná̰ ə́ gə tagɨr lə ꞌƁaɓe kdɔ kadɨ ndó-é-né né wa? Ə jḛ rəmə, jḛ jꞌɔw kɨ̀ tagɨr lə Kristɨ.»

2:3 2:3 Knj 18:9