Mbete kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ Pol ndàngɨ adɨ
Kɔrḛntɨ-je
Ta-je kɨ́ dɔ mbete-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ Pol ndàngɨ adɨ Kɔrḛntɨ-je
Kɔrḛntɨ to ɓebo kɨ́ dɔnangɨ Akay-tɨ. Pol ilə mbḛ Poyta kɨ́ Majɨ mḛḛ ɓebo-tɨ kinlé ə ində gin njékəwna̰-je titɨ ɓá ḛ ḭ ɔw ɓebo Epɛjɨ-tɨ. Ə Kɔrḛntɨ lé to ɓe kɨ́ kəm ɓe-je kɨ́ gay-gay kɨ́ ꞌgəə dɔ-é tò kɨ dɔ-tɨ, adɨ gin dow-je kɨ́ gay-gay ꞌn̰a̰-tɨ. To lo ra gatɨ kɨ́ boy n̰a̰ rəm, lo pole magɨ-je, kɨ̀ lo ra néginka-je kɨ́ gay-gay rəm, ɓá to ɓe kɨ́ kaya kɨ́ titɨ al dɔ lo rəm. Ə né-je kin ra adɨ né ndɔjɨ njékəwna̰-je kɨ́ dꞌisɨ Kɔrḛntɨ. Gin-é kin ɓá dꞌulə-né mbete ꞌdəjɨ-né Pol ta kɨ́ dɔ né-je-tɨ kɨ́ ná̰-je. Beɓa ḛ isɨ Epɛjɨ nɔ̰ɔ̰ ya ndàngɨ mbete kin ulə-né adɨ-dé. Ə mbete kinlé to ḛ kɨ́ njèkungɨ joo ngá; ḛ kɨ́ adɨ-dé dɔsa̰y lé ɓone bè dow oo ta nja-é al.
Pol ndəjɨ-dé kadɨ dꞌin̰ə gangɨ-na̰ kɨ́ dan-dé-tɨ rəm (ꞌNdó 1:10–4:21), kadɨ dꞌɔr kaya kɨ́ ra dan-dé-tɨ kɔgɨ rəm (ꞌNdó 5), ɓá kadɨ dꞌin̰ə ta səkɨ-na̰ nɔ̰̀ njégangta-je-tɨ kɨ́ ꞌto njékadmḛḛ al-je rəm (6:1-11).
Go ta-je-tɨ kin ɓá Pol ree dɔ ta-je-tɨ kɨ́ Kɔrḛntɨ-je ꞌdəjɨ-é sɔbɨ dɔ taana̰-je (ꞌNdó 7), kuso da̰-je kɨ́ kində nɔ̰̀ magɨ-tɨ-je (ꞌNdó 8:1–11:1), nékɔɔ lə njèkadmḛḛ kɨ̀ nékuso kɨ́ tɔjɨ dajɨ rɔ ꞌƁaɓe (ꞌNdó 11:2-34), kɨ̀ kadkare-je kɨ́ gay-gay kɨ́ Ndil kɨ́ aa njay adɨ njékadmḛḛ-je (ꞌNdó 12–14), kɨ̀ tɔsɨ ndəl kində lo tḛḛ lə dow-je kɨ́ dꞌoy (ꞌNdó 15), kɨ̀ némbɔ̰-je, kɨ̀ kɔjra-je lə Pol kɨ̀ lapiya-je kɨ́ ra-na̰ (ꞌNdó 16) rəm tɔ. Ngá né-je lay kinlé ndigna̰ ya káre-rè ə́ à ra kadɨ majɨ (ꞌNdó 13).
1
Tɔjɨ rɔ kɨ̀ lapiya kɨ́ ra
Ma̰ Pol, kɨ́ Lubə ɓa-m kɨ̀ mḛḛndigɨ liə adɨ mꞌto njèkɔwkulə lə Jeju Kristɨ jḛ kɨ̀ Sostḛn kɨ́ to ngonkɔ̰-ji kɨ́ njèkadmḛḛ, jꞌisɨ natɨ ɓá 1:2 Knj 18:1mꞌndàngɨ mbete kin mꞌadɨ-si sə̰i njékəwna̰-je lə Lubə kɨ́ isi ɓebo Kɔrḛntɨ-tɨ, sə̰i kɨ́ Lubə ɓa-si adɨ aai njay, ində-si tagay kdɔ nam kɨ́ ꞌnami kàdɨ̀ Jeju Kristɨ-tɨ rəm, mꞌadɨ-si sə̰i lay kɨ́ isi kɨ̀ lo-je kɨ́ rá-rá isi ꞌɓai ri ꞌƁaɓe lə-ji Jeju Kristɨ kɨ́ to ꞌƁaɓe lə-si rəm, to ꞌƁaɓe lə-ji rəm kin. Kadɨ ramajɨ kɨ̀ lapiya lə Bɔbɨ-ji Lubə kɨ̀ ꞌlə ꞌƁaɓe Jeju Kristɨ nà̰y sə-si!
Mꞌra oiyo Lubə taá-taá kdɔ ta lə-si, kdɔ ramajɨ liə kɨ́ nà̰y sə-si kdɔ nam kɨ̀ ꞌnami kàdɨ̀ Jeju Kristɨ-tɨ rəm, kdɔ kingə kɨ́ ḛ adɨ-si ingəi né-je lay mburukɨ-mburukɨ kɨ̀ kəm rəbɨ kɨ́ rɔ-é-tɨ, adɨ to né kɨ́ sɔbɨ dɔ ta, kɨ̀ négə ya lay. Kdɔ ta kɨ́ sɔbɨ dɔ Kristɨ kɨ́ tokɨ pa lé, tò mḛḛ-si-tɨ tò kɨ́ tɔgrɔ-tɨ. Adɨ sə̰i kɨ́ isi ꞌngəbi təl lə ꞌƁaɓe lə-ji Jeju Kristɨ lé, kadkare madɨ nal-si al. Lubə ya à mbusɨ nja-si sar dɔbəy ndɔ-tɨ, kdɔ kadɨ ndɔ ree lə ꞌƁaɓe lə-ji Jeju Kristɨ rəmə, ta goto dɔ-si-tɨ. Ə Lubə kɨ́ njèɓa-si kadɨ uwəi-na̰ lubɨ-lubɨ kɨ̀ Ngon-é Jeju Kristɨ kɨ́ to ꞌƁaɓe lə-ji lé, to njèka̰ dɔ ndi-é-tɨ.
Gángɨ-na̰ kɨ̀ né-je kɨ́ à ra dow kadɨ ra majal
Gangɨ-na̰ kɨ́ dan njékəwna̰-je-tɨ kɨ́ Kɔrḛntɨ
10 Ngankɔ̰-m-je kɨ́ njékadmḛḛ, mꞌulə dingəm mḛḛ-si-tɨ, kɨ̀ ri ꞌƁaɓe lə-ji Jeju Kristɨ kadɨ sə̰i lay ya adi ta lə-si ɔw go-na̰-tɨ, kadɨ gángɨ-na̰ goto dan-si-tɨ, ngà kadɨ indəi rɔ-si natɨ majɨ, kɨ̀ mḛḛ-si kɨ́ káre-rè rəm, kɨ̀ tagɨr kɨ́ káre-rè rəm. 11 Ngankɔ̰-m-je kɨ́ njékadmḛḛ, mꞌpa bè kdɔtalə dow-je kɨ́ mḛḛ kəy-tɨ lə Klowe dꞌidə-m ta lə gángɨ-na̰ kɨ́ tò dan-si-tɨ. 12  1:12 Knj 18:24Ma̰ mꞌoo kɨ́ ná̰-ná̰ dan-si-tɨ panè: Ma̰ mꞌto dow lə Pol! Ma̰ mꞌto dow lə Apolosɨ – Ma̰ mꞌto dow lə Sepasɨ – Ma̰ mꞌto dow lə Kristɨ! 13 Se Kristɨ lé gángɨ rɔ-é dana̰ wa? Se Pol ɓá ꞌɓə-é kagdəsɨ-tɨ kdɔ ta lə-si wa? Ə se kɨ̀ ri Pol ɓá ꞌra-si-né batḛm wa? 14  1:14 a Knj 18:8; b Knj 19:29; Rɔm 16:23Mꞌra oiyo Lubə kdɔ ra kɨ́ dow káre ya kàrè mꞌra-é batḛm dan-si-tɨ al, Krispusɨ-je kɨ̀ Gayusɨ ya par ə́ mꞌra-dé batḛm. 15 Adɨ dow kɨ́ à panè ꞌra-si batḛm kɨ̀ ri-m ya goto. 16  1:16 1Kɔ 16:15Mꞌra batḛm dow-je kɨ́ mḛḛ kəy-tɨ lə Istepanasɨ tɔ, dɔmajɨ ya bè ɓá mꞌra batḛm dow madɨ kɨ́ rangɨ.
1Kɔ 3:18-20; Mat 11:25-27
17 Kdɔtalə Kristɨ ulə-m kdɔ kadɨ mꞌra dow-je batḛm al, ngà kadɨ mꞌilə mbḛ Poyta kɨ́ Majɨ, kɨ́ go tagə-tɨ lə dow al, nè kagdəsɨ lə Kristɨ à təl né kɨ́ kɔgɨ kare. 18 Kdɔtalə mbḛ kɨ́ sɔbɨ dɔ koy Kristɨ dɔ kagdəsɨ lé, to ta mbə́ kɨ rɔ dḛ-tɨ kɨ́ dꞌɔw kɨ ta koy-tɨ, ngà kɨ rɔ-ji jə̰i-tɨ kɨ́ jꞌuni rəbɨ kajɨ rəmə, to tɔ́gɨ lə Lubə. 19 Kdɔ ꞌndàngɨ ꞌpanè: Mꞌa tujɨ gosɨ lə njégosɨ-je ə mꞌa kadɨ négə lə njénégə-je təl né kɨ́ kare. 20 Gosɨ lə dow-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè tò rá wa? Njèndó dow-je ndukun a̰ rá wa? Njènajɨ ta kɨ́ mḛḛ ndɔ-je-tɨ kɨ́ ɓone a̰ rá wa? Gosɨ kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè lé Lubə təl-é kɨ né mbə́-tɨ ya al wa? 21 Kdɔ gosɨ lə dow-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè lé, asɨ kadɨ ꞌgə-né Lubə mḛḛ gosɨ-tɨ liə al; beɓa Lubə oo majɨ kadɨ nꞌajɨ njékadmḛḛ-je kɨ̀ takul mbḛ Poyta kɨ́ Majɨ kɨ́ dḛ dꞌoo kɨ ta mbə́ lé. 22 Jipɨ-je dꞌisɨ ta ꞌdəjɨ nékɔjɨ-tɨ ə grɛkɨ-je dꞌisɨ ká ꞌsangɨ gosɨ-tɨ. 23 Ngà jḛ rəmə, jḛ jꞌilə mbḛ ta lə Kristɨ kɨ́ ꞌɓə-é kagdəsɨ-tɨ, rəmə tugə jipɨ-je jigɨ-tɨ, ə to ta mbə́ kɨ rɔ dow-je-tɨ kɨ́ ꞌto jipɨ-je al, 24 ngà kɨ rɔ dow-je-tɨ kɨ́ Lubə ɓa-dé kɨ́ ꞌto jipɨ-je kɨ̀ grɛkɨ-je lé, Kristɨ to tɔ́gɨ lə Lubə rəm, to gosɨ lə Lubə rəm. 25 Kdɔtalə né lə Lubə kɨ́ dow-je dꞌadɨ to né mbə́ lé, to gosɨ kɨ́ itə gosɨ lə dow-je nja n̰a̰, ə né kɨ́ dow-je dꞌadɨ to yay lə Lubə lé, itə tɔ́gɨ dow-je nja n̰a̰. 26 Ngankɔ̰-m-je kɨ́ njékadmḛḛ, ꞌgɔ̰i ɓa kɨ́ Lubə ɓa-si kin majɨ ooi: Njégosɨ-je kɨ́ go lo koo-tɨ lə dow ꞌn̰a̰ dan-si-tɨ al rəm, njétɔ́gɨ-je ꞌn̰a̰ al rəm, dow-je kɨ́ boy-boy ꞌn̰a̰ al rəm. 27 Ngà Lubə mbətɨ mbə́ né-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ, kdɔ kulə-né rɔsɔl dɔ njégosɨ-je-tɨ; Lubə mbətɨ njéyay-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ, kdɔ kulə-né rɔsɔl dɔ njétɔ́gɨ-je-tɨ tɔ. 28 Lubə mbətɨ né-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ kɨ́ dow-je dꞌoo kɨ né al, kɨ́ dow-je ꞌnədɨ, kɨ̀ né-je kɨ́ goto, kdɔ təl-né né-je kɨ́ tò, né kɨ́ kare-tɨ. 29 Lubə ra bè kdɔ kadɨ dow madɨ ində kàdɨ̀-é nɔ̰̀-é-tɨ al. 30 Ə kɨ̀ takul-é ɓá sə̰i ꞌtoi-né njénam kàdɨ̀ Jeju Kristɨ-tɨ kɨ́ ḛ ɓá to gosɨ lə-ji kɨ́ ḭ rɔ Lubə-tɨ rəm, ɔr ta dɔ-ji-tɨ rəm, ɔr-ji ində-ji tagay rəm, ɓá taa-ji ilə-ji taá ji majal-tɨ rəm tɔ. 31 Kdɔ kadɨ, kinə dow ɔsɨ gajɨ rɔ-é rəmə, ɔsɨ gajɨ rɔ-é kdɔ nam kɨ́ nam kàdɨ̀ ꞌƁaɓe-tɨ titɨ kɨ́ ꞌndàngɨ-né mḛḛ mbete-tɨ kɨ́ aa njay.

1:2 1:2 Knj 18:1

1:12 1:12 Knj 18:24

1:14 1:14 a Knj 18:8; b Knj 19:29; Rɔm 16:23

1:16 1:16 1Kɔ 16:15